• 3.zasedání ZM se blíží – 22.dubna – přijdete se také podívat?

  Veškeré informace o programu vč. podrobnějších podkladů najdete ZDE na městském webu Šlapanic.

   

  Pokud nestihnete vlastní jednání, tak v nejbližších dnech po jednání ZM najdete úplný záznam jednání ZDE nebo na našich www stránkách.

   

 • Komise pro média – program posledních schůzek

  Na posledních dvou jednáních Komise pro média se věnujeme přípravě “plánu komunikace radnice s občany”. Co si pod tím můžete představit?

  – vytváříme seznam informací, které by podle našeho názoru měly být veřejně k dispozici pro občany (jde o oblast financí, projektů, práce MěÚ a samosprávy, informace volebních subjektů a jiné)

  – navrhujeme nejlepší média, kterými by se tyto informace měly dostat k občanům (jak stávající – městský web, Šlapanický zpravodaj, nástěnky, rozhlas, zvažujeme i nové možnosti – kulaté stoly, webové aplikace, facebook, …)

   

  Výstupem toho všeho pak bude návrh pro Radu města:

  1. Jaké informace by mělo město zajistit pro občany

  2. Jaká média využívat a jak je “aktualizovat”

  Pak už bude na RM, pro co se rozhodne a jakým způsobem tyto změny zrealizuje. Předpokládáme dokončení “plánu komunikace” a předání na RM do června 2015.

 • Na čem pracuje Školská rada?

  ŠR je orgán Základní školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  Školská rada se schází nepravidelně. Zde najdete podrobné zápisy z jednání: http://www.zsslapanice.cz/2014-2017/c4386

  Máme před sebou mnoho témat, kterými se chceme zabývat a mnohé jsme již probrali. Protože jsme zjistili, že témat na diskusi a řešení je opravdu mnoho, stanovili jsme si priority a „na všechno se dostane“. Jedny z nejdůležitějších probíraných témat jsou tato:

  • Výroční zpráva školy (kterou musí ŠR schválit)
  • Finance školy
  • Smlouvy uzavřené ZŠ
  • Financování školení učitelů, projektu školního psychologa a speciálního pedagoga
  • Institut třídních důvěrníků (tato diskuse stále probíhá)
  • Stravování ve školní jídelně (tato diskuse stále probíhá)
  • Možnost školního klubu pro větší děti, nebo pro ty, které se nevešly do družiny (tato diskuse stále probíhá)

  Zřizování školské rady, stanovení počtu členů a způsob voleb upravuje § 167, činnost rady a její pravomoci stanovuje § 168 školského zákona. Více info včetně složení současné ŠR naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/skolska-rada/m268

  Výroční zprávy ZŠ a další důležité informace naleznete zde: http://www.zsslapanice.cz/dokumenty-a-formulare/m267

  Pokud byste měli jakékoliv dotazy, či připomínky k naší ZŠ nebojte se ŠR kontaktovat.

  Kateřina Migdauová

  předsedkyně Komise pro vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže

 • Něco zajímavého z RM? – Jiráskova, hospodaření ZŠ a jiné…

  Vybíráme některá témata z posledního jednání RM (4.3.2015):

  – v dubnu proběhne kontrola hospodaření na ZŠ (s cílem prověřit plnění nápravných opatření z minulých kontrol)

  – bude se prověřovat vedení účetnictví projektu “Rákosníčkova zahrada u MŠ Hvězdička” (cílem je minimalizovat případné chyby v dotovaných projektech

  – RM zrušila projekt Jiráskova (multifunkční hřiště) a současně zadala přípravu úprav lokality jako celku, bude se hledat nové využití tohoto prostoru s ohledem na názory všech skupin občanů. Peníze na financování tohoto veřejného prostoru zůstávají vyčleněny v rozpočtu města.

  – Bonagro bude modernizovat mléčnou farmu

  – probíhá několik výběrových řízení – hledá se – městský architekt, nový tajemník (ZDE), vedoucí OISM, ředitel SATESO,

  – informace o prázdninovém provozu MŠ (otevřeno je 07. – 24.07.2015 MŠ Hvězdička +07. – 21.08.2015 MŠ Zahrádka. V termínu 24. – 28.08.2015 mateřské školy budou uzavřeny)

   

   

 • Komise pro výchovu, vzdělání, sport – co je nového?

  Únor byl pro naši komisi ve znamení rozdělování dotací. Je to téma často diskutované a rozhodně rozporuplné. Naše komise dala návrh finančnímu výboru a ten dá také svůj návrh a na závěr výsledek projednává Rada města. Rozdělování dotací není jednoduchá záležitost, přesto věříme, že jsme alespoň trochu vyhověli všem a jsme přístupni jakékoliv další diskusi. Budeme také spolupracovat na nových pravidlech pro rozdělování dotací podle novely zákona č.250/2000 Sb. Podle nových pravidel by mělo rozdělování být přehlednější a tak nějak víc podle zadaného „programu“.

