• První zkušenosti z fungování nového zastupitelstva Šlapanic a Bedřichovic – prosinec 2010

  Během povolebních jednání uvedli zástupci KDU, ČSSD a TOP09, že by rádi konstruktivně spolupracovali i s opozicí. Čisté Šlapanice jsou připraveny pomáhat a pracovat. Velmi neradi bychom jen kritizovali, a proto jsme iniciativně podali a podporovali návrhy v oblastech, které nás zajímají.

  Naše první zkušenosti ze spolupráce s vládnoucí koalicí.

  1. Vyhodnocení požadavků obce ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje JMK – ZÚR JMK (např. požadavky na ochranu zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí, plnění hygienických limitů)

  Malé připomenutí, o co jde:

  – v r. 2010 podala obec různé požadavky k 1.Návrhu ZÚR JMK. Existuje však již 2. Návrh ZÚR JMK, ve kterém by měly být zohledněny požadavky obce

  – obyvatel Šlapanic se tento Návrh ZÚR JMK týká především v oblastech průmyslová zóna, jihovýchodní tangenta , rozvoj letiště Brno Tuřany, vysokorychlostní trať Brno Přerov, rozšíření D1 na 3 pruhy, aj.

  Náš návrh (zjednodušeně):

  – aby místostarosta S. Novák vyhodnotil, do jaké míry byly požadavky obce v 2 .Návrhu naplněny

  – aby toto vyhodnocení předal všem zastupitelům a v rámci celého Zastupitelstva pak mohlo dojít k dohodě o společném postupu při 2.návrhu ZÚR

  Proč tento návrh?

  – v Radě, která řeší tuto oblast sama, nejsou zastoupeni zástupci těch stran a sdružení, kteří mají jiný postoj k ZÚR JMK (viz průmyslová zona, tangenta, …)

  – opoziční skupiny mají k dispozici celou řadu odborníků, kteří by mohli napomoci přípravě dalších požadavků a bylo by také možné podpořit zájmy všech skupin obyvatelstva Šlapanic (a ne jen těch, kteří volili koalici)

  – navrhovali jsme pověřit přezkoumáním požadavků k  2. návrhu ZÚR JMK p.místostarostu Nováka (který se předem vyjádřil, že by se rád této problematice věnoval)

  – tento svůj návrh jsme také předjednali přímo s vedením obce – starostou i oběma místostarosty – při těchto jednáních nikdo nevznesl k našemu návrhu zásadní námitky

  Jak návrh na Zastupitelstvu dopadl?

  – při projednání na veřejném zastupitelstvu vyjádřil pan místostarosta Novák své přesvědčení, že tento krok považuje za nadbytečný, kampaňovitý a způsobilý ohrozit křehkou rovnováhu vztahů mezi obcí a JMK či Brnem

  – při diskusi opakovaně p.starosta i místostarosta tvrdili, že Rada průběžně řeší tyto požadavky a není nutné zapojovat celé zastupitelstvo

  – vládnoucí koalice pak v hlasování nepodpořila náš návrh, aby si obec prověřila, jak jsou plněny hygienické limity či jaká jsou navržena kompenzační opatření pro obyvatele Šlapanic a Bedřichovic. Pro návrh hlasovali pouze zastupitelé za Čisté Šlapanice, Nezávislí a Změna.

  2. Rozpočet města na r. 2011

  Malé připomenutí, o co jde:

  – vedení města předložilo zastupitelům ke schválení rozpočet na r. 2011. Čisté Šlapanice oceňují, že rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.

  Jak probíhala příprava a schvalování rozpočtu?

  – Pan starosta Klaška slíbil našim zastupitelům setkání nad přípravou rozpočtu, naši zastupitelé nakonec osloveni vedením města nebyli a ke společnému setkání nad návrhem rozpočtu přes daný slib vládnoucí koalice nedošlo.

