• Kandidáti za SNK Čisté Šlapanice v roce 2018

  Zveřejňujeme kandidátku Čistých Šlapanic pro rok 2018.  Je složena z nezávislých kandidátů bez politické příslušnosti, kteří mají zájem a jsou ochotní pracovat pro Šlapanice a Bedřichovice.

  Velmi si vážím toho, že velká část této kandidátky společně funguje již od voleb v roce 2010 jen s drobnějšími obměnami a doplněními. Tímto vítám také na naší kandidátce dva nováčky, kterými jsou pan Radek Palička a Miloslav Reiter, a po odmlce také paní Barboru Zukalovou.

   

  Zastoupeni na kandidátce jsou jak “starousedlíci – rodáci”, tak i nově příchozí – přistěhovaní občané Šlapanic a Bedřichovic. Mimochodem “starousedlíků – rodáků” byla v našem městě již podle sčítání z roku 2011 menšina (45, 4%).

   

  Členové kandidátky Čistých Šlapanic se scházejí po celé volební období jednou měsíčně na pravidelných schůzkách, na kterých si navzájem vyměňujeme nejen informace, ale především názory na dění ve městě. Program, složení kandidátky a všechny podstatné věci rozhodujeme společně. Společně za těmito rozhodnutími stojíme. Navenek nás reprezentují především naši zastupitelé v zastupitelstvu, případně naši členové v komisích a výborech.

   

  Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice 2018:

   

  1. Michaela Trněná
  2. Jiří Kopeček
  3. Kateřina Migdauová
  4. Alexandra Peschlová
  5. Miroslav Staněk
  6. Radek Růžička
  7. Gabriela Riegerová
  8. Pavel Linhart
  9. Pavel Mikuška
  10. Hana Strnadová
  11. Šárka Hloušková
  12. Jaroslav Dočkal
  13. Marie Zemánková
  14. Jan Novotný
  15. David Feik
  16. Aleš Vodička
  17. Pavel Zmeškal
  18. Barbora Zukalová
  19. Radek Palička
  20. Miloslav Reiter
  21. Vítězslav Šudák

   

  Naším společným mottem jsou “Šlapanice s čistým srdcem a bez průmyslové zóny”.

   

  Informace a fotky ke každému z nás postupně přineseme, jak zde na webových stránkách, tak v našich předvolebních materiálech. Potkat a seznámit se s námi budete moci také v ulicích města během předvolební kampaně v září. Doufáme, že pro vás bude naše kampaň příležitostí, jak načerpat informace o kandidátech a programu, se kterými se ucházíme o vaši důvěru.

  Za vaši podporu děkujeme.

   

  Michaela Trněná, za Čisté Šlapanice

   

   

 • Nasbíráno 555 podpisů :-)

  Včera jsme provedli závěrečný součet ze sběru podpisů a dostali jsme od Vás i nasbírali 555 podpisů z potřebných 527. Děkujeme za podporu, první důležitý krok máme nyní za sebou.

  Do konce týdne zveřejníme na našich stránkách také celou finální podobu naší kandidátky. Kandidátní listina složená z 21 kandidátů a petice s podpisy jsou základními dokumenty pro účast ve volbách. Odevzdávají se do 31.7. 2018.

   

  Pokud ještě přece jen máte aršík doma, máte během dnešního dne tj. 24.7. možnost vhodit jej do schránky domu na Riegrově 13.

   

  Nezapomeňte si poznačit termín voleb 5. a 6. 10. 2018! Volit v komunálkách své zastoupení mohou jen občané s trvalým bydlištěm ve Šlapanicích a Bedřichovicích. Jen ti mohou logicky ovlivňovat dění ve své obci.

   

   

 • Lokalita Ponětovská k dalšímu rozhodnutí

  Červnové zasedání zastupitelstva bylo mimořádně dlouhé, trvalo více než 6 hodin. Velká část zasedání byla věnována problematice potenciální lokality pro bydlení – Ponětovské. Jedná se o cca 5 hektarovou lokalitu na konci ulice Ponětovské, určené územním plánem k zastavění rodinnými domy od roku 2007.

