• Pohled na poslední (20.) jednání Zastupitelstva – “výživné diskuse”

  Veškeré informace i záznamy z jednání najdete zde.

 • 20.zasedání Zastupitelstva města – zajímavé momenty

  Videozáznamy z jednání najdete zde, vč. přehledu všech bodů jednání.

  Kromě toho ještě uvádíme zajímavé momenty jednání, které se asi do zápisu nevejdou:

  1.část
  5:03 Stanovisko ČŠ k porušení základních pravidel demokracie na 19.jednání ZM
   + následná a “výživná” diskuse
  11:36 Návrh p.Střechovského, že ho mají ostatní zastupitelé “pěkně poprosit, pokud něco chtějí”
  43:08 informace p.Kouřila o činnosti Finančního výboru
  52:27 Dotaz na ST a MST, jestli souhlasí s postojem p.Střechovského – k jeho názoru jak má zastupovat město (dotaz jsme museli položit 3x, než ST odpověděl a neodváděl řeč jinam).
  1:05:15 Pohled ST na chování p.Střechovského – “mluví sprostě, on je to takový živý člověk”.
  2.část
  00:00 Vyjádření p.Nováka k výsledkům SATESO
  8:20 Dotaz p.Řezníčkové ke škole – k osvětlení a podlahám a dotaz k činnosti policie
  17:04 Dotaz pbčanky – k řešení ukládání kol pro přespolní žáky ZŠ
  28:40 Vyjádření ČŠ k chování p.Střechovského v mailové komunikaci mezi zastupiteli
  31:15 Reakce p.Střechovského
  32:10 Dotaz p.Trněné – Jaký je stav prací na územním plánu
  44:56 Poděkování p.Řezníčkové učitelům, že vydrželi náročný školní rok(ušetřili bychom 20 minut času, kdyby ST zase nepotřeboval mít poslední slovo)
  51:20 Dotaz občana ke snížení rychlosti na Komenského
  52:18 ST prezentuje vyhodnocení volebního období

  Zajímavý byl samotný závěr – již bez záznamu – kdy p.starosta vyjádřil svou pochybnost, zda je vůbec někdo schopen zvládnout rozjeté projekty. Chce být starosta opět starostou, i když se napsal až na 3.místo kandidátky KDU? Nebo jeho ego nenahraditelnosti už dosáhlo nebeských výšin?

 • Kontrolní výbor ZM k postupu zástupce města ve sdružení vlastníků

  Na samotný závěr volebního období přišel Kontrolní výbor se zdánlivě nenápadnou, ale velmi důležitou zprávou. Na podnět Čistých Šlapanic se zabýval postupem zástupce města ve sdružení vlastníků pozemků pod plánovanou průmyslovou zónou (dále SPZŠ).

  Zopakujme si fakta: Město jako vlastník téměř 13ha pozemků v lokalitě plánované zóny jmenovalo do sdružení vlastníků pozemků SPZŠ jako svého zástupce Ing. Jana Střechovského (Zdravý rozum,  nově ANO) dne 29. 11. 2006. Jen o 2 dny později – 1.12. 2006 – podepsal Ing. J. Střechovský coby člen Rady SPZŠ Dodatek ke Smlouvě o spolupráci mezi SPZŠ a investorem CTP Invest, s.r.o.

  Na těchto smlouvách (Smlouvě samotné i jejím Dodatku) je několik navýsost podezřelých a hlavně nevysvětlených faktů:

  • k městu se nedostala informace, že z každého metru čtverečního může každý vlastník pozemků (tedy i město) získat po realizaci zóny kromě vlastní ceny dalších 50,-Kč. V případě města by se jednalo cca o dalších 6, 4 milionu a celkově je řeč o utajované částce cca 100 milionů Kč.
  • k městu se nedostala informace o tom, že si jeho zástupce J. Střechovský spolu s tehdejším radním, zastupitelem a předsedou SPZŠ Ing. Václavem Hrabálkem (v současnosti tajemník MěÚ Šlapanice) sjednali u investora odměnu
  • a to přesto, že město mělo přímo v Radě SPZŠ a u podpisu Dodatku svého zástupce a navíc jednoho tehdejšího radního.

  Zprávu Kontrolního výboru lze číst v podstatě tak, že město nemělo činnost svého zástupce v SPZŠ J. Střechovského vůbec pod kontrolou a že postup, který zvolilo v tomto případě naše město (tedy pánové z KDU-ČSL, nynější TOP09 a další) slovy zprávy “omezuje přístup zástupců města k důležitým informacím a potencionálně zamezuje prosazování požadavků města.” Celou zprávu viz  Zápis kontrolního výboru ZM Šlapanice.

