A u
Ve středu 15. 6. 2022 schválilo zastupitelstvo města nový územní plán Šlapanic a Bedřichovic (dále ÚP). Spolu s novým územním plánem rozhodli zastupitelé také o zrušení starého územního plánu z roku 1998, o námitkách a souhlasili s vypořádáním připomínek. Nový územní plán najdete celý na webových stránkách města v sekci územního plánu ZDE včetně vypořádání námitek a připomínek. A pět hlavních důvodů pro přijetí nového územního plánu najdete v našem článku ZDE.

Připomeňme pár základních dat: nový územní plán se projednával ve Šlapanicích od roku 2006. Původně jako změna ÚP č. 7 měl přinést až 250hektarů průmyslových ploch. Po problémech se změnou č. 7 ve prospěch společnosti CTP Invest schválilo zastupitelstvo zadání nového ÚP v roce 2011 se “zmenšenou” průmyslovou zónou –  “jen” 120 hektarů místo původních 250 hektarů. Po nesouhlasných stanoviscích dotčených orgánů chránících vysoce bonitní půdu a další veřejné zájmy, nesouhlasu občanů (opakovaně stovky podpisů pod zástupce veřejnosti) byl návrh v roce 2014 vyhodnocen pořizovatelem jako neprojednatelný. Změnilo se také vedení obce a politické strany prosazující zónu CTP (KDU-ČSL, TOP09, Hnutí pro rozvoj či ODS byly ve vedení nahrazeny sdruženími nezávislých kandidátů (ČŠ, Nezávislí, Změna – dva roky také ODS, 2014-2016). Nové zastupitelstvo schválilo nové pokyny, a to s novou urbanistickou koncepcí.

 Ta přihlédla k

 • ochraně životního prostředí obyvatel Šlapanic, která byla v předchozím návrhu opomíjena, a k potřebě vyváženého rozvoje území města, 
 • k závazným stanoviskům dotčených orgánů (ochrana zemědělského půdního fondu pro půdy v I. třídě ochrany) nebo Politice územního rozvoje ČR, která zamezuje srůstání sídel a dalším,
 • k názoru obyvatel a zastupitelstva na rychlost rozvoje města do 10 000 obyvatel a k dalším podstatným požadavkům a cílům v území.

Územní plán se projednával od roku listopadu 2015 do června 2022 v těchto krocích:

 • Schválení pokynů zastupitelstvem  11/2015 (PRO 12 zastupitelů: ČŠ, Nezávislí, Změna, ODS – v té době ještě v koalici, 9 opozičních zastupitelů SE ZDRŽELO: KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD, ANO) – a to bez diskuze, bez jakýchkoliv připomínek a bez námitek či doplnění ze strany opozičních zastupitelů.
 • Společné jednání s dotčenými orgány 11/2017
  Návrh ÚP byl projednán na zastupitelstvu, opět bez připomínek, návrhů, doplnění ze strany opozičních zastupitelů. Jediné připomínky k návrhu pro společné jednání podala ODS. Tam, kde nebyly připomínky ODS v konfliktu s koncepcí, bylo připomínkám ODS vyhověno.
 • Veřejné projednání návrhu ÚP 08/2020
  Proběhlo bez připomínek, žádostí o informace nebo podnětu o úpravu návrhu ÚP ze strany opozičních uskupení KDU-ČSL, TOP 09 nebo ODS. Jediné připomínky podal p. Karásek jako fyzická osoba, částečně se týkala jeho osobního majetku a částečně koncepce. Z důvodu konfliktu s ochranou veřejného zájmu, nadřazenou dokumentaci a koncepcí jako celku nebylo připomínce vyhověno. Na žádost místostarosty M. Klašky (Nezávislí, nově Pro Šlapanice) a p. Karáska zpracovatel prověřoval možnost trasování západního trasování, změnou by však došlo dle zpracovatele ke zvětšení zastavitelných ploch. To kolidovalo se změnou celkové koncepce ÚP.
 • Opakované veřejné projednání 04/2022
  Proběhlo bez připomínek, žádostí o informace nebo podnětu o úpravu návrhu ÚP ze strany opozičních uskupení KDU-ČSL, TOP 09 nebo ODS. Námitku za zástupce veřejnosti podal pan Karásek, s ním i místostarosta M. Klaška (oba nově PRO Šlapanice). Námitka byla do značné míry totožná s námitkou podanou p. Karáskem k návrhu pro veřejné projednání, a tedy ze stejných důvodů jí nebylo vyhověno.  