   

  Celý záznam jednání zastupitelstva můžete zhlédnout ZDE.

   

  Lokalitu Ponětovská řeší město dlouhodobě, v územním plánu je určena k zastavění od roku 2007. Zhruba od této doby se pozemky v této lokalitě město snaží také prodat. V minulosti dokonce za značně nestandardních podmínek viz ZDE.

   

  Současné zastupitelstvo souhlasilo se záměrem prodeje pozemků v lokalitě Ponětovská v roce 2017. K záměru se přihlásil jediný uchazeč – firma Altilia home,s.r.o. a nabídla za nezasíťované pozemky města 1490Kč/m2. Podrobnější údaje včetně návrhu kupních smluv najdete v pravidelně zveřejňovaných podkladech zastupitelstva ZDE.

   

  Podstatnou informací je, že pozemky města jsou v lokalitě od sebe odděleny cca 18 000m2 soukromého vlastníka, který může do výstavby v lokalitě významně vstoupit a začít okamžitě stavět bez účasti města.

  Celý rok probíhala příprava prodeje: především se jednalo o podobu lokality tzn. způsob jejího zastavění, kdy město by chtělo udržet rozumnou velikost stavebních pozemků, podlažnost zástavby, dobrou veřejnou infrastrukturu. Dále byly důležité kvalitní smlouvy pro město: aby zástavba nemohla být změněna bez souhlasu města a zajištění veřejné infrastruktury apod.

  Výsledkem jednání byla zastupitelům předložená a prezentovaná studie proveditelnosti, objemová studie a projektová dokumentace pro územní řízení na celkem 69 rodinných domů, jednotlivých či dvojdomů, typově omezených s definovanou uliční čárou, parkovacími místy jak soukromými, tak veřejnými.  Předloženy byly také kupní smlouvy.

   

  Výhrady zastupitelů, a to výhradně opozičních, se týkaly několika otázek:

  Nízká cena

  Nabídnutá kupní cena 1490 Kč za metr čtvereční se jevila zastupitelům jako nízká.

  Jako argument k údajně nízké ceně byly uváděny realizované prodeje jednotlivých zasíťovaných pozemků pro rodinnou výstavbu ve Šlapanicích, kdy se ceny pohybují ve výši od 3 200/m2, ale i výrazně vyšší.

  Každý rozumný člověk ale chápe, že pozemky města nejsou zasíťovány a budou tedy vyžadovat vybudování všech sítí, dále přeložku vysokého napětí, vybudování chodníků, komunikací a společných veřejných prostranství. Znalecký posudek města fakticky nabídnutou cenu potvrdil, uváděl totiž cenu 1449Kč/m2. Málokdo z laiků však dokáže reálně vyhodnotit náklady a započítat je do ceny pozemků.

  Po společné diskuzi pro klid zastupitelů i občanů nakonec zastupitelstvo jako odborný doplňující podklad schválilo pořízení kontrolního znaleckého posudku. Kontrolní posudek poslouží zastupitelům jako další vodítko o výši ceny pozemků v nově developované lokalitě.

   

  Možnost developmentu lokality městem = větší zisk pro město

  Opoziční zastupitelé také v souvislosti s cenou opakovaně žádali, aby lokalitu zasíťovalo a pro výstavbu připravilo samotné město a pozemky rozprodalo výhodněji samo. Zde uvedl věcné argumenty, totiž ceny výstavby nových sítí, komunikací, přeložek sítí a další související náklady jako vytvoření projektové dokumentace, povolovací řízení a personální zajištění této masívní akce přítomný zástupce developera, který se snažil zastupitelům přiblížit problematiku developmentu lokality včetně aktuální nejistoty s poskytováním hypotečních úvěrů.

