• kamera

  Záznam 13. ZM 2013 – 2. část

  Se zpožděním, ale přece zveřejňujeme další část zasedání 13. ZM. Za zpoždění se omlouváme, řešíme technické záležitosti. Ale ty už jsou snad nyní vyřešeny a další zveřejňování záznamů by mělo probíhat hladce. Obrovské poděkování na tomto místě patří Kateřině Migdauové, která si celou záležitost vzala za svou a dotáhla do konce. Díky, Katko!

  Zápis 13. zasedání ZM naleznete zde a můžete posoudit, nakolik zápis odpovídá realitě.

  0 min –  bod 20a: Veřejná soutěž na výběr dodavatele finančních služeb
  0:40  – Bod 21: Zdravé město (náš komentář k projektu viz zde)
  2: 25 – diskuse k bodu 21
  10:49 – diskuse k bodu 21 – vystoupení radního za TOP09 J.Zycháčka
  18:40 – Bod 29: Bytové družstvo Šlapanice, družstvo (bytovky Na Zahrádkách) s velmi zajímavou diskusí
  32:34 – Bod 23: Obec.závazná vyhláška o regulaci hazard.automatů
  45,24,17 – Bod 24:  Územní plán Šlapanice
  1h: 04min – vyjádření Čistých Šlapanic k navrhovanému postupu ZM

   http://vimeo.com/74746883

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

  Náš komentář k jednotlivým bodům:

  Vypichujeme určité body, ze kterých je zřejmé, proč koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD nestojí o zveřejňování záznamů zasedání pro občany. Shrnuto a podtrženo: vystoupení koaličních zastupitelů, a především starosty obsahuje buď demagogická nebo dokonce vyloženě nepravdivá tvrzení, navenek vyplouvá neochota naslouchat opozici. Starosta v roli moderátora diskuze”stírá”nevybíravým způsobem jak opoziční zastupitele, tak občany. Radním čouhá sláma z bot a většina koaličních zastupitelů mlčí, protože zřejmě o projednávaných tématech absolutně nic neví.

  Za nejzávažnější považujeme diskuzi k územnímu plánu Šlapanic v bodě 24. Tvrzení starosty a ing. Meitnerové (vedoucí stavebního úřadu), příp. zastupitele a bývalého starosty J. Střechovského (Zdravý rozum) jsou výhradně účelová, demagogická a velmi manipulativní. Předpokládat, že neznají novelu stavebního zákona vztahující se k projednávanému územnímu plánu, v jejich případě  nelze a tak se musí jednat opravdu o účelovou manipulaci jak se zastupiteli, tak s občany.
  Společně tvrdili, že ke kroku úplného zrušení již zpracovaného konceptu a přípravě nového návrhu přistupují výhradně a hlavně kvůli tomu,
  1. aby se vše řádně projednalo s dotčenými orgány. Dodržení postupu podle přechodných ustanovení , který jsme navrhli, však projednání s dotčenými orgány nevylučuje, naopak opakovaně nabízí možnosti projednávat změny v návrhu ÚP s dotčenými orgány viz §52-53 Řízení o územním plánu Stavebního zákona. Navíc nakonec starosta přistoupil v závěru diskuze(1h:29min) na arogantní a velmi svéraznou až hloupou interpretaci stavebního zákona J. Střechovského, že dotčené orgány “nemají do tvorby našeho (šlapanického) územního plánu” co kecat” (viz 1h:22min.). Dotčené orgány v případě tvorby územního plánu totiž zastupují veřejný zájem, na který pánové Klaška a Střechovský či Hrabálek(tajemník) zvysoka kašlou – dotčené orgány jsou například Hygienická stanice, která se vyjadřuje k ochraně zdraví občanů, orgány ochrany životního prostředí, civilní či požární ochrana , doprava apod.
  2. aby nebyly “zahozeny” podané připomínky a námitky ke konceptu ÚP. Opak je pravdou. Zahozeny budou právě jejich přístupem. Podle přechodných ustanovení a starého stavebního zákona by byly připomínky a námitky zapracovány a použity k návrhů pokynů pro zpracování návrhu ÚP. Nyní není jasné, jak s nimi město či stavební úřad naloží. Po přípravě návrhu ÚP vycházejícího z konceptu umožňuje totiž stavební zákon další kolo připomínkování a podávání námitek k návrhu.
  Jinými slovy po legislativní stránce je vše ošetřeno a umožněno – jak dostatečné projednání s dotčenými orgány, tak ochrana podaných připomínek a námitek ke konceptu.

  Jako jediný a hlavní důvod tohoto postupu se tak jeví snaha vložit do návrhu územního plánu průmyslové plochy, jak ostatně bylo deklarováno v podkladu pro zastupitele k tomuto bodu. Zbytek jsou opravdu jen a jen demagogické řeči. Těžko říct, proč se starosta nedokáže na veřejnosti přimět říci pravdu.

