• Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva města – 15. 6. 2016

  Zveme občany Šlapanic na 11.zasedání zastupitelstva města, které se koná ve středu 15. 6. 2016 od 17. hodiny v kinosále ZŠ Šlapanice. Na programu zasedání je tentokrát prezentace záměru na výstavbu nového obchodního centra u ul. Brněnské firmou Sallerova výstavba, více viz ZDE.

  Projednávat se bude také závěrečný účet města a účetní závěrka za rok 2015.  Dalším bodem programu bude i projednání návrhu zadání změny ÚP č. 9, které se zabývá lhůtou pro územní studii pro lokalitu u Slatiny, nebo rozpočtové opatření, které má uvolnit prostředky na předfinancování dotačních titulů projektů města a také vrácení záloh na pozemky firmě CTP Invest.

  Samostatný bod programu je vždy věnován občanům a jejich námětům a připomínkám. Celý program jednání zastupitelstva i s podklady naleznete ZDE.

 • Manuál tvorby veřejných prostranství – co to vlastně je?

  Čisté Šlapanice šly do voleb se záměrem mimo jiné i podpořit tzv. malá místa. Jde o řadu míst v našem městě jako jsou malé parčíky, zeleň apod. Začalo to již před volbami projektem “Pocitové mapy”, v rámci kterého jsme sbírali připomínky občanů. Nyní Spolek šlapanických architektů připravuje “Šlapanický manuál tvorby veřejných prostranství”, který by měl být v létě 2016 dokončen. Rádi bychom vám představili některé informace z manuálu:

  • veřejná místa by měla vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání, základem tvorby je lidské měřítko a lidské smysly. Dnes jsou veřejná místa v obci ve velmi rozdílném stavu, s různorodým mobiliářem i kvalitou zeleně
  • záměrem je “klást akcent na venkovský či přírodní charakter sídla, v tomto duchu nenásilně dotvářet veřejný prostor a vyvažovat tak absenci lákavého zeleného okolí. …důležitým tématem by měla být zeleň, optimálně propojující jednotlivá „Malá místa“ do souvislých liniových „biokoridorů“ a tak zajištění množství variant vycházkových tras.”
  • inspirací pro náš manuál byl manuál, který mají připravený v Praze

  A jaké kroky jsou hotovy či připraveny?

  • byl vybrán autor pro vytvoření návrhu nového mobiliáře (lavičky, koše, výlepové plochy, stojany na kola, sběrná hnízda na tříděný odpad apod. . Ve spolupráci města  a Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně vytvořili studenti tohoto ateliéru návrhy mobiliáře, vítězem soutěže se stal  BcA. Šimon Kiriakovský, který nyní intenzivně pracuje na návrhu mobiliáře
  • manuál definuje klíčové prvky veřejných prostranství: zeleň – mobiliář – vodní prvky – povrchy – osvětlení – možnosti sezónního využití
  • byla vytipována veřejná prostranství, která by postupně mohla projít změnou
   • Masarykovo náměstí – nábřeží Říčky – městský park – Žuráň
   • liniová malá místa (bývalá trať k ICECu mezi ulicemi Nádražní – Tyršova / původní koryto Říčky v bloku Brněnská – Palackého – Janská / Brněnská – Komenského / mezírka Brněnská – Komenského / Příční / mezírka Karla Čapka – Lidická / Tuřanka)
   • bodová malá místa (parčík Švehlova – Čechova / nároží Nádražní – Čechova / hřiště Švehlova – Jiráskova / okolí ZŠ / parčík Bří Mrštíků / parčík Brněnská – Čechova / parčík na Svatojánském náměstí / parčík Sušilova – Nerudova / parčík Nerudova / parčík Brněnská – Tuřanka / parčík Wurmova / Hybešova / u muzea

  Příprava tedy již pokročila, nyní je nutné se soustředit na postupnou realizaci všech změn. Seznam “malých míst” vychází z posbíraných připomínek občanů z našeho projektu Mluvme spolu, Šlapanice (pocitové mapy). Připomínky občanů z této akce jsou začleňovány i do připomínek připravovaného nového územního plánu města. Prvním realizovaným místem bude  parčík Švehlova-Čechova, který v průběhu června-července budou upravovat Čisté Šlapanice (ČŠ) z grantových financí Nadace VIA a finančních darů členů ČŠ. V průběhu léta proběhne soutěž o návrh na úpravy parku Riegrova s následnou realizací.

