• Plánované dopravní stavby v okolí Šlapanic

  Informace převzaty z městského webu – ZDE – informace ź jednání 30.5.2018 s hejtmanem JmKr, JUDr. Bohumilem Šimkem.

   

  Plán Správy a údržby silnic JMK (SÚS JMK) na rekonstrukci komunikací v k.ú. Šlapanice a k.ú. Bedřichovice:

   

  K realizaci na území města Šlapanice s přesahem do sousedních obcí jsou v letošním roce připraveny tyto akce/stavby SÚS JMK na krajských silnicích II. a III. třídy:

   

  • II/417 Kobylnice most 417-002 – výměna nevyhovujícího mostního svršku včetně sanace nosné konstrukce a spodní stavby, ukončeno výběrové řízení, termín dokončení stavby do 31.10. 2018, zdroj SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury),
  • III/15286 Šlapanice – Jiříkovice, oprava povrchu komunikace s homogenizací na kategorii S 6,5, předpoklad realizace 07-10/2018, zdroj NIV JmK,
  • II/430, III/3833 Mokrá, okružní křižovatka – úprava stávající průsečné křižovatky na okružní za účelem zvýšení bezpečnosti, předpoklad realizace 09/2018 – 06/2019, zdroj INV JmK,

   

  V projektové přípravě na území města Šlapanice s přesahem do sousedních obcí jsou tyto akce/stavby SÚS JMK na krajských silnicích II. a III. třídy:

   

  • Slatina obchvat – projekčně se rozdělilo na dvě části – okružní křižovatka na II/430 (odevzdání konceptu DÚR do 31.7.2018), vlastní obchvat – nutno dořešit způsob odvodnění, v červnu proběhnou vsakovací zkoušky, dle výsledku bude rozhodnuto o způsobu řešení odvodnění stavby, následně do 4 měsíců odevzdání konceptu DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí),
  • III/15286 Brno, Slatina – Šlapanice, v nejbližších dnech obdržíme výsledky diagnostického průzkumu vozovky. Na základě výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu, to znamená, zda bude nutné udělat kompletní rekonstrukci nebo obnovu krytu s lokálními sanacemi. Součástí akce bude i křižovatka Šlapanická – Krejčího. Případné osazení světelného signalizačního zařízení (SSZ) – INV města,
  • II/430 Brno – Rousínov, aktuálně je zpracovaný investiční záměr a v plánu na další roky je zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

   

 • Lokalita Ponětovská k dalšímu rozhodnutí

  Červnové zasedání zastupitelstva bylo mimořádně dlouhé, trvalo více než 6 hodin. Velká část zasedání byla věnována problematice potenciální lokality pro bydlení – Ponětovské. Jedná se o cca 5 hektarovou lokalitu na konci ulice Ponětovské, určené územním plánem k zastavění rodinnými domy od roku 2007.

   

  Celý záznam jednání zastupitelstva můžete zhlédnout ZDE.

   

  Lokalitu Ponětovská řeší město dlouhodobě, v územním plánu je určena k zastavění od roku 2007. Zhruba od této doby se pozemky v této lokalitě město snaží také prodat. V minulosti dokonce za značně nestandardních podmínek viz ZDE.

   

  Současné zastupitelstvo souhlasilo se záměrem prodeje pozemků v lokalitě Ponětovská v roce 2017. K záměru se přihlásil jediný uchazeč – firma Altilia home,s.r.o. a nabídla za nezasíťované pozemky města 1490Kč/m2. Podrobnější údaje včetně návrhu kupních smluv najdete v pravidelně zveřejňovaných podkladech zastupitelstva ZDE.

   

  Podstatnou informací je, že pozemky města jsou v lokalitě od sebe odděleny cca 18 000m2 soukromého vlastníka, který může do výstavby v lokalitě významně vstoupit a začít okamžitě stavět bez účasti města.

  Celý rok probíhala příprava prodeje: především se jednalo o podobu lokality tzn. způsob jejího zastavění, kdy město by chtělo udržet rozumnou velikost stavebních pozemků, podlažnost zástavby, dobrou veřejnou infrastrukturu. Dále byly důležité kvalitní smlouvy pro město: aby zástavba nemohla být změněna bez souhlasu města a zajištění veřejné infrastruktury apod.

