• Snížení daně z nemovitosti o další stupeň – 20. zasedání ZM

  Ve středu 27. 9. 2017 zasedne zastupitelstvo města, aby projednalo snížení místního koeficientu daně z nemovitostí o další stupeň. Cílem předkládaného návrhu je snížení daňové zátěže občanů a také podnikatelských subjektů v našem městě.

   

  Předkládanou obecně závaznou vyhláškou se na území města Šlapanice se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty).

  V roce 2012 byl zastupitelstvem místní koeficient zvýšen na 4. Souběžně se zvýšením daně z nemovitostí zrušilo tehdejší zastupitelstvo místní poplatky za sběr komunálního odpadu. V roce 2015 jej zastupitelstvo snížilo na 3, nyní je zastupitelstvu předkládán návrh na jeho další snížení o jeden stupeň tzn. na 2.

  Návrh na snížení je předkládán ZM s ohledem na velmi dobré hospodaření města a pozitivní vývoj příjmů.

   

  V roce 2015 hospodařilo město s přebytkem finančních prostředků 23,6 mil. Kč, v roce 2016 s přebytkem 27,7 mil. Kč. Město v posledních 3 letech průběžně investuje i opravuje svůj majetek tak, aby výše investic byla pro město reálná, předvídatelná a nevytvářela na rozpočet a hospodaření obce extrémní tlak a nutnost brát si vysoké úvěry. Jako příklad můžeme uvést rozložení rekonstrukce elektroinstalací a osvětlení v ZŠ do více let.

  Výše investic v roce 2015: 52,4 mil. Kč

  Výše investic v roce 2016: 29,8 mil. Kč

   

  Kromě průběžných investic splatilo město v posledních letech tyto významné závazky: dlouhodobý závazek SVK Šlapanicko ve výši 7,9 mil. Kč, vrácena záloha na pozemky CTP 6,97 mil. Kč. Průběžně splácí dluh ze zateplení školy a sanace svahu ve výši 82, mil. Kč částkou 10 mil. Kč ročně, současná výše úvěru činí: 57,66 mil. Kč.

  Úspor v rozpočtu bylo dosaženo také snížením počtu uvolněných zastupitelů o jednoho uvolněného místostarostu (0,7 mil. Kč ročně), převodem péče o veřejné osvětlení na městskou firmu SATESO, s.r.o (0,5 mil.). Další úspory se očekávají v energiích na VO a ZŠ (teplovod Bonagro, a.s.).

  V roce 2018 bude dále příjem obce navýšen díky zvýšení podílu obcí na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 % od 1. 1. 2018 (současný podíl činí 21,4 %).

   

  S ohledem na výše uvedené je proto navrhováno snížení daňového zatížení občanů Šlapanic a podnikajících firem snížením místního koeficientu daně z nemovitostí o jeden stupeň. Doufáme, že většina zastupitelů snížení daňové zátěže občanů podpoří a občané i firmy budou moci již od příštího roku počítat s finanční úsporou.

 • Projekty 2017 – co je v plánu?

  Jaké jsou připravené investiční akce pro r.2017?

  • místní komunikace Zemědělská
  • rekonstrukce ulice Jungmannova
  • úpravy ulice Nádražní a první části Švehlovy – parkování, chodníky
  • rekonstrukce ulice Lípová
  • parkování: Tyršova, Husova, Hybešova
  • cyklostezka Bedřichovice + příprava cyklostezky na Brno

  Z dalších akcí:

  • ICEC – koupě 6ha pozemku uprostřed města
  • úpravy městského parku Riegrova (více informace najdete ZDE)
  • úpravy okolí ZŠ
  • pokračování  rekonstrukce elektroinstalací a osvětlení ZŠ (1.+2.NP)
  • ochranná zeleň u letiště a Ponětovického rybníka
  • vycházkové trasy v okolí města
  • stacionární radary
  • výměna městského rozhlasu za bezdrátový
  • rotomaty pro MěÚ

  Jaké jsou připravené žádosti o dotace?

