Rada města ve středu 19. 4. 2023 odvolala ředitele Pavla Vyhňáka z jeho funkce ředitele základní školy. A to po více než sedmiletém působení.

 K odvolání pana Vyhňáka nedošlo ze dne na den, jak by se mohlo zdát. Co k tomu vedlo?

 Pana Vyhňáka jsme do funkce jmenovali v roce 2015. Dlouho jsme ho podporovali mnoha způsoby ve výkonu funkce ředitele, například:
– zajištěním manažerského školení pro vedení školy,

– podporou dlouhodobého vzdělávacího programu Ředitel naživo,

– zajištěním projektového vedoucího pro přípravu vize školy,
– podporou školního poradenského centra formou příspěvku zřizovatele na úvazky školního psychologa, logopeda, sociálního pedagoga. A to dávno předtím, než se do věci později vložil konečně i stát.

Stejně tak rozsáhlé každoroční investice do školy a do jejího areálu byly pro nás samozřejmostí. Celkem šlo z městského rozpočtu od roku 2015 do školy 267,4 milionů korun. To vše v úzké spolupráci zřizovatele a nového vedení školy. Pan Vyhňák jako nositel nových pedagogických impulzů byl přesně tím, co jsme si pro naše děti a školu přáli.

 I proto jsme panu Vyhňákovi potvrdili pokračování ve funkci v roce 2021, tedy po šesti letech, kdy nám školský zákon umožňuje vypsání konkurzu na nového ředitele.

 Bohužel, během roku 2022 ale začaly přicházet podněty rodičů k řešení problému s alkoholem pedagogů na školních a mimoškolních akcích. Tyto podněty jsme panu řediteli a vedení školy okamžitě předali s tím, že je považujeme za zásadní.

 K odvolání jsme nepřistoupili ze dne na den, ale po celé řadě pokusů nejdříve ze strany rodičů, následně ze strany zřizovatele věci řešit domluvou, podnětem. Pan ředitel bohužel nereagoval v těchto věcech na podněty zřizovatele, rodičů ani školské rady. Podané vysvětlení pana Vyhňáka k množství alkoholu na pracovišti základní školy, že se jedná o dárky od žáků nebo zbytky „školní akce“ s rodiči, nám nepřišlo důvěryhodné.

 Rada města a nakonec i školská rada se proto ohledně alkoholu ve škole v září obrátily s podnětem na Českou školní inspekci (ČŠI). Ta v říjnu loňského roku provedla velmi formálně první šetření. Neobrátila se však v této fázi ani na žáky, ani na rodiče, kteří problém chtěli řešit. Hlavním zdrojem informací inspekce byl pouze pan ředitel a dokumentace školy. A výsledkem byla jedna důvodná stížnost ve výkonu pedagogické činnosti. Odpovědi na své podněty k alkoholu jsme v té době hledali marně.

 Školská rada dokonce neobdržela řádnou odpověď ČŠI dosud. Město po dvou dalších stížnostech(!) na postup inspekce obdrželo v březnu 2023, tedy po šesti měsících, odpověď, ve které oddělení právních a vnitřních věcí ČŠI v Praze zareagovalo s tím, že – cituji: „postupy školy a opatření přijatá vedením školy, která měla zabránit užívání alkoholu ve škole, nebyla účinná, k užívání alkoholu docházelo. Přitom žáci mají být v rámci prevence rizikového chování upozorňováni na rizika požívání alkoholických nápojů, má jim být představen zdravý životní styl, a nikoli tolerance k požívání návykových látek.“

 A teprve nyní v dubnu 2023, tedy více jak po sedmi měsících od prvního podání podnětu zřizovatele a také školské rady, zahájila pod tlakem svého pražského vedení ČŠI skutečnou kontrolní činnost konečně spočívající v oslovení žáků a rodičů prostřednictvím anonymního dotazníku. Tedy až po opakovaných urgencích zřizovatele i školské rady byli konečně osloveni ti, kterých se věc nejvíce týká – žáci a rodiče našich žáků. Výsledek této kontroly nemáme dosud k dispozici, ale vyjádření ČŠI vyplývající z doložených zjištění zřizovatele i Školské rady, že k požívání alkoholu pedagogy během školních aktivit docházelo, k dispozici máme.

 Na podzim loňského roku se pak objevily další stížnosti několika rodičů na postup vedoucího kurzu a následně ředitele, kteří nebyli schopni ani po urgencích rodičů a školské rady předložit průkazné vyúčtování vodáckého kurzu. Jednalo se právě o problematický kurz, na který odmítli někteří žáci odjet z obav o svou bezpečnost a požívání alkoholu pedagogy. To je samo o sobě alarmujícím a smutným důkazem postupné ztráty důvěry části rodičů ve školu.

 Jako zřizovatel jsme proto po posouzení všech souvislostí přistoupili k vlastní kontrole nakládání s veřejnými prostředky (včetně prostředků rodičů na vyúčtování kurzů) a svěřeným majetkem. Kontrola probíhala od 4. 11. 2022 do 5. 4. 2023 a byla ukončena vypořádáním námitek školy ke kontrolním zjištěním.