  – Dotazy, na které jsme nedostali uspokojivé odpovědi:

  • · v r. 2011 se mají výdaje obce na právní a jiné poradenské služby zvýšit o dalších 100 000,- za rok 2010 a dosáhnout tak výše 882 000,- Kč

  o to je například o 130 000,- více než město dá svým neziskovým organizacím

  o nebylo konkrétně vysvětleno, proč dochází ke zvýšení těchto výdajů

  o považujeme např. za zbytečné, aby na zasedáních zastupitelstva byl pravidelně přítomen právník, jehož služby stojí obec 2000, – za hodinu

  • · Obec vydává mj. měsíčně 55 000,- Kč na tvorbu dvou pořadů Kaleidoskop a Magazín

  o důvodem má být zvýšení informovanosti občanů

  o naše obec však má svůj informační kanál, vývěsky, Zpravodaj, informační portál.

  o obec nyní musela sáhnout k drastickým opatřením : 12 propuštěných zaměstnanců = úspora cca 3 mil. ročně, přitom výdaj 660 000,- ročně za 2 zbytné pořady by mohl být využit jinak. Opět se nabízí porovnání s neziskovými organizacemi, obec by mohla celkem bezproblémově navýšit téměř dvojnásobně příjmy neziskových organizací od obce, pokud by vynechala výše uvedené pořady.

  3. Návrh na zřízení výboru pro tisk a informace

  Malé připomenutí, o co jde:

  – Mgr. A.Charvát podal návrh na zřízení výboru pro tisk a informace. Tato oblast je momentálně řešena a zajišťována Komisí pro tisk a informace a Redakční radou Zpravodaje.

  – Cílem tohoto návrhu má být větší transparentnost povinnosti obce informovat občany

  • · ze zákona vyplývá, že Komise podléhá Radě města a Výbor podléhá Zastupitelstvu.
  • · tímto návrhem se má zajistit, aby všichni zastupitelé měli lepší možnost ovlivňovat, co je prezentováno občanům a co naopak zůstává utajeno (vzhledem např. k naprosté podřízenosti redakční rady Zpravodaje vedení obce).

  Proč tento návrh?

  – V současné době považují všichni zástupci nestraníků a nezávislých za neúnosný stav, kdy starosta a oba místostarostové jsou současně členy redakční rady Šlapanického zpravodaje, a to z celé řady důvodů:

  • · vytváření příznivého obrazu vlastní osoby a práce může z významné části představovat osobní prospěch získaný za veřejné prostředky – veřejní představitelé by měli příznivý obraz získat svou činností, nikoliv ovládáním informací o své činnosti.
  • · periodikum placené z rozpočtu obce se nemá stavět k činnosti vedení obce nekriticky, měl by být poskytován dostatečný prostor i opozici (periodikum je určeno pro všechny občany Šlapanic a Bedřichovic, nikoliv jen pro voliče vládnoucí koalice.
  • · dalšími členy redakční rady jsou přitom zaměstnanci obce (kromě předsedy komise pro tisk a informace), vedení obce tak má naprostou kontrolu nad činností redakční rady.
  • · v minulém volebním období se názory komise pro tisk a informace nedostaly ani k veřejnosti, protože komise podléhá pouze Radě obce a ta žádné „nepatřičné“ informace dále nepustila.
  • · opozice má jen minimální možnost publikovat své názory na kroky vedení obce, zatímco vládnoucí koalice již minimálně 2 volební období má možnost své názory publikovat prostřednictvím informačních kanálů placených z daní daňových poplatníků

   

  Jak návrh na Zastupitelstvu dopadl?

  – ani tento návrh neprošel přes vládnoucí koalici

  – starosta prezentoval názor, že tuto funkci může plnit komise pro tisk a informace tak jako doposud

  Malé zhodnocení:

  Uvedené návrhy dle našeho názoru nejsou žádným útokem proti koalici, ale jen snahou o zapojení celého zastupitelstva do práce pro město. Nevidíme jediný logický důvod, proč uvedené náměty nemohly projít – tento postoj koalice vede k různým spekulacím a bohužel deklaruje nulovou ochotu ke skutečné spolupráci.