  Perličky:
  v 55. minutě J. Střechovský tvrdí, že hlavním důvodem pro realizaci průmyslové zóny je snaha o řešení dopravní situace ve Šlapanicích. Je třeba připomenout, že J. Střechovský byl mezi prvními, komu společnost CTP Invest spolu s tajemníkem V. Hrabálkem vyplatila odměny za jejich zásluhy při realizaci průmyslové zóny CTP. O své odměně a dalších ujednáních s investorem CTP pan Střechovský velmi skromně mlčí.
  v 1h.:03 starosta tvrdí, že při zahájení projednávání konceptu ÚP nebylo jasné, zda bude platit novela stavebního zákona. Novelu stavebního zákona odhlasovala poslanecká sněmovna již v polovině září 2012, tedy 3 měsíce před zveřejněním konceptu. Celá republika kromě našeho stavebního úřadu a starosty tedy věděla, že od 1. 1. 2013 vstupuje novela stav. zákona v platnost.
  v úvodu: záhadné vystoupení poručíka Policie ČR, který dostal od starosty prostor ke svému vyjádření, přestože není zastupitelem a možná ani občanem Šlapanic.
  V průběhu projednávání tohoto bodu je také vidět, že stážista Ekologického právního servisu se panu starostovi slušně představil na jeho dotaz, a že tedy údajná “legitimace” studenta Městskou policií o přestávce jednání byla ve skutečnosti opravdu pokusem starosty nechat studenta vyvést ze zasedání.

  K bodu 21: Zdravé město najdete naše celé vyjádření  zde. Jedná se o naprosto zbytečně vyhozené peníze, které měly být použity na reálná opatření. 

  Z diskuze vybíráme pro dokreslení portrétu radního za TOP09 J. Zycháčka jeho prohlášení o tom, proč jezdí po Šlapanicích autem viz 10min:49.  Ve 12:20 starosta manipulativně tvrdí, že opozice nenabídla žádná řešení finančních záležitostí. A pravda? Na neveřejných finančních seminářích zastupitelstva a ve finančním výboru prostřednictvím své zástupkyně jsme navrhli elektronické aukce, zlepšení výběrových řízení pro veřejné zakázky města, které radnice sice postupně realizuje, ale vydává je za své nápady.
  Z diskuze mezi místostarostou za TOP09 P. Horákem a občany, členy bytového družstva zase vyplývá, že “Otevřený úřad” a dobrá komunikace s občany jsou jen řeči radnice.

  Zajímavá je také diskuze zastupitelů k bodu 23 – obecně závazné vyhlášce o regulaci hazardu. Za zmínku stojí již tradičně vystoupení radního J. Zycháčka (43.minuta), který máchá nepravdivými čísly, když tvrdí, že v ČR je registrováno 5000 gamblerů a 150 000 alkoholiků, kvalifikované odhady primáře K. Nešpora, primáře oddělení Bohnic pro léčbu závislostí jsou mnohonásobně vyšší viz zde. Počty alkoholiků jsou dvojnásobné než uvádí J. Zycháček. Jako obvykle je také bohužel diskuze vedena koaličními zastupiteli mimo věcnou rovinu a se snahou o osobní útoky na opoziční zastupitele.

 • 15. zasedání ZM našima očima

  Informace  z 15. Zasedání ZM dne 25. 9. 2013
  (záznam zasedání připravujeme)

  Z projednávaných bodů považujeme za důležité:

  Kontrola členství města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice

  Koaliční zastupitelé neschválili kontrolu členství města ve Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice a nakládání s pozemky, se kterými město do tohoto sdružení vstoupilo. (Celý návrh viz bod 15 programu zde). Koalice tak i přes nesouhlas více než 2500 občanů pokračuje v netransparentní přípravě průmyslové zóny. Náš komentář naleznete zde.

  Při podání tohoto bodu pokračujeme ve své snaze o rozkrytí průhledně neprůhledného nakládání s pozemky města a zájmů, které stojí v pozadí prosazování průmyslové zóny. Nejspíše jde o kombinaci soukromých zájmů a možného financování  politických stran tak, jak jsme to viděli v případě celostátně známých případů. Musíme se ptát, kdo vlastně zastupuje šlapanické občany při realizaci či nerealizaci průmyslové zóny?

  Koalice neschválila náš návrh na zrušení postu místostarosty.

  Má se uvolněný místostarosta naplno věnovat své funkci a pobírat za to zaslouženou a oprávněnou odměnu? Nebo má jako mnoho dalších politiků předstírat, že stíhá vše a pobírat “oprávněnou” odměnu? Nebylo by lepší místo vydržování 2 uvolněných místostarostů mít jednoho kvalitního a funkčního a za ušetřené peníze opravovat chodníky? Podle naší koalice KDU, TOP09 a ČSSD nebylo. Náš komentář zde.

