• RM ze dne 27.10.2015 – ICEC, Tesco

  Mimo jiné RM projednávala:

  ICEC – 1. část analýzy zpochybnila možnost čerpání dotačních titulů na sanaci ICECu vzhledem k existenci „ekologické smlouvy“ se státem. Nyní probíhá 2. část právní prověrky, zaměřená na možnost odkupu areálu s ohledem na výstup z 1. části analýzy, ocenění areálu a předběžné ověřování reálnosti nákladů na II. etapu sanace.

  Tesco – dle informací zástupců společnosti Tesco společnost dále vyjednává s uchazeči, kteří v září podali nabídky na odkup jejich pozemku. Vedení společnosti Tesco stále trvá na vysokých částkách, které uchazeči zřejmě nejsou schopni akceptovat.

  Bude podán podnět na odbor výstavby k prověření/zamítnutí nových stavebních povolení v území, které spadá do lokality s rozšířeným znečištěním půdy z areálu ICEC.

   

  Dále byla kladně projednána tato žádost:

  4.11. Žádost o souhlas s aktivitami RPA u Tx Hraničky

  Státní podnik ŘLP ČR společně s italským průmyslovým partnerem „Sistemi Dinamici“ v současné době pracují na mezinárodním projektu „INSuRE“, financovaném z prostředků Evropské komise, jehož záměrem je demonstrovat integrování na dálku řízeného letadla do řízeného vzdušného prostoru. V rámci projektu chce žadatel uskutečnit několik letů dálkově řízeného letadla i z areálu vodárny Hraničky na pozemku p. č. 3569/91 (vlastnické právo Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko) a okolních pozemků (vlastnické právo město Šlapanice). Předběžné naplánování letů  je na listopad 2015 s dovětkem, že se lety mohou zpozdit, tedy žádají vlastníka pozemků  p. č. 3446 a 352/78 město Šlapanice o souhlas s využitím výše uvedených pozemků pro období od 01.11.2015 do 31.05.2016.

  OISM doporučuje schválit jejich žádost s těmito podmínkami:

  • město Šlapanice bude s týdenním předstihem informováno o čase uskutečnění letu
  • s žadatelem bude vytvořen zápis o stavu pozemků a okolí před a po plánovaných letech.

   

 • Informace z 6. zasedání ZM

  Podklady, zápis a záznam najdete ZDE.

  Ze zasedání zastupitelstva několik podstatnějších informací:

  1. Schválení pokynů pro zpracování nového, 2. návrhu územního plánu Šlapanic (ÚP)
   Zastupitelstvo schválilo koaliční většinou (ČŠ, Nezávislí, Změna, ODS) pokyny pro zpracování nového, v pořadí již 2. návrhu ÚP. Podstatou pokynů pro zpracování nového návrhu jsou především vypuštění ploch pro průmyslovou zónu a důraz na dopravní řešení, které bude respektovat potřeby Šlapanic i Brna, popř. JMK. Oba tyto požadavky pocházejí ze stanovisek dotčených orgánů k původně předloženému návrhu ÚP z roku 2014. Za zmínku stojí, že Šlapanice si připravují nový ÚP již od roku 2009, kdy zastupitelstvo rozhodlo o jeho pořízení a investovaly do něj již více než 3 miliony Kč (více o investicích a vrácených dotacích naleznete v našem ještě opozičním článku z roku 2014 ZDE). Jako zbytečné se jeví hlasování opozičních zastupitelů (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, ANO), kteří vědí stejně jako všichni ostatní zastupitelé, že nový územní plán je třeba, protože sami ho předkládali ke schválení zastupitelstvu dokonce již 2x, a přesto se při hlasování zdrželi. Z jejich strany přitom nezazněly žádné připomínky, dotazy či námitky a zdržení při hlasování pak působí jako zbytečný naschvál z pozice opozice.
   Schválením pokynů ale můžeme zahájit práce na zpracování nového návrhu, který Šlapanice v mnoha případech již intenzivně potřebují.
  2. 2. Informace o hospodaření SVK Šlapanicko a posílení skupinového vodovodu 
   Informace o závěrečném účtu SVK Šlapanicko byly přijaty zastupiteli vlažně a bez jediného dotazu, přestože nejsou bez zajímavosti. Větší diskuze se rozproudila až poté, co tajemnice Svazku p. Staňková na požádání Rady města (RM) podávala informace o dění kolem připojení Jiříkovic na skupinový vodovod s vodou z nového vrtu na Říčkách. RM požádala o podání informací vzhledem ke kolujícím informacím o problémech s tvrdostí vody v Jiříkovicích. Na zasedání tak zaznělo: že voda má kvalitu kojenecké vody, současně ale platí, že jako krasová voda je samozřejmě také tvrdší. Zástupce VAS p. Vavro potvrdil, že VAS nemohl v některých případech vydávat souhlas pro stavbu nových rodinných domů kvůli nedostatečné kapacitě, tento problém je nyní díky novému vodovodu vyřešen. V Jiříkovicích se nyní obec ve spolupráci se Svazkem a VAS pokouší problém řešit zařízením na úpravu vody, provádějí se kontrolní odběry vody a zvažují se možnosti řešení. Chemické úpravy vody se přitom jeví jako nejméně vhodná varianta. Svazek s provozovatelem – VASkou bude pečlivě zvažovat další postup (míchání/ředění vody s brněnskou, méně tvrdou vodou aj.), o dalším vývoji bude město občany informovat.

