• Krásné Vánoce i pohodový nový rok přejeme všem občanům Šlapanic.

 • 16. zasedání ZM našima očima …

  Informace z 16.zasedání ZM, které proběhlo 11.12.2013. Jaká témata – mimojiné – ZM řešilo?

  Videozáznam z jednání najdete zde: http://ciste-slapanice.cz/2013/12/zaznamy-z-16-zasedani-mestskeho-zastupitelstva/

   Podněty, které jsme podávali:

  Podnět na znovuzavedení vysílání veřejného jednání ZM – odpadl poslední důvod zrušení vysílání, a to právní. Přestože dnes nic nebrání vysílání, koalice s návrhem nesouhlasila. Na opakované dotazy občanů na důvod odmítnutí žádný z koaličních zastupitelů neřekl ani slovo. Jen p.Zycháček reagoval slovy „odpovím ti, až budete starší“.

  Zpráva Finančního výboru k hospodaření SATESO – zpráva zadává různé nejasnosti v hospodaření SATESO, a navíc město nerespektovalo řadu doporučení z podobné zprávy FV před 2 lety – podrobnější informace k otázkám hospodaření SATESO uvedeme v samostatném článku. Na odpovědi vyčkáme.

  Závady na školním bazénu – na ZM před rokem jsme položili dotaz k řešení závad na školním bazénu, ale bohužel neznáme odpovědi. Navíc již od r.2011 je k dispozici posudek soudních znalců, který definuje řadu závažných závad. Proto jsme se znovu ptali jaký je stav řešení zjištěných závad:

  –          Byly závady v bazénu reklamovány a s jakým výsledkem?

  –          Je zpracován Provozní řád školy, a kde je možné do něj nahlédnout?

  O odpovědích budeme informovat.

   

   Dotazy našich zastupitelů a občanů:

  Náklady na pozici místostarosty – na minulém ZM nás MS Horák opravoval, že naše informace o nákladech na MS obce (uváděli jsme 750 tis.Kč ročně) je mylná. Nyní se potvrdilo se, že jsme měli pravdu, protože jen mzdové náklady činí 643 250,-Kč (bez stravenek, nákladů na kancelář, dopravu, …)

  Zastávka na Brněnské/Kalvodova – dotaz na ST, zda jednal s okolními obcemi o jejich případném zájmu o přesunutí zastávky na bezpečnější ul.Riegrovu. Minule jsme mu sdělili, že máme vyjádření z JmKÚ, že přesun v případě souhlasu obcí je možný. ST reagoval stejně jako minule – „nemá to cenu, všechna jednání už proběhla bez výsledku“.

  Zvýhodnění občanů v pronájmech pozemků, pokud se o ně starají – při posledním ZM jsme se dotazovali na možnost úlev těmto občanům. Odpověď – připravuje se vyhláška. Proto jsme se ptali na současný stav. Podle informací podaných zástupci města není občanů, kteří pečují o pozemky města a současně si je pronajímají tolik, aby bylo třeba zavádět obecně závaznou vyhlášku, OISM bude tuto možnost řešit individuálně.

  Jak postupuje příprava nového ÚP – zpracovatel odevzdal návrh, který se nyní kontroluje. Nyní se připravují jednání s dotčenými orgány státní správy.

  Koncept ÚP – Kdo rozhodl, že koncept územního plánu (dále jen ÚP) se zveřejní v prosinci 2012. Koncept byl hotov v únoru 2012, Zásady územního rozvoje zrušeny v červnu 2012, v září se vědělo, že začne platit novela stavebního zákona. Za koncept jsme zaplatili 1,5 mil, za zpracování návrhu dalšího 1, 5 milionu.

  Seniorbus a ST coby starobní cestující – sdělili jsme, že nesouhlasíme s touto formou propagace a nepovažujeme za vhodné, aby kdokoli z politických stran zneužíval této služby.

  Dotaz ke zvýšení rozpočtu v kapitole „Rozhlas a televize“ – navrhuje se zvýšení o 22tis.Kč, Odpověď přijde později.

  Dotaz na změny v trolejbusovém řádu – město nemůže ovlivnit jízdní řád, ten současný je již připraven a nelze jej změnit.

  Dotaz k dodatku smlouvy mezi CTP a sdružením majitelů půdy (kde se mimojiné hovoří o odměně přes 100mil.Kč) – p.Zycháček neustále zpochybňuje její pravost (i když policie ji potvrdila), zástupce města ve sdružení p.Střechovský dodatek nemá (přitom jej podepisoval), ST sděluje, že na městě není. Proto jsem požádali ST, zda by mohl od p.Střechovského zajistit tento dodatek.

  Co je humorné na této věci? Přítomný p.Hrabálek, tajemník města a zároveň předseda sdružení majitelů půdy mlčí a neřekne kde je zmíněný dodatek ke smlouvě.

  Oslovování šlapanických podnikatelů – položili jsme dotaz, zda by bylo možné opět zavést zvyk z dřívější doby, kdy s novou zakázkou byli oslovováni místní podnikatelé, aby se mohli zapojit do výběrových řízení. ST odpověděl, že stávající formy informování stačí.

  Rozpočtová opatření – na tomto zasedání poprvé za toto volební období nebylo schváleno několik rozpočtových opatření. Koaliční zastupitelé se nedostavili na zasedání v dostatečném postu a my, jako opoziční zastupitelé jsme hlasovali jen pro některá z opatření. Důvody, proč nehlasujeme pro rozpočtová opatření jsou různé – hlavní je ten, že opoziční zastupitelé nemají příležitost jakkoliv zasahovat do rozpočtu města a ovlivňovat jeho podobu. Objevují se v něm tak položky, se kterými nesouhlasíme, a proto pro ně nehlasujeme. Jako příklad si můžeme uvést projekt Zdravé město – který si odhlasovala koalice. Považujeme ho za zbytečné vyhazování peněz za čistě formální projekt v městě, které se reálně chystá zásadně ohrozit zdraví občanů vybudováním průmyslové zóny velké jako město samo.