  Pro představu, jak se chovají volení zástupci KDU-ČSL, TOP09, ČSSD a Zdravého rozumu (J. Střechovský) doporučujeme zhlédnout záznam 20. zasedání zastupitelstva Šlapanic. Zkuste si ale předem tipnout: odpoví starosta (KDU-ČSL) a oba místostarostové (TOP09 a ČSSD) na dotaz, proč si ani po více než 3 letech nevyžádali od J. Střechovského jako zástupce města smlouvy s investorem? Viz záznam od 55.minuty.

   

 • kamera

  Záznamy z 20. zasedání městského Zastupitelstva

  Přinášíme záznamy z 20. zasedání městského Zastupitelstva, které se konalo 10.9.2014. Video o je rozděleno do 2. částí. Pod videem naleznete stručný obsah a „prokliky“ na jednotlivé body.

  20. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice  – 1. část

  20. zasedání městského Zastupitelstva Šlapanice  – 2. část

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

 • Je možné zvýhodnit občany při pronájmu pozemků města (parkování), pokud se o pozemky města starají?

  Na dřívějších jednání ZM jsme několikrát vznesli dotaz, zda je možné zvýhodnit občany při pronájmu pozmeků města (na parkování), pokud se o pozemky starají. Nyní se nám již podařilo získat odpověď, co se v této věci realizovalo. Předkládáme:

  Vážení,
  S uvedenou problematikou za placení poplatku za užívání veřejného prostranství pro parkování jsme se na OISM zabývali, a to současně s
  právníky úřadu, abychom mohli navrhnout řešení, které bude pro obyvatele přijatelné a současně bude po právní stránce v pořádku.
  Na minulé RM konané dne 18.6.2014 předložilo OISM nový postup pro placení za dříve zbudovaná parkovací stání občany - podle ústního sdělení MS Horáka
  bylo toto řešení radou město schváleno (nemá zatím zápis z této RM, takže dále jen uvádím to, co bylo OISM navrženo).
  
  OISM eviduje doposud zpoplatněné parkovací stání na základě úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství a toto bude nadále platit pro ta místa,
  která byla zbudována městem, a jde nadále o vyhrazená parkovací místa (zejména podél komunikacích III. tř.). Ostatní parkovací místa - tj.
  zbudovaná občanem na pozemku města podél místních komunikací, budou tedy nově pronajímána na základě smlouvy o nájmu pozemku, a to za ceny schválené
  RM - návrh byl: do 10 m2 ve výši 1.500 Kč/R a do 20 m2 za cenu 3.000 Kč/R.
  Tímto bude řešeno zvýhodnění občanů, kteří se finančně podíleli na zbudování parkovacích míst a starají se o ně.
  ...
  
  S pozdravem
  
  Ing. Jana Seidlová
  vedoucí odboru investic a správy majetku
  Městský úřad Šlapanice
  Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
  tel.: 533 304 360, mobil: 602 507 735
  e-mail: seidlova@slapanice.cz
  www.slapanice.cz
 • Inteligentní a koncepčně řešená doprava

  Šlapanice jako klidný a příjemný domov pro své obyvatele

  S INTELIGENTNĚ ŘEŠENOU DOPRAVOU

  • Urychleně dobudujeme přechody pro chodce, o které žádají občané roky
  • Změny a možnosti parkování budeme projednávat s obyvateli jednotlivých ulic, jejich názory jsou pro nás důležité! (ulice Nádražní, Švehlova, Kosmákova)
  • Podpoříme rozvoj hromadné dopravy

  o    Zasadíme se o posílení spojů trolejbusů – místo jednoho místostarosty více spojů pro naše obyvatele

  o    Podpoříme co nejrychlejší dobudování železniční zastávky u Brněnských polí

  o    Podpoříme vybudování odstavného parkoviště na železniční zastávce Šlapanice

  • A především přepracujeme stávající návrhy na řešení dopravy ve Šlapanicích a opřeme je o skutečné potřeby obyvatel

  o    Stávající navrhované dopravní řešení je nevhodné a reálně neřeší problém šlapanické dopravy, naopak hrozí přivedením převážně nákladní dopravy do Šlapanic nebo do jejich těsné blízkosti, hrozí celkovým navýšením zátěže z průmyslové zóny Šlapanice a také ze sousedních průmyslových ploch na jihu brněnské aglomerace. Základem se musí stát reálné vyhodnocení dopravních toků ve všech souvislostech, tedy kam směřují