  Proti této variantě stojí na první pohled skutečnost, že do pozemků by město muselo nejdříve výrazně investovat (zřejmě minimálně 20 mil. Kč).  Muselo by vše zajistit také personálně, a to v situaci, kdy aktuálně musí řešit mnohdy až havarijní stav současných sítí a komunikací ve městě.  Následně by teprve prodávalo: za jakých podmínek a hlavně komu? Šlapanickým občanům, jak občas zaznívá? Kdo by je vybíral a na základě čeho? Nebyla by preferována jen určitá, a to velmi malá skupina občanů oproti ostatním, kteří by tuto možnost nedostali? Nedopadlo by město obdobně jako v případě bytů Švehlova? Na tyto otázky zastupitelstvo uspokojivou odpověď nemá.

  Zastupitelé si nakonec jako doplňující podklad vyžádali odborné posouzení nákladů na případný development lokality, aby lépe mohli posoudit i tuto možnost.

   

  Dopravní napojení lokality

  Jedním z argumentů, který zazníval, byla velká dopravní zátěž, kterou nová lokalita přinese. Reálně by se u 69 rodinných domů mohlo jednat až o 140 aut navíc.

  Město má dlouhodobý záměr vybudování spojky mezi ulicemi Ponětovskou a Jiříkovskou ulici, která by navázala na ulici Zemědělskou a odvedla část dopravy ze středu města přímo na širší silniční síť (v tomto případě starou vyškovskou silnici, příp. D1). Zastupitelstvo zde schválilo přípravu studie proveditelnosti této komunikace.

   

  Chybějící občanská vybavenost

  V diskuzi zaznělo, že v lokalitě chybí občanská vybavenost, např. obchod nebo mateřská škola. Nebo také, že tyto pozemky by město mělo využít pro vybudování seniorského bydlení apod. K tomu je potřeba říci, že občanskou vybavenost a její umístění si obec určuje v územním plánu podle toho, kde a jaký typ ploch se má v budoucnosti budovat. Do této lokality šlapanický územní plán (ani jeho tehdejší zpracovatel, ani tehdejší zastupitelstvo) nenavrhnul.

  Představa samostatného obchodu pro lokalitu o 69 rodinných domech je v dnešních podmínkách víceméně utopií, jak ukazuje praxe. Malým obchodům v obdobných lokalitách nedáváme my, zákazníci,  šanci na přežití. Navštěvujeme a vyžadujeme velká obchodní centra.

  Stejně tak budování samostatné školky pro toto množství rodinných domů se nejeví jako příliš efektivní řešení, město tyto záměry sleduje jinde (přesun knihovny a vybudování MŠ).

  Seniorské bydlení se pak už jevilo v diskuzi jako ryze účelový pokus. Hlavně z toho důvodu, že prakticky všichni hlavní aktéři diskuze na zasedání, ať z KDU-ČSL, TOP09 (v té době Hnutí pro rozvoj Šlapanic) či ODS,

  byli u tvorby  územního plánu (dále ÚP) v minulosti,

  byli i u této konkrétní změny ÚP v roce 2007,

  byli dokonce součástí nově připravovaného ÚP v letech 2009-2014,

  byli také u přípravy pokynů pro zpracování 2. návrhu nového ÚP v roce 2015

  a byli u projednávání studie proveditelnosti této lokality v roce 2017.

  Ani v jednom případě neřekli, že chtějí do této lokality umístit občanskou vybavenost! Probudili se až při projednávání konkrétního záměru zástavby. Tento způsob řízení města má ke koncepčnosti velmi daleko.

  Protože opravdu tato část rozhodování spadá do přípravy ÚP, ponechalo zastupitelstvo nakonec tuto část diskuze bez reakce.

   

  Důvěryhodnost uchazeče o koupi pozemků

  Jednání byli přítomni jednatelé společnosti Altilia home, s.r.o. , vysvětlili důvody založení společnosti: jedná se o častý požadavek bankovních domů, které chtějí mít pro větší záměry novou, nezatíženou a snadno kontrolovatelnou společnost. Tento častý způsob developmentu nakonec přiznali i opoziční zastupitelé. Jak se ukázalo prověřením předchozích pokusů o prodej lokality, tento způsob sami v minulosti dokonce akceptovali viz data nově zakládaných společností v našem článku ZDE.  Odprezentovali i další referenční developerské projekty, menší i srovnatelné velikosti.

