Rada města schválila priority pro roky 2022-2026. Navazujeme přirozeně na předchozí činnost a záměry města, ať se jedná o ochranu území před vznikem obří průmyslové zóny nebo přípravu rozvojových záměrů jako přestavba Cukrovaru, Sýpky nebo bývalé hospodářské školy (objekt MUNI na Nádražní ulici).

Dokončíme rozjeté projekty, kterými jsou tři nové třídy MŠ, rozšíření hřbitova či rekonstrukce Komenského.

Pozornost si v dobrém slova smyslu „vynutily“ projekty ze sociální oblasti a energetiky. Na stárnutí populace se chceme připravit otevřením denního stacionáře pro seniory a posílením pečovatelské služby, abychom pomohli rodinám, které pečují o své blízké doma v jejich přirozeném prostředí. 

V oblasti energetiky nás čeká příprava fotovoltaik či tepelných čerpadel pro městské objekty nebo úplné převedení veřejného osvětlení na úsporná LED svítidla.

 Po splacení starých dluhů města v oblasti školství nebo staré ekologické zátěže v centru města se chceme věnovat konečně i větším „nadstavbovým“ projektům jako rekreační biotop a zelené pásy a remízky v krajině, které přispějí nejen k různorodosti naší krajiny, ale i k její ochraně před důsledky klimatických změn.

Seznam je dlouhý a tak nám držte palce, ať se nám daří a můžeme na konci období předat město v co nejlepší kondici.

Ochrana území před průmyslovou zónou

Oblast školství

 • Rozšíření kapacit MŠ: tři třídy

Oblast dopravy

 • Koncepce parkování, projednání s občany a realizace první etapy
 • Studie proveditelnosti komunikace pro Pardálov
 • Projekt přestupního terminálu (busy-trolejbusy)
 • Obchvat Slatiny, křižovatka Slatina

Oblast zlepšení a posílení údržby majetku a čistoty města

 • Posílení techniky Správy nemovitostí města Šlapanice a posílení rozpočtu v kapitole věnované údržbě města

Oblast územního rozvoje

Přeměna Sýpky na volnočasové centrum – příprava

 • Cukrovar – územní studie
 • dokumentace na přestavbu Sýpky

Příprava bývalé hospodářské školy na Centrum soc. a zdrav. služeb

 • prověřovací studie a příprava projektu dle výsledků prověřovací studie
 • příprava žádosti o dotaci

Příprava biotopu

 • prověřovací studie umístění biotopu a projektová příprava
 • v případě dostupných pozemků realizace biotopu do konce období

Rozšíření hřbitova

Objekty Čechova

Projektová příprava rekonstrukce ulice Čechova

 • příprava zadání studie ve spolupráci se SUS JMK
 • studie rekonstrukce ulice

Rekonstrukce Komenského

 • realizace dle finančních možností

Rekonstrukce Švehlova I. část

 • stavební povolení
 • realizace

Studýnky, K Hájku

 • projektová příprava

 

Revitalizace sídliště Brněnská 

 • sběr požadavků z SVJ sídliště Brněnská
 • zadání studie s etapizací realizace
 • projektová příprava a realizace I. etapy ze studie

Obnova kamerového systému

 • postupná obnova stávajících kamer a doplnění kamerového systému

 

Hasičský sbor

 • studie umístění a projektová příprava hasičky v novém umístění

Energetika

Posílení energetické nezávislosti objektů města a komunitní energetika

 • výběr prioritních projektů (veřejné osvětlení a fotovoltaiky na veřejných budovách)
 • studie FVE pro ZŠ a MěÚ Opuštěná
 • realizace FVE ZŠ
 • postupná výměna svítidel veřejného osvětlení na LED

Oblast sociálních  a zdravotních služeb

 • Příprava a realizace denního stacionáře
 • Posílení pečovatelské služby
 • rozšíření o 1 úvazek pečovatelky, případně další dle potřeb obyvatel

Další ordinace pro lékaře (zubař+očař+diabetolog)

 • rekonstrukce stávajících prostor v Zdravotním středisku na 2 nové ordinace
 • příprava pronájmů/výběrová řízení na obsazení ordinací ordinací

 

Oblast volnočasových aktivit

 • Volnočasové hřiště pro skate,koloběžky, pumptrack
 • Projekt II. etapy Kulturního domu Bedřichovice

 

Kulturní dění a spolková činnost ve městě: udržení a zlepšení

 • navýšení finanční podpory spolkům ve městě
 • rozšíření nabídky kulturních aktivit ve městě (divadelní představení – festival, letní kino)

 

Zdravé město: posílení nabídky pro seniory

 • Klub pro aktivní seniory (AJ, NW, cvičení,
 • Nabídky aktivit pro seniory potřebující pomoc

 

Životní prostředí

 • Zelené pásy, biokoridory, remízy v krajině