• Strategie Šlapanic na třetí pokus? Za čí peníze a v čí prospěch?

  Podaří se na 3. pokus vytvořit životaschopnou strategii dalšího rozvoje Šlapanic?  Zdánlivě nudný příběh bez konce. Šlapanice se opakovaně pokoušejí vytvořit si základní strategický dokument, ve kterém by si řekly, jak se chtějí rozvíjet a kam směřovat, aby se v nich občanům dobře žilo.

  První strategie vznikla v době vlády “veleschopného” starosty J. Střechovského, jehož hlavním zájmem byla realizace obří průmyslové zóny za každou cenu. Podle toho strategie vypadala a ve své podstatě se jednalo o bezcenný kus papíru.

  Druhý, nadějný pokus zaznamenaly Šlapanice v tomto volebním období, když se zastupitelé všech koaličních i opozičních uskupení dokázaly shodnout na tom, že tento dokument by měl vzniknout a měla by ho podpořit všechna politická uskupení, aby byl respektován a uskutečňován přes více než jen jedno volební období. Vznikla komise, ve které byly zastoupeny všechny subjekty, které se chtěly na dokumentu podílet a spolupracovat.

  Z této dobré vůle učinila koalice pod vedením místostarosty S. Nováka frašku, neboť komise pro strategii se sešla pod jeho vedením za půlrok své existence jen  3x (i když původně tvrdil, že by se měla scházet každých 14 dní). Rozhodnutí, která starosta i místostarostové spolu s ostatními členy komise pro strategii přijímali, v Radě města zase sami zrušili. Místostarosta Novák zatím činil a zastupitelstvu ke schválení předkládal úplně jiné věci ,než bylo v komisi dohodnuto. Výsledek: opoziční zastupitelé trvali na dodržení dohodnutých věcí – uspořádání výběrového řízení na zpracovatele strategie a odmítli schvalovat dotaci místostarostově zaměstnavateli bez výběrového řízení. Důsledek: uražený místostarosta spolu s Radou města zrušili Komisi pro strategii – údajně pro nefunkčnost.  Naše stanovisko ke zrušení komise ve Zpravodaji zveřejněno nebylo, místostarostův článek naopak ano.

  Rada města poté na vlastní pěst začala znovu tvořit strategii, tentokrát proběhlo výběrové řízení na zpracovatele (proč to nešlo před rokem podle doporučení bývalé komise Bůh suď).   V pondělí 20. 5. v 16.00 na MěÚ Šlapanice bude veřejně představena pracovní verze Strategie Šlapanic.

  Vzbuzuje otazníky už nyní:

  Dotazníková akce ke strategii pro občany proběhla za velmi zvláštních okolností: nejdříve si museli občané chodit po jednom pro dotazník na úřad a nemohli je vzít ani pro své členy rodiny či sousedy, aby nakonec dotazníky rozdávali studenti na ulici.

  Místostarosta a současně vyučující vydává navíc za vědeckou publikační činnost články, které píše ke Strategii do místního Zpravodaje viz zde nebo zde.

  Hlavní otazník ale znovu zní: Přetrvá strategie déle než jedno období a jakou má vůbec vypovídací hodnotu, když se na ní podílí pouze koaliční strany (KDU, TOP09 a ČSSD), protože nikdo jiný v komisích a výborech města prakticky nesedí?

  Ptát se musíme všichni, protože takto či podobně vyhozené částky ve Šlapanicích se již nyní pohybují řádově v milionech korun (ať už se jedná o cenzurovaný radniční Zpravodaj, neuskutečněný projekt megalomanských protipovodňových opatření, předražený územní plán či jiné výstřelky). Jsme to my, kdo to platíme a musí nás zajímat, co za své peníze dostaneme!

  Bohužel představa, že by občan nebo opoziční zastupitelé ve Šlapanicích mohli ovlivňovat strategický dokument podle svých představ, je velmi naivní a neuskutečnitelná. Veřejná prezentace strategie totiž bude zase pouhou alibistickou akcí města. Přesto její účast vřele doporučujeme.