  Na co jsme se ptali v diskuzi občanů a zastupitelů:

  • Obsazení postu ředitele ZŠ Šlapanice
   Zajímalo nás, proč si Rada města vybrala právě Mgr. Skočovského na pozici ředitele ZŠ Šlapanice. Kromě nejasných okolností při odchodu bývalého ředitele ZŠ M. Klašky, který pak s přehledem zvítězil ve výběrové komisi, nás zajímá volba Rady města z poměrně jednoduchého důvodu – Mgr. Skočovského neprovází  nejlepší pověst. Ze svého minulého působení na ZŠ Kamenačky Brno byl odvolán, důvod – zprávy České školní inspekce.
   Odpověď starosty s 5 měsíčním zpožděním:  Vše je v pořádku, z písemné odpovědi by se mohlo zdát, že Rada města neměla jinou možnost  – posuďte sami zde.
  • Proč je územní plán města Šlapanice cca 2,5x dražší než doporučení metodického pokynu České komory architektů?
   Odpověď starosty opět byla poskytnuta až  po zákonné lhůtě a navíc jako obvykle je nedostatečná. Starosta nedokázal odůvodnit cenu nového územního plánu Šlapanic (3, 7 mil. bez DPH, 4, 4 mil. s DPH). Minimální doporučená cena České komory architektů je pro město velikosti Šlapanice (7 000 obyvatel) 1, 420 mil. Kč bez DPH.  Šlapanice se svou cenou za ÚP blíží spíše městu s 30 000 obyvatel. Pro srovnání lze také uvést, že města srovnatelná se Šlapanicemi vysoutěžila bez problémů ceny spíše se blížící doporučení ČKA. Krajský plán pro celý JMK stál cca 5-6 milionů Kč.  Starosta uvedl, že KrÚJMK, který částečně dotuje nový ÚP, neshledal na výši ceny nic závadného.
   Náš komentář: Není třeba, aby město vysoutěžilo nejnižší možnou cenu na úkor kvality, ale v případě Šlapanic předražený územní plán vzbuzuje silné pochybnosti o hospodaření s financemi města. Koncept nového ÚP předložený vybraným a drahým zpracovatelem navíc nezískal ani potřebné stanovisko KrÚJMK ( viz zde)
  • Podnikne vedení města kroky k omezení hluku z dálnice D1?
  • Občané Bedřichovic, ale už i Šlapanic si stěžují na hluk  z dálnice D1. Podáváme proto již po několikáté podnět vedení města, aby se zvýšeným hlukem z D1 zabývalo.
   Odpověď starosty: podle jeho informací byl pro úsek D1 v okolí Šlapanic naplánován pro rozšíření povrch, který výrazně sníží hluk. Rozšíření je však odloženo na neurčito. Vedení města zváží oslovení Ředitelství silnic a dálnic.
  • Náš názor: protihlukové stěny jsou postaveny podél většiny míst na D1 v bezprostředním sousedství obytné zástavby. V okolí Šlapanic a Bedřichovic však nikoliv, přitom se jedná o jednu z nejfrekventovanějších částí D1. Peněz nebude nikdy dostatek, proto nemá smysl čekat na slibované rozšíření D1 a s ním slibované nové povrchy a protihlukové stěny, ale má smysl jednat s ŘSD už teď a snažit se o snížení hlukové zátěže obyvatel už nyní.
  • Zvýšení komínu Tondachu
  • Ve svých předvolebních slibech KDU mj. slíbilo: “Zajistíme maximální omezení zápachu z výrobního závodu cihelny TONDACH zajištěním potřebných souhlasů (letiště Brno), důrazem na rychlou výstavbu vyššího komína a pokračující kontrolou dodržování technologické kázně.” (předvolební sliby KDU najdete například zde)Cihelna Tondach bohužel stále zapáchá – tak jsme se zeptali, jak to vypadá s dodržením předvolebního slibu KDU?
  • Odpověď: starosta si nebyl jist, zda opravdu toto bylo mezi předvolebními sliby KDU. Zkusí se zamyslet… Jak to může po 3 letech nicnedělání dopadnout?
  • Skládka SATESa