  Co můžeme jako opozice udělat pro to, aby koalice byla ochotná spolupracovat i s dalšími subjekty? Vládnoucí koalice má pouhých 11 hlasů, zbývajících 10 mandátů představuje nezanedbatelný počet šlapanických a bedřichovických občanů – i jejich názor by měl být zohledněn.

 • 1.ZM – 20. 12. 2010 v 16.00

  Dovolujeme si Vás pozvat na 1. zasedání Zastupitelstva města, které se koná 20.12. 2010 v 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Důvodů, proč ho navštívit, je hned několik.

  1) Hlasovat se bude o návrhu rozpočtu na příští rok. Vedení obce by mělo obhájit svou představu a svůj návrh rozpočtu pro obec na rok 2011. Návrh rozpočtu najdete zde.

  2) V bodě 22 programu se zastupitelé budou zabývat požadavky naší obce ve 2. Návrhu ZUR JMK –  zastupitelé za Čisté Šlapanice navrhují, aby obec nechala prověřit do jaké míry jsou naplněny požadavky obce v Návrhu ZUR JMK, především do jaké míry Návrh zohledňuje ochranu životního prostředí a zdraví občanů Šlapanic. (Návrh bodu a usnesení najdete zde. ) Cílem návrhu je včasná příprava kvalitního stanoviska naší obce k Návrhu ZUR JMK.

  3) V bode 23 je obsažen návrh Mgr. A. Charváta na zřízení Výboru pro tisk a informace. Smyslem tohoto návrhu je zajistit objektivní a názorově vyvážené poskytování a šíření informací ve Šlapanickém zpravodaji a dalších prostředcích Města Šlapanice, umožnění uveřejňování alternativních názorů k postojům vedení Města a zabránění zneužívání sdělovacích prostředků Města k vlastní propagaci vedení města, resp. jeho vrcholných představitelů. Smyslem návrhu je povýšit dosavadní komisi pro tisk a informace na výbor odpovědný přímo Zastupitelstvu obce. Tento návrh podporují i Čisté Šlapanice.

  Důvodem jsou dlouhodobé a neřešitelné problémy s bývalým vedením města (které ale z větší části zůstalo) v otázce publikování alternativních či kritických názorů v médiích naší obce. Fakt, že všichni 3 nejvyšší představitelé obce (starosta Klaška, místostarostové P. Horák a M. Mrkvica) byli členy redakční rady a dalšími členy redakční rady byli jejich přímí podřízení (kromě předsedy komise pro tisk a informace) , odsoudili i porotci soutěže Otevřeno/Zavřeno, která se zabývá otevřeností veřejné správy vůči občanům.

  Čisté Šlapanice tedy podporují zřízení výboru pro tisk a informace, který by podléhal Zastupitelstvu a informoval by pravidelně zastupitele o své činnosti (komise informovala pouze Radu města a ta ve svých zápisech pouze psala, že z komisí není nic k projednání – což nebyla pravda). více zde.

  Podporujeme také vznik redakční rady, která by byla složena z odborníků, nikoliv z členů vedení města.

 • Staronové vedení Šlapanic

  Na včerejším ustavujícím zasedání Zastupitelstva Šlapanic bylo zvoleno nové vedení naší obce.

  Staronový starosta: Jaroslav Klaška (KDU-ČSL)

  Staronový 1. místostarosta: Pavel Horák (TPO 09)

  Nový místostarosta: Svatopluk Novák  (ČSSD)

  Složení Rady města: J. Klaška, V. Horák, P. Horák (všichni KDU), P. Horák, J. Buchta (oba TOP 09), S. Novák, I. Kouřil (oba ČSSD)

  Předseda finančního výboru: I. Kouřil (ČSSD)

  Předseda kontrolního výboru: A. Charvát (Nezávislí 2010)

  Předseda osadního výboru: I. Vavro (KDU)

  Sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice, které bylo ve volbách  těsně druhé za vítěznou KDU, nezískalo při volbách v zastupitelstvu ani post předsedy kontrolního výboru. Muselo se spokojit s jedním členem ve finančním výboru a jedním členem kontrolního výboru.

 • Opravdu nebyl náměstek hejtmana JMK V. Horák ve střetu zájmů?