  o    Nové dopravní řešení musí mít návaznost dále v širším území ve všech plánovaných souvislostech města Brna a Jihomoravského kraje. Tedy je třeba počítat s rozvojem Slatiny, Černovických teras, sídliště v Líšni a najít reálnou možnost navázat na kapacitně dostačující komunikace, které budou v dohledné době zprovozněny (NE jako 10 let slibovaný nájezd z Černovických teras na D1)

  o    Nebudeme kouskovat a omezovat území Šlapanic pro obyvatele budováním nových komunikací, které reálně neřeší dopravní situaci.

  o    Nově navrhovaný západní obchvat nebude procházet obytnou zástavbou.

   

 • 20.zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady – 10.9.2014

  Ve středu 10. 9. 2014  se koná 20. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále základní školy. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  PROGRAM:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele

  3. Určení ověřovatelů zápisu

  4. Schválení proramu jednání

  5. Konrola úkolů z minulého zasedání

  6. Kupní smlouva č.KS-2014-13 – pozemky p.č.2951/1, p.č.2952/10 a p.č.2949/41, vše v k.u.Šlapanice bod 6 – kupni smlouva

  7. Kupní smlouva č.KS-2014-14 – pozemky p.č.3016/2, č.KS-2014-15 – p.č.3018/2, č.KS-2014-16 – p.č.3012/2, vše v k.u.Šlapanice. Cena 600,-Kč/m stanovena dohodou.

  8. Převod pozemků od SPÚ ČR na Šlapanice bod 8 – převod pozemků

  9. Návrh finančních odměn členům výborů ZM: odměny byly stanoveny na základě doporučení předsedů obou výborů zastupitelstva – finančního a kontrolního. Odměny se podle aktivity členů pohybují od 550-2200 Kč.

  10. Informace o rozpočtových opatřeních č.8,9,10,11/2014 bod 10 rozpoctova opatreni

  11. Informace z výborů Zápis kontrolního výboru ZM Šlapanice

  12. Informace ST, MS, TAJ

  13. Diskuse členů ZM a občanů

  14. Závěr

 • Šlapanická strategie – porovnání s jiným městem

  Před několika měsíci místostarosta Novák (ČSSD) připravil strategii Šlapanic – k její kvalitě jsme se již několikrát vyjadřovali (zde). Pro zajímavost bychom dnes rádi ukázali příklad jak by správně mohla strategie vypadat.

  Jak vypadají cíle ve šlapanické strategii?

  Strategický cíl: Péčí a rozvojem občanské vybavenosti v oblasti bydlení, služeb, vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury a podmínek pro volnočasové vyžití zajistit kvalitní sociální prostředí a přispět tak ke spokojenosti všech generací místních občanů. Podporou apelace na zdravý životní styl obyvatel a jejich environmentálním vzděláváním, bojem ….

  Strategický cíl: Řešením dopravní situace včetně dopravy v klidu snížit intenzitu dopravy ve městě, zvýšit bezpečnost pěších i účastníků motorové a bezmotorové dopravy a přispět ke zkvalitnění života místních občanů, ke zvýšení konkurenceschopnosti zdejších podnikatelů a k zatraktivnění pobytu domácích i zahraničních návštěvníků města. …

  Příklad správně zpracovaných cílů můžeme najít v příkladu strategie Vídně – jasné, konkrétní, měřitelné! Například:

  – zvýšení efektivity a snížení celkové spotřeby energie o 40% do r.2050

  – podíl zeleně vzroste do r.2030 více než o 50%

  – spotřeba energie v dopravě bude snížena o 10%

  Viden - strategicke cile

 • Zastupitelé ČŠ se distancují od sprostého chování p.Střechovského.

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice se touto cestou veřejně distancují od způsobu vyjadřování , který se objevil a přetrvává ve společném mailovém adresáři zastupitelů města Šlapanice. Tento seznam adres je používán ke komunikaci mezi zastupiteli (zasílání zápisů zastupitelstva, rady města, názorová diskuze apod.).

  Bohužel se v něm dlouhodobě objevovaly a stále objevují osobní a nevybíravé útoky ze strany J. Střechovského (Zdravý rozum, nově ANO) vůči jiným zastupitelům či stranám. Pan Střechovský není schopen věcné argumentace a ve svých mailech buď napadá nebo dokonce sprostě uráží ostatní zastupitele.  Výrazy jako „choď se vyblít se svými nesmysly…,  budu se s tebou bavit jako s hnojem,  tváří se debilně, nevidím rozdíl mezi hnojem a Čistými Šlapanicemi …“ nepatří do mailové komunikace zastupitelstva města.