   

  Co dodat závěrem?

  1. Je s podivem, že s argumenty proti prodeji a především výstavbě v lokalitě přicházejí subjekty jako KDU-ČSL, TOP09 či ODS, které se lokalitu pokoušely již samy prodat a které zástavbu lokality fakticky naplánovaly.
  2. Je s podivem, že s kritikou ceny přicházejí stejné subjekty KDU-ČSL, TOP09 či ODS, které samy chtěly realizovat prodej za výrazně nižší cenu.
  3. Je s podivem, že tyto subjekty kritizují cenu, když samy schválily a realizovaly prodeje městských pozemků za cenu 600 Kč/m2 pod plánovanou průmyslovou zónou. A to včetně strategického pozemku pod Tuřankou – tedy případného propojení Šlapanic k D1.
  4. Je s podivem, že všechny tyto subjekty nevzdechly na dopravní dostupnost a obslužnost či občanskou vybavenost v době, kdy daly souhlas výstavbě Brněnských Polí, které znamenají nárůst počtu obyvatel Šlapanic o min. 700 obyvatel (tedy o téměř 10%).

   

  Naším cílem není válcovat opoziční zastupitele, ale zajistit nejvýhodnější postup pro město a naše občany:  koaliční zastupitelé vzali námitky opozičních uskupení vážně v zásadních bodech a zastupitelstvo v tuto chvíli prodej pozemků neschválilo. A vyžádalo si doplnění podkladů o kontrolní znalecký posudek a odborné posouzení nákladů na development lokality a přípravu studie proveditelnosti pro spojovací komunikaci mezi ulicemi Ponětovskou a Jiříkovskou.

  Pro vyloučení manipulace a zvýšení transparentnosti jednání města mají možnost navrhnout znalce nebo znalecký ústav k vypracování posudku právě opoziční volební uskupení v zastupitelstvu, tedy výše jmenované KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, ODS a nezařazený p. Sova.

   

  Další informace k lokalitě Ponětovská:

  Proč opozice kritizuje prodej pozemků Ponětovská, když je sami chtěli prodat?

  Ochrana orné půdy a Čisté Šlapanice

   

   

 • Jste ve Šlapanicích noví? Pojďte s námi na výlet!

  Jste ve Šlapanicích noví? A rádi byste věděli, kam na výlet s dětmi? Ukážeme Vám pěknou trasu na vycházku do Bedřichovic, ať pěšky či na kole. Cílem výletu je náves Bedřichovice, kde se nachází velmi hezky vybavené dětské hřiště nebo si lze zahrát pétanque na dvou plochách nebo zahrát volejbal/nohejbal/badminton.

   

  Kdy: Výlet se koná už tuto neděli 24.6. 2018.

  Kde: Sraz u kruhového objezdu v Brněnských polích v 16.30

  Délka trasy: cca 2 km

  Návrat do Šlapanic je možný i autobusovým spojením IDS JMK (151),

  Těšíme se na Vás.

  Katka Migdauová a Míša Trněná za Čisté Šlapanice

   

   

 • Cukrovar získal dotaci na vyčištění ve výši 147 mil. Kč!

  Dnes jsme se dozvěděli úžasnou zprávu: město Šlapanice získalo dotaci na sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC, Dehtochema, papírny) a můžeme po letech čekání zahájit sanace a hlavně přípravu areálu pro potřeby města 🙂

   

  Naše velké poděkování patří především koaličním zastupitelům Čistých Šlapanic, Nezávislých a Změny, kteří ani pod obrovským tlakem trestního oznámení a policejního šetření nepodlehli a zvedli ruku pro koupi areálu. A oprávněně.