  Dopourčujeme reportáž České televize o způsobu a také možných důvodech realizace šlapanické průmyslové zóny Jihomoravským krajem.

  Náš komentář:

  Ing. A. Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí  JMK, v reportáži říká, že JMK vyjímá půdu na základě schváleného územního plánu. Potud je její sdělení v pořádku.  Naprosto však “zapomněla” reportérům sdělit, že i tuto změnu územního plánu schválil a doporučil její vlastní odbor. Proč se chová takto nekorektně a proč polovičatě informuje úřednice krajského úřadu JMK, která samozřejmě dobře ví, že se k tomuto územnímu plánu a vynětí půdy musel její odbor vyjádřit, a to dokonce hned 2x?

  Právník V. Horáka naopak tvrdí, že V. Horák nikde nevystupoval jako osoba, která by rozhodovala – Ing. V. Horák však byl radním a zastupitelem Šlapanic, který schvaloval mimo jiné změnu ÚP Šlapanic č. 3 – tedy  právě ty pozemky, kde byl vlastníkem pozemků, který změnou ÚP z orné půdy na průmyslové plochy získal nemalou výhodu (cena za metr čtvereční se zvedla z 15,- Kč na 600,- Kč).

  Ve Šlapanicích to není poprvé, co p. V. Horák změnou územního plánu zhodnotil své pozemky. Na těch prvních už stojí hala lakovny pod Žurání.

  reportáž ČT zde, ČT 24 zde

 • Ustavující zasedání Zastupitelstva Šlapanic

  Ustavující zasedání Zastupitelstva Šlapanic se koná 15. 11. 2010 V 17.00 v kinosále ZŠ Šlapanic. Na programu bude volba orgánů obce, tedy starosty, místostarostů, Rady obce, kontrolního, finančního a osadního výboru.

 • Město Šlapanice oficiálně ohlásilo novou koalici

  Na stránkách Infokanálu Města Šlapanice se objevilo oznámení o uzavřené koalici mezi KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD (viz zde).

  Současně na stránkách Města můžete najít i oznámení o složení Zastupitelstva Šlapanice (zde). Sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice se tak ocitá v opozici, odkud ale doufáme i tak být schopni jako zastupitelé občanů zastupovat jejich zájmy.

  Naši zastupitelé jsou: Milan Pernica, Jiří Kopeček, Karel Tesařík a Michaela Trněná. Se svými podněty se na ně můžete obracet už nyní na: ciste.slapanice@seznam.cz.

  Poznámky:

  • Je třeba podotknout, že Čisté Šlapanice nabídly také spolu s Nezávislými 2010 vytvoření koalice i šlapanické TOPce a ČSSD. Tyto 2 strany však daly přednost křehké (11 členné) koalici s KDU-ČSL.
  • 🙂 : V zápise výsledků voleb zřejmě písaři uniklo písmenko a naši zastupitelé do Zastupitelstva pronikají nikoliv pod názvem Čisté Šlapanice, ale jako “Čistí Šlapanice”. Na tuto “čistící” funkci se opravdu těšíme a věříme, že nám v ní budou všichni nápomocni.
  • Ve výsledcích se také dozvíme, že jeden ze zvolených zastupitelů (Petr Soldán z TOP09) se vzdal svého mandátu. Lidé, kteří ho zvolili, by si možná zasloužili vědět, proč se svého mandátu vzdává.
 • MfDnes k povolební situaci i ve Šlapanicích

  Článek MfDNES z 25.10. 2010 se věnuje povolební situaci v okolí Brna, i Šlapanicích. viz zde

   

  Výsledek komunálních voleb 2010

  Sdružení nezávislých kandidátů  Čisté Šlapanice získalo 4 mandáty a celkově získalo druhý nejvyšší počet hlasů.

  Chtěli bychom tímto poděkovat svým voličům a příznivcům, ale i všem, kteří přišli volit.