   Stále se na nás obracejí občané, kteří si stěžují na přetrvávající zápach ze skládky nebezpečného odpadu. Jednatel SATESa, místostarosta Novák uvedl, že jeho osobně už nikdo se stížnostmi na zápach ze skládky nekontaktuje, on sám téměř nic necítí…Požádali jsme ho, aby se situaci věnoval. Občané mu už totiž nepíší a nevolají, protože mají pocit, že to není nic platné.
  • Skatepark za ZŠ Šlapanice
   Zastupitel za Čisté Šlapanice předal stížnost občanů na hluk a obtěžování lidmi/dospívajícími především v nočních hodinách ze skatového hřiště vedle areálu ZŠ. Toto hřiště vybudovalo a otevřelo město, nyní ho nechává chátrat.
   Na zastupitelstvu zazněly restriktivní návrhy na zklidnění hřiště spolu s ujištěním, že rušící skupina mládeže by se na hřišti již neměla vyskytovat. Bohužel návrhy opatření, které padaly na ZM, byly vesměs restriktivní – zakážeme, nedovolíme, oplotíme, kontrolujeme. Komentář: Je pravda, že častější výskyt Městské policie zvláště v nočních hodinách na těchto problémových místech by naší policii slušel daleko více než jejich zbytečná přítomnost na zasedání zastupitelstva. Ale daleko větší pravda je, že dospívající mládež ve Šlapanicích má velmi omezené možnosti zábavy a míst, kde by byli vítáni. Nemusí se nutně jednat o organizovanou zábavu, ale o prostor, kde by se mohli nerušeně setkávat. Podáváme jako návrh k zamyšlení. O dalším postupu města budeme informovat.
  • Zvýhodnění občanů, kteří se starají o pozemky města
   Již na 5. Zasedání ZM (r. 2011) padl návrh, aby město bylo vstřícné vůči svým občanům , kteří se starají o pozemky města a současně mají zájem o jejich pronájem.
   Náš názor: město by mělo těmto občanům vyjít vstříc např. slevou za pronájem pozemků. Ptali jsme se, v jakém stavu je tento návrh po 2 letech poté, co zazněl? Podle starosty RM o této možnosti jedná, možná bude na prosincovém ZM předložen návrh na řešení této situace.
  • Podnět RM, aby vstoupila v jednání se sousedními obcemi kvůli nebezpečné zastávce IDS Kalvodova.
   Náš názor: vhodnější by byl přesun na ulici Riegerova. Úředník z JMK vyjádřil obavy z postoje starostů obcí, jejichž občané spoje využívají.
   Výsledek: starosta chtěl vědět, který úředník JMK tento názor vyjádřil (asi aby mu mohl poděkovat), návrh zváží. Zeptáme se na dalším zasedání, jak úvahy vedení města dopadly.
  • Jak dopadla stížnost Čistých Šlapanic na postup zastupitelstva, které zrušilo koncept nového územního plánu a chce pokračovat rovnou návrhem?  (postup ZM viz zde). Dotaz zazněl z úst radního J. Zycháčka.
   Odpověď zní: Na postup ZM jsme podali stížnost na Ministerstvu vnitra ČR, které ji předalo Ministerstvu pro místní rozvoj. MMR odpovědělo, že tento případ nespadá do jeho kompetence, ale do kompetence Krajského úřadu JMK. (taky už vám to připomíná pohádku o kohoutkovi a slepičce?) V obecné rovině pak vyjádřilo přesvědčení, že je plně v kompetenci zastupitelstva rozhodnout se pořídit nový územní plán, ukončit jeho pořizování či pořídit jeho změnu. (celé sdělení MMR najdete zde) Podle našeho názoru však naše zastupitelstvo udělalo něco jiného a proto naše stížnost putovala i na Krajský úřad JMK. Jak naši stížnost posoudí Krajský úřad, bude jistě zajímavé. Už proto, že naše město svůj postup s Krajským úřadem konzultovalo, takže jak JMK posoudí svůj vlastní postup? Dáme vám vědět.