 • Podnět Radě města k provedení opatření na skládce nebezpečných odpadů SATESo

  Rada města Šlapanice

  Masarykovo nám. 100/7

  664 51 Šlapanice

   

  Šlapanice, dne 20.3.2013

  Podnět k projednání, prošetření a zjednání nápravy

   

  Na základě skutečností zjištěných při exkurzi zastupitelů na úpravně skládkové vody a skládce nebezpečného odpadu a na základě dalších následujících zjištění podáváme do rady města (projednání na Valné hromadě Sateso, s.r.o.)

  PODNĚT

   k projednání, prošetření a zjednání nápravy u níže uvedených bodů.

  Exkurze (pro informaci):

  Dne 1.3.2013 od 16,30 do 18,00 hod. proběhla exkurze v úpravně skládkové vody a tělese skládky Šlapanice.

  Účastníci:

  SATESO, s.r.o.: MS Novák, jednatel a Jun, vedoucí

  ASIO, s.r.o. – dodavatel BAT technologie: jméno neuvedeno

  Zástupci MěÚ.: MS Horák, Babušík, Kopecký

  Zastupitelé: Jáchymiáková, Králová, Řezníčková, Trněná, Charvát, Mrkvica, Tesařík.

  Body jednání:

  1.  Úpravna skládkové vody. V rámci technologie úpravy skládkové vody je zařazena její aerace, při které dochází k uvolňování těkavých látek z vody, zejména amoniaku. Tyto látky jsou vypouštěny do volného ovzduší, přičemž ani kvalita a ani množství plynných látek vyfukovaných do ovzduší nejsou po dobu zkušebního provozu žádným způsobem detekovány. Vedením Sateso bylo konstatováno, že technologie úpravy s filtrováním vyfukovaných látek nepočítala. Toto tvrzení je velmi zvláštní, protože v letech 2008 až 2011, kdy se s VAS o vypouštění do kanalizace jednalo se s řešením počítalo.

  Poznámka: Amoniak (čpavek) patří mezi nejrozšířenější NEBEZPEČNÉ látky. Je lehčí než vzduch vyjma aerosolů (s vodou nebo vzdušnou vlhkostí), které jsou těžší než vzduch. Analýza Geotest (2012) uvádí 324 mg.l-1 amoniakuve skládkové vodě. Jestliže je výkon úpravny vody  8760 m3/rok, bude vypuštěno do ovzduší téměř 2,8 t amoniaku ročně.

  Návrh opatření:

  a) okamžitá instalace zařízení s vhodnou technologií odstraňující nebezpečné látky z výfuku úpravny skládkových vod do ovzduší. Týká se i zkušebního provozu úpravny

  b) okamžitá a pravidelná měření množství a kvality (homologovanými a kalibrovanými přístroji) vyfukovaných látek do ovzduší během zkušebního provozu

  c) dtto v minimální periodicitě projednané s kompetentními orgány při plném provozu zařízení

  d) požadavek na měření množství a kvality vyfukovaných látek do ovzduší projednaný s kompetentními orgány vnést do stěžejních dokladů skládky

  e) dokladovat záznamy měření množství a kvality vyfukovaných látek do ovzduší ve stěžejních dokladech skládky

  2. Zkušební provoz úpravny skládkové vody. Dle konstatování dodavatele i provozovatele je zařízení úpravny ve zkušebním provozu od listopadu 2012 a potrvá cca 1 rok. Zkušební provoz probíhá tak, že pracovník dodavatele zařízení a technologie (údajně BAT) spustí zařízení na omezenou dobu, odebere vzorky výstupní vody a pošle je kompetentnímu orgánu k otestování. Za cca 20 dnů jsou k dispozici výsledky, na jejichž základě pracovník upraví technologické parametry úpravny a opět spustí zkušební provoz. V mezidobí úpravna nejede. Ke dni exkurze 1.3.2013 proběhl uvedený zkušební cyklus asi 3x. K dispozici nebyl Provozní deník zkušebního provozu úpravny, takže nebylo možné zjistit ani počet uskutečněných cyklů ani parametry vstupní a zejména vypouštěné vody. Nebylo možné tedy zjistit ani trend, jakým se parametry vypouštěné vody odchylují či přibližují zadání. Z v. u. nelze naprosto odhadnout skutečnou délku a kvalitu zkušebního provozu.