  Připomínky a náměty občanů jsou samozřejmě vítány.

   

 • Byty Švehlova na 10. zasedání ZM

  Na 10. zasedání zastupitelstva dorazili rozhořčení nájemníci z bytů na Švehlově ulici vedení svým právníkem Mgr. Z. Jouklem. Zastupitelé si vyslechli názory a připomínky ke kauze, jejíž počátky leží v roce 2003. Řešily se tak události staré i nové, vše v jednom.  Absolutní většina současného zastupitelstva situaci nezpůsobila a nezavinila, přesto nyní musí rozhodnout.  Město je stále jedním subjektem a proto je v pořádku, že se nájemníci obracejí na zastupitelstvo. Otázkou je forma, jakou se na zastupitelstvo obrací.

  O kauze bytů Švehlova jsem psala již v článku Zpravodaje Šlapanice hledají řešení při nápravě chyb z minulosti.

  Pro shrnutí, o co se v kauze bytů Švehlova jedná?
  Město musí zveřejnit každý prodej svého majetku. V roce 2003, kdy nájemníci z bytů Švehlova podepisovali budoucí kupní smlouvy  a složili zálohy na svoje byty, to naše město neudělalo. Proto jsou smlouvy neplatné. Neplatnost musí vždy vyslovit soud, ale v tomto konkrétním případě je pravděpodobnost neplatnosti smluv tak vysoká, že nemá vůbec smysl k soudu chodit a je lepší se pokusit o mimosoudní dohodu, což město navrhuje.

  Jak lze vzniklou situaci řešit?

  Řešení jsou dvě.
  1) Buď jít k soudu, nechat vyslovit neplatnost smluv, město vrátí lidem zálohy na byty, lidé naopak vrátí městu nájemné. Po tomto vyrovnání vzájemných plnění, se začíná od bodu nula: město zveřejní prodej bytů a prodává za tržní ceny.

  2) Město chce jít cestou druhého řešení: uznat vzájemně s nájemníky neplatnost smluv mimosoudně a uzavřít dohody o narovnání. To celé musí samozřejmě proběhnout veřejně a řádně v souladu se zákonem o obcích, aby se situace neopakovala a lidé i město měli konečně jistotu platných smluv.

  Co se tedy nájemcům ze Švehlovy nelíbí?

  1. Nelíbí se jim cena bytů. Město si nechalo zpracovat znalecký posudek, a to cen obvyklých k roku 2003, kdy se byty prodávaly. Podle tohoto posudku byly ale tehdy byty podhodnocené a město nemůže prodávat byty pod cenou. Tento postup se hodnotí jako nezákonný a zastupitelstvo by se mohlo dostat i k soudu s podezřením, že se nechová k majetku města jako řádný hospodář. Město proto navrhlo, aby lidé za byty doplatili rozdíl, který dle posudku dělá od 130 – 220 tisíc podle velikosti bytu. Nájemníci znalecký posudek zpochybňují, ale v případě znaleckých posudků nestačí říct: tento znalec posoudil cenu špatně.  Je třeba předložit stejně relevantní podklad – jiný znalecký posudek, aby se mohlo o cenách jednat.
  2. Sami nájemníci veřejně uvádějí např. na zasedání (alespoň někteří z nich), že za byty zaplatili mnohem vyšší ceny, než které uvádí město. Druhým dechem dodávají, že byty jsou podle nich nekvalitní. Jaká je tedy cena bytů? V budoucích kupních smlouvách s městem jsou nejvyšší částky za 2+1 kolem 800 000, po doplatku je řeč o cca 1 mil. Kč. I po doplatku je tak cena výrazně nižší než tržní a město tak může postupovat jen s ohledem na podepsané (i když pravděpodobně neplatné) smlouvy.
  3. Aby se s byty nespekulovalo a neprodávaly se okamžitě dále za tržní cenu, chce město uplatnit předkupní právo a právo zpětné koupě. Stejně jako ho uplatňují i jiné obce v ČR při nakládání se svým majetkem. Pokud chtějí nájemníci v bytech skutečně bydlet, a nikoliv s byty spekulovat, pak je vhodně nastavené právo zpětné koupě nijak neohrožuje.
  4. Město dle názoru nájemníků není vstřícné – tady je třeba si uvědomit následující:
   1. město se snaží o mimosoudní dohodu,
   2. navrhuje návrat k cenám z roku 2003, nikoliv prodej za tržní ceny s ohledem na dobré mravy a legitimní očekávání nájemníků
   3. město deklarovalo, že ponese související náklady (právní analýza, znalecký posudek, příprava dohod o narovnání).
   4. město navrhlo řešení.  Při posledním společném jednání v pátek 22. 4. předložilo město další 2 vstřícné návrhy ohledně nakládání s fondem oprav a zapodmínkování zpětné koupě. Od právního zástupce nájemníků, který se pohybuje kolem kauzy už více než 2 měsíce, zatím žádný konstruktivní návrh nepřišel.