  V informacích starostky jsem informovala o aktuální dopravní situaci v souvislosti s uzavírkou D1, kdy se pod obrovským náporem situaci daří v rámci možností zvládat jen díky výborné spolupráci s Policií ČR. Situace potrvá minimálně do ukončení uzavírky na D1 17. 11.
  Dále jsem informovala zastupitele o prvním výstupu právní prověrky na areál ICEC, kdy bohužel se kvůli existenci ekologické smlouvy jako málo pravděpodobné jeví získání dotačních titulů. Město tak nyní prověřuje další možnosti, včetně přezkumu nákladnosti projektu na 2. etapu sanace areálu.
  Podala jsem také informaci o jednání se společností CTP, kterou jsme informovali o nemožnosti pokračovat v záměru na průmyslovou zónu z objektivního důvodu, kterým dlouhodobý nesouhlas Ministerstva životního prostředí nepochybně je.  Zastupitelé dostali před zahájením zasedání k dispozici zápis z jednání mezi městem a firmou CTP Invest. Následně odmítli vzít text se zápisem z jednání na vědomí s oprávněným odůvodněním, že neměli dostatek času na seznámení s podkladem. Návrh na pauzu, aby se mohli s textem seznámit odmítli, pan Zycháček (TOP09) dokonce s odůvodněním, že nemá brýle. Koaliční zastupitelé k tomu přihlédli v dalším hlasování a zápis se bude znovu projednávat na dalším zasedání.
  Pro lokalitu Jiráskova byla podepsána smlouva o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace.
  Velkou pozornost vzbudila zpráva ředitele SATESA M. Paláska o zjištěních v hospodaření SATESA. Čas na vyjádření si vyžádal předchozí jednatel společnosti pan Svatopluk Novák a zpráva bude také znovu projednávána na dalším zasedání zastupitelstva.

  A na závěr malou poznámku: Jako předsedající se snažím, aby zasedání mělo co nejvěcnější a nejhladší průběh, snažím se proto zdržet zbytečných poznámek, vzájemného špičkování mezi zastupiteli opozičními a koaličními. Na tomto místě se ale mohu pozastavit nad tím, jak se bývalí koaliční zastupitelé , kteří nás na zasedáních opakovaně postavili před hotovou věc a přes naše námitky se věc bez přípravy projednala a schválila, nyní ohánějí požadavky na to, aby podklady dostali včas. Absolutní většina podkladů je zveřejněna 14 dnů před konáním zasedání. a odmítnutí přestávky na seznámení s podkladem s poukazem na zapomenuté brýle nebo zdržování se hlasování bez vysvětlení důvodu (jako v případě ÚP) je návratem k žabomyším válkám zastupitelů. Cením si naopak koaličních zastupitelů, kteří v rámci fair – play na připomínky opozičníků přistoupili. Cesta k věcnému jednání zastupitelstva je zdlouhavá.

