• Zastupitelé ČŠ, Změny a Nezávislí žádají Radu města, aby začala vyjednávat s JMK o kompenzacích a ochranných opatřeních pro Šlapanice

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice, Změnu a Nezávislé navrhují, aby Rada města pověřila starostu jednáním s JMK o kompenzacích a ochranných opatřeních pro Šlapanice. K podpoře tohoto návrhu vyzvali i ostatní zastupitele.

  Znění dopisu Radě města:

  26.4. 2011

  Vážení členové Rady Města,

  na pracovním semináři zastupitelů k Zásadám územního kraje JMK (ZÚR JMK) jsme se seznámili s 2. návrhem ZÚR JMK. Tento návrh na našem území umisťuje hned několik zásadních dopravních záměrů – rozšíření D1, rozvoj letiště Brno Tuřany, vysokorychlostní trať Brno Přerov a také čtyřpruhovou komunikaci – Jihovýchodní tangentu. Kumulace dopravy na našem území je vysoká a neoddiskutovatelná. Při realizaci záměrů dojde k významnému zatížení obyvatel Šlapanic. Tuto skutečnost konstatovali i sami zpracovatelé ZÚR JMK, zástupci firmy T-plan, stejně jako přítomná vedoucí odboru OÚPSŘ JMK Ing. arch. Hamrlová.

  K otázce možných kompenzačních opatření k těmto plánovaným dopravním záměrům se Ing. arch. Hamrlová vyjádřila, že se jedná o otázku vyjednávání naší obce s Jihomoravským krajem. K tomuto názoru se přikláníme i my. Jestliže Jihomoravský kraj plánuje na katastru naší obce anebo do její těsné blízkosti takovou kumulaci dopravy, jejíž zatížení ponesou občané Šlapanic, je na místě, aby Jihomoravský kraj pomyslel také na kompenzační opatření pro naše občany.

  Obracíme se na Vás jako zastupitelé obce se žádostí, aby Rada města pověřila starostu zahájením jednání s představiteli Jihomoravského kraje s cílem zajistit pro občany Šlapanic kompenzační a ochranná opatření odpovidající svým významem rozsahu plánovaných dopravních staveb na našem území.

  Nabízíme svou spolupráci při tvorbě návrhů kompenzačních a ochranných opatření pro šlapanické občany.

  Vzhledem k termínům schvalování ZÚR JMK očekáváme Vaši odpověď co nejdříve.

  Děkujeme.

  S pozdravem

  Aleš Karásek,zastupitel                                                                    Milan Pernica, zastupitel

  Luboš Konečný, zastupitel                                                              Karel Tesařík, zastupitel

  Jiří Kopeček, zastupitel                                                                     Michaela Trněná, zastupitelka

 • Výsledek 4.ZM

  4. zasedání zastupitelstva přineslo očekávané prodloužení předkupních práv k obecním pozemkům pro firmu CTP. A to i v místech, která nemají být zastavěna.

  Přes upozorňování zastupitelů za Čisté Šlapanice,

  • že návrh na prodloužení předkupních práv k obecním pozemkům v tzv. IV. fázi není v souladu s vyjádřenou vůli zastupitelstva obce ke zmenšení rozsahu PZ
  • že dojde k omezení dispozičních práv obce k těmto pozemkům v době, kdy chce obec tvořit nový územní plán,
  • že cena 600,-Kč/m2 není cenou obvyklou,
  • a že není zřejmé, zda zastupitelstvu jsou známy všechny smluvní záležitosti týkající se zóny, si koalice odhlasovala prodloužení předkupních práv k pozemkům.

  Zastupitelka za ODS Ing. Řezníčková upozornila, že může dojít k tomu, že investor na základě této dohody odkoupí od obce pozemky za cenu 600,- za m, ale později je může prodat výhodněji. Město by tak mohlo utrpět nezanedbatelnou finanční ztrátu.

  Na všechny dotazy odpovídal starosta Klaška, že si to nemyslí a že je jiného názoru. Jeho názor pak podpořila celá koalice, a to i za cenu hlasování V. Horáka. Tento zastupitel je s investorem spjat několikamilionovým obchodem za své pozemky. Přesto si nemyslí, že by se mohlo jednat o střet zájmů.

  Zastupitel Ing. Mrkvica  (ODS) ohlásil střet zájmů a nehlasoval (vlastní v lokalitě pozemek).

 • Lakovna Impact Industry povolena

  Stavební úřad Šlapanice vydal lakovně Impact Industry dodatečné povolení. Rozhodnutí stavebního úřadu je podloženo souhlasnými stanovisky dotčených orgánů. Námitku proti stavbě lakovny  podalo Město Šlapanice, které je vázáno rozhodnutím zastupitelstva z června 2009. Bohužel jak je u našeho Města zvykem, námitka nebyla podložena žádným věcným důvodem, a proto stavební úřad tuto námitku zamítl.

  Naše sdružení podalo věcné námitky a připomínky v procesu EIA.  Většina z nich byla vypořádána, některé byly zapracovány jako podmínky do souhlasného stanoviska EIA. V průběhu EIA jsme se obrátili na všechny dotčené orgány se žádostí o změnu jejich souhlasného stanoviska. Nikdo z dotčených orgánů naší žádosti nevyhověl, přestože se jednalo o věcnou argumentaci.

  Závěr, který z tohoto vyplývá, je jednoznačný: jakmile je schválen územní plán pro výrobu, dotčené orgány nejsou ochotny vstoupit na tenkou půdu zákazu pro nějakou firmu. Čím je firma větší, tím je ochota úředníků menší. Hrozí tu totiž riziko zmařené investice, výjimkou nebyla ani černá stavba lakovny.

  Kořeny celé záležitosti přitom spočívají v prodeji pozemků firmě Impact bývalým starostou Václavem Horákem, změnou územního plánu na výrobu a vydáním stavebního povolení pro halu v blízkosti Žuráně. Všechny 3 tyto počiny spojuje osoba starosty Václava Horáka a lakovna je pomníkem jeho činnosti pro Šlapanice.