  Jako vždy doporučujeme osobní návštěvu zastupitelstva, přijďte se podívat, jak se chovají a jednají vámi zvolení zastupitelé. Na zastupitelstvu můžete dost často slyšet a vidět, co si myslí o svých voličích. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 11. prosince.

 • Netransparentní průmyslová zóna Šlapanice

  Koaliční zastupitelé na 15. zasedání zastupitelstva (ZM 25. 9. 2013) neschválili kontrolu členství města ve Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice a nakládání s pozemky, se kterými město do tohoto sdružení vstoupilo. (Celý návrh viz bod 15 programu zde). Koalice tak i přes nesouhlas více než 2500 občanů pokračuje v netransparentní přípravě průmyslové zóny.

  Podáním tohoto bodu projednání na 15. zasedání ZM pokračujeme ve své snaze o rozkrytí průhledně neprůhledného nakládání s pozemky města a zájmů, které stojí v pozadí prosazování průmyslové zóny. Nejspíše jde o kombinaci soukromých zájmů a možného financování  politických stran tak, jak jsme to viděli v případě celostátně známých případů. Musíme se ptát, kdo vlastně zastupuje šlapanické občany při realizaci či nerealizaci průmyslové zóny?

  Soukromé zájmy jsou hájeny dostatečně, zastupuje je jeden z majoritních vlastníků  a tajemník MěÚ Šlapanice V. Hrabálek, bývalý radní za KDU a také majitel pozemků V. Horák. Zájmy KDU zase zastupuje  starosta J. Klaška.  Těžko si někdo může zcela vážně myslet, že tajemník městského úřadu bude zastupovat spíše veřejný zájem, když  se jedná o možné miliony za jeho pozemky? A koho zastupuje starosta za KDU-ČSL, když šlapanickou miniorganizaci KDU tvoří především on, opět ve spolku s vlastníky pozemků – tajemníkem a dalším vlastníkem pozemků pod zónou V. Horákem. Jak taková jednání probíhala si můžete udělat představu ze zápisů jednání mezi investorem CTP Invest, zástupci našeho města (ve skutečnosti majitelé pozemků) a neskrývanými majiteli pozemků viz zapis_CTP_mesto_SPZS_A.

  Při hájení veřejného zájmu naprosto selhal i bývalý starosta Jan Střechovský, který měl hájit zájmy města ve sdružení vlastníků. Zastupitelům se vysmívá, o Dodatku neinformoval a částečnou odměnu od CTP již i spolu s V. Hrabálkem za svou snahu inkasoval.

  Na zasedání ZM dochází při projednávání neprůhledných vztahů, zamlčovaných smluv a utajovaného financování k velmi zvláštním situacím. Starosta a členové KDU poměrně důsledně mlčí či mlží. Bývalí spolustraníci J. Střechovského v tzv. Rozvoji Šlapanic jako místostarosta Pavel Horák a radní J. Zycháček (nyní oba TOP09) naopak kryjí svému bývalém šéfovi záda. Jak si jinak vysvětlit již trapně komické výstupy radního J. Zycháčka, který se dožaduje, aby mu členové Čistých Šlapanic potvrdili, že Dodatek ke smlouvě, o kterém se jedná, je  pravý. Proč se neotočí a nezeptá se  J. Střechovského, který sedí přímo za ním a směje se. Zeptat by se mohl i tajemníka V. Hrabálka, který sedí hned naproti. Oba totiž Dodatek podepsali a nikomu nic neřekli.  Radního Zycháčka ovšem nejvíce zajímá, jak se smlouva dostala k Čistým Šlapanicím.  Proč asi?

  Spočítat toto jednání  a chování politiků i jednotlivců mohou těmto lidem jen občané ve volbách. Věříme, že to udělají!

 • Šlapanice mají peněz na rozdávání, říká koalice KDU, TOP09 a ČSSD

  Koalice neschválila náš návrh na zrušení postu místostarosty (návrh viz zde)
  Zastupitelstvo schválilo pro Šlapanice 2 uvolněné místostarosty. Od uvolněného místostarosty se očekává, že ho zaměstnavatel uvolní, aby se mohl funkci věnovat naplno. Místostarosta Novák (ČSSD) se zařadil mezi vykuky v naší politice, kteří stíhají funkcí několik. Argumentuje tím, že své vlastní zaměstnání vykonává po večerech a o víkendech, případně si bere dovolenou.

  Byl by rád, kdyby mu Čisté Šlapanice prokázaly, kde něco zanedbal či nestihl. Není naším cílem vyhledávat, co který místostarosta nestíhá. Ale v případě místostarosty Nováka se příklad nabízí sám –  příprava Strategie rozvoje města, kterou si vzal pod patronát právě místostarosta Novák. Pořízení strategie rozvoje města schválilo ZM na 5. zasedání v roce 2011. Podle vyjádření společností, které se na přípravě strategii měst podílejí jako odborníci, není problém kvalitní strategii města pořídit během jednoho roku. Je konec roku 2013 a Šlapanice to pod vedením uvolněného místostarosty Nováka možná zvládnou za dvojnásobně delší dobu než ostatní. Proč asi? Místostarosta se také pokusil obejít během přípravy návrhy ostatních stran v zastupitelstvu na konání výběrových řízení a nechal si schválit dotaci města pro školu – sám měl přitom stát jak na straně poskytovatele dotace, tak na straně příjemce dotace (více o strategii zde nebo zde).

  Nikdo nechce, aby pan Svatopluk Novák pracoval pro město jako místostarosta zadarmo, mohl by například pobírat plat jako neuvolněný místostarosta. Jistý rozdíl tu ovšem je: jako uvolněný místostarosta pobírá ve Šlapanicích (7 000 obyvatel) cca 39 700,- Kč. Jako neuvolněný by mohl pobírat cca 7 500 viz nařízení vlády zde. Tento rozdíl reálně odpovídá tomu, když se někdo věnuje něčemu naplno a když to dělá ve svém volném čase. Ano, je rozdíl mezi časovou flexibilitou vysokoškolského pedagoga a dělníka s píchačkami, ale je opravdu ve výši celého platu? Pokud se místostarosta Novák může domnívat, že ano, mělo by se naše vysoké školství nad sebou hluboce zamyslet.