  Ještě jednou děkují Čisté Šlapanice

  Více informací a detaily o volebních výsledcích naleznete na http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952&xobecnaz=%B9lapanice&xstat=0&xvyber=0

  Předvolební Šlapanice v Rovnosti

  http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/slapanice-lide-vedou-spor-o-prumyslovou-zonu.html

 • Nekonečné a únavné reakce vedení Města

  Vedení Města opět reaguje na leták občanského sdružení Čisté Šlapanice. (leták vedení Šlapanic zde)

  Souhlasíme s jediným tvrzením vedení Šlapanic: totiž že dochází k světonázorovému střetu mezi námi a vedením radnice. Ovšem v úplně jiné rovině, než si myslí vedení radnice 🙂. Nejedná se ani o pravicové ani o levicové názory (to v našem vedení hluboce uvázla doba minulá, aniž by si toho sami všimli). Jde o naprosto elementární lidskou slušnost.  A tak tedy:

  1) Odborné podklady o dopadu zóny na životní prostředí a zdraví obyvatel:
  Vedení obce  žádné odborné podklady nemá. Má vyjádření několika odborníků, kteří na seminářích obecně pohovořili o dopravě, vlivu životního prostředí na zdraví občanů. „Poctivě se zabývat námitkami“ – volně přeloženo do češtiny z jazyka našeho vedení znamená  “prezentovat pouze takové  lidi, kteří podpoří moji teorii“.
  Fakta: Na náš dotaz, zda obec disponuje nějakými podklady, které by prokazovaly, že  zóna nebude poškozovat životní prostředí nebo zdraví obyvatel, nám obec odpověděla, že žádné podobné podklady nemá viz zde.
  Naopak v ZUR JMK se specializované firmy zabývaly dopadem konkrétního záměru na životní prostředí a na zdraví občanů s tímto výsledkem: všechny sledované ukazatele dopadů průmyslové zóny na životní prostředí jsou negativní – tedy záporné, viz zde.
  Hodnocení vlivu na zdraví obyvatel upozorňuje na kumulaci záměrů na našem území a významné zatížení obyvatel hlukem a imisemi viz zde.

  2) Přejmenování zóny nemá vliv na podstatu
  Vedení Města začalo používat zavádějící názvy v domnění, že park (rozuměj průmyslový park) nebo zóna obchodu a služeb budou pro občany stravitelnější než průmyslová zóna.
  Fakta: v ZUR JMK je tato plocha vedena jako plocha smíšená výrobní (a v hodnocení vlivů se hovoří o průmyslové zóně).  Tento nadřazený dokument bude muset naše obec převzít do svého územního plánu. Plocha záboru půdy se označením rovněž nezmenšila.

  3) ICEC
  Vedení obce naprosto ignoruje fakt, že členové občanského sdružení dělají svou činnost ve svém volném čase a zadarmo, zatímco oni jsou za svou činnost placeni.
  Za 4 roky tak vedení obce v oblasti ICECu nedosáhlo naprosto ničeho, kromě prostého zjištění, že bez souhlasu vlastníka (tedy ICECu)  nemůže beztrestně změnit územní plán na čisté bydlení.  Stejní lidé, kteří se ohánějí respektováním vlastnických práv (pokud se jedná o jejich pozemky) se naprosto cílevědomě rozhodli nerespektovat vlastnická práva firmy ICEC.
  Fakta: Po seznámení s informacemi (a ne s obvyklou jednostrannou prezentací názorů vedení obce) navrhuje  sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice uzavřít dohodu mezi obcí a ICECem, vykoupit areál a pozvolna jej začít přeměňovat k obrazu a potřebám Šlapanic. Představa, že je možné získat půl miliardy na vyčištění dočista dočista je nereálná,  nehledě na to, že odborníci zpochybňují i reálnost vyčištění dočista jako takového.