  Výsledkem jednání byla zastupitelům předložená a prezentovaná studie proveditelnosti, objemová studie a projektová dokumentace pro územní řízení na celkem 69 rodinných domů, jednotlivých či dvojdomů, typově omezených s definovanou uliční čárou, parkovacími místy jak soukromými, tak veřejnými.  Předloženy byly také kupní smlouvy.

   

  Výhrady zastupitelů, a to výhradně opozičních, se týkaly několika otázek:

  Nízká cena

  Nabídnutá kupní cena 1490 Kč za metr čtvereční se jevila zastupitelům jako nízká.

  Jako argument k údajně nízké ceně byly uváděny realizované prodeje jednotlivých zasíťovaných pozemků pro rodinnou výstavbu ve Šlapanicích, kdy se ceny pohybují ve výši od 3 200/m2, ale i výrazně vyšší.

  Každý rozumný člověk ale chápe, že pozemky města nejsou zasíťovány a budou tedy vyžadovat vybudování všech sítí, dále přeložku vysokého napětí, vybudování chodníků, komunikací a společných veřejných prostranství. Znalecký posudek města fakticky nabídnutou cenu potvrdil, uváděl totiž cenu 1449Kč/m2. Málokdo z laiků však dokáže reálně vyhodnotit náklady a započítat je do ceny pozemků.

  Po společné diskuzi pro klid zastupitelů i občanů nakonec zastupitelstvo jako odborný doplňující podklad schválilo pořízení kontrolního znaleckého posudku. Kontrolní posudek poslouží zastupitelům jako další vodítko o výši ceny pozemků v nově developované lokalitě.

   

  Možnost developmentu lokality městem = větší zisk pro město

  Opoziční zastupitelé také v souvislosti s cenou opakovaně žádali, aby lokalitu zasíťovalo a pro výstavbu připravilo samotné město a pozemky rozprodalo výhodněji samo. Zde uvedl věcné argumenty, totiž ceny výstavby nových sítí, komunikací, přeložek sítí a další související náklady jako vytvoření projektové dokumentace, povolovací řízení a personální zajištění této masívní akce přítomný zástupce developera, který se snažil zastupitelům přiblížit problematiku developmentu lokality včetně aktuální nejistoty s poskytováním hypotečních úvěrů.

  Proti této variantě stojí na první pohled skutečnost, že do pozemků by město muselo nejdříve výrazně investovat (zřejmě minimálně 20 mil. Kč).  Muselo by vše zajistit také personálně, a to v situaci, kdy aktuálně musí řešit mnohdy až havarijní stav současných sítí a komunikací ve městě.  Následně by teprve prodávalo: za jakých podmínek a hlavně komu? Šlapanickým občanům, jak občas zaznívá? Kdo by je vybíral a na základě čeho? Nebyla by preferována jen určitá, a to velmi malá skupina občanů oproti ostatním, kteří by tuto možnost nedostali? Nedopadlo by město obdobně jako v případě bytů Švehlova? Na tyto otázky zastupitelstvo uspokojivou odpověď nemá.

  Zastupitelé si nakonec jako doplňující podklad vyžádali odborné posouzení nákladů na případný development lokality, aby lépe mohli posoudit i tuto možnost.

   

  Dopravní napojení lokality

  Jedním z argumentů, který zazníval, byla velká dopravní zátěž, kterou nová lokalita přinese. Reálně by se u 69 rodinných domů mohlo jednat až o 140 aut navíc.

  Město má dlouhodobý záměr vybudování spojky mezi ulicemi Ponětovskou a Jiříkovskou ulici, která by navázala na ulici Zemědělskou a odvedla část dopravy ze středu města přímo na širší silniční síť (v tomto případě starou vyškovskou silnici, příp. D1). Zastupitelstvo zde schválilo přípravu studie proveditelnosti této komunikace.

   

  Chybějící občanská vybavenost

  V diskuzi zaznělo, že v lokalitě chybí občanská vybavenost, např. obchod nebo mateřská škola. Nebo také, že tyto pozemky by město mělo využít pro vybudování seniorského bydlení apod. K tomu je potřeba říci, že občanskou vybavenost a její umístění si obec určuje v územním plánu podle toho, kde a jaký typ ploch se má v budoucnosti budovat. Do této lokality šlapanický územní plán (ani jeho tehdejší zpracovatel, ani tehdejší zastupitelstvo) nenavrhnul.