  Navrhli jsme řešení, které mohlo ušetřit peníze občanům a mohly být věnovány na něco smysluplného. Povinnosti místostarosty by mohly být mj. rozděleny mezi výbory a komise města, které jsou naopak vytěžovány tak málo, že se některé sejdou i méně než než jednou do roka (viz zde).

  Z diskuze na toto téma na zasedání vyjímáme výroky, které se vyznačovaly spíše kuriózností:

  Mistostarosta Novák: městu ušetřil peníze, neboť zastává povinnosti, které předtím zastával vedoucí SATESa. Chce, aby mu někdo prokazoval, kde chyboval. Ovšem sám žádná pochybení ve své práci nevidí. Nabízí občanům, aby si sedli před jeho kancelář a kontrolovali jeho pracovní dobu.

  Komentář: to, že někdo sedí v kanceláři, zdaleka neznamená, že pracuje, jak má.

  Starosta: střídavě argumentoval tím, že on končí s prací pro město ve 22.00 večer. Nezpochybňujeme toto tvrzení a naopak podporuje náš názor, že u naplno realizované funkce další zaměstnání prostě stihnout nelze.
  Ptal se také, zda může sdělit náš názor na to, že veřejné funkce se nemají kumulovat, lidem, se kterými ten den komunikoval (pan prezident a zřejmě další prominenti).

  Komentář: Ano, samozřejmě že může. Kumulování veřejných funkcí občanům obecně vadí a my nejsme výjimkou.

  Radní Zycháček (TOP09):sdělil na zasedání, že on sám stíhá 2 firmy, předsednictví ve fotbale a ještě chodit za děvčaty
  (pozn. výroky radního J. Zycháčka je třeba vždy brát s rezervou, na zasedáních ZM se jeho projevy vyznačují spíše osobními útoky někdy i urážkami, probíraným tématům se věnuje spíše povrchně a se snahou pobavit veřejnost či koaliční partnery)

  Místostarosta Horák: spolu se starostou zpochybňoval, že by město mohlo ušetřit zrušením postu místostarosty cca 750 000,-.  Neuvedl proč si to myslí. Podle našeho výpočtu vynaloží město přímo na odměny místostarostovi (včetně odvodů soc. a zdrav.) cca 640 000,-.  Vyčísleny do koruny nejsou, ale samozřejmě existují náklady na kancelář, telefony, cestovní náhrady, školení aj. Na 750 000,- Kč se tak výdaje města na post místostarosty vyšplhají zcela hravě.

  Komentář: tušíme, že zde bude zakopaný pes typu my o voze, on o koze 🙂

  Závěr: Koalice odmítá šetřit na postu místostarosty, toto místo totiž hraje důležitou roli při vytváření vládnoucí koalice  a  Šlapanice mají peněz na rozdávání. Podstatnou roli při rozdávání bohužel hraje, na čí straně stojíte.

 • Proč byl na post ředitele ZŠ vybrán problematický kandidát?

  Obsazení postu ředitele ZŠ Šlapanice

  Zajímá nás, proč si Rada města vybrala právě Mgr. Skočovského na pozici ředitele ZŠ Šlapanice. Nejdříve odešel za nejasných okolností ředitel ZŠ Mgr. M. Klaška, který pak  s přehledem zvítězil u hodnotící komise v novém výběrovém řízení. V daném okamžiku nás zajímá, proč si Rada města vybrala z kandidátů právě Mgr. Skočovského.
  Neprovází ho  bohužel nejlepší pověst, ze svého minulého působení na ZŠ Kamenačky Brno byl odvolán. Důvod? Pochybení vyplývající ze zpráv České školní inspekce zprávy (ČŠI). Za dobu působení proběhly na škole Kamenačky 3 kontroly ČŠI,  z toho 2 nalezly v činnosti školy pochybení zásadního charakteru. Vybrali byste si takového kandidáta na pozici ředitele školy, jejíž působení údajně chcete zlepšit?

  Zeptali jsme se tedy v březnu na 12. ZM. Odpověď dorazila s 5 měsíčním zpožděním až na 15. zasedání ZM v září 2013! (podle zákona o obcích má odpověď následovat do 30 dnů) 2 x bylo nutno panu starostovi vysvětlovat, co se po něm vlastně chce a že odpověď: “Tato volba je v kompetenci Rady města”,  je nedostačující.
  Jak odpověděl potřetí, posuďte sami viz vyber_reditel_ZS_odpoved.
  Opět tolik oblíbené poučování tazatele, ovšem proč vybrala Rada města právě kandidáta, který už na jiné škole selhal a byl odvolán, se nedozvíme. A tak se nabízí mimo jiné odpověď, že RM potřebovala mít v době zvýšeného toku financí do opravované školy na pozici ředitele někoho, komu důvěřuje. O tom, proč mu důvěřuje, si musí občané udělat názor sami. Jeho „exředitelské výsledky“ příliš důvěry nevzbuzují.  Školu navíc opustili právě pracovníci spojení s ekonomickými záležitostmi školy. 

