• Komise a RM – jak budou spolupracovat:

  Rada města sdělila předsedům komisí své představy o práci komisí a jejich členů – vzájemná práva a povinnosti. Zde jsou:

  Výbory a komise:

  • Zpracují z každého jednání jednoduchý zápis z programu – s uvedením závěrů
  • Evidují účast členů
  • Předají zápis s uvedením účasti na MěÚ, který zajistí publikování na městském webu
  • Iniciuje témata v rámci své působnosti – případně řeší na základě zadání RM

  Rada města:

  • 1x ročně realizuje stručné vyhodnocení práce komise či výboru a dohodne plán témat na následující rok – formou setkání RM s předsedy komisí a výborů
   • součástí vyhodnocení je i účast jednotlivých členů – v případě, že člen nebude přítomen ve více jak 50% jednání, bude požádáno o výměnu
  • V případě odmítnutí doporučení či stanoviska výboru nebo komise Rada města veřejně zdůvodní důvody svého odmítnutí a zveřejní tyto důvody na webu

   

   

 • Aktuální informace z poslední Rady města

  Včera  zastupitelé obdrželi zápis z 2. a 3. jednání RM – přinášíme některé informace – nejdříve z 2.jednání RM:

  1. stavba víceúčelového atletického areálu ZŠ Šlapanice – vzehledem k posunu výběrového řízení na dodavatele dohází i k posunu termínu realizace stavby

  2. P.Babušík požádal o ukončení pronájmu kanceláří na ul.Nádražní 7 – smlouva bude ukončena k 31.1.2015 a zároveň budou tyto prostory nabídnuty k pronájmu.

  3. Byly zřízeny komise RM – složení se budeme věnovat v jiné části

  4. Město podalo, prostřednictvím externího právního zástupce, podnět Okresnímu státnímu zastupitelství ve věcech zveřejněných dne 07.11.2014 v informačním letáku obsahujícím řadu informací, které, pokud by se prokázaly pravdivými, by mohly být trestnými činy spáchanými úředníky MěÚ Šlapanice.

  Informace z 3.jednání RM:

  1. schválen návrh nového jednacího řádu ZM – bude předložen na nejbližším zasedání – podrobnosti zde

  2. schválen návrh rozpočtu na r.2015 – více podrobností najdete přímo v zápise

  3. byla ukončena dohoda o ukončení poskytování právních služeb JUDr.Ondruše

  4. Jmenování zástupců města do školské rady – Mgr.Migdauová, Mgr.Michal Klaška, Ing.Martina Schusterová

  5. různé:

  • Člen ZM Ing. Sova vznesl požadavek na realizaci tzv. psích záchodků. Odp.: Návrh bude předložen komisi pro ŽP k projednání a návrhu variant možného řešení.
  • Pan Babušík se dotazuje, zda město bude mít zájem o pokračování spolupráce ve zpracování dokumentů formou „kaleidoskopu“. Odp.: Nabídka bude předložena komisi pro tisk a informace k posouzení.
  • Byl zpracován projekt revitalizace Ponětovického rybníka. V projektu bude vhodné pokračovat ve spolupráci se starosty Jiříkovic a Ponětovic.
  • Osvětlení schodů k ZŠ je nedostatečné. Odp.: Je v řešení – zatím VŘ na dodavatele úpravy; pokusíme se o dočasné provizorní řešení.
  • Informace o tlakové zkoušce pláně v místě budované nové vozovky v rámci projektu „Bedřichovice nad Temží“, která dopadla jako nevyhovující. Projektant navrhne taková opatření, aby výsledek následná tlakové zkoušky vyhovoval všem požadavkům na uvedenou komunikaci.

  Zápisy z Rady města můžete pravidelně nalézt na stránkách města ZDE.

  Tyto konkrétní i u nás: 

  Stáhnout (PDF, 233KB)

  a zde:

  Stáhnout (PDF, 228KB)

   

 • Otázky a odpovědi – mohlo by vás zajímat

  Vážení spoluobčané, dovolujeme si krátkou reakci na pár otázek:

  1. Bude se rušit Seniorbus? Koncem roku končí dotace JMK na provoz seniorbusu. Zatím není jisté, zda bude dotace poskytnuta městu i v dalším roce. Po nástupu na město sbíráme podklady o jeho provozu, abychom ho mohli vyhodnotit a rozhodnout se, jak dále.

  2. Budou přenosy ze zasedání zastupitelstva? Určitě ano. Zatím jsme zabepečili přenos vlastními silami (zde), ale pracujeme na tom, aby co nejdříve byl přenos zajištěn silami a prostředky městského úřadu.

  3. Bude se pokračovat s natáčením pořadů p.Babušíka? Téma celé informační politiky města je k řešení – nejen natáčení Kaleidoskopu, ale i Zpravodaj, městský web a řada dalších. V současné době připravujeme jako první zásadní změnu nová pravidla pro práci Komise pro tisk a informace. Zároveň se připravují návrhy na změnu Zpravodaje, do které chceme zapojit i občany. Řešení ostatních informačních cest (vč. TV pořadů ze Šlapanic) se bude vytvářet v prvních měsících 2015.

  4. Dodržíme slíbené snížení daně z nemovitostí? Ano, jednoznačně. Změna a příprava nové obecně závazné vyhlášky si jistě vyžádá určitý čas. Rok 2015 již není možné stihnout.

