• Hřiště Jiráskova dle původního plánu

  Rada města projednala na své 1.schůzi a schválila pokračování realizace hřiště na Jiráskově, mj. s ohledem na závazky a povinnosti města vyplývající z podepsané smlouvy.

  Dědíme tak projekt minulého vedení i s jeho nedostatky, které musíme vyřešit. Obavám občanů, kteří s projektem nesouhlasili, se budeme snažit zamezit pečlivě zpracovaným a věřme, že i dodržovaným provozním řádem, kdy hřiště bude mít svého správce. Věříme, že je to naposledy ve Šlapanicích, co se občané o projektu města, který se jich bezprostředně dotýká, dozvědí z úřední desky.

  Rada města se rozhodla v projektu pokračovat na základě informací o finančních závazcích města plynoucích ze smlouvy podepsané na poslední chvíli starým vedením, a navíc v časové tísni plynoucí z dotačního titulu.

  Rekapitulujme postup bývalé Rady města, abychom viděli, jak k celé situaci došlo a proč:

  Rok 2013 –podána první žádost o dotaci na projekt multifunkčního hřiště, neúspěšná kvůli formálnímu nedostatku.

  Rok 2014 – Ministerstvo vnitra vypisuje opět výzvu k podávání žádostí o dotaci na projekty v rámci Programu prevence kriminality.

  Únor 2014 – podána opět žádost o dotaci.

  Na projekt jsme dostali doporučení od místní městské policie a oddělení sociální prevence Městského úřadu Šlapanice. V rámci této žádosti o dotaci přikládalo město garanci o zajištění sociální práce s cílovou skupinou.

  Duben 2014 – Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality schválil žádost o dotaci a přislíbil dotaci ve výši 300 tis. Kč

  Duben 2014 – probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na projekt víceúčelového hřiště, je vybrán zhotovitel ing. Budík.

  Květen 2014 – odevzdána dokumentace ke stavebnímu řízení,

  Červen 2014 – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

  11. června 2014 – probíhá setkání s občany z dotčené lokality v zasedací místnosti MěÚ. Projekt je představen, obě jeho etapy (I. etapa – projekt víceúčelového hřiště, II. etapa – revitalizace přilehlého okolí dle přání občanů). Setkání se zúčastnilo cca 20 lidí, kteří se rozdělili na 2 tábory – jedni jednoznačně projekt prosazovali, druzí ho jednoznačně odmítali. Diskuze byla vedená konfrontačně, město zastoupené tehdejším místostarostou P. Horákem nezvládlo svou roli toho, kdo chce, aby byl projekt skutečně dobře přijat všemi zúčastněnými a dotčenými stranami.

  24. června 2014 – probíhá setkání na místě výstavby. Pozváni opět občané z dotčené lokality, na setkání se opět občané rozdělili na dva početně zhruba stejně velké tábory – odpůrců a příznivců.

  Konec července 2014 – na městský úřad přichází „petice“ vyjadřující nesouhlas s projektem především z důvodu obav z nadměrného hluku. Podepsáno pod peticí bylo 65 osob především přímo z dotčené lokality.

  Červenec 2014! – na podnět občanů probíhá dotazníkové šetření v dotčené lokalitě – do dotazníkového šetření byli zahrnuti občané Švehlovy ulice od kolejí po Wurmovu ulici a občané „nové“ Jiráskovy ulice. Rozdáno bylo cca 550 dotazníků (byly určeny pro občany starší 18 let). Navrátilo se 177 dotazníků, což činí návratnost přes 30%. K dotazníku lze jen konstatovat, že tímto způsobem se relevantní sběr informací skutečně neprovádí.

  Srpen 2014 – dodány dodatečné doklady ke stavebnímu řízení. K projektu byla vypracována mimo jiné hluková studie, která odpovídá současným normám. Povrch hřiště má být zhotoven z umělé trávy, která výrazně tlumí nárazy dopadajících balónů.

  Září 2014 – stavební úřad se vypořádal s námitkami ke stavebnímu řízení.

  9. září 2014 – vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.

  Září 2014 – Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, 9. října otevírání obálek

  10. října 2014 – stavební povolení nabývá právní moci.

  31. října 2014 – podepsána smlouva s vítězným zhotovitelem.

  5. listopadu 2014 – pracovníci realizační firmy přijíždí na místo realizace se svou technikou. Díky 4 občanům, kteří kladli na místě silný odpor k realizaci, byla panem tehdejším místostarostou Horákem realizace pozastavena a rozhodnutí o dalším pokračování byla přenechána novému vedení města.

  Co z toho vyplývá?

  Projekt je už dnes na úrovni konfliktu mezi různými skupinami občanů. Příčina tohoto konfliktu vznikla v létě 2014, kdy původní RM nejdříve zahájila stavební řízení a teprve poté začala mluvit s místními občany. Mluvit s občany, když už je rozhodnuto, považujeme stále za totální nezájem o názory občanů a projev arogance předchozího vedení města vůči občanům.

  A my se nyní budeme pokoušet kromě realizace hřiště také o nápravu velmi pošramocených mezilidských vztahů v této lokalitě.

   

 • Záznam z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města

  Neměli jste možtost se účastnit? Můžete shlédnout zde

1. stránka z celkem 11