  Návrh opatření:

  Bezodkladně projednat jak s dodavatelem, tak s kompetentním orgánem testující vzorky zkrácení dosavadních lhůt s cílem co nejdříve úspěšně ukončit zkušební provoz úpravny a nastolit plný provozní režim úpravny.

  Poznámka: prodlužování zkušebního provozu (tzn. nečerpání skládkové vody) musí nutně vést ke zvyšování hladiny skládkové vody.

   

  3.Výše hladiny skládkové vody. Hladina skládkové vody je měřena s přesností na 10 cm.. Tato přesnost je nedostačující (10 cm = v přepočtu 780 m3 vody, což je přibližný měsíční výkon úpravny), ale pochopitelná z technologie měření (provaz se závažíčkem). Propočet: Plný výkon úpravny je 24 m3 vody za 24 hod., tj. 8760 m3/rok. Plocha skládky je 26 000 m2.. Průměrný roční úhrn srážek ve Šlapanicích je v rozmezí 500-600 mm/rok (ČHMÚ Tuřany), tj. 13 000 m3/rok (brána dolní hranice srážek, tj. 500 mm/rok a počítáno s odparem 15%). Roční rozdíl mezi objemem vyčerpané a srážkové vody je 4240 m3 ve prospěch atmosférických srážek. Výsledek ukazuje na tendenci zvyšování hladiny skládkové vody i při plném běhu úpravny a navozuje otázku „co s ní ?“. Otázkou je dále přesnost měření, pokud je v roční zprávě o monitoringu skládky GEOtest (2012) uveden jiný údaj o odměrném bodu  než jaký je uváděn v Provozním řádu skládky. Například dne 29.5.2012 byla naměřena výška vodního sloupce ve skládce 7,64 m, v době terénního měření při exkurzi 1.3.2013, tj. o 9 měsíců později 7,68 m. I tento mírně rostoucí trend (z pohledu provozovatele skládky relativně příznivý) je však pozornosti hodný. Pokud se totiž nečerpá skládková voda do úpravny a skládka je vystavena dlouhodobě povětrnostním srážkám, měla by hladina narůstat každým rokem přibližně o více jak 50 cm. Z dlouhodobé sledovanosti a vývoje úrovně hladiny skládkové vody, která kolísá pouze v „nepatrném“ intervalu, lze položit otázku , jak byla skládková voda od založení skládky v r.1992 až do přelomu let 2006-2007 průběžně likvidována, nebo je snad skládka „děravá“?. (Poznámka: Neexistují měření v sestavě objektivních monitorovacích objektů, která by prokazatelně potvrdila/vyvrátila tuto domněnku).

  Návrh opatření:

  a) ověřit, který údaj o odměrném bodu je správný, případně provést nové geodetické zaměření

  b) měření hladiny skládkové vody provádět odpovídajícím kalibrovaným hladinoměrem

  c) vyvodit závěr z nepatrného kolísání hladiny. Není-li voda čerpána jinou cestou než kropením a vedením do úpravny, tak se nabízí i možnost netěsnosti skládky. Průkaz těsnosti/netěsnosti skládky provést měření v soustavě nových zkušebních vrtů situovaných za pláštěm skládky (mimo těleso skládky), na její odtokové linii

  d) zveřejnit informace o částečném uzavírání skládky (etapy, termíny, investiční náročnost,…)

  e) prověřit a doložit, jakým způsobem byla skládková voda do roku 2007 průběžně likvidována

  4. Zápach ze skládky. Od léta 2012 začal trápit obyvatele přilehlé části města nesnesitelný zápach. Objevoval se obvykle ráno a večer, někdy i během dne v závislosti na klimatických a povětrnostních podmínkách.