  • zeleň v intravilánu města
  • zeleň v extravilánu města
  • Ponětovický rybník
  • vzdělávání úřadu

  Práce dost, věříme, že se vše povede dotáhnout co nejlépe do konce.

   

 • Projekty 2016 – rekapitulace

  Jaké projekty se v r.2016 uskutečnily? Podívejme se na rekapitulaci:

   

  sportoviště Jiráskova5,4, mil Kč, 3 menší hřiště (stolní tenis, lanová pyramida, workoutová sestava) + 1 multifunkční hřiště (basket, florbal, volejbal) – ještě se bude dodělávat povrch + výsadba + chodníky. Jde o první komplexně pojaté řešení takového místa

  rekonstrukce ul.Kosmákova – 12 mil.Kč, vč. chodníků, 50 parkovacích míst

  Školička Sokolík – 2,4 mil Kč + dotace 2,9 mil.Kč (na 2letý provoz), kapacita 12 dětí

  jídelna ZŠ – 7 mil.Kč, dotace 1,8 mil.Kč

  elektroinstalace ZŠ – 2 mil.Kč, 4.nadzemní podlaží, v r.2017 bude 1.+2.NP

  optimalizace veřejného osvětlení – 2,1 mil. Kč, dotace 1,5 mil.Kč

  klimatizace MěÚ Opuštěná – 6 mil.Kč

  teplovod do ZŠ a DPS (akce Bonagro) – úspory města v nákladech na energie budov 60%

   

  CELKOVÉ NÁKLADY – 36,93 mil.Kč

   

 • Rozklikávací rozpočet Šlapanic je na světě

  Čisté Šlapanice se ve volbách zavázaly umožnit občanům lepší přístup k informacím. Pro laiky je velmi složitým okruh finančních informací o hospodaření města.
  Z tohoto důvodu se město Šlapanice připojuje k dalším  obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou  Rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň v srozumitelné grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu města. Občané tak mají přímý přehled o aktuálních příjmech a výdajích obce.
  Informace jsou rozčleněny do základních kapitol, město zvolilo tuto podobu na základě zkušeností dalších měst, které již rozpočet touto formou zveřejňují a jejichž občané považují toto členění za dostatečně informativní. Další informace o hospodaření města mohou občané získávat také přímo ze smluv, které naše město zveřejňuje již více než rok viz registr smluv. V případě zájmu mají samozřejmě občané možnost nahlédnout do faktur podrobně přímo na úřadě nebo si je vyžádat.

   

 • Šlapanice zveřejňují smlouvy již více než rok

  Dnešním dnem, tj. 1. 7. 2016 vstupuje v platnost zákonná povinnost zveřejňovat smlouvy pro subjekty nakládající s veřejnými financemi. Týká se orgánů státní správy, dále tzv. územních samosprávných celků – obcí a krajů a mnoha dalších, celý výčet viz ZDE. Šlapanice své smlouvy zveřejňují již více než rok, protože to byl jeden ze základních požadavků na transparentnost v hospodaření města, kterou naše sdružení dlouhodobě prosazuje (viz například naše požadavky již z roku 2013).  Šlapanice jako město měly v minulosti se smlouvami významné problémy, bývalý starosta za KDU-ČSL Jaroslav Klaška nedokázal například nikdy vysvětlit, jak je to se smlouvou s investorem průmyslové zóny CTP Invest, ve které se jednalo o “pouhých” 100 mil. Kč. Čisté Šlapanice i proto podpořily iniciativu Rekonstrukce státu, která za prosazováním tohoto a dalších protikorupčních zákonů stojí.

  Teprve zákon o registru smluv však přináší důležitou pojistku v podobě neplatnosti smluv v případě, kdy nebudou zveřejněny. Pro občany to znamená jednoduchý přístup ke smlouvám obcí, měst, krajů, státních organizací apod. , a tudíž také veřejnou kontrolu nakládání s jejich penězi. Peníze, které od dnešního dne budou pod veřejnou kontrolou, se odhadují na více než stovky miliard Kč ročně. Šlapanice jsou výrazně napřed oproti subjektům, které dosud nezveřejňovaly nic, a víme proto, že ano – znamená to práci navíc, ale není to v žádném případě tak dramatické, jak odpůrci tohoto zákona předkládali poslancům v parlamentu. Město tak nyní čekají spíše kosmetické změny v procesu zveřejňování smluv tak, aby plně odpovídal zákonné úpravě. Zveřejněné smlouvy města nyní najdete ZDE.