  ( Tiskové zprávy naleznete zde, zprávy ČŠI zde a zde:protokol_CSI_Kamenačky_2011)

 • Proč jsou Šlapanice znovu v kategorii “zavřených úřadů?

  Šlapanická koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD stihla během jednoho roku zamítnout vysílání záznamů z veřejných zasedání zastupitelstev, zveřejňování smluv mezi městem a jeho dodavateli na internetu nebo jmenovité hlasování (a tím osobní odpovědnost) zastupitelů. Aby toho nebylo málo, utajuje úřad občanům vznik zásadního dokumentu, který se jich bezprostředně dotýká. Zkuste v hlásné troubě radnice – šlapanickém Zpravodaji – najít pro občany informace či upozornění na zveřejnění konceptu nového územního plánu a výzvu, aby ho připomínkovali! (koncept zveřejněn 17. 12. 2012 – viz Zpravodaje (5/2012, 6/2012 nebo 1/2013, 2/2013, 3/2013).  Vedle vašeho domu může vzniknout třeba průmyslová plocha nebo vám pozemek zabaví na protipovodňová opatření, ale vy se to dozvíte až bude pozdě.

  Tzv. “otevřený úřad” – tedy hovorové hodiny vedení radnice pro občany (navíc v pracovní době většiny občanů) jsou opět jen sebeprezentací radnice místo objektivně poskytovaných informací.

  Dejte naší “zabarikádované radnici” svůj hlas v hlasování veřejnosti v soutěži Otevřeno/Zavřeno 2013 zde. Třeba to lidem, kteří tam sedí, konečně dojde. Že to jinde jde, uvidíte zde.

 • 25.9. v 16,00 hodin – 15. zasedání Zastupitelstva Šlapanic a podklady jednání

  Dovolujeme si Vás pozvat na 15. zasedání ZM Šlapanice, které se koná ve středu 25. 9. od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice.

  Na programu budou kromě rozpočtových opatření také nové hlasování o zrušení postu místostarosty. Chce zastupitelstvo dál nechat město platit odměny člověku, který tvrdí, že dělá 2 zaměstnání stoprocentně nebo raději věnuje tyto peníze na opravu tolik potřebných chodníků viz bod 14?

  Budeme se ptát, jak je to s členstvím města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice? Zajímá to někoho nebo se zastupitelstvo spokojí s odpovědí J. Střechovského, že neví, proč neinformoval naše město o existenci závažných smluv a finančních ujednáních s investorem viz bod 15.

  Od června, tedy více než 60 dní jsme bez odpovědi na naše dotazy položené na minulém zastupitelstvu, přestože lhůta na odpověď je 30 dnů. Demokracie nebo arogance moci?

  Přijďte říct svůj názor, zvláště pokud urgujete město o opravu chodníku či ulice již několik let. Koalice KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD si totiž myslí, že občanům na takových věcech nezáleží a nechají se opít rohlíkem.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Rozpočtové opatření 9/2013 – bod 6_rozpoctove_opatreni_9_2013
  7. Rozpočtové opatření 10/2013 – bod 7_rozpoctove_opatreni_10_2013
  8. Rozpočtové opatření 11/2013 – bod 8_rozpoctove_opatreni_11_2013
  9. Rozpočtové opatření 12/2013 – bod 9_rozpoctove_opatreni_12_2013
  10. Smlouva o smlouvě budoucí darovací s JMK – bod 10_darovaci_sml_JMK_spojka_Jirikovice
  11. Kupní smlouva část pozemku p.č. 2224 k.ú.Šlapanice – kupni_smlouva_parc_cast_2224
  12. Kupní smlouva – pozemky č. 2942/1 a 2943/82 – kupni_smlouva_parc_cast_2942_1
  13. Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí – ukonceni_smlouvy_budouci
  14. Zrušení postu místostarosty –bod 14_zruseni_postu_mistostarosty
  15. Kontrola členství a fungování města ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice – Kontrola účasti města Šlapanice ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice FVPříloha k bodu 15 – pristupova_zavazkova_smlouva_mesto_spzsPříloha k bodu 15 – stanovy_spzs_a
  16. Informace z výborů
  17. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  18. Diskuze členů zastupitelstva
  19. Diskuze občanů
 • Program 13. zasedání ZM Šlapanice a podklady jednání

  Dovolujeme si Vás pozvat na 13. zasedání ZM Šlapanice, které se koná ve středu 12. 6. od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice.