  Na jednání zastupitelstva v září 2012 byla předána stížnost na zápach, pod kterou se podepsalo přes sedmdesát občanů. Žádali v obavě o své zdraví okamžité řešení situace a zjednání nápravy. Na základě měření emisí přímo v tělese skládky akreditovanou firmou bylo zjištěno, že se jedná o toxický plyn amoniak (čpavek). Potvrdilo se, že zdrojem čpavého zápachu je struska z druhého tavení hliníku, ukládaná na skládku (návoz firmou Remet). Jednalo se o odpad, který reaguje s vodou. Při tomto procesu vznikají plyny, které v kritických koncentracích mohou tvořit výbušnou směs amoniaku, vodíku a metanu. Podle Zákona 185/2001 Sb. O odpadech, respektive dle Vyhlášky 294/2005 Sb. Ministerstva životního prostředí, upřesňující nakládání s odpady, nesmí být v této formě takovýto odpad na povrch skládky vůbec ukládán. Dle sdělení jednatele Sateso bylo navážení firmou Remet zastaveno, k čemuž sdělil vedoucí Sateso, že Sateso přijde o cca 3,3 mil. Kč/rok. Odpad firmy Remet byl překryt, i když ne zrovna vhodným materiálem tzv. podsítným, což byla směs drtě a prachu nehašeného vápna). Monitoringem, který byl realizován na dvou místech ve městě a přímo v tělese skládky bylo zjištěno, že výsledná hodnota 24 hodinového průměru týdenního měření je pouze 26 mg.m-3 amoniaku a dle konstatování vedení města nebyl tímto překročen limit  50 mg.m-3 amoniaku v ovzduší. Poznámka: pokud nebyl dříve na skládce čichově amoniak zjištěn, byla buď změněna nebo nedodržena technologie ukládání, nebo byl na skládku navezen odpad v nevhodné formě.

  Návrh opatření:

  a) přijmout opatření (zpřísnění) k zamezení návozu obdobných materiálů na skládku

  b) jednat s firmou Remet a s dalšími kompetentními orgány s cílem zjištění skutečných

  parametrů navezeného materiálu na skládku, případně vyvodit odpovědnost

  c) překrýt navezený materiál firmou Remet zhutněnou jílovitou zeminou v dostatečné

  vrstvě

  d) pokračovat v monitoringu emisí přímo v tělese skládky

  5. Pásmo hygienické ochrany (PHO). PHO bylo stanoveno v květnu 1996, kdy nabylo právní moci Rozhodnutí č.4/96  Stavebního úřadu města Šlapanice. Od té doby se změnil charakter skládky (nebezpečný odpad) a plocha skládky, ale dále úpravnou skládkové vody přibyl další zdroj znečištění.

  Návrh opatření:

  Neodkladně zadat akreditované firmě vypracování podkladů pro rozhodnutí o nových hranicích PHO

  6. Zahoření skládky. V noci z pátku 8.3. na sobotu 9.3.2013 byl nahlášen požár (II.stupeň požárního poplachu) skládky v rozsahu cca 20 x 50 m. Hašení se zúčastnilo 10 hasičských sborů včetně šlapanického. K požáru byla přizvána chemická jednotka, protože hrozila obava z otravy toxickými látkami. K překročení zdraví ohrožujících limitů údajně nedošlo. Požár byl ještě v noci zlikvidován, v sobotu 9.3.2013 však šel znovu ze skládky kouř a požár byl vodou zlikvidován. Deklarovanou příčinou zahoření bylo nehašené vápno. To nedává smysl, protože vápno samo o sobě není hořlavé. Příčinou bylo buď nevhodně skládkované – nedodržení technologie ukládání a manipulace s odpadem (tzn. vápno nutno ukládat odděleně od inertních, avšak hořlavých materiálů) – nebo nedostatek (nestanovení – „díra“) v technologii ukládání.

  Návrh opatření:

  a) vzhledem k předejití dalšímu možnému zahoření zjistit neodkladně skutečnou příčinu a provést nápravná opatření.

  b) v případě nedodržení technologie skládkování vyvodit patřičnou odpovědnost

  7. Zabezpečení skládky. Při exkurzi zastupitelů se vedení Sateso zmínilo o vnikání nepovolených osob na skládku, přičemž na skládce je služba ostrahy 24 hod./den.

  Návrh opatření:

  a) zabezpečit skládku oplocením (dokončit oplocení)

  b) zpřísnit pravidla ostrahy skládky.

   

  Požadavek 1: výsledky projednání, prošetření a zjednání nápravy (vč. etap, termínů a financí) sdělit písemně v termínu dle zákona o obcích minimálně autorům podnětu.

  Požadavek 2: v rámci seminářů o ŽP zařadit do běhu skutečné problémy, které narušují ŽP ve Šlapanicích i se zřetel na OZKO. Navrhuje téma:  skládka, ICEC, ale i Tondach, Impact, Vatex apod.

