Ve středu 20. 4. proběhne opakované veřejné projednání návrhu ÚP Šlapanice. Upravený návrh územního plánu byl zveřejněn k nahlížení od 4. 3., nahlížet do něj lze až do 27.4. Do této doby lze také podávat námitky a připomínky k částem upraveným od předchozího veřejného projednání.

Hlavním důvodem opakovaného projednání návrhu ÚP byly změny způsobené Aktualizací Zásad územního rozvoje JMK – změna trasy původního obchvatu Slatiny.

Kromě této úpravy návrhu ÚP byly provedeny i některé další změny jako například doplnění urbanistické koncepce o charakteristiky jednotlivých lokalit území nebo vypuštění územních systémů ekologické stability z veřejně prospěšných opatření. Celý výčet změn návrhu ÚP je součástí veřejné vyhlášky o opakovaném veřejném projednání.

Od přijetí pokynů zastupitelstva pro nový územní plán v roce 2015 uplynulo několik let a některé podstatné věci jako by se zapomínaly. Proto je dobré připomenout, že absolutně nejdůležitější a nejpodstatnější změnou, kterou přináší návrh nového územního plánu, je ústup od rozsáhlých zastavitelných ploch především pro průmysl, které zaujímaly desítky hektarů a táhly se prakticky nad celou ulicí Wurmovou, Švehlovou, Brněnskými Poli až po samotnou ulici Brněnskou. Vybíhaly rozsáhle do polí, které považujeme za samozřejmou součást krajiny Šlapanic. Ale samozřejmostí nejsou, a pokud neuhájíme územní plán v navržené podobě, mohly by být zastavěny. Pokud by k tomu došlo, následovali bychom osud mnoha obcí obklopených průmyslovými a logistickými halami. Tato zásadní změna není jednoduchým rozhodnutím a město o ni bude muset velmi pravděpodobně i po schválení územního plánu zastupitelstvem dále bojovat.

Můžeme se bavit o mnoha dalších změnách, které v ÚP proběhly, ale tato je pro Šlapanice naprosto zásadní.

Důvody zastupitelstva, které tuto změnu už v roce 2015 po dlouhých peripetiích zadalo, jsou následující:

  1. Rozsáhlé plochy pro podnikání umístěné do ÚP v roce 1998 se ani po více než 23 letech nezaplnily. ÚP byl poplatný době svého vzniku, v níž se jednoduše ještě nedělaly analýzy potřebnosti a rozsahu průmyslových ploch a jejich dopadů. V roce 1997 ani zastupitelé, ani projektanti kvůli chybějící historické zkušenosti nemohli mít a také neměli žádnou reálnou představu o potřebnosti a vhodnosti rozvoje obce ve smyslu ploch pro podnikání, ani o rozvoji dopravy a dalších dopadech, jako jsou dopady na soudržnost obyvatel, kvalitu bydlení, problémy s kriminalitou v obci při rychlém a obtížně kontrolovatelném nárůstu počtu obyvatel a podobně.
  2. Byla posílena zákonná ochrana zemědělského půdního fondu (dále ZPF). V roce 2014 byla schválena novela zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb., ze které vyplývá, že pro nezemědělské účely je nutné použít především nezemědělskou půdu a dále, že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Pro zábory půdy v I. třídě ochrany v zastavitelných plochách Brněnská Pole, Tři nebyl prokázán veřejný zájem.
  3. Návrh ÚP oproti platnému ÚP obsahuje významné nové dopravní plochy celospolečenského významu (vysokorychlostní trať, rozšíření dálnice D1, veřejné mezinárodní letiště, obchvat Slatiny), které jsou nově nárokovány na katastru obce Šlapanice v souladu s nadřazenou dokumentací – ZÚR JMK. I ty se nacházejí na půdách v I. třídě ochrany ZPF a i přes snahu zastupitelstva chránit neobnovitelné přírodní zdroje pro budoucí generace dojde pro tyto záměry k velkým záborům kvalitních půd. U těchto záměrů se však jedná o veřejný zájem.
  4. Zastupitelstvo poskytlo prostor občanům pro vyjádření k představám o budoucnosti města v rámci přípravy Strategie rozvoje města 2020–2025. V rámci názorového průzkumu občané významně preferovali zachování stávajícího klidného charakteru města a rozvoj do 10 tisíc obyvatel (90 % respondentů). Tento názor obyvatel zastupitelé respektují.

Po opakovaném veřejném projednání budou znovu vyhodnoceny podané připomínky a námitky, návrh bude finálně upraven a předložen ke schválení zastupitelstvu.

O klíčové změně rozhodli sami občané již v roce 2010, když rozsáhlým průmyslovým plochám řekli důrazné ne. V návrhu ÚP tudíž před sebou máme výsledek velmi dlouhého úsilí o to, aby Šlapanice zůstaly takovým městem, jaké známe.