  4) Politika
  Za vznikem sdružení nezávislých kandidátů Čisté Šlapanice nestojí nic jiného a nikdo jiný (přestože se usilovně hledá) než fakt, že vedení obce ignoruje občany, ignoruje jejich názory a jejich vůli.
  Místo toho, aby občany pozvalo ke společnému jednání a vyjasnění stanovisek,  nastolilo cenzuru, letákovou válku, dezinformace (jako v případě Lidlu). Dodnes starosta neodpověděl občanům Šlapanic a Bedřichovic na jejich petici proti zóně a pouze hledá zástupné argumenty, proč tak neudělat. Co tedy občanům zbývá?
  Úsilí, které současné vedení naší obce vynakládá na umlčení svých občanů,  je naprosto enormní a tak je zřejmě pravdou i  tvrzení vedení obce z jejich předvolebních materiálů, že za poslední dobu nic neudělali, protože se museli věnovat názorovým sporům.

  Není totiž  například běžné,  aby vedení obce (starosta a 1. místostarosta současně) asistovalo obyčejnému občanskému sdružení  při schůzce se Správou a údržbou silnic, na které jsme si domlouvali kdy a kde vysadíme stromy na Brněnské.  Normálnímu vedení obce by stačilo na takovou schůzku vyslat běžného pracovníka úřadu, který by dohlédl, aby vše proběhlo v pořádku.  Není běžné, aby vedení obce reagovalo na každý leták, který se objeví. Ale lidé, kteří se obávají o svou moc a pozice, nikomu důvěřovat nemohou.

  Proč také obec tak zoufale bojuje ve svém letáku s občanským sdružením a naprosto pomíjí Ministerstvo životního prostředí? Nesouhlasné stanovisko MŽP k zóně je přitom právě hájením veřejného zájmu tohoto státu. Jestliže jsou někteří lidé tak krátkozrací a jiní tak chtiví peněz, že ignorují veřejný zájem, musí  svou funkci splnit stát.  V našem případě rozumíme  veřejným zájmem nejkvalitnější půdu, kterou už nikdo později nezachrání. Zasypávají se s ní skládky, bývalé pískovny, apod. Veřejným zájmem je také zdraví lidí, které jim  už nikdo nevrátí.  A veřejným zájmem, který vedení obce naprosto ignoruje, je také určitá kvalita bydlení.

  Bydlení s průmyslovou zónou za zády, kvalitní není a nemůže být.

 • ICEC a Čisté Šlapanice

  ICEC a náš pohled na něj

  V žádném případě nepodceňujeme obrovský problém s názvem ICEC. Není to tak, že bychom se ICECem nezabývali.  ICEC stál stranou z jednoho prostého důvodu a tím je čas. OSČŠ se zabývalo průmyslovou zónou,  protože vedení města prosazuje  PZ hlava nehlava. V ZUR JMK jsou navíc termíny, které je třeba dodržet. Pokud bychom mlčeli k průmyslové zóně nyní v ZUR JMK, bylo by to navždy.

  Vedení města předhazuje občanům, že nic nedělají a současně přiznává, že ani samo město nic dělat nemůže.

  Co se nám podařilo zjistit o ICECu:

  Je zpracován projekt na částečné vyčištění areálu. V tomto projektu se uvádí, že úplná dekontaminace celého areálu není možná (myšleno ekonomicky), neboť odhadované náklady se pohybují kolem půl miliardy. Není zajištěno, že by tato dekontaminace opravdu byla úplná. Není také úplně jasné, jak by tato kompletní dekontaminace byla prováděna, neboť při odtěžení a následném odvozu kontaminované půdy by obrovské množství jedovatých látek uniklo do ovzduší.
  I nám by se líbilo mít areál 100% čistý, ale pokud se spolehneme na posudek a oponentní posudek k problematice ICECu a budeme důvěřovat odborníkům, není tato varianta zřejmě reálná. Nad možnými granty z EU nebo jinými dotacemi visí otazník: poskytnutí financí závisí na odborném posudku a proveditelnosti. Jestliže neexistuje podklad, který by toto garantoval, je i představa dotace utopií.