  Michaela Trněná

   

   

 • Město řeší kritickou dopravní situaci

  Město Šlapanice intenzivně řeší ve spolupráci s Policií ČR dopravní situaci, který nyní nově vygradovala uzavírkou na dálnici D1 ve směru na Brno. Uzavírka potrvá do 17. 11. 2015. Hlídky Policie ČR monitorují a podle potřeby řídí všechny důležité křižovatky, tzn. kruhový objezd Slatina – Hviezdoslavova, křižovatku ve Slatině (Krejčího/Matlachova), budoucí kruhový objezd v Bedřichovicích.  Situaci se naplno věnuje i Městská policie Šlapanice. Intenzita provozu směřujícího na Brno je samozřejmě i tak vysoká a v kombinaci se současným nebývale velkým množstvím uzavírek na komunikacích , pak už není mnoho možností,  jak situaci řešit. Každopádně město využívá všechny dostupné možnosti, aby situace byla pod kontrolou.

 • Co je nového na Školské radě

  Jsem členka ŠR a v tomto článku bych Vás chtěla informovat, co je nového a co ŠR řeší. Upozorňuji, že tento článek vyjadřuje moje osobní názory a zkušenosti a není vyjádřením ŠR.

  Naše ŠR se schází nepravidelně, ale s porovnáním jiných ŠR, vcelku často. Na posledních dvou schůzkách byl přítomen i nový pan ředitel Vyhňák. Ten nám sdělil nejen svůj záměr a koncept, ale také ochotně odpovídal na naše otázky.

  Na poslední schůzce byla přítomna nová členka p. Urbánková. Ta byla zvolena na posledních třídních schůzkách.

  V této době rada připomínkuje rozpočet školy, který se bude spolu s rozpočtem města schvalovat v prosinci. Také rada schválila Výroční zprávu.

  Na radě bylo několikrát diskutováno čekání dětí na kroužky (po škole) a ZŠ nyní nabízí kroužek „Sovička“, který by situaci vyřešil. Více na http://www.zsslapanice.cz/otevirame-krouzek-sovicka/c4718

  Z dalších zajímavých témat jsme probírali školní kuchyni (její navýšení  a kontroly), školní družinu (její navýšení ), tělocvičnu (její vytížení), zveřejňování smluv a v neposlední řadě komunikaci s rodiči (informovanost na webu, fb atd.).

  Všechny zápisy a přesné informace naleznete v zápisech na webu školy:
  http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

   

  Pokud máte nějaké dotazy ohledně naší ZŠ, neváhejte mě kontaktovat

   

  Kateřina Migdauová, migdauova@gmail.com

 • O “otevřenou zahradu” není zájem

  Náš plán vytvořit otevřenou zahradu zatím nebudeme realizovat. Nápad zřejmě zní hezky, ale bohužel se neozval nikdo z občanů ani spolků, kdo by se chtěl na projektu podílet a tak ho nyní odkládáme.

  Město Šlapanice od nás dostane podnět, aby zvážilo, jak s lokalitou Líchy – která byla pro tento projekt vytipovaná – naloží.

  Tereza Bednářová, Kateřina Migdauová

 • Záznam, podklady a zápis 4. zasedání ZM

  Záznam 4. zasedání zastupitelstva:

  Podklady a zápis zasedání na webové stránce města ZDE.

   

   

 • Připomínáme – 6. zasedání ZM 4.listopadu 2015 v 17,00 v kinosále ZŠ

  Srdečně zveme všechny příznivce i občany Šlapanic na 6. zasedání zastupitelstva Šlapanic.

  Na programu jsou informace o hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Přítomna bude tajemnice Svazku Ing. Markéta Staňková, která na žádost Rady města v tomto bodu bude také podávat informace k živé problematice svazkového vodovodu v Jiříkovicích.

