• Co aktuálně řeší Rada města?

  Přinášíme stručný přehled zajímavých témat z jednání RM:

  • zpracovává se dokumentace pro výběr dodavatele na:
   • opravu komunikací u pálenice ve Šlapanicích
   • opravu chodníků na hřbitově
   • projekt “Dětské hřiště a park na ul.Nerudova”
   • projekt budovy v městském parku Šlapanice
  • proběhlo nové výběrové řízení na projekt “Obnova městského parku ve Šlapanicích – 1.etapa”. Zhotovitelem bude Společnost pro obnovu parku ve Šlapanicích -Stavby Vanto s.r.o., se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice
  • připravuje se výběrové řízení na zhotovitele Aktualizace analýzy rizik areálu ICEC
  • začíná se připravovat zadávací dokumentace na dodavatele nového SW pro MěÚ
  • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel podnětproti veřejné zakázce„Rozšíření informačního systému VERA Radnice o modul Ekonomika”- informoval také MěÚ, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení.
  • v červnu proběhlo výběrové řízení na pozici vedoucího odboru výstavby. Od 17.7.2017 nastupuje do této funkce Ing. arch. Karin Kovářová
  • město zadalo územní studii veřejného prostranství „Nábřeží Říčky“
  • městská wifi bude rozšířena o budovu DPS na ul.Hřbitovní

   

 • Zajímavosti z jednání RM

  Připomínáme některé zajímavosti z jednání RM.

   

  59.schůze RM:

  • připravuje se chodník k MŠ Brněnská pole
  • 16.11. nastupuje do pozice vedoucí OISM nový pracovník po p.Mazlové – Mgr. Vlastimil Dvořák
  • byl schválen nákup 2 stacionárních měřičů rychlosti vč.SW na automatické zpracování přestupkové dokumentace
  • byl předložen závěr hodnotící komise k úpravám městského parku na Riegrově ul.
  • bylo schváleno zapojení ZŠ do projektu “Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou”
  • proběhla prezentace p.Fialy na výstavbu bytových domů na ul.Čechova
  • Oblastní výbor Bedřichovice souhlasí s návrhem Podolí na umístění sochy Napoleona na kruhovém objezdu u Bedřichovic

   

  58.schůze RM:

  • byla zhotovena Metodika povolování vyhrazených parkovacích míst – s ohledem na zvyšování počtu aut a toho, že občané nevyužívají své prostory pro parkování (garáže apod.)
  • byty Švehlova – po opakované výzvě byl doručen posudek nájemníků, bude požádán znalec o vyjádření k jejich posudku
  • Mudr.Jiří Kotek ukončuje svoji činnost

   

 • Zajímavosti z RM – září 2016

  Vytahujeme nejzajímavější témata z posledních jednání Rady města (56. a 55.):

   

  Seniorbus – bylo vyhlášeno výběrové řízení, ale nabídka došla jen od jedné společnosti. Výběrové řízení tedy bylo zrušeno a rozhodnuto, že stávající stav provozu Seniorbusu zůstane zachován.

   

  Se společností Bonagro byla podepsána smlouva o dodávkách tepla z připravované bioplynové stanice pro vyhřívání objektů města (ZŠ – budova a bazén, Dům s pečovatelskou službou). Tím by mělo dojít ke snížení nákladů města.

   

  Byl podán nový návrh na Správu a údržbu silnic JmKr na kompletní rekonstrukci úseku Kalvodova – Slatina.

   

  Pronájmy v objektu města na ul.Čechova – tyto pronájmy (kniha, květinářství, dětské oblečení) končí 31.12.2016. Vzhledem k tomu, že město zatím nemá připravený záměr, jak s tímto objektem dále naložit, budou uzavřeny nové smlouvy o nájmu s termínem do 31.12.2018 (v současné době bude zveřejněn záměr na tento pronájem).

   

  Byla přijata petice občanů, aby ZM prověřilo rozhodnutí RM “bez připomínek” ke stavbě 2 rodinných domů na ul.Akátova – vysvětlení situace a kroky RM získáte v zápise z 55.jednání RM.