  Program jednání je tentokrát nabitý k prasknutí, schvalovat se budou zadávací dokumentace na největší investiční akce města v hodnotě více jak 100 milionů Kč (body 19 a 20), rozpočtový výhled na 4 roky dopředu (bod 13), obecně závazná vyhláška by měla zrušit automaty na území obce (bod 23),  a město se chystá předloženým dokumentem o ukončení konceptu nového územního plánu Šlapanic obejít občany i Ministerstvo životního prostředí (bod 24). Nezapomeňte přijít.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Změna jednacího řádu bod 6_omezeni_casu_zastupitelu
  7. Rozpočtové opatření č.4 bod 7_rozpoctove_opatreni_4
  8. Rozpočtové opatření č. 5 bod 8_rozpoctove_opatreni_5
  9. Rozpočtové opatření č. 6 bod 9_rozpoctove_opatreni_6
  10. Rozpočtové opatření č. 7 bod 10_rozpoctove_opatreni 7
  11. Schválení účetní závěrky za rok 2012 bod 11_schvaleni_ucetni zaverky
  12. Návrh závěrečného účtu města za rok 2012 bod 12 navrh zaverecneho uctu
  13. Rozpočtový výhled 2014-2018 bod 13 rozpoctovy vyhled 2014_2018
  14. Schválení finančních dotací zájmovým organizacím (SK Šlapanice – kopaná 200 000,- Orel jednota Šlapanice – 200 000,- , TJ Sokol Šlapanice – 250 000,-)
  15. Kupní smlouva na pozemek č. 417/3 o rozměře 33m2 z vlastnictví Města do vlastnictví L.Z. za cenu 10 700,-. Cena stanovena znaleckým posudkem.
  16. Prodej části pozemku 2206/1 (28m) a pozemku 2206/170 (51m) z vlastnictví Města firmě CEDR, cena 43 500 stanovena dohodou stran.
  17. Prodej části pozemku města 2120/1 manželům S. a I. N. za cenu 550,- za m. Cena stanovena dohodou.
  18. Směnná smlouva na výměnu pozemků mezi městem a Z. K. , pozemky: část pozemku 2206/1 a pozemek 2216/1. Doplatek mezi cenami směňovaných pozemků stanoven dohodou na cenu 200,-/m.
  19. Zadávací dokumentace na snížení energet. náročnosti ZŠ:  cena 72 105 234,- + DPH
   termín zahájení prací 16.9. 2013 , dokončení 27. 8. 2014
  20. Zadávací dokumentace na sanaci a zajištění sesuvného tělesa ZŠ:  cena 34 650 000,- + DPH
  21. Přistoupení k projektu Zdravé město bod 21_zdrave_mesto
  22. Návrh zástupce města do Bytového družstva Šlapanice
   návrh na jmenování místostarosty P. Horáka předsedou Bytového družstva Šlapanice
  23. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 – zrušení herních automatů apod.
   bod 23_automaty
  24. Územní plán Šlapanice  bod 24_zruseni_konceptu_UP , náš komentář zde.
  25. Informace z výborů
  26. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  27. Diskuze členů zastupitelstva
  28. Diskuze občanů
 • Nesouhlasíme s politickou propagandou na stránkách našeho města!

  Rada města v reakci na náš leták vydala prohlášení. Toto prohlášen je vizitkou Rady města a její práce s občany či občanskými sdruženími. S touto formou politické propagace KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD v médiích obce (webové stránky obce, informační kanál, výlepové plochy aj)  nesouhlasíme. Jsme přesvědčeni, že tyto politické strany mají dostatek finančních prostředků, aby své politické názory publikovaly ve svých letácích a především za své peníze, nikoliv za peníze občanů. Na stránkách a v médiích Města Šlapanice nemají politické názory členů KDU-ČSL, TOP09 ani ČSSD co dělat.

 • Leták Čistých Šlapanic – květen 2013

  Čisté Šlapanice vydaly v květnu svůj další leták, ve kterém informují občany Šlapanic o dění ve městě Šlapanice, Informace se týkají především dění v zastupitelstvu, radě města, komisích a výborech.Zastupitelstvo a Rada města nejsou totiž pouze jakési anonymní “orgány obce”, jsou to ti lidé, které jste zvolili, aby vás zastupovali a oni vám například 4 násobně zvýší daně z nemovitostí, protože nutně potřebují na své platy, odměny, pochybné projektové dokumentace, betonové plácky aj.
  Jsou to stále ti stejní lidé, kteří realizují průmyslovou zónu, o niž šlapaničtí nestojí. A dělají to tak, jak se dočtete v našem letáku.

  Letak_CS_sdruzeni_kandid_05_2013

  V příloze najdete podrobnější mapy z konceptu nového ÚP a námitky zástupce veřejnosti k tomuto konceptu.

  priloha_UP_05_2013