  Komunikuje město s lidmi?

  Podle tvrzení nájemců s nimi město nekomunikuje. Město ale nájemce informovalo dopisem, ve kterém se za vzniklou situaci omluvilo, vysvětlilo, co se děje a jak bude postupovat. Proběhlo společné jednání a znovu jsme lidem posílali dopisy, když se zveřejnil tzv. záměr na prodej bytů, kde měli další informace o postupu a výzvu, aby se k  záměru tzv. přihlásili. Podstatou problému je možná začátek celé kauzy, nájemci se domnívají, že město s nimi mělo před projednáním v zastupitelstvu komunikovat a domluvit se na řešení problému. Ale teprve zastupitelstvo mohlo svým rozhodnutím vytyčit směr a postup řešení celé kauzy. A soudím-li podle stávající situace, v komunikaci ten zásadní problém není, zásadním problémem jsou peníze – tedy doplatek. Ale zde se město může pohybovat jen ve velmi přísných mezích, daných zákonem.

  A jsou tu i další občané

  Z mnoha diskuzí mezi zastupiteli můžu říct, že cítíme velkou odpovědnost za lidi z bytů Švehlova, a proto jim město nabízí byty za ceny z roku 2003, kdy podepisovali smlouvy s městem.

  Ale z dalších diskuzí musím také říct, že cítím úplně stejnou odpovědnost za ostatní lidi ze Šlapanic, kteří na toto konkrétní jednání zastupitelstva sice nedorazili, ale vím o nich naprosto jistě, že kupují svoje byty a domy za tržní ceny, platí tržní nájemné, platí na svých domech a bytech každou opravu ze svého a vlastně je ani nikdy nenapadlo, že by to mělo být jinak. Nechtějí po městu žádné slevy a nesou si odpovědnost za své bydlení naprosto samostatně. I oni jsou občany Šlapanic a zastupitelé musí hájit i jejich zájmy.

  Za svou osobu vím také bezpečně několik věcí: toto zastupitelstvo situaci nezpůsobilo, snaží se napravit chybu z minulosti, a to s velkým důrazem na legitimní očekávání nájemníků a dobré mravy. Setrvávat ve vzniklé situaci s vědomím nelegálnosti tohoto stavu s čistým svědomím a také s vědomím všech důsledků jak pro nájemníky, tak pro město , tak také pro zastupitele prostě nelze. Vím jistě, že město bylo dosud vstřícné se svým návrhem řešení. Jak už jsem ale několikrát zdůrazňovala, k dohodě musí dospět obě strany. Pokud nedojde k dohodě, bude muset rozhodnout nezávislý soud.

  Michaela Trněná, starostka

   

   

 • Transparentní účet ČŠ

  Již delší dobu jsme nezveřejňovali účet Čistých Šlapanic – ZDE můžete shlédnou aktuální stav.

   

  Celková částka se nám do léta sníží, protože část financí půjde na financování úpravy parčíku na Čechové.

   

  P.S. položky, kde je zasílatelem Město Šlapanice, neznamená, že by nás město dotovalo, ale že část odměny některému členu ČŠ za práci v RM či komisích je zasílána přímo na účet ČŠ.

   

 • Článek “Nebe a dudy” – jak to vlastně dopadlo?

  Jistě jste někteří z vás zaregistrovali leták KDU-ČSL “Nebe a dudy” a také velkou diskusi na fb KDU-ČSL či našem webu (ZDE). Vzhledem k velmi rozporným názorům zastánců informací v letáku a jejich odpůrců, jsme se pokusili uváděné informace uvést na pravou míru.