   

  Kromě uvedených námětů stojí ještě za zmínku i podnět ODS, která navrhovala veřejné hlasování všech zastupitelů. Koalice tento návrh zamítla. Zbývá jen odpovědět, proč koalice nechce, aby se veřejně vědělo, který zastupitel jak hlasoval?

 • kamera

  Záznamy z 16. zasedání městského Zastupitelstva

  Přinášíme záznamy z 16. zasedání městského zastupitelstva. Video o je rozděleno do 3. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a “prokliky” na jednotlivé body.

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 1. část

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 2. část

  16. zasedání městského Zastupitelstva – 3. část

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

 • Nekonečný seriál aneb vysílání jednání ZM

  Na včerejším jednání ZM byl opět předkládán návrh ČŠ na zajištění veřejného vysílání jednání ZM. Výsledek dopadl jako obvykle – koalice s tímto návrhem nesouhlasila. Co je na tomto evergreenu zajímavé tentokrát?

  – v návrhu bylo sděleno, že pominuly právní důvody nevysílání jednání ZM – což byl hlavní a jediný důvod, proč před 2 lety koalice zrušila veřejné vysílání

  – 3 občané se postupně ptali, proč koalice nesouhlasí s vysíláním – odpověď byla vždy stejná – TICHO – bez jediného slova. Koaliční zastupitelé bohužel nemají ani tolik odvahy, aby se postavili slovně za svůj názor a řekli ho občanům do očí.

  Za zmínku stojí ještě některé reakce našeho vzoru ve slušném chování p.Zycháčka:

  – na výše uvedený dotaz mladé občanky zareagoval slovy “odpovím vám až budete starší”. Je škoda, že p.Zycháček nemá rozumnější argumenty než poukazovat na nezralost mladých občanů a že vzhledem k jeho vyššímu věku neprokazuje více moudrosti.

  – na dotaz p.Kopečka, proč město nenabídlo ČŠ nástěnku, které o to dříve opakovaně žádalo a město nyní realizovalo nové nástěnky. Reakce p.Zycháčka? Nástěnku nám nabídnou, jakmile přestaneme lhát (myšleno ČŠ ve své nástěnce na Nádražní).

  “No comment”

   

   

 • Žijte tam, kde bydlíte :-)

  Jste-li rodina s dětmi a bydlíte ve Šlapanicích, udělejte si chvilku na vyplnění dotazníku v akci, kterou organizuje město. Napište i co vám chybí, nebo co byste ocenili, anebo co přebývá více zde: http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/766

 • Podklady pro 16. ZM – dne 11. 12. 2013

  Příští středu tj. 11. 12. 2013 se koná 16. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany. Zajímavé budou jistě prezentace nových projektů města viz bod 20, návrh na vysílání záznamů ZM, který předkládají Čisté Šlapanice vzhledem k novému občanskému zákoníku a jako vždy jistě podnětná diskuze občanů a zastupitelů.
  Ptát se budeme na stále nezodpovězené dotazy, např. kdo nese zodpovědnost za částku 1, 5 milionu Kč, které naše město zaplatilo zpracovateli za koncept nového územního plánu a který koaliční zastupitelé svým rozhodnutím zrušili. Proč jsme zaplatili za posouzení vlivů na životní prostředí, když kvůli nekvalitnímu konceptu i posouzení vlivů odmítl Krajský úřad JMK vydat stanovisko a další.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Rozpočtové opatření 13/2013 – bod 6_rozpoct_opatreni_13
  7. Rozpočtové opatření 14/2013 – bod 7_rozpoct_opatreni_14
  8. Rozpočtové opatření 15/2013 – bod 8_rozpoct_opatreni_15
  9. Rozpočtové opatření 16/2013 – bod 9_rozpoct_opatreni_16
  10. Rozpočtové opatření 17/2013 – bod 10_rozpoct_opatreni_17
  11. Návrh na rozpočtové provizorium – bod 11_rozpoctove_provizorium
  12. Stanovy Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko – bod 12_nove_stanovy_kanal_svazku
  13. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích – bod 13_OZV_zakaz_alkoholu_verej_prostr
  14. Obecně závazná vyhláška k volnému pohybu psů – bod 14_OZV_pohyb psu
  15. Kupní smlouva – nákup pozemků p.č. 3102/63, 3102/64, 3102/65  k.ú.Šlapanice, cena 38 Kč/m, celkem 670 776,-Kč.
  16. Kupní smlouva – nákup části pozemku č. 3372/10 k.ú. Šlapanice, cena 200/m, celkem 3 400,-Kč
  17. Kupní smlouva – prodej pozemek p.č. 2120/20, cena 550,-/m, celkem 25 300,-Kč
  18. Žádost o prominutí dlužného nájemného ve výši 42 636,- Kč
  19. Poskytnutí finanční dotace SATESu – bod 19_dotace Satesu na COV
  20. Prezentace projektů: Atletický areál ZŠ Šlapanice, Revitalizace návsi Bedřichovice, Klidová zóna nábřeží Říčky
  21. Informování občanů prostřednictvím záznamů zastupitelstva – bod 21_informovani_obcanu_zaznamy_ZM
  22. Změna jednacího řádu ZM: jmenovité hlasování zastupitelstva –bod 22_jmenovite_hlasovani_zastupitelu
  23. Informace z výborů
  24. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  25. Diskuze občanů a členů zastupitelstva
  26. Závěr