  Představa samostatného obchodu pro lokalitu o 69 rodinných domech je v dnešních podmínkách víceméně utopií, jak ukazuje praxe. Malým obchodům v obdobných lokalitách nedáváme my, zákazníci,  šanci na přežití. Navštěvujeme a vyžadujeme velká obchodní centra.

  Stejně tak budování samostatné školky pro toto množství rodinných domů se nejeví jako příliš efektivní řešení, město tyto záměry sleduje jinde (přesun knihovny a vybudování MŠ).

  Seniorské bydlení se pak už jevilo v diskuzi jako ryze účelový pokus. Hlavně z toho důvodu, že prakticky všichni hlavní aktéři diskuze na zasedání, ať z KDU-ČSL, TOP09 (v té době Hnutí pro rozvoj Šlapanic) či ODS,

  byli u tvorby  územního plánu (dále ÚP) v minulosti,

  byli i u této konkrétní změny ÚP v roce 2007,

  byli dokonce součástí nově připravovaného ÚP v letech 2009-2014,

  byli také u přípravy pokynů pro zpracování 2. návrhu nového ÚP v roce 2015

  a byli u projednávání studie proveditelnosti této lokality v roce 2017.

  Ani v jednom případě neřekli, že chtějí do této lokality umístit občanskou vybavenost! Probudili se až při projednávání konkrétního záměru zástavby. Tento způsob řízení města má ke koncepčnosti velmi daleko.

  Protože opravdu tato část rozhodování spadá do přípravy ÚP, ponechalo zastupitelstvo nakonec tuto část diskuze bez reakce.

   

  Důvěryhodnost uchazeče o koupi pozemků

  Jednání byli přítomni jednatelé společnosti Altilia home, s.r.o. , vysvětlili důvody založení společnosti: jedná se o častý požadavek bankovních domů, které chtějí mít pro větší záměry novou, nezatíženou a snadno kontrolovatelnou společnost. Tento častý způsob developmentu nakonec přiznali i opoziční zastupitelé. Jak se ukázalo prověřením předchozích pokusů o prodej lokality, tento způsob sami v minulosti dokonce akceptovali viz data nově zakládaných společností v našem článku ZDE.  Odprezentovali i další referenční developerské projekty, menší i srovnatelné velikosti.

   

  Co dodat závěrem?

  1. Je s podivem, že s argumenty proti prodeji a především výstavbě v lokalitě přicházejí subjekty jako KDU-ČSL, TOP09 či ODS, které se lokalitu pokoušely již samy prodat a které zástavbu lokality fakticky naplánovaly.
  2. Je s podivem, že s kritikou ceny přicházejí stejné subjekty KDU-ČSL, TOP09 či ODS, které samy chtěly realizovat prodej za výrazně nižší cenu.
  3. Je s podivem, že tyto subjekty kritizují cenu, když samy schválily a realizovaly prodeje městských pozemků za cenu 600 Kč/m2 pod plánovanou průmyslovou zónou. A to včetně strategického pozemku pod Tuřankou – tedy případného propojení Šlapanic k D1.
  4. Je s podivem, že všechny tyto subjekty nevzdechly na dopravní dostupnost a obslužnost či občanskou vybavenost v době, kdy daly souhlas výstavbě Brněnských Polí, které znamenají nárůst počtu obyvatel Šlapanic o min. 700 obyvatel (tedy o téměř 10%).

   

  Naším cílem není válcovat opoziční zastupitele, ale zajistit nejvýhodnější postup pro město a naše občany:  koaliční zastupitelé vzali námitky opozičních uskupení vážně v zásadních bodech a zastupitelstvo v tuto chvíli prodej pozemků neschválilo. A vyžádalo si doplnění podkladů o kontrolní znalecký posudek a odborné posouzení nákladů na development lokality a přípravu studie proveditelnosti pro spojovací komunikaci mezi ulicemi Ponětovskou a Jiříkovskou.

  Pro vyloučení manipulace a zvýšení transparentnosti jednání města mají možnost navrhnout znalce nebo znalecký ústav k vypracování posudku právě opoziční volební uskupení v zastupitelstvu, tedy výše jmenované KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, ODS a nezařazený p. Sova.