   

  Požádali jsme p.Horákovou, asistentku poslance p.Klašky o názor na tyto 2 otázky:

  1. v časopise jste tvrdili, že město odmítlo zveřejnit článek p.Klašky o dopravě. Můžete mi prosím zaslat podklad, kde bylo toto zrušení uvedeno?
  2. dále jste tvrdili, že město se v posledním vydání ŠZ chlubí projekty bývalého vedení – můžete prosím uvést, kde konkrétně se o tomto mluví a uvádí se, že koalice dokončila své projekty?

  Třetí téma (článek o financování) jsme neotevřeli, protože zde jde o rozdílný názor na pravidla publikování (co to vlastně je ilustrační foto).

   

  Jak to dopadlo?

  Mail p.Horákové šel 25.3. (připomenutí pak 30.3.) bez jakékoli reakce či odpovědi – bohužel p.Klaška odmítl dokázat své tvrzení. Škoda, snad se ještě ozve.

   

  P.S. Abychom upřesnili naše informace na pravou míru – leták KDU-ČSL netvrdí přímo, že se stávající koalice chlubí projekty bývalého vedení (toto sdělení se objevuje až při fb diskusi). Informace v letáku to pouze naznačuje a předjímá.

   

 • Ukliďme Česko a hlavně Šlapanice proběhlo i v dešti

  Úklidová akce Šlapanic a okolí proběhla nakonec i v deštivém počasí, protože pracovně naladění účastníci odmítli jít domů do sucha 🙂 A tak uklízející organizovaní panem Štěpánkem (komise životního prostředí) s podporou městského Satesa prošli s igelitovými pytli v ruce kobylnickou, bedřichovickou, ponětovickou, Zemědělskou a další ulice i výpadovky. Součástí byl i úklid koryta potoka směrem na Ponětovice, kde brodiví účastníci lovili pneumatiky a jiný neřád.

  Účastníci (většina z nich se účastní každoročně) se na závěr shodli, že díky pravidelnosti se již netahá tolik nepořádku jako před pár lety.

  Největší skupinu tvořili lidé z Hrbatého hroznu.

  Všem účastníkům akce, kteří překonali i nepřízeň počasí, patří dík.

   

  uklidme_cesko_slapanice_2016

  Staženo z FB města Šlapanice

   

 • Může za kauzu Švehlová zastupitel ČŠ P. Zmeškal?

  Předkládám čtenářům můj osobní pohled na aktuální kauzu:

  Byl jsem “obviněn”, že jsem vyvolal celou kauzu s byty na ul.Švehlové – nevím, kde se tato informace vzala, ale za sebe mohu říct, že jsem na problémy s byty nepoukazoval, ani jsme se na řešení této věci nijak nepodílel či jinak nezapojoval.

  Je smutné, že se nemluví o bývalém vedení KDU, které s velkou pravděpodobností o všem vědělo 8 let, a věc neřešilo, ale o mně, který se na věci nijak nepodílí.

  Dovolím si ještě pár postřehů k šlapanické “politickoobčanské” kultuře – už jsem si zvykl, že:

  • mohu za většinu problémů ve Šlapanicích
  • mám největší ambice (měl jsem být starostou, potom tajemníkem po p.Hrabálkovi)
  • stojím za odchodem p.Skočovského, bývalého ředitele ZŠ
  • nejsem členem ČŠ a jdu proti nim (tím, že nesedím mlčky na ZM bez svého názoru a občas si dovolím připomínkovat kroky naší koalice – holt musí mít všichni stejný názor)
  • mi občas zavolá bývalý předseda MO ANO p.Sova a sdělí mi, že mi “dá do držky, že jsem šmejd a hajzl, že to jsou mé poslední klidné Vánoce,…” a chce se se mnou v hospodě poprat (kriticky musím přiznat, že mu některé nadávky vracím a označuji ho za Lojzu, Matěje, zvláštního politika, …)

  Ve Šlapanicích mám jako člen koalice jen 2 možnosti :

  a) buď budu zticha, jak jsme tomu zvyklí u zastupitelů KDU nebo

  b) občas řeknu něco nahlas sám za sebe a budu muset žít s různými drby.

  Kdo mě zná ví, že b) je správně.