  Na příští schůzce se budeme diskutovat o provozních řádech městských sportovišť. Zmapujeme sportoviště a hřiště (což nám ukládá i RM jako úkol) a následně se podílet na tvorbě provozních řádů k nově vznikajícím hřištím.

  V dubnu při úklidu katastru chceme stávající hřiště „uklidit“ a případně upozornit na nedostatky.

  Dalším úkolem od RM pro naši komisi je navrhnout využití školního bazénu pro potřeby veřejnosti po skončení doby udržitelnosti projektu (červen 2015). Takže pokud máte nějaké nápady, sem s nimi.

  Stále se zabýváme otázkou mateřských školek a spolupracujeme se Základní školou a její školskou radou.

  Chystáme se také projednávat vyhláškou o loteriích a vyhláškou o hostinských zařízeních.

  Stále platí, že zápisy naleznete zde

  http://www.slapanice.cz/komise-rm/

  Přijímáme vaše podněty i připomínky k tématům, které řešíme.

  Kateřina Migdauová

 • Záznamy, podklady a zápis 2. ZM Šlapanice

  Záznam jednání 2. ZM najdete ZDE.

  Zápis a podklady k jednání ZDE.

   

 • Záznam 1. zasedání ZM Šlapanice

 • Něco zajímavého na včerejším (2.) jednání ZM?

  Na začátek:

  – poprvé se zavedlo jmenovité hlasování, občané si tak mohou zkontrolovat kdo jak hlasoval

  – začíná pravidelně fungovat pravidlo, že ověřovateli zápisu je vždy 1 zástupce koalice a 1 zástupce opozice

  – veškeré podklady již měli občané i zastupitelé k dispozici se 14 denním předstihem (ZDE)

   

  Ostatní:

  – křižovatka u Podolí by měla být hotova do 31.10.2015

  – velmi se diskutovalo o převedení části komunikace v Brněnských polích do majetku města, s tím, že se ale i nadále bude investor starat o údržbu komunikací. Opozice poukazuje na to, že je nevýhodné převzít komunikaci dříve než musíme, vedení města komentuje, že se město snaží o větší vstřícnost s tímto investorem, který rovněž projevil několikrát vstřícnost vůči městu. Areál Brněnské pole by měl být dokončen do r.2020 (podle původního plánu to mělo být v r.2013).

  – byla schválena nová zástupkyně za ANO ve Finančním výboru – místo p.Kanárkové, která sama odstoupila je novým členem p.Heinzová.

  – padl návrh ne změnu odměňování zastupitelů – ti dostávají za práci v komisi pravidelnou měsíční odměnu, zatímco ostatní členové dostávají (blíže ZDE) jen jednorázovou odměnu na konci roku. Návrh byl na zrušení těchto odměn pro zastupitele a změnu odměňování, kde již nebudou zastupitelé zvýhodňováni oproti ostatním členům.

  – velká diskuse probíhala kolem rozpočtového opatření č.2, kde ZM schvalovalo změny ve výši 7.mil.Kč – diskuse probíhala na téma, jak je možné, že krátce po sestavení rozpočtu jsou tu další rozpočtová opatření v tak velké výši (na minulém ZM šlo ještě o “opomenutou” investici na čističku na skládce ve výši 4 mil.Kč). Přeli jsme se, zda šlo o chybu pracovníků úřadu a nebo situaci, které nešlo zabránit. Mimochodem vedoucí OISM p.Šmídová v minulých dnech odstoupila z této pozice. Za zmínku stojí reakce tajemníka, že nemůže vědět, co vše se děje na jednotlivých odděleních při sestavování rozpočtu (potom ale nevím, proč šéfuje úřadu).

  – řadu podnětů vznesl poslanec p.Klaška – např. doporučení, aby nové vedení nic neměnilo na rozjetých projektech a aby neměnilo ideální tým na úřadě, které zanechalo minulé vedení města. Dále se ohrazoval vůči článkům ve zpravodaji k finanční situaci města.

  – zajímavá byla i diskuse občanů na téma “kultura jednání zastupitelů” – padala řada kritických námětů na chování a exibici zejména exstarosty p.Klašky (např. že šlo o dlouholeté divadelní představení “Zkrocení zlé ženy”) a také apel, aby se tyto osobní “bitky” vynechávaly z jednání ZM.

   

  A můj osobní dovětek – přemýšlím, jestli poslanec Klaška zná některé křesťanské zásady? Kritizuje vedení za změny v personálním složení – vzpomíná si vůbec jak probíhala výměna pracovníků při nástupu nového vedení (KDU) v