  5.  Jak to bude s financováním sportovních, kulturních a dalších spolků? V současné době nechce nikdo měnit zvyklosti, které tady jsou dány – do budoucna chceme vytvořit jasná pravidla rozdělování dotací organizacím podle konkrétních kritérií. Toto ale není priorita prvních týdnů.
  6. Bude ve Šlapanicích další obchod? Věříme, že ano. V současné době jsou již naplánována jednání, jak se zástupci TESCO (s kterými je podepsána plánovací smlouva), tak i se zástupci dalších společností. Bohužel nejsou takováto jednání či rozhodnutí těchto společností otázkou dnů či týdnů.
  7. Městský ples: měl zřejmě sloužit k reprezentaci města, město stál cca 100 000,- Kč. Naše představa o prezentaci města je jiná, pěkných plesů je v našem městě dostatek a raději chceme jít cestou podpory plesů našich škol nebo dobrovolných organizací.
  8. Vánoční akce města – jsou již téměř připraveny a jejich program a upoutávky budete nacházet na webu města. Bude to již tradiční vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 
  9. Zpravodaj – pozastavili jsme přípravu vánočního čísla a připravujeme předvánoční “zestručněnou” formu Zpravodaje. Jedním z prvních úkolů nové komise pro tisk a informace by měl být návrh na “nový” Zpravodaj, který by měl vyjít počátkem roku 2015 (podle nových pravidel a s některými novými tématy). Svoje náměty na novou podobu Zpravodaje nám můžete zasílat už nyní, např. na náš e-mail: ciste.slapanice@seznam.cz.
  10. Kalendář – p. Kopecký ve spolupráci s p. Šlancarem připravil pro další rok nový kalendář, tentokrát s ukázkou výtvarných děl šlapanického rodáka p. Kalvody.
 • 1. jednání Rady města – 11. 11. 2014

  Dnes zastupitelé obdrželi zápis z 1.jednání RM, které se konalo minulé úterý. Přinášíme nejdůležitější informace z programu:

  1. RM jmenovala do funkce zástupce města Sdružení průmyslová zóna Šlapanice starostku M. Trněnou (místo p. Střechovského)

  2. Do funkce jednatele SATESO jmenovala RM místostarostu M.Klašku (místo p. S. Nováka)

  3. Výstavba multifunkčního hřiště na ul. Jiráskova – RM rozhodla pro pokračování podle původního zadání (pro pokračování se vyjádřili p.Kadlc, klaška, Kopeček, Růžička, Staněk, proti pokračování realizace hřiště způsobem a za podmínek nastavených předchozím vedením města byli p. Trněná a  p. Karásek)

  4. Další informace – které se probíraly, zatím bez závěrů:

  – stav příprav Zpravodaje – RM momentálně zvažuje další způsob přípravy Zpravodaje (jeho formu, požadavky na změnu obsahu, strukturu apod.)

  – stav výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru (za p. Slaného, který odchází)

   

 • Nové vedení obce bylo zvoleno – zastupitelé, Rada města, výbory.

  Včera -10.11.2014 – proběhlo ustavující jednání Zastupitelstva města (ZM) a ostatních orgánů. Jaké jsou závěry?

  Zatupitelstvo města – kandidáty za každou stranu najdete zde

  – v posledních dnech došlo ke změně, kdy exstarosta J.Klaška se vzdal mandátu a místo něj získal mandát p.Novák

  Radu města tvoří:

  Starosta – Michaela Trněná (ČŠ)

  Místostarosta – Michal Klaška (Nezávislí 2014)

  Členové – Kopeček J., Staněk M., Růžička R. (všichni za ČŠ), Karásek A. (Změna pro Šlapanice), Kadlc Z. (ODS)

  Finanční výbor tvoří:

  Kanarková Jitka Ano
  Kouřil Ivo ČSSD
  Staněk Miroslav ČŠ PŘEDSEDA
  Maršálková Alena ČŠ
  Peschlová Alexandra ČŠ
  Riegerová Gabriela ČŠ
  Horák Petr KDU-ČSL
  Skácelová Jana Nezávislí 2014
  Matýšek Stanislav ODS
  Charvát Libor TOP09
  Míčová Eva Změna

  – potěšitelné je, že tentokrát převážnou část tvoří členové, kteří financím opravdu rozumí

  – většinu v tomto výboře mají členové koalice

  Kontrolní výbor tvoří:

  Schuster V. Ano
  Novák Svatopluk ČSSD
  Zmeškal Pavel ČŠ
  Novák Zdeněk KDU-ČSL PŘEDSEDA
  Petřík Pavel KDU-ČSL
  Konečný Lubomír Nezávislí 2014
  Štěpánek Zdeněk ODS
  Horák Pavel TOP09
  Kolbábek Jiří Změna

  – dle našeho volebního programu jsme nechali většinu v tomto výboru opozičním stranám

  Osadní výbor (Bedřichovice) tvoří:

  Straka Miroslav Ano
  bez zast. ČSSD
  Fišer Ivo ČŠ
  Vavro Ivan KDU-ČSL
  Hýbela Rudolf Nezávislí 2014 PŘEDSEDA
  Tomášek Jiří ODS
  Hanáček Vít TOP09
  Bednářová Dana Změna