  Ing. Mrkvica a RNDr. Tesařík, zastupitelé města Šlapanice

   

 • Jaro ne a ne přijít? Musíme ho přivítat :-) Příští sobotu 13. 4.

  Jarní úklid hájku a úprava šlapanických alejí

  Tradičně pořádáme jarní úklid šlapanického hájku a přilehlého okolí, k tomu přidáváme údržbu šlapanických alejí na ulici Brněnské, Ponětovské a ke státničce.

  Akce se bude konat 13. 4. Za každého počasí. Sraz v 9, 00 v Kolíbce (schodovitá loučka vedle Andělky), kde se rozdělíme do skupinek. Pytle budou. Pracovní rukavice a hlavně dobrou náladu s sebou, aleje na nás čekají…

 • Zveřejňovat smlouvy města na internetu? Nebudeme!

  Čisté Šlapanice navrhly na 12. zasedání zastupitelstva Šlapanic zveřejňování veškerých smluv města na webových stránkách města. Podle našeho názoru mají občané právo na možnost seznamovat se se smlouvami svého města, aniž by museli například podstupovat zdlouhavé procedury podle informačního zákona č. 106. Město hospodaří s jejich penězi, každý kdo přijímá zakázky města, se stává příjemcem veřejných peněz a musí automaticky počítat s veřejnou kontrolou. Citlivé osobní údaje a jiné údaje, chráněné zákonem, může město anonymizovat v souladu se zákonem. Některá města už tak postupují a argumentují úsporou financí. Proč my ne?

  Zastupitelé KDU, ČSSD a TOP09 se zdrželi hlasování. Zastupitelé I. Kouřil, ČSSD a I. Vavro (KDU) hlasovali proti zveřejňování smluv. Na dotaz, proč jsou proti, odpověděli každý po svém. I. Kouřil viz zde.

  Pan Vavro odpověděl rozsáhle:

  Já jsem nějakou dobu přemýšlel, jestli v nějaké diskusi něco k tomu říct, ale pokud jsem byl vyzván, tak to trošku musím okomentovat. Já totiž těch bodů bylo několik, kde jsem hlasoval proti, ani jsem se nezdržel. Já s tímto způsobem mám takový vnitřní problém, protože se domnívám, že existuje nějaký způsob vlády, který nazýváme demokracií a nazýváme ho zastupitelskou demokracií. Ten má určité konsekvence a je nějakým způsobem prostě postaven. Když to zjednoduším, tak znamená, že občané se rozhodnou zvolit si nějaké zástupce a ti zástupci nějakým způsobem vládnou. A toto je popsáno ústavním zákonem od Ústavy až do nějakých posledních předpisů a zápisů a nějakých jednacích řádů, a já se prostě domnívám, že mnoho těch návrhů, které tady jsou přednášeny, a to neplatí jenom tady, to je prostě obecně v celé společnosti, se snaží tento způsob zastupitelské demokracie nahrazovat nějakým způsobem přímé vlády, která je řekněme typem referenda, kdy každý občan se nějakým způsobem podílí na té vládě přímo, mohlo by to řekněme ad absurdum znamenat, že každý občan dostane všechny dokumenty, bude pouze nějaký řídící toho procesu, který nebude mít ani práva, ani odpovědnosti, a každý občan bude … (slovo nezachyceno) vládu, protože si všechny dokumenty prostě nastuduje a vahou své osobnosti o nich nějakým způsobem rozhodne. Tak to prostě není. Ta zastupitelská demokracie je takto postavená a jako já mám problém s tím, že ta rozhodnutí někdo činí, má k tomu mít nějaké znalosti, má se tomu nějakým způsobem věnovat a problematiku má nějak nastudovat, a teprve až absolvuje tento proces, tak následuje nějaké rozhodnutí. A často se stává, že někdo, kdo ten proces prostě neabsolvuje, podívá se na to z nějakého pohledu, nemá všechny informace a snaží se rozhodnout, tím pádem se může rozhodovat jinak. A ten proces, který může třeba dopadnout dobře rozhodnutím toho člověka, který je za to zodpovědný ze své pozice, může být zmařen a může být rozhodnuto hůře. Možná to říkám složitě, ale prostě myslím, že to, co znamená zastupitelská demokracie, není v souladu s tím, co tady tyto návrhy byly předkládány, aby jako všichni věděli všechno a my bysme se snažili, abychom jako odpovědnost přenášeli na všechny občany.”