 Tato zjištění pro nás byla zdrcující. Zatímco většina pedagogů dokáže naprosto do puntíku, včas a bezchybně vyúčtovat škole i rodičům svěřené prostředky, na část pedagogů jakoby se nevztahovala žádná pravidla. Neseděly počty žáků, počty dospělých, lišily se i částky na noc ve stejném ubytování. Ani na opakované výzvy kontrolní skupiny, ani v námitkách ke kontrolním zjištěním škola nedokázala během dlouhé doby tyto pochybnosti vyvrátit. Proč stála trička 194 Kč za kus, ale rodiče museli platit 294 korun, nevíme dosud. Celkový rozdíl při 84 žácích činil 8400 Kč, což je jen část z celkem 38 tisíc korun, které nejsou rodičům dosud řádně vyúčtovány, případně vráceny. Ano, částky nejsou závratné a možná pro někoho pouhá stokoruna nic neznamená. Ale jde přece o princip a důvěru v případě svěřených finančních prostředků od rodičů pedagogům.

 Další pochybení pak byla nalezena v porušování zákona o veřejných zakázkách, kde se porušení týkala zakázek v celkovém objemu 2 miliony a 261 tisíc Kč. Chápu, že i kvalitní ředitel se svými zástupci nemusejí být specialisty na veřejné zakázky. Proto radnice vedení školy předem poskytla jasnou metodiku a návod, jak v těchto věcech postupovat. Nejednalo se přitom u těchto zakázek o žádné složité nebo dokonce administrativně náročné procesy, ale o jednoduché úkony.

 Škola dále nedokázala uspokojivě vysvětlit, ani proč pronajímá školní byt za podhodnocených 4 940 Kč za měsíc. Přitom obvyklá cena pronájmu bytu srovnatelné velikosti se u nás pohybuje na dvoj- až trojnásobku. Ušlý zisk z nájemného jen za rok 2022 činí nejméně 77 658 Kč. Kritéria pronájmu bytu škola dosud nesdělila ani pedagogům, ani zřizovateli. Proč byl konkrétní nájemce takto zvýhodněn na úkor příjmů školy? Nevíme.

 Na další nesrovnalosti poukázal Audit technických systémů. Z něj vyplynulo, že jen na tom, že nikdo nekontroloval faktury energií, prodělala škola 109 tisíc korun. Asi bych pochopila, kdyby tento problém byl řešen po jedné či dvou fakturách, chybu může udělat každý. Ale zde problém trval 12 měsíců.

Dále tu máme nález plynových kotlů, které se na střeše bazénu povalovaly od roku 2016 až letošního jara, přestože na to byl pan ředitel vedoucím odboru investic MÚ v roce 2021 výslovně upozorněn s tím, že hrozí riziko poškození střechy bazénu. Může se to zdát jako naprostá malichernost a zaplaťpánbůh nakonec i byla. Ale pokud by došlo k poškození střechy, škoda by mohla jít do statisíců až milionů.

 Jakoby peněz bylo dost a stačilo jen natáhnout ruku.  A tak zatímco na jedné straně jsme s velkým úsilím sháněli dotace na vybavení a dostavbu školy a sportovišť, na straně druhé jsme je minimálně v uvedených případech vyhazovali oknem.

Samozřejmě, mají pravdu i ti, kteří pana ředitele chválí. Opravdu dokázal zejména v prvních letech svého působení, naši základní školu pozvednout, zavést řadu progresivních pedagogických metod a podobně, a to k prospěchu našich žáků. Za to jsme ho opakovaně chválili a byli na školu spolu s ním hrdí.

 Víme, že úloha ředitele je náročný úkol a skutečně jsme se snažili poskytovat panu řediteli Vyhňákovi maximální podporu v jeho ředitelské roli, a to jak morální a politickou, tak i finanční. Po pečlivé úvaze, a také tváří v tvář skutečnosti, že docházelo k opakovanému, až systémovému porušování povinností při nakládání se svěřenými penězi, majetkem, k porušování zákonných povinností nebo neplnění povinností ředitele, rozhodli teprve radní města jednomyslně o odvolání pana Vyhňáka z funkce ředitele a vypsání konkurzu na nového ředitele.

 Nesrovnalostí však bylo ještě více. Všechny je lze nalézt v kontrolních protokolech, další pochybení pak najdete v návrhu na odvolání pana ředitele, který si celý můžete přečíst na webu města: https://www.slapanice.cz/progres/lib/files.php?id=15233.

 Co bude dál? Rada města se minulý týden také seznámila se závěry kontroly a souhlasila s navrženými nápravnými a preventivními opatřeními. Ta byla škole odeslána tento týden. Opatření musí škola provést sama a zřizovatel je zkontroluje.

 Bohužel, toto není poslední tečka. Jelikož rada města má za to, že výše popsanými způsoby byla ať už městu, či některým rodičům způsobena škoda, musíme dále posoudit, jak s tím naložit.

 Pro žáky a rodiče a pedagogy je však nyní podstatné, aby došlo ke zklidnění situace, aby pedagogové a žáci mohli v bezpečném a klidném prostředí dokončit školní rok. Budu ráda, když k tomu všichni společně přispějeme.

 Děkuji.

Michaela Trněná, starostka