  OSČŠ zastává názor, že je třeba areál odkoupit, zajistit onu další etapu čištění v řádu 150 milionů (pokud stát uvolní peníze v dnešní době) a areál postupně přetvářet ve volnočasové plochy, které uprostřed města chybí. Povinností Města a hygieniků je zajistit, aby občané v blízkosti areálu byli informováni o tom, že nemají používat vodu ze studní na zalévání, ani do bazénů.
  Hygienické limity, které jsou potřeba pro megalomanské projekty Ing. Střechovského a Ing. Klašky,  jsou nedosažitelné. Ovšem pokud se bude jednat o městský park se sítí drah na in-line brusle, na lavečky pro maminky s dětmi, na dětská hřiště, potom by ony limity možná stačily. Takže doufáme, že na tomto dlouhodobém plánu bude po volbách schopna se domluvit většina volebních subjektů tak, aby tento záměr měl zajištěno pokračování i v dalším volebním období.

  Je s podivem, že současné vedení města má tyto informace a neustále staví “vzdušné zámky” a doufá, že “někde sežene peníze” nebo že se to zaplatí z PZ, a následně to nějaký developer koupí a na vlastní náklady to dekontaminuje.

  Opět stojíme na křižovatce, kdy se budeme muset rozhodnout, zda-li to město odkoupí a postupně revitalizuje na volnočasový střed města, nebo tam zůstane “další” průmyslová zóna o7 ha, kde budou zajíždět kamiony a budou zde stát plechové haly.

  Milan Pernica

 • Nenápadná, ale nebezpečná manipulace veřejného mínění

  Manipulace veřejného mínění může mít různé podoby. Méně nápadnou, ale o to problematičtější podobou je zatajování informací.

  Jakým způsobem manipuluje současné vedení šlapanické radnice veřejné mínění,  lze vykreslit na jednom typickém příkladu  za všechny:

  v posledním Zpravodaji 5/2010 se ve starostově úvodním sloupku dočteme ve výčtu toho, co se nám podařilo na 1. místě  o rekonstrukci smuteční  obřadní síně.  Z této informace má  občan dojem, že : “Obec se stará”.  Už se však ze Zpravodaje nedozví, že původní suma stanovená Zastupitelstvem na rekonstrukci byla 8 650 000,- Kč,  že ve skutečnosti se  smuteční síň nakonec opravovala za 12 709 000,- Kč, tedy o více jak 4 miliony dráž, než bylo původně určeno Ze Zpravodaje se už běžný občan také nedozví, která firma tak překročila původní rozpočet a kdo, případně zda vůbec někdo, je odpovědný za tuto situaci.

  A tak zatímco např. volnočasové spolky a oddíly chodí na obec doslova žebrat o příspěvky na svou činnost a dostanou od obce  2 000,- na pořádání tábora pro děti,  kterým se celoročně ve svém volném čase zadarmo věnují, obec rekonstruuje smuteční síň o min. 4 miliony dráž než měla.

  Odpovědnost? Neexistuje.

  Záhadným způsobem se v tomto konkrétním případě přes jasnou zprávu kontrolního výboru nepodařilo prohlasovat trestní oznámení na bývalého starostu Střechovského. Popis celé kauzy viz zápis Zastupitelstva města 10. ZM2008, bod 33 zápisu a pokračování pak v 12.ZM 2008, bod14. Ze zápisů je zřejmě, že současná vládnoucí koalice (KDU, ODS, Rozvoj)  podržela svým hlasováním bývalého starostu, přestože překročení pravomocí starostou Střechovským kontrolní výbor jasně zdokladoval. Proč se tak chovala, zůstane nejspíš další nezodpovězenou otázkou.

  Smuteční síň je velmi pravděpodobně pověstnou špičkou ledovce, která náhodou vykoukla – předražení veřejných zakázek je bolavým místem č. 1 a jeho vyléčení by mohlo přinést Šlapanicím úsporu mnoha milionů, protože jen u smuteční síně jsme přišli jako obec o více jak 4 miliony. A na toto mají Šlapanice doplácet existencí průmyslové zóny? Nota bene pod vedením takovýchto lidí?

  Více o radničních médiích a praktikách našich politiků zde.  Praktiky popsané v článku tak samozřejmě objevíme i ve Šlapanicích. Zatímco opozice do radničních médií nesmí ani formou placené inzerce,  najdeme na stránkách obce v naprosté samozřejmosti propagační akce KDU-ČSL.