  Definitivní podoba tohoto zákona, tak jako mnoha dalších v České republice není v žádném případě jistotou. Díky nejrůznějším iniciativám poslanců již byl zákon okleštěn oproti původní, předkládané podobě, a ani nyní není jisté, co vše stihnou poslanci změnit během léta viz ZDE.

  Jsme velmi rádi, že se po mnoha letech Šlapanice konečně řadí po bok měst a obcí, které se chovají transparentně, a tím pádem i hospodárně. Ostatním začaly hodiny tikat právě teď.

  Více informací o zákoně na stránkách MV ČR.

  Jste-li proti tomu, aby naši zákonodárci měnili průběžně zákony, modifikovali je nejrůznějšími přílepky, takže vzniká doslova neprůhledná zákonodárná džungle, udělejte si chvíli čas a napište svůj názor našim zákonodárcům anebo podpořte Rekonstrukci státu, která sleduje v případech protikorupčních zákonů politiky za vás.

  Michaela Trněná

 • Peníze v rozpočtu města navíc – veřejné osvětlení a teplovod Bonagra do školy, bazénu a DPS

  Po výrazné úspoře zhruba 1 milion Kč, který přináší přechod veřejného osvětlení ze společnosti Eltoda na mětskou firmu Sateso, přichází na řadu další bod z našeho volebního programu (str.2 – efektivní hospodaření) – realizace teplovodu Bonagra do základní školy (ZŠ), bazénu a domu s pečovatelskou službou (DPS).
  V loňském roce jsme po projednání se společností Bonagro nechali připravit studii proveditelnosti pro využití tepla z bioplynové stanice Bonagra s tím, že teplo by využívaly dobře dostupné objekty města v blízkosti Bonagra, jako jsou základní škola s bazénem, DPS, MŠ, knihovna a městský úřad. Studie měla kladný výsledek, návratnost investice činila 8 let. Investičně se však nevešla do plánů na letošní rok, proto byla odložena. Mezitím se objevil zajímavý dotační titul, který může využít společnost Bonagro a tak po dohodě s městem společnost připravuje podání žádost o dotaci na teplovod do ZŠ, bazénu a DPS. Rada města záměr teplovodu odsouhlasila na svém posledním zasedání, plánované finanční úspory představují zhruba čtvrt milionu Kč ročně, náklady nese především společnost Bonagro s pomocí dotačního titulu. Je na místě společnosti Bonagro poděkovat za velmi dobrou spolupráci. V případě získání dotace bude teplovod realizován již v letošním roce.

  Na závěr můžeme chvíli sčítat úspory – peníze, které zůstanou v rozpočtu města a budou použity pro město:

  šetří se již nyní: 0, 75 mil. Kč (ušetřené místo uvolněného místostarosty) +  1 mil. Kč (za veřejné osvětlení)  + 0, 5 mil. Kč (za předražené reportáže L. Babušíka) = 2, 25 mil. Kč ročně

  další plány pro letošní rok: 0, 25 mil. Kč (za energie v ZŠ, DPS) + 0, 4mil. Kč (šetří se a přitom vzniká 12 nových míst ve Školičce Sokolík s minimální spoluúčastí města)

  Dobré hospodaření se městu vyplatí.

   

 • Přehled dotací pro šlapanické spolky a organizace

  Na jaře proběhlo “kolečko” schvalování dotací různým spolkům a organizacím. Nejdříve sdělila svůj názor Komise pro výchovu, vzdělávání, sport a využívání volného času. Následoval Finanční výbor – tento návrh pak RM schválila.

  ZDE se můžete seznámit s přehledem, všech dotací, které byly městem přiděleny.

