Zastupitelstvo schválilo jednomyslně předložený záměr přípravy koupě bývalé hospodářské školy na Nádražní ulici 58. Objekt sloužil do roku 2020 jako školící centrum Masarykovy univerzity. Ta jej nabídla na naši žádost městu Šlapanice k prodeji.

Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání dne 16.03. 2022 jednomyslně schválilo záměr nabytí (koupě) objektu Masarykovy univerzity (bývalé hospodářské, zemědělské školy) na Nádražní ulici 58.  Po několika letech a několika kolech společného jednání s Masarykovou univerzitou jsme konečně byli schopni předložit záměr do schvalování zastupitelstva. Uzavíráme tak několik let úsilí o koupi areálu.

Důvodů pro jednomyslný postup zastupitelstva je několik:

 • Záměr rozvoje péče o seniory a zdravotní péče je součástí schváleného Strategického plánu rozvoje města 2020-2025 (dále SPR 2020-2025), a to dokonce i s uvedením této budovy.
 • Sociální odbor doporučuje již delší dobu zřízení denního stacionáře, případně odlehčovací služby či seniorské bydlení ve městě.
 • Zdravotní středisko je vyhodnoceno jako nedostačující a nelze jej stavebně rozšiřovat. 
 • Oba záměry – tzn. jak sociální, tak zdravotní zařízení by bylo možné umístit právě do této budovy, která byla posouzena jako velmi vhodná pro tento účel.
 • Budova  je situována na Nádražní ulici a v přímé vazbě na areál bývalého cukrovaru, kde město dlouhodobě připravuje rozvoj občanského vybavení města. Je dobře dopravně dostupná hromadnou dopravou, potenciálně i individuální automobilovou dopravou díky plánovanému umístění nových parkovacích kapacit v areálu Cukrovaru. Objekt se tedy nachází v optimální poloze v rámci celého města. Může vhodně doplnit budoucí koncentraci občanského vybavení právě v areálu Cukrovaru i stávající občanské vybavení v severní části ulice Nádražní a ulici Karla Čapka a rozvíjet tak jedno z přirozených těžišť občanského vybavení Šlapanic.

 • Koupi proto podpořila také Sociální komise rady města a Finanční výbor zastupitelstva.
 • V neposlední řadě je významný aspekt uchránění zejména historické části areálu (budova bývalé Zemědělské školy), která prošla v roce 2015 citlivou, ale zásadní rekonstrukcí.
 • V případě, že by objekt koupil soukromý subjekt, je pravděpodobné, že by nemovitost změnila významně charakter užívání anebo byla zbořena a nahrazena jiným typem budovy. Historicky patřil objekt vždy k životu města, město dokonce pro vznik budovy věnovalo pozemek. Vznik dalšího bytového domu v centru města nechce zastupitelstvo města v současné době podporovat. Je třeba, aby město nejdříve dořešilo otázky své infrastruktury.
 • Příznivá cena ve výši 42 mil. Kč. Univerzita nevyužila svůj běžný postup a nenabízí tento objekt k prodeji v elektronické aukci nemovitostí, ale přímo městu, protože se jedná o veřejný zájem.

  Jaký bude další postup? 

Zastupitelstvo nyní čeká další práce. A to především v oblasti pečlivé analýzy a návrhu rozvoje sociálních služeb. Ty prochází v současnosti zásadními změnami: pandemie covidu poukázala na vhodnost menších zařízení a Jihomoravský kraj (JMK) se tímto směrem chce vydat. Podporu JMK, který zastřešuje sociální služby, potřebujeme. JMK a celý stát se začíná silně orientovat na takovou podporu seniorů, aby co nejdéle mohli zůstat doma.

Do těchto strategických úvah se musí začlenit i naše město a připravit záměr využití objektu tak, aby získal podporu Jihomoravského kraje a abychom byli schopni dosáhnout na dotační tituly. Dotační tituly podporující přestavbu budov na péči o seniory (včetně nákupu budovy)  existují a jsou v nich sdruženy významné finanční prostředky. 

První krok, kterým je analýza naší pečovatelské služby, už rada města schválila a vydáváme se tak na potřebnou cestu.

 Aktuálně je objekt v užívání města na bezúplatnou smlouvu o výpůjčce pro řešení humanitární krize způsobené válkou na Ukrajině s ubytovací kapacitou cca 100 osob. Zájem o dočasné využití objektu má například Svobodná škola (alternativní vzdělávání) a ordinace praktického lékaře, která končí na Nádražní ulici z důvodu výpovědi. Všechny tyto zájmy a především pak současnou situaci s uprchlíky budeme muset velmi pečlivě zvažovat a hledat dobré řešení jak stávajícího provozu, tak budoucnosti celé budovy.

 Nákup budovy bude financován z úvěru. Tento postup doporučil rovněž Finanční výbor města.

Na červnovém zasedání zastupitelstva bychom tak měli zastupitelům předložit nejen návrh kupní smlouvy, ale i další informace k budově.