  Díky všem, kteří nás a hlavně myšlenku na zisk areálu pro město a jeho další rozvoj podporovali. Také těm, kteří nás zásobovali kritickými dotazy a připomínkami a umožnili nám tak důkladnou přípravu po všech stránkách. Všem odborníkům, kteří nám na rovinu říkali, jak se věci mají a taky všem politikům z jiných stran, kteří nás nezávisle na politické příslušnosti podpořili – a to jen proto, že jsou slušní a dokážou se přenést přes hloupou nevraživost a podpořit dobrou a důležitou věc.

  Děkujeme 🙂

  Celou tiskovou zprávu MŽP naleznete ZDE.

  Tisková zpráva města ZDE.

  Michaela Trněná za Čisté Šlapanice

   

   

  Pozn. Upraveno 15.6. , při čtení přílohy zprávy MŽP jsem se  zmýlila, správná výše dotace je 147 mil. Kč.

   

 • Jak jsme plnili svůj volební program 2014-2018

  Ve stručnosti přinášíme svoje hodnocení volebního programu pro období 2014-2018. Je to náš subjektivní pohled (tomu se nelze vyhnout 🙂 ) a tak budeme rádi i za Vaši případnou zpětnou vazbu v komentářích či na naše e-maily.

  Děkujeme, za to, že jste nám umožnili realizovat naše společné vize.

   Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

   

  CS HodnoceniProgramu_01

  BEZ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

   

  Program Stručně Podrobně
  Vypracovat územní plán bez průmyslové zóny ANO Je vypracován návrh nového ÚP, bylo zahájeno jeho projednávání. V roce 2018 nás čeká veřejné projednání územního plánu, koncem roku 2018 by mohl být schválen zastupitelstvem.
  Vyměnit lidi jednající za město o průmyslové zóně ANO Město ukončilo členství ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), sdružení vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou. Toto sdružení vedené bývalým tajemníkem MěÚ Šlapanice V. Hrabálkem (KDU-ČSL) a bývalým starostou J. Střechovským (Sdružení pro rozvoj Šlapanic, později ANO) podepisovalo netransparentní smlouvy s investorem CTP Invest, bez projednání v zastupitelstvu města Šlapanice nebo radě města. Smlouva, kterou dostaly k dispozici a následně zveřejnily Čisté Šlapanice, obsahovala prokazatelné odměny od firmy CTP Invest pro členy vedení SPZŠ (mj. V. Hrabálek a J. Střechovský) a příslib částky cca 100 mil. Kč za realizaci zóny bez bližšího určení částky a opět bez projednání zastupitelstvem města, přestože se částka vztahovala i k městským pozemkům.

  ALE: je třeba schválit nový územní plán bez průmyslových ploch. To může udělat jen zastupitelstvo bez vazeb na CTP a bez lidí, kteří zónu prosazovali a hlasovali pro ni v minulosti (tedy bez KDU-ČSL, bez ODS, bez TOP09). Nový územní plán bude schvalovat zastupitelstvo cca v roce 2019. A bude ho muset také obhájit, protože lze očekávat napadení nového ÚP soudně.

  Změna osoby tajemníka (V. Hrabálek, KDU-ČSL) kvůli střetu zájmů: pozemky pod zónou a odměny od CTP ANO V. Hrabálek (KDU-ČSL)   jako bývalý starosta města nakupoval účelově pozemky pod budoucí průmyslovou zónou a zastupoval obvykle město v jednáních o průmyslové zóně CTP, přestože byl jako vlastník rozsáhlých pozemků pod plánovanou zónou  CTP,  jednoznačně ve střetu zájmů. Prokazatelně vzal odměnu od firmy CTP. Tento střet zájmů opakovaně popíral jak on sám, tak tehdejší starosta Šlapanic J. Klaška (KDU-ČSL) či tehdejší vedení města (ODS, TOP09 či ČSSD).
  Přezkoumáme výhodnost smluv k průmyslové zóně ANO Město vystoupilo z pochybného Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ) viz výše.

  Město vrátilo investorovi průmyslové zóny firmy CTP Invest zálohy na městské pozemky a zbavilo je břemen ve prospěch investora CTP.