Poté, co kolegové z opozice 7 let projednávání územního plánu v podstatě promlčeli, byla proto překvapením při hlasování na zastupitelstvu nyní v červnu argumentace opozičních zastupitelů, že neměli dostatek času se seznámit s podklady k územnímu plánu, protože je dostali pouze týden předem.

Pozvánku s informací o vydání ÚP měli kolegové 14 dnů předem a mohli se kdykoliv přijít zeptat a seznámit se s připravovaným podkladem. Stejně jako mohli kdykoliv v průběhu 7 let možnost podávat připomínky, seznamovat se s projednávaným návrhem. Jakoby se jich však po dobu 7 let s výše uvedenými málo výjimkami dokument netýkal. 

 Za zmínku stojí, že dva dny před projednáním návrhu ÚP v zastupitelstvu dostali zastupitelé dopis od pana místostarosty Klašky a p. Karáska (oba Pro Šlapanice), ve kterém uváděli, že přijetím návrhu ÚP dojde k vrácení pozemků města Státnímu pozemkovému úřadu (SPU), a tím finanční ztrátě města ve výši, kterou kolegové Klaška a Karásek vyčíslili na cca 16 milionů korun a další 4  miliony ztráty za pozemek města, který částečně nově bude pod trasou rezervy pro západní obchvat. 

Co se týče pozemku od SPU: Jak asi uvažuje zastupitel města, který má informaci podle jeho názoru důležitou pro město ( a to nepochybně déle než zmíněné dva dny)  a sděluje ji zastupitelstvu až dva dny před schvalováním? Co je jeho zájmem? Předcházení potenciální škody? A proto si informaci schovává  na poslední chvíli? To těžko. Jednalo se o zbytečnou nátlakovou akci na zastupitele, aby nehlasovali pro územní plán. A ukázku uvažování obou kolegů.

Na zasedání jsme si následně vysvětlovali skutečnosti kolem převodu pozemků SPU, kdy smlouva je z roku 2005 – tedy 17 let stará, pozemky většinově zůstávají určeny pro bydlení a část pro veřejnou infrastrukturu v souladu se 17 let starou smlouvou. Stejně tak k hodnotě pozemku, který zůstává částečně pod rezervou pro obchvat a který je v místě budoucího možného rozvoje města. Město je tím, kdo může měnit využití pozemků podle svých potřeb (a v souladu se zákonem). Ke sjednocení názoru na jednání však nedošlo, a to z celkem zřejmých důvodů.

 
Ruku pro nový územní plán a zrušení rizikového starého ÚP tedy zvedli jen zastupitelé za Čisté Šlapanice a p. Michal Velan za Nezávislé.

Zdržel se p. Krček (KDU-ČSL), místostarosta M. Klaška (Pro Šlapanice – s uvedením ochrany své osoby jako důvodu hlasování).

Bez udání důvodu (kromě údajného nedostatku času) hlasovali PROTI zbývající zastupitelé p. Lejdar, Horák Petr a p. Králová za KDU-ČSL, p. Horák Pavel za TOP 09, p. Kadlc za ODS. P. Karásek (Pro Šlapanice) své důvody PROTI uvedl. 

Nový územní plán byl tedy schválen a vydán, účinnosti nabude v polovině července. Jeho účinností končí kromě starého územního plánu mj. také účinnost stavebních uzávěr.

Michaela Trněná