  VÝZVA: Vážení spoluobčané, pokud si myslíte, že jsem něco způsobil, zkuste si to prosím ověřit i u mě.

  Pavel Zmeškal

  mail: kagada@seznam.cz

 • Přejeme krásné Velikonoce

 • Říkáme NE politické kultuře šlapanické KDU-ČSL!

  KDU-ČSL vydalo nově leták s názvem Nebe a dudy, kde naznačuje, že město cenzuruje Zpravodaj, protože nevydalo články p. Klašky k dopravě a rozpočtu. K údajné cenzuře citujeme e-mailovou žádost pana poslance J. Klašky ze dne 2.2.2016 p. Kopeckému (redakce Zpravodaje):

   

  Dobrý den, pane Kopecký,
  článek “O extrémních dopravních zácpách a co s tím”, prosím, pro toto číslo ŠZ vyřaďte. Děkuji.

  Ing. arch. Jaroslav Klaška, poslanec PSP ČR (KDU-ČSL)

   

  Tedy pan poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL) sám stáhnul článek z vydání Zpravodaje, tedy nikoliv redakce Zpravodaje ani nikdo jiný. K tomu dodáváme, že stejnou informační hodnotu mají v podstatě i ostatní “rádoby informace” z letáku KDU-ČSL. Mohli bychom řádek po řádku vyvracet a dokládat fakty celý leták KDU-ČSL.

  Tento způsob politické kultury –  publikování očividných lží, manipulací, reakce na reakci či vedení letákové války – jsme vždy odsuzovali, a proto se na něm nebudeme podílet.

  Informace ke kauzám, dopravě či projektům zveřejňujeme průběžně, vždy opřené o reálná fakta a budeme takto i pokračovat.

  Pokud by přesto někdo z občanů měl dotazy, ráda mu je kdykoliv zodpovím přímo coby starostka města buď na e-mailu : trnena@slapanice.cz nebo telefonicky: 607 016 704.

  Buďte informovaní, svoje názory opírejte o fakta a řekněte spolu s námi NE tomuto způsobu politického boje.

  Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

 • Šlapanická skládka – konečně rozumné informace

  Kontrolní výbor (KV) se v loňském roce zabývala městskou skládkou – cílem práce bylo ověřit, “jestli je původ čpavku eventuálně dalších nežádoucích chemických látek, obsažených v městské skládce a jejich fakturace v souladu s platnými zákony ČR a souvisejícími předpisy”.

   

  Nejde o vyloženě odbornou analýzu, protože v KV nesedí odborníci na odpadové hospodaření – chtěli jsme zároveň poskytnout veřejnosti informace, které nebylo možné za minulých vedení získat. Jistě si pamatujeme na slibované miliony ze skládky při jejím zakládání, na nereagování vedení na zápach čpavku (reakce až na základě petice), apod.

   

  Podrobné informace z různých oblastí skládky (struska, voda, chemické látky, ekonomika skládky, …) najdete ve zprávě – ZDE. KV došel k závěru, že vše proběhlo v souladu s platnými předpisy.

   

  Za sebe ale musím osobně dodat následující:

  Paradoxně při dodržení všech kladných posudků, studií a legislativních podmínek provozu skládky, nám zde dnes zůstává zapáchající memento, plné čpavku a solanky, se kterým si nikdo neví řádně rady. Nejsou peníze na uzávěru skládky, ale naopak hrozí vysoké pokuty za případné nedodržení nařízení ČIŽP snížit hladinu skládkové vody.  Kdo za tento stav může? Klíčovou roli zde má vedení města od samého vzniku skládky. Svým dílem každé z nich přispělo v minulosti svým chybným rozhodnutím k postupnému vršení problémů, které vyústily v dnešní, velmi obtížně a velmi draze řešitelný stav. A je jen otázkou, zda všechny ty finanční prostředky, které skládka městu v minulosti přinesla, vyváží skutečnost, že občané Šlapanic 25 let museli čichat různé zápachy, že za miliony korun dnes stavíme čističku skládkové vody, že městu hrozí vysoké pokuty, když tuto kontaminovanou vodu ze skládky neodstraní, že nejsou peníze na uzávěru a rekultivaci, že 40 let po uzávěře skládky se o ni bude město muset starat atd.

   

10. stránka z celkem 20« První...89101112...20...Poslední »