  Město nepodepsalo s investorem žádnou nevýhodnou smlouvu.

   

  Budeme hájit veřejné zájmy města, ne investora ANO Město nepodepsalo žádnou nevýhodnou smlouvu s investorem průmyslové zóny.

   

   

    Pokračovat ve čtení

 • Chceme Šlapanice s čistým srdcem

  V MFDnes vyšel článek s názvem Radnice hasí průšvih. Ale riskuje miliony. Najdete ho celý níže nebo na odkazu ZDE. O co se jedná? O pětihektarový areál Cukrovaru (bývalý ICEC), kdy opoziční zastupitelé (KDU-ČSL, TOP09, ODS a p. Sova) stále ještě nestrávili koupi Cukrovaru.

   

  Koupi areálu prozkoumala velmi podrobně Policie ČR. Ta odložila podané trestní oznámení na koaliční zastupitele (Čisté Šlapanice, Nezávislí 2014 a Změna pro Šlapanice) a konstatovala, že jsme se chovali ekonomicky a ve veřejném zájmu. O odloženém trestním oznámení jsme psali ZDE.

  Dnešní opoziční zastupitelé byli sami v roce 2010 jako vedení města za areál připraveni vydat z rozpočtu města několik desítek milionů Kč, jak uvedli pro Českou televizi viz ZDE. Dotaci v té době rozhodně zajištěnou neměli. Tak v čem je problém?

  Začal předvolební boj. Opoziční KDU-ČSL, TOP09 a ODS, které 4 roky v opozici doslova prospaly a Šlapanicím nepomohly, nyní usilovně hledají téma. A domnívají se, že tématem je areál Cukrovaru.

  Po zasedání zastupitelstva jsme měli rozhovor s bývalým starostou a bývalým poslancem Parlamentu ČR Jaroslavem Klaškou. Zeptala jsem se ho, co udělal pro Šlapanice a co udělal pro sanaci Cukrovaru za 4 roky v Parlamentu. Nedokázal mně odpovědět. Místo toho vyhrožoval, že pošle na Policii ČR GIBS – trestní oznámení na zastupitele bylo podle něj policií šlompácky odloženo.

  S tímto přístupem se nedá mnoho dělat. Pokud chce někdo podávat jedno trestní oznámení za druhým, protože není schopen překročit vlastní stín a osobní nevraživost, je to jeho věc. Malicherné osobní spory nebudeme řešit a chceme místo toho pracovat.

  Proto jsme

  1. zakoupili areál Cukrovaru
  2. připravili projektovou dokumentaci na sanaci areálu
  3. podali žádost o dotaci
  4. a snažíme se městu zajistit financování sanace.

   

  Ano, naším tématem je rozvoj pětihektarového Cukrovaru přímo v srdci Šlapanic. Ale je to hlavně šlapanické téma.

  Je nutné zabavit centrum města karcinogenních látek, ochránit zdraví obyvatel a životní prostředí pro budoucí generace.

  Chybí nám místo pro kulturní dům, vstupní byty pro mladé rodiny, parkovací plochy, dům pro seniory, kluziště nebo malé komerční prostory, komunitní škola a klidně další park. Proto chceme areál vyčistit a nabídnout ho městu pro další rozvoj. Do Cukrovaru se tyto aktivity dají umístit.

  Proto chceme Šlapanice s čistým srdcem.

  Michaela Trněná

   

  mfdnes_05_2018_opozice nesouhlasi s icecem

   

   

   

   

   

 • Dotace spolkům, vyhláška o hlučných činnostech a byty Švehlova na 25. ZM

  Ve středu 2. 5. 2018 proběhlo 25. zasedání zastupitelstva města. Z nejzajímavějších bodů vyjímám: dotace spolkům, vyhlášku o hlučných činnostech a schválení doložky k bytům Švehlova.