   

   

 • RM 13.1.2016 – kulturní sál sokolovny, Seifertova ul. a jiné

  Z posledního jednání RM publikujeme některé zajímavosti:

  • developeři projevili zájem na využití lokality u Kellnerovy ulice – k.ú.Bedřichovice (ZDE) k výstavbě rodinných domů – RM nesouhlasí vzhledem k nenaplnění předpokladů platného ÚP Šlapanic.
  • byla schválena Smlouva o dílo na vypracování nového územního plánu Šlapanic (s firmou URBANISMUS, ARCHITEKTURA. DESIGN – STUDIO).
  • hlavní priority, které vzešly z Veřejného fóra, budou prezentovány na nejbližším ZM – bude tak umožněna “veřejnější” kontrola prací na tématech, klíčových pro občany.
  • při kontrole smluv se zjistilo, že bývalý tajemník p.Hrabálek schválil smlouvy na pronájem zasedačky MěÚ, přitom však nebyl oprávněn k uzavírání těchto smluv – smlouvy jsou tedy od počátku neplatné.
  • Komise pro informace má změnu – p.Růžička se z časových důvodů vzdal předsednictví komise i členství – předsedou byl schválen p.Zmeškal
  • jednání s občany ul.Seifertovy – stav komunikace – město nemůže zasahovat do jednání, proto navrhlo vytvoření dohody mezi občany a vlastníkem komunikace a založení sdružení za účelem dokončení projektu komunikace (po jeho dokončení město může převzít komunikaci). Dále město vyzvalo vlastníka komunikace k nápravě nedostatků na komunikaci do 30.6.2016
  • TJ Sokol Šlapanice předložila návrh na využití programu MŠMT, který by umožňoval rekonstrukci sokolovny – rekonstrukce bývalého kina na tělocvičnu, využití hlavního sálu na kulturní prostory, oprava fasády a vnějších prostorů – finanční spoluúčast města by měla být do 2 mil.Kč

   

 • Zajímavosti z RM – petice, pronájem restaurace v Bedřichovicích

  • pronájem restaurace v KD Bedřichovice získal p.Abrahámek
  • RM obdržela petici občanů ulic Těsnohlídkova a Nad Zámkem, vyjadřující nesouhlas se záměrem na výstavbu bytového domu č. 3625/3 v k. ú. Šlapanice u Brna. Setkání se zástupci proběhlo 8.12.2015.
  • byly diskutovány nové zásady dotací – najdete ZDE, které ještě bude připomínkovat FV
  • schválení vytvoření rozklikávacího rozpočtu města (ZDE najdete příklad, jak takový rozpočet funguje)
   • částečně takový rozpočet již existuje na portálu Ministerstva financí – ZDE
  • kritéria pro vydání Seniorkarty pro r.2016
  • bylo schváleno pořadí zájemců na pronájem kiosku v městském parku

   

 • Zajímavosti z 32. zasedání Rady města

  Jednání 32. RM obsahovalo řadu zajímavých věcí (zápisy najdete ZDE):

  • Bude pořízen radarový měřič rychlosti a 2 sloupy se skříněmi – tento přenosný měřič se dnes často používá ve městech a je plně automatický, což znamená, že při překročení rychlosti SW zpracuje přestupek od pořízení fotografie až po zaslání upozornění na přestupek. Cílem tohoto kroku je zvýšení bezpečnosti na problematických místech ve městě.
  • Byly přijaty změny v organizačním řádu (zrušení funkcí vedoucích oddělení registrace na živnostenském úřadu a oddělení údržby a správy majetku na OISM, dále zřízení místa referenta přestupků na dopravě, které souvisí s narůstající agendou státní správy, kterou náš úřad vykonává jako obec s rozšířenou působností (tzv. ORP).
  • Byla aktualizována interní směrnice pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (např. se zvýšil počet oslovovaných dodavatelů na minimálně 5 oslovených uchazečů).
  • RM se souhlasně vyjádřila k záměru firmy TERM “přístavba haly”. Hala bude dle vyjádření investora sloužit ke skladování materiálu, který nyní musí firma dovážet. Mělo by tak dojít ke snížení počtu návozů/aut. Svůj souhlas podmínila pro dobu stavby existencí provizorní “staveništní trasy pro vozidla stavby po polní cestě (mimo ulici Wurmovu) a omezení doby návozu těžkých vozidel mezi 9-16 hodinou, aby byli občané co nejméně zatěžováni.
  • RM schválila poskytnutí kontejneru na mimořádně objemný odpad 1x ročně pro občany Bedřichovic s ohledem na horší dostupnost střediska sběrného odpadu.