  Současně vyslovujeme politování nad tím, že se proti tomuto opakovanému způsobu vyjadřování a urážkám dokonce ani na přímou žádost neohradil či nevymezil starosta města Jaroslav Klaška, KDU-ČSL. Je nejvyšším, voleným představitelem zastupitelstva a pokud nechává tento způsob vyjadřování v zastupitelstvu úmyslně bez povšimnutí a reakce, je to i jeho vizitka. Podle zastupitelů Čistých Šlapanic tato úroveň komunikace do zastupitelstva města, nejvyššího demokraticky voleného orgánu města nepatří.

  Zastupitelé za SNK Čisté Šlapanice – Jiří Kopeček, Karel Tesařík, Michaela Trněná, Pavel Zmeškal

 • Tragické výkony radního J. Zycháčka (TOP09) na zasedáních zastupitelstva Šlapanic

  Pokud  někdo pravidelně sleduje záznamy zasedání zastupitelstva Šlapanic nebo je přímo navštěvuje, nemohly mu uniknout projevy člena Rady města za TOP09 J. Zycháčka. Kromě toho, že jim chybí věcnost, obsahují bohužel velmi často i naprosto demagogická vyjádření, která naznačují, že tento pán by funkci radního neměl zastávat vůbec. Od radního města, který přijímá zásadní rozhodnutí pro obec, má totiž občan právo očekávat kompetentnost a orientaci v základních údajích o věcech, které Rada nebo zastupitelstvo města projednává, nikoliv snůšku blábolů.

  Posuďte sami: Během jednoho krátkého vystoupení hned dva naprosté bláboly. Poslechněte si projev radního Zycháčka na posledním zasedání ZM na záznamech pořízených Čistými Šlapanicemi zde od 00:41:20, naše reakce přímo na zasedání na stejném záznamu od 01:07:16. Bezprostředně následuje reakce pana starosty (KDU-ČSL), který se domnívá, že Čisté Šlapanice přehánějí.

  A náš podrobnější komentář:

  1. Pokud někdo tvrdí, že podrobně a poctivě přečetl e-maily s připomínkami občanů k návrhu územního plánu Šlapanic a nepochopil přitom, že Vochtrovňa je remízek, pak to může mít několik vysvětlení:  pan radní Zycháček buď čte z e-mailů jen nadpisy nebo není vůbec schopen pochopit obsah e-mailů. Jinak by si totiž namáhavě nemusel zjišťovat, jestli u šlapanické železniční trati stojí strážní domek (tzv. vochtrovňa). Většině občanů je jasné, že žádný strážní domek u trati dávno nestojí, Vochtrovňa je název chráněného remízku u trati.  A zachování Vochtrovně – remízku žádali občané ve svých připomínkách k návrhu územního plánu, které pan Zycháček obdržel jako jeden z 21 zastupitelů města. Připomínky podávali občané prostřednictvím webu zřízeného Čistými Šlapanicemi, přesné znění připomínky si můžete přečíst na tomto webu. Bohužel radní Zycháček informaci o remízku nepochopil a místo toho se trapně věnuje neexistujícími strážnímu domku.
  2. Jako radní také zřejmě není schopen nebo ochoten se seznámit s návrhem územního plánu města. Se znalostí tohoto dokumentu by nemohl obyvatelům Brněnských polí tvrdit, že nejbližší komunikace budou od jejich bytů vzdáleny více jak kilometr nebo že vedle železniční trati není navržena žádná komunikace. Grafický výkres návrhu územního plánu Šlapanic, jak byl předložen v únoru letošního roku, spolu se zakreslenými komunikacemi, najdete zde.

   S odpovědností radního se tyto projevy schopnosti vstřebávat a chápat informace příliš neslučují.

  Pokud TOP09 ve Šlapanicích nominovala člověka s těmito schopnostmi do funkce radního, pak se jedná buď o projev zoufalé personální nouze šlapanické TOP09 nebo o aroganci vůči občanům. Komunální volby jsou na dosah a šlapaničtí občané k nim tentokrát dorazí snad lépe poučeni i díky záznamům zasedání zastupitelstva, pořizovaných Čistými Šlapanicemi. Záznamy najdete pravidelně v rubrice Záznamy na našem webu.