   

  Byty Švehlova

  Prostřednictvím opozičního zastupitele za KDU-ČSL p. Petříka se znovu vrátila do zastupitelstva kauza bytů Švehlova, kauza neplatných smluv na převod bytů z roku 2003. Zastupitelstvo v lednu 2018 schválilo po téměř dvou letech společného jednání o podmínkách prodeje bytů městem záměr na prodej těchto bytů nájemníkům, v březnu pak byly schváleny dohody o narovnání a kupní smlouvy.

  K podpisu smluv ale od března nedošlo, místo toho byl p. Petříkem do zastupitelstva předložen zřejmě na podnět AK Joukl (právní zástupce nájemníků) návrh dodatku k dosud nepodepsaným smlouvám. Dodatek měl upravovat umístění doložky a doplnění údajně opomenutého spoluvlastnického podílu na společných částech budovy. Doložka měla podle návrhu p. Petříka a AK Joukl být umístěna před podpisy, nikoliv za podpisy stran na smlouvě, aby se “zvýšila právní jistota smluv”. U tzv. doložky (kdo a kdy jednání obce schválil) existuje judikát Nejvyššího soudu, o tom, že smlouvy nejsou neplatné, dokonce ani pokud doložka u smlouvy chybí úplně (viz judikát Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. 28 Cdo 516/2005). Umístění doložky  tedy nehraje roli, obce rovnocenně používají obě dvě varianty. Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy byl pak přímo součástí schvalovaných smluv.

   

  Ani jeden z požadavků AK Joukl při společných předchozích jednáních s městem, ani p. Petřík při projednávání v zastupitelstvu nepodložili  a neodůvodnili věcnou právní argumentací.  Zastupitelstvo proto většinově návrh dodatku  na doporučení právního zástupce města zamítlo. Pro byli pouze opoziční zastupitelé.

  Za zmínku stojí, že Advokátní kancelář Joukl (která zastupuje nájemníky bytů) bezdůvodně zadržuje a dosud nevrátila jedno podepsané vyhotovení smluv, které měla k dispozici pro kontrolu. Ani na přímou a opakovanou výzvu města smlouvy vráceny nebyly. Rada tak musela platnost návrhu smluv časově omezit do 17. 5. 2018.

  Pokračovat ve čtení

 • Pasportizace majetku města – konečně

  Ke správě majetku potřebuje město svůj majetek dobře znát, umět popsat jeho stav, zapisovat změny, naplánovat také údržbu a obnovu. V roce 2014 (kdy jsme se dostali na radnici) jsme víceméně s překvapením zjistili, že evidenci a stav svého rozsáhlého majetku (veškeré budovy, silnice, chodníky, pozemky, zeleně) město vede prakticky v papírové podobě. Udržovat informace (navíc neustále se obměňující informace) aktuální v papírové podobě je prakticky nemožné.

   

  Jedním z prvních kroků tak byla snaha o vytvoření pasportu (evidence hmotného a/nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní provoz, údržbu a modernizaci a také využití) majetku města. K elektronické pasportizaci majetku se dostáváme konečně nyní díky dotaci na tzv. Strategické dokumenty. Dotaci na pasportizaci město získalo ve výši 8, 4 mil. Kč a 0, 4 mil. Kč přispěje ze svého. Součástí je také energetický audit města atd. Více podrobností o projektu města najdete ZDE.

  Bez ní je další nakládání s majetkem města velmi obtížné a o efektivnosti se bohužel přes veškeré úsilí úředníků příliš mluvit nedá.

   

  A proč to trvalo tak dlouho? Vzhledem ke značné částce na pasportizaci jsme se pokusili získat finance z jiného zdroje – z dotačního titulů Evropských fondů. Příprava žádosti o dotaci, sledování termínů výzev, související výběrová řízení a samotné  schvalovací procesy poskytovatelů dotací bohužel takto dlouho trvají.

   

  Nyní ale můžeme začít. Pro město je to velmi důležitý,  i když neviditelný krok,  směrem k efektivní správě majetku.