   

 • RM ze dne 27.10.2015 – ICEC, Tesco

  Mimo jiné RM projednávala:

  ICEC – 1. část analýzy zpochybnila možnost čerpání dotačních titulů na sanaci ICECu vzhledem k existenci „ekologické smlouvy“ se státem. Nyní probíhá 2. část právní prověrky, zaměřená na možnost odkupu areálu s ohledem na výstup z 1. části analýzy, ocenění areálu a předběžné ověřování reálnosti nákladů na II. etapu sanace.

  Tesco – dle informací zástupců společnosti Tesco společnost dále vyjednává s uchazeči, kteří v září podali nabídky na odkup jejich pozemku. Vedení společnosti Tesco stále trvá na vysokých částkách, které uchazeči zřejmě nejsou schopni akceptovat.

  Bude podán podnět na odbor výstavby k prověření/zamítnutí nových stavebních povolení v území, které spadá do lokality s rozšířeným znečištěním půdy z areálu ICEC.

   

  Dále byla kladně projednána tato žádost:

  4.11. Žádost o souhlas s aktivitami RPA u Tx Hraničky

  Státní podnik ŘLP ČR společně s italským průmyslovým partnerem „Sistemi Dinamici“ v současné době pracují na mezinárodním projektu „INSuRE“, financovaném z prostředků Evropské komise, jehož záměrem je demonstrovat integrování na dálku řízeného letadla do řízeného vzdušného prostoru. V rámci projektu chce žadatel uskutečnit několik letů dálkově řízeného letadla i z areálu vodárny Hraničky na pozemku p. č. 3569/91 (vlastnické právo Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko) a okolních pozemků (vlastnické právo město Šlapanice). Předběžné naplánování letů  je na listopad 2015 s dovětkem, že se lety mohou zpozdit, tedy žádají vlastníka pozemků  p. č. 3446 a 352/78 město Šlapanice o souhlas s využitím výše uvedených pozemků pro období od 01.11.2015 do 31.05.2016.

  OISM doporučuje schválit jejich žádost s těmito podmínkami:

  • město Šlapanice bude s týdenním předstihem informováno o čase uskutečnění letu
  • s žadatelem bude vytvořen zápis o stavu pozemků a okolí před a po plánovaných letech.

   

 • Rada města – projekt Jirásková, QR kódy, …

  Přinášíme zajímavosti z posledních jednání RM:

  1. První kolo výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace projektu hřiště Jirásková bylo vyhlášeno 8.9.2015 – k tomuto termínu žádný uchazeč nabídku nepředložil, proto bylo výběrové řízení zrušeno. Při druhém výběrovém řízení (3.10.2015) předložil nabídku pouze jediný uchazeč společnost ARCHDESIGN, s.r.o. .RM tuto firmu vybrala.
  2. RM na základě doporučení KIM zahájila kroky na využití QR kódů na významných budovách města (zatím gymnázium, muzeum, kostel, MěÚ, Radnice a Vzdělávací středisko MU). Do budoucna se počítá s využitím QR kódů i na jiných místech a lokalitách. Vysvětlení QR kódů najdete ZDE.
  3. Výběrové řízení na ČOV bylo zrušeno – vítěz výběrové ho řízení ASIO s.r.o., s kterým nebyla včas podepsána smlouva (šlo o období voleb v loňském roce) odmítl tuto smlouvu v současnosti podepsat, protože nedokáže zajistit dostatečnou technologii na čištění.
  4. Je vyhlášen záměr na pronájem KD Bedřïchovice

   

 • Las Vegas a casino u Šlapanic?

  Rada města na svém jednání 28.8. projednávala záměr firmy Multigate na zbudování casina na k.ú. Podolí (průmyslová zóna za kruhovým objezdem Slatina). Citujeme ze zápisu z jednání:

   

  – město bylo informováno občany Podolí o projednávání záměru kasina mezi firmou a obcí Podolí. ST sdělila starostovi Podolí, že Šlapanice regulují hazard na svém celém území díky OZV, zřízení kasina na našem území nepřipadá v úvahu. Nesouhlasíme ani s jeho realizací na hranicích svého katastru. Podnět k nesouhlasnému stanovisku podala starostce i MO KDU-ČSL. Nesouhlas vyjádřili i starostové obcí Kobylnice, Velatice.