  Důležitým bodem programu bude schvalování pokynů pro zpracování nového územního plánu Šlapanic. Poté, co předložený návrh územního plánu města Šlapanice obdržel v roce 2014 nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu prakticky výhradně kvůli záboru mimořádně kvalitní půdy pro průmyslovou zónu CTP, musí město opustit tento zpracovaný návrh a připravit nový. Dle stavebního zákona se pokračuje “pokyny pro zpracovatele ÚP”. Po jejich schválení může zpracovatel začít připravovat v intencích těchto pokynů nový návrh ÚP. V případě Šlapanic již návrh č. 2. Stanoviska dotčených orgánů jsou přitom pro další zpracování závazná. Více viz v podkladech pro zasedání v bodu 9 ZDE.

  Pozvánku s programem naleznete ZDE.

  Program a podklady zasedání naleznete ZDE.

   

 • Podzimní údržba alejí – zdařilá akce.

  V říjnu proběhla již tradiční akce – péče o šlapanické aleje. Po několika letech, kdy jsme intenzivně vysazovali a i vzhledem k letošnímu žíznivému létu a stavu alejí, někdy výrazně poškozených údržbou prováděnou Správou a údržbou silnic JMK,  jsme se tentokrát rozhodli pro údržbu stávajících vysazených alejí. Cílem je udržet v dobré kondici vysazované stromky, které je schopno sdružení s pomocí dobrovolníků zvládnout.

  Nově jsme se letos navíc postarali i o městskou alej na Brněnské (po pravé straně směrem na Brno), která po dlouhých letech 5 letech od vysazení již potřebovala pomoc lidské ruky.

  Při práci v alejích a pohledu na levou stranu aleje Brněnská, vysazenou v roce 2010, která i po 5 letech potřebuje ještě pravidelnou péči, je zřejmý rozdíl mezi časem člověka a časem stromů. Nesázíme pro sebe, ale pro své děti a jejich děti. Proto velký dík všem, kteří přišli a znovu pomohli i ve svém volném čase.

  alej 2015

 • Co nového ve šlapanickém ANO – aneb “Sova jede”

  Dění v MO ANO je velmi zajímavé, ale bohužel žádné oficiální informace nejsou k dispozici, proto předkládáme jen informace ověřené, kterým jsme byli přítomni:

  • v srpnu zaslal p.Sova (tehdy předseda MO ANO) mail všem zastupitelům, kde mimo jiné informoval, že tímto dnem vystupuje z MO ANO – jestli ale nadále je či není členem, bohužel nevíme
  • počátkem září proběhla schůzka ČŠ (p.Trněná a p.Zmeškal) a MO ANO (p.Heinzová a p.Sova) s cílem omezit dosavadní útočné diskuse na fb profilu ANO, které probíhají  mezi p.Sovou a dalšími lidmi
  • na této schůzce mimochodem vyšlo najevo, že p.Sova zrušil fb profil MO ANO (resp.nefungoval několik dní), aniž se s kýmkoli domluvil – což se dalo vyčíst z reakcí přítomných
  • na konci září proběhl sněm MO ANO, kde p.Sova již nebyl zvolen předsedou – místo něj je předsedkyní p.Heinzová, o průběhu není nic známo
  • v současné době p.Sova je nadále zastupitelem, tentokrát již sám za sebe (pokud není členem MO ANO) a ve svém soukromém fb profilu pokračuje ve svých smysluplných diskusích

  Zde si můžete přečíst poslední ukázku této diskuse – obrázek si udělejte sami:

   

  Stáhnout (DOCX, 3.05MB)

   

  Aktualizace ke dni 3.11. – dle vyjádření p.Sovy není dle stanov ANO tak jednoduché vystoupit z MO, proto je i nadále členem MO ANO.

 • Sbírka zimního ošacení pro děti na Ukrajině – 31.10. na Orlovně

  Pokud máte zájem pomoci – účastněte se sbírky zimního ošacení pro děti na Ukrajině, kterou pořádá 31.10. od 15 – 17,00 hodin na Orlovně MO KDU-ČSL Šlapanice.

  Bližší informace najdete níže:

   

  Stáhnout (DOCX, 34KB)