  – v 1.tabulce najdete dotace do výše 50 000,-, které schvaluje RM

  – ve 2.tabulce pak dotace nad 50 000,-, které schvaluje ZM

 • Pane poslanče, už si nepamatujete, co jste řekl před 2 měsíci?

  Citujeme z tiskové zprávy poslance Klašky ze dne 15.12.2014 (ZDE), kde mluví o zadlužení města:

  “Jaroslav Klaška … předal všechny bankovní účty města, na kterých ke dni 7.11. 2014 stála částka 81 264 461 Kč. … předal také smlouvu o úvěru … spolufinancování II. etapy rekonstrukce základní školy,  … bylo k 7.11. vyčerpáno pouze 74 279 548 Kč. Nejsou tedy pravdivé pomluvy o zadlužení města. Teoreticky lze, při obezřetném hospodaření a ponechání provozní rezervy asi 20 milionů korun, drtivou většinu úvěru splatit ihned. Finanční prostředky na to město má.“, řekl odcházející starosta.” Toť citace poslance.

  Vedení města reagovalo článkem ve ŠZ 1/2015 – na vyjádření poslance Klašky, že lze splatit většinu úvěru IHNED aktuálními hodnotami k 1.1.2015: 72,5mil. (zůstatek na účtech) – 82,7mil. (výše úvěru) = – 10,2mil.

  7.11.2014 (termín odchodu p.Klašky) bylo možné splatit úvěr, jak tvrdí, ale určitě nebylo možné ponechat rezervu 20 mil. Město by bylo téměř bez rezerv, kdybychom se řídili radou místopředsedy Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. A to si žádné město dovolit nemůže. Stav financí k 1.1.2015 už neumožňoval okamžité splacení úvěru.

  Ale co je podstatné – pokud by se město řídilo vaším doporučením, muselo by si vzít úvěr na všechny ty projekty, které minulé vedení ve volebním roce rozjelo (43,6 mil.Kč).

  “Nezapomněli” jsme pane poslanče, že úvěr se splácí ve čtvrtletních splátkách, VY SÁM jste tvrdil (viz výše), že město by mohlo splatit většinu úvěru IHNED.

  Na závěr:

  – reakce ve ŠZ nebyla myšlena jako vyjádření cash flow města (to jste špatně pochopil) – byla to racionální reakce na vaše tvrzení, že město není zadlužené (ZDE).

 • Jak jsou placeni zastupitelé?

  Překládáme veřejnosti informace, jaké měsíční odměny má k dispozici zastupitel ve Šlapanicích:

  – zastupitel – 400,- Kč

  – zastupitel, který je člen Rady města – 1 650,- Kč

  – zastupitel, který je předsedou výboru či komise – 1 300,-Kč

  – zastupitel coby člen výboru – 1.120,- Kč

  – zastupitel coby člen komise – 1.120,- Kč

  – příplatek dle počtu obyvatel  – 260,- Kč

  V případě zastupitelů ČŠ zasíláme naše odměny na transparentní účet ČŠ – aktuální stav účtu najdete ZDE (viz příjmy od “Město Šlapanice”).

   

  Nutno podotknout pro úplnost, že členové  a předsedové komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli dostávají jednorázovou odměnu na konci roku, kterou přiděluje předseda dle svého uvážení. Při rozhodování by se měl předseda řídit mírou zapojování členů do práce komise či výboru v průběhu roku. Jestli tomu tak je mohou posoudit jen členové, protože jasná pravidla pro udělování odměn nejsou stanovena.

 • Exstarosta J.Klaška tvrdí: “Město není zadlužené”

  Pan poslanec vydal leták a tiskovou zprávu o stavu financí Šlapanic v době, kdy předával svoji funkci novému vedení.

  Vedení města nebude používat taktiku minulých let, kdy koalice na každé prohlášení opozice reagovala vydáním letáku a prohlášení navýlepových plochách apod.

  Samozřejmě vedení města seznámí občany se stavem financí, které převzalo a co město po finanční stránce čeká v r.2015 – učiní tak počátkem roku v elektronických médiích a rovněž v nejbližším Zpravodaji.

1. stránka z celkem 11