 • Jdeme do komunálních voleb 2018 – buďte u toho s námi :-)

  Vážení čtenáři a příznivci,

  bydlíme a žijeme zde ve Šlapanicích a Bedřichovicích. Vychováváme tu své děti, pracujeme tu a trávíme v našem městě i svůj volný čas – je to náš svět. A proto o něm chceme i spolurozhodovat. Proto chceme také kandidovat v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města. Je to i váš svět? Seznamte se s námi, s našimi vizemi a zapojte se. Jak na to? 

   

  Na úvod něco málo o nás:

  Kandidovali jsme jako Sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice již 2x, poprvé v roce 2010, kdy jsme skončili jako druzí,  a poté v roce 2014, kdy jsme zvítězili a podařilo se nám sestavit koalici, která se nyní stará o Šlapanice a Bedřichovice.

   

  Naším nejsilnějším tématem v roce 2010 i 2014 byly Šlapanice bez průmyslové zóny. Na ukončení obří průmyslové zóny CTP v těsné blízkosti obytné zástavby Šlapanic jsme poctivě zapracovali: z vedení města odešli lidé spojení s investorem zóny CTP a s vlastníky pozemků pod zónou. Město vrátilo CTP zálohy a odbřemenilo městské pozemky. Před dokončením je nejdůležitější dokument – nový územní plán města bez průmyslové zóny. K jeho dokončení chybí veřejné projednání a schválení zastupitelstvem města.  Jedná se řádově o 6-12 měsíců k jeho přijetí.  Pak bude i zóna uzavřena.

  Na radnici jsme jsme začali pracovat na mnoha dalších důležitých projektech pro Šlapanice jako jsou areál bývalého ICECu (Cukrovar), nové projekty knihovny, rozšíření školy či cyklostezky Šlapanice-Brno. Ty je potřeba dotáhnout do konce. Pro tyto projekty potřebujeme podporu občanů, bez ní nemůžeme udělat nic nebo jen velmi málo. Obracíme se proto i na vás s prosbou o pomoc. Budeme ji potřebovat, abychom uspěli.

   

  Kromě důrazného NE průmyslové zóně však chceme stále více Šlapanice s jasnou budoucností – Šlapanice se srdcem a s novou vizí.

   

  Na těchto stránkách ale i v dalších médiích vás chceme postupně seznamovat se svou vizí Šlapanic a našeho života v nich. Seznámíme vás se svým novým programem, s lidmi z Čistých Šlapanic a s tím, co děláme a chceme dělat. Důvěru v nás vloženou se snažíme nezklamat. Některé věci se daří více, některé méně a další prostě potřebují čas. O tom všem se s Vámi chceme bavit.

   

  Sledujte nás, pomáhejte nám nebo nás podporujte v našem úsilí – prostě buďte u toho s námi 🙂

   

  Zajímá nás váš názor. Co vás trápí a co byste chtěli ve Šlapanicích a Bedřichovicích změnit k lepšímu? Vyplňte anketu níže a zašlete nám ji anebo nám napište: ciste.slapanice@email.cz

  anketa_ČŠ_formular_2018

   

  I do letošních voleb chceme znovu jít tak, jak nás znáte: jako Sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice. Začínáme proto jako každé sdružení nezávislých kandidátů sběrem podpisů pod petici, abychom mohli kandidovat. Potřebujeme jich nasbírat více než 500, petici ke sběru podpisů najdete níže. Můžete si ji vytisknout a pomoci nám se sběrem podpisů. Podepsané petice (v obálce či jiném obalu)  můžete vhazovat do poštovní schránky naší zastupitelky Katky Migdauové, Riegrova 13. Pozor: podepisovat mohou jen občané s trvalým bydlištěm ve Šlapanicích a Bedřichovicích!

  petice za snk_2018

   

  Podpořit nás kromě sběru podpisů můžete i dalšími způsoby: sdílejte naše články, zalajkujte si nás na FB a sdílejte naše příspěvky.

   

  Chcete se zapojit více nebo jinak? Napište nám: ciste.slapanice@email.cz

   

  Děkujeme!

   

  Michaela Trněná za Sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice

   

   

1. stránka z celkem 1812345...10...Poslední »