   

  Další informace k lokalitě Ponětovská:

  Proč opozice kritizuje prodej pozemků Ponětovská, když je sami chtěli prodat?

  Ochrana orné půdy a Čisté Šlapanice

   

   

 • Vycházka pro Brněnská Pole

  V neděli 24.6. jsme se prošli z Brněnských Polí do Bedřichovic a zpět. Účast nebyla úplně vysoká, ale měli jsme moc milou společnost. Prošli jsme “Novým sídlištěm”, Nerudovou, Sušilovou přes Padělky na novou cyklostezku u Černého splavu a po ní dorazili na hřiště v Bedřichovicích.
  Pokud jste chyběli, mrkněte na pár fotek od Radka Růžičky:

  Pokračovat ve čtení

 • Sobota pod cukrovarským komínem – video

  Pro ty, kteří nemohli 2. 6. 2018 na naši akci přijít, jsme vytvořili video.

  Foto: Radek Růžička, Jaroslav Mareš

  Vytvořil: Radek Palička

 • Jste ve Šlapanicích noví? Pojďte s námi na výlet!

  Jste ve Šlapanicích noví? A rádi byste věděli, kam na výlet s dětmi? Ukážeme Vám pěknou trasu na vycházku do Bedřichovic, ať pěšky či na kole. Cílem výletu je náves Bedřichovice, kde se nachází velmi hezky vybavené dětské hřiště nebo si lze zahrát pétanque na dvou plochách nebo zahrát volejbal/nohejbal/badminton.

   

  Kdy: Výlet se koná už tuto neděli 24.6. 2018.

  Kde: Sraz u kruhového objezdu v Brněnských polích v 16.30

  Délka trasy: cca 2 km

  Návrat do Šlapanic je možný i autobusovým spojením IDS JMK (151),

  Těšíme se na Vás.

  Katka Migdauová a Míša Trněná za Čisté Šlapanice

   

   

 • Cukrovar získal dotaci na vyčištění ve výši 147 mil. Kč!

  Dnes jsme se dozvěděli úžasnou zprávu: město Šlapanice získalo dotaci na sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC, Dehtochema, papírny) a můžeme po letech čekání zahájit sanace a hlavně přípravu areálu pro potřeby města 🙂

   

  Naše velké poděkování patří především koaličním zastupitelům Čistých Šlapanic, Nezávislých a Změny, kteří ani pod obrovským tlakem trestního oznámení a policejního šetření nepodlehli a zvedli ruku pro koupi areálu. A oprávněně.

  Díky všem, kteří nás a hlavně myšlenku na zisk areálu pro město a jeho další rozvoj podporovali. Také těm, kteří nás zásobovali kritickými dotazy a připomínkami a umožnili nám tak důkladnou přípravu po všech stránkách. Všem odborníkům, kteří nám na rovinu říkali, jak se věci mají a taky všem politikům z jiných stran, kteří nás nezávisle na politické příslušnosti podpořili – a to jen proto, že jsou slušní a dokážou se přenést přes hloupou nevraživost a podpořit dobrou a důležitou věc.

  Děkujeme 🙂

  Celou tiskovou zprávu MŽP naleznete ZDE.

  Tisková zpráva města ZDE.

  Michaela Trněná za Čisté Šlapanice

   

   

  Pozn. Upraveno 15.6. , při čtení přílohy zprávy MŽP jsem se  zmýlila, správná výše dotace je 147 mil. Kč.

   

 • Sobota pod cukrovarským komínem – 2. 6. 2018

  Sobotu v Cukrovaru (areálu bývalého ICECu) jsme si jako organizátoři moc užili a doufáme, že vy – jako návštěvníci také.

  Pokračovat ve čtení

 • Řešení cyklostezky na Brno se opět přiblížilo

  Řídící výbor ITI Brněnské metropolitní oblasti včera dal kladné stanovisko cyklostezkám svazku obcí Šlapanicko. Pro Šlapanice to znamená předběžný souhlas s dotačním financováním cyklostezky na Brno. Více podrobností o cyklostezce na Brno a jejím trasování najdete např. v našem článku ZDE.

  Další částí je také cyklopropojení na Kobylnice. Realizace je předběžně naplánovaná na rok 2019.