  Náš komentář: Jestliže má město smlouvy v pořádku, nemůže být problém, je zveřejnit. Jestliže město nepotřebuje skrývat žádné skutečnosti, může své smlouvy bez obav zveřejňovat. O přenášení odpovědnosti na občany se v žádném případě nejedná.
 • Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Šlapanic

  Dovolujeme si Vás pozvat na 12. ZM, které se koná již tuto středu 27. 3. 2013 od 16. 00 v kinosále ZŠ Šlapanice.
  Koaliční zastupitelé KDU, TOP09 a ČSSD opakovaně zamítli naše návrhy na zveřejňování podkladů ZM pro občany předem.
  Proto začínáme zveřejňovat podklady k jednání ZM. alespoň zde. Daleko více by jim to slušelo na webových stránkách města.

  Přestože opakovaně žádáme o poskytování podkladů pro zastupitele v dostatečném časovém předstihu dostáváme jako zastupitelé rozsáhlé podklady pouhých 7 dnů před konáním zastupitelstva!

  Podívejte se, jak to dělají například v Líšni. Pokud se Vám to líbí, napište koaličním zastupitelům, aby pro to něco udělali.

  Program 12 ZM:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Rozpočtové opatření 19/2012
  7. Rozpočtové opatření  20/2012
  8. Rozpočtové opatření 1/2013
  9. Rozpočtové opatření 2/2013
  10. Rozpočtové opatření 3/2013
  11. Rozpočet sociálního fondu na rok 2013
  12. Dohoda o přechodu práv DOH č. 2017 – 07 o přechodu práv a závazků z Plánovací smlouvy mezi městem a f.Realsant na firmu Tesco Stores ČR
  13. Obecně závazná vyhláška
  14. Záměr nabytí nemovitých věcí
  15. Kupní smlouva na pozemek pro cyklotrasu Šlapanice – Jiříkovice, p.č. 3102/26, k.ú. Šlapanice (1822m2, cena 38Kč/m – stanovena dohodou)
  16. Kupní smlouva na pozemek pro obratiště Jungmannova, p.č. 1475/6, k.ú. Šlapanice (73m2, cena 47 210Kč/m – stanovena znal.posudkem)
  17. Směnná smlouva na pozemek pro cyklotrasu Šlapanice – Bedřichovice
  18. Poskytnutí finanční dotace z prostředků města TJ Sokol ve výši 200 000,-Kč na restaurování obrazu A. Kalvody
  19. Plánovací smlouva s investor.firmou CEDR týkající se II.etapy výstavby RD, ul. Dlouhá
  20. Odůvodnění významné veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice
  21. Odůvodnění významné veřejné zakázky: Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice
  22. Zvýšení transparentnosti vůči občanům
  23. Zveřejňování smluv uzavřených městem Šlapanice na internetu
  24. Volba nového člena Kontrolního výboru
  25. Informace z výborů (zastupitelé nedostali žádné podklady)
  26. Informace starosty, místostarostů a tajemníka (bez podkladů pro zastupitele)
  27. Diskuse členů ZM
  28. Diskuse občanů
  29. Závěr

  Pozn.  Nezveřejněné podklady obsahují chráněné údaje.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Změníme Vám územní plán, ale nelekejte se, stavět se v dohledné době nebude…

  I tahkle jsou lidé na radnicích schopni prosazovat změny územního plánu – více v reportáži ČT od 14.minuty. Zařazeny jsou i zkušenosti ze Šlapanic.

  viz ČT24 Týden v regionech z 29.10. 2011

   

 • Šlapanická cenzura v Otevřeno/Zavřeno! Svůj hlas můžete dát již jen do 26.9.

 • Kraj je připraven ke schvalování ZÚR JMK 22. 9. 2011 a MŽP zveřejnilo souhlasné stanovisko k 2.návrhu ZÚR JMK

  JMK je připraven ke schvalování svého nového územního plánu Zásad územního rozvoje JMK (ZÚR JMK) 22.9. 2011. (více na stránkách JMK – zde). Pokračovat ve čtení

20. stránka z celkem 20« První...10...1617181920