Přijde město o pozemky? Věříme, že ne.

Pan Michal Klaška tvrdí v článku publikovaném ve Zpravodaji 2/2024 několik věcí, které by bylo dobré si vysvětlit:

O jak velké pozemky se skutečně jedná?

Pan Klaška zbytečně straší, když uvádí, že v důsledku nového územního plánu město přijde o pozemky ve výměře 3 575 m2 v lokalitě u cyklostezky na Ponětovice převedené od státu v roce 2005. Ve skutečnosti se spor se státem týká jen pozemků o rozloze cca 1 300m2.  Na obrázku jsou vyznačeny zeleně.   

 Porušili jsme skutečně smlouvu se státem?

Pan Klaška se pokouší naznačovat, že město nedodržuje smlouvy. Smlouva se státem převáděla v roce 2005 pozemky na město za účelem bydlení nebo veřejně prospěšné stavby. Většina pozemků je podle této smlouvy i podle nového ÚP nadále určena pro bydlení (jeden z nich např. modrá část). A na zeleně označené části jsou technické sítě. Ty jsou podle stavebního zákona veřejně prospěšnou stavbou, což odpovídá smlouvě se státem. Bez těchto technických sítích by nebylo možné realizovat bydlení ani na zbývajících pozemcích státu.

Autorizovaný zpracovatel při zpracování nového ÚP definoval zeleně označený pozemek jako záplavové území, do něhož nelze umístit stavby pro bydlení a navrhl upravit využití pozemku pro městskou zeleň. Jinak zastupitelé tedy jednat nemohli.
Smlouva se státem rozhodně neurčovala, na kterých konkrétních pozemcích bude bydlení a na kterých veřejně prospěšné stavby. Z těchto důvodů jsme přesvědčeni, že stát zastoupený v našem případě Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) naši věc nesprávně posoudil.

Řešíme situaci nebo ne?  

Se státem po celou dobu aktivně komunikujeme a věc řešíme. Nabídli jsme společné jednání na místě a budeme v tomto úsilí pokračovat.

Co se může nejhoršího městu stát?

Pokud s argumentací neuspějeme ani u nezávislého posouzení, pak by v nejhorším muselo město vrátit státu zeleně označenou část pozemku. Ten je již zatížen veřejně prospěšnou stavbou, a to v záplavovém území. Městská zeleň se sportovištěm, o které zde usilujeme, je z našeho pohledu nejlepším řešením.

Postupovali jsme svévolně přes zásadní upozornění?

Pan Klaška byl po celou dobu přípravy ÚP prvním místostarostou a tedy součástí vedení města. Z této pozice opravdu hodně možností věc řešit, a to včetně návrhu úpravy smluvních vztahů, o kterých píše. Žádný návrh v tomto duchu ale pan Klaška nepředložil. Proč? Místo toho poslal spolu s panem A. Karáskem zastupitelům upozornění pouhé dva dny před schvalováním nového územního plánu. Nezdá se vám, že pokud o věci věděl, nechal ji spíše úmyslně „vyhnít“. Bylo totiž krátce před volbami.

Situaci jsme i tak projednali s právníkem města a zpracovatelem ÚP. Na pozemek již bylo vydáno platné územní rozhodnutí pro veřejnou infrastrukturu, proto jsme dospěli k závěru, že k porušení smlouvy by dojít nemělo. A v sázce bylo mnohem více – totiž, zda stihneme přijmout ÚP bez průmyslové zóny CTP pod okny našich obyvatel. Proto jsme se rozhodli připravený územní plán v roce 2022 schválit.

Informace zastupitelům
Zastupitelstvo určuje směr, kterým město postupuje a v této věci rozhodlo v roce 2022. Z mého pohledu před námi v tuto chvíli žádné nové rozhodnutí nestojí a město rozhodně není ve věci nečinné.
Pokud má věc pro kteréhokoliv zastupitele zásadní důležitost, může se kdykoliv informovat a jednat průběžně. Panu Klaškovi stála tato věc jako prvnímu místostarostovi za mail zastupitelům dva dny před schvalováním územního plánu a za další zeptání rok a půl po jeho schválení. Návrh na řešení nepřišel před dvěma roky, ani teď.  Obrázek o tom, jak pan Klaška věc řešil a řeší, si může každý udělat už udělat sám. 

Michaela Trněná