   

   

 • Šlapanice a ICEC se řešily v poslanecké sněmovně

  Jsme rádi, že se o problém staré ekologické zátěže konečně zajímá jak vláda ČR, a především pan ministr životního prostředí Brabec, tak i poslanci. V poslanecké sněmovně tak zazněly informace o nutnosti odstranit znečištění z centra našeho města i informace o podané žádosti našeho města o dotaci. O žádosti o dotace se bude rozhodovat začátkem června. O výsledku budeme informovat.

  Pokud máte fb profil, můžete shlédnout přímo interpelaci paní poslankyně Šafránkové na ministra ŽP k areálu ICEC a odpověď pana ministra: https://www.facebook.com/mestoslapanice/videos/1881905698773728/?t=46

 • Jak jsme plnili svůj volební program 2014-2018

  Ve stručnosti přinášíme svoje hodnocení volebního programu pro období 2014-2018. Je to náš subjektivní pohled (tomu se nelze vyhnout 🙂 ) a tak budeme rádi i za Vaši případnou zpětnou vazbu v komentářích či na naše e-maily.

  Děkujeme, za to, že jste nám umožnili realizovat naše společné vize.

   Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

   

  CS HodnoceniProgramu_01

  BEZ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

   

  Program Stručně Podrobně
  Vypracovat územní plán bez průmyslové zóny ANO Je vypracován návrh nového ÚP, bylo zahájeno jeho projednávání. V roce 2018 nás čeká veřejné projednání územního plánu, koncem roku 2018 by mohl být schválen zastupitelstvem.
  Vyměnit lidi jednající za město o průmyslové zóně ANO Město ukončilo členství ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), sdružení vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou. Toto sdružení vedené bývalým tajemníkem MěÚ Šlapanice V. Hrabálkem (KDU-ČSL) a bývalým starostou J. Střechovským (Sdružení pro rozvoj Šlapanic, později ANO) podepisovalo netransparentní smlouvy s investorem CTP Invest, bez projednání v zastupitelstvu města Šlapanice nebo radě města. Smlouva, kterou dostaly k dispozici a následně zveřejnily Čisté Šlapanice, obsahovala prokazatelné odměny od firmy CTP Invest pro členy vedení SPZŠ (mj. V. Hrabálek a J. Střechovský) a příslib částky cca 100 mil. Kč za realizaci zóny bez bližšího určení částky a opět bez projednání zastupitelstvem města, přestože se částka vztahovala i k městským pozemkům.

  ALE: je třeba schválit nový územní plán bez průmyslových ploch. To může udělat jen zastupitelstvo bez vazeb na CTP a bez lidí, kteří zónu prosazovali a hlasovali pro ni v minulosti (tedy bez KDU-ČSL, bez ODS, bez TOP09). Nový územní plán bude schvalovat zastupitelstvo cca v roce 2019. A bude ho muset také obhájit, protože lze očekávat napadení nového ÚP soudně.

  Změna osoby tajemníka (V. Hrabálek, KDU-ČSL) kvůli střetu zájmů: pozemky pod zónou a odměny od CTP ANO V. Hrabálek (KDU-ČSL)   jako bývalý starosta města nakupoval účelově pozemky pod budoucí průmyslovou zónou a zastupoval obvykle město v jednáních o průmyslové zóně CTP, přestože byl jako vlastník rozsáhlých pozemků pod plánovanou zónou  CTP,  jednoznačně ve střetu zájmů. Prokazatelně vzal odměnu od firmy CTP. Tento střet zájmů opakovaně popíral jak on sám, tak tehdejší starosta Šlapanic J. Klaška (KDU-ČSL) či tehdejší vedení města (ODS, TOP09 či ČSSD).
  Přezkoumáme výhodnost smluv k průmyslové zóně ANO Město vystoupilo z pochybného Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ) viz výše.

  Město vrátilo investorovi průmyslové zóny firmy CTP Invest zálohy na městské pozemky a zbavilo je břemen ve prospěch investora CTP.

  Město nepodepsalo s investorem žádnou nevýhodnou smlouvu.

   

  Budeme hájit veřejné zájmy města, ne investora ANO Město nepodepsalo žádnou nevýhodnou smlouvu s investorem průmyslové zóny.

   

   

    Pokračovat ve čtení

1. stránka z celkem 1912345...10...Poslední »