   

 • Město nás nezajímá, říká CTP Invest

  MFDnes zveřejnil článek věnovaný průmyslové zóně CTP Šlapanice viz ZDE. Dovolíme si komentář k tomuto tématu.

  Plán na velkou průmyslovou zónu prošel různými peripetiemi, různými instancemi a různými trably. Celou dobu si investor zóny – firma CTP Invest držela jednu věc, předstíraný zájem o blaho občanů, města jako takového, pro kterého bude zóna CTP přínosem. Pod tlakem okolností, přičemž ta úvodní okolnost – vystoupení města z nefunkční a netransparentního Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), je poměrně marginální, zareagoval zástupce CTP p. Budař v tisku velmi otevřeně:” Je to rozhodnutí města a pro budování zóny to nic neznamená. Případné porušení smluv musí posoudit právníci. ” (citace z MFDnes z 21.7.2015). Toto prohlášení si můžeme přečíst i tak, že investora opravdu názor města a jeho obyvatel nezajímá, a v pozadí se třepetá navíc lehká výhružka právníky. Firma CTP Invest tak ústy pana Budaře jen nahlas vyslovila to, co si reálně myslí a co dělá. My tu vyděláváme a kdo je víc? Stavby načerno dokumentují tento přístup také a patří očividně k běžnému arzenálu firmy CTP, jak dokumentují případy Hradec Králové, Přeštice nebo blízký a sporný Amazon. Pokuty, které investor platí, jsou směšné v porovnání s částkami, o kterých je řeč.

  Z pohledu Šlapanic je v článku zajímavá úloha poslance Parlamentu a bývalého starosty Šlapanic J. Klašky (KDU-ČSL), který je uveden jako neoficiální lobbista za realizaci CTParku ve Šlapanicích. Jednak úloha poslance je poměrně jasně definována ústavou a lobbing za zájmy soukromé developerské společnosti vzbuzuje o poslanci velmi nedobrý dojem. Nedobrý proto, že firem, které jsou schopny si opatřit studii deklarující jejich ohromující přínos společnosti, je poměrně dost, ovšem ne všem se dostane pozornosti poslanců. Nechat se spojit s firmou, která si očividně nijak neláme hlavu s dodržováním zákonů, rovněž není pro poslance příliš dobrou vizitkou.

  U pana Jaroslava Klašky je pak třeba zajít do nepříliš dávné minulosti, kdy

  1. se podepsal pod volební program šlapanické KDU-ČSL, která průmyslovou zónu označila jako nikoliv prioritní či stěžejní téma, které je třeba řádně přezkoumat viz volební program KDU-ČSL, který kandidáti šlapanické KDU-ČSL včetně p. J. Klašky prezentovali šlapanickým voličům. O pouhých  pár měsíců později se dozvídáme, že pan poslanec Klaška intenzivně lobbuje za realizaci zóny. Nedůvěra ke KDU-ČSL, kterou šlapaničtí voliči ukázali ve volbách, se tak jeví jako naprosto oprávněná a nyní i odůvodněná.
  2. v pozici starosty Šlapanic tvrdil, že nic neví o ujednáních, která podepisoval jeho spolustraník v KDU-ČSL a tehdejší tajemník Šlapanic V. Hrabálek za sdružení vlastníků SPZŠ či zástupce města J. Střechovský (nyní ANO), a důsledně mlčel a následně i mlžil o případných finančních ziscích pro město. Proč? A nyní lobbing za firmu, která jej fakticky spolu s jeho spolustraníkem “podrazila”. Taková schopnost odpuštění a opravdu dlouhotrvající angažovanost ve prospěch CTP Invest u poslance vzbuzuje spoustu otázek, na které by měl pan poslanec odpovědět.

  Co na to říci závěrem než, že: Prosazovat průmyslovou zónu na nejlepší půdě s nejvyšší třídou ochrany, navíc proti městu a jeho obyvatelům, to je opravdu úkol hodný velkého developera nerespektujícího zákony a čistě neoficiálně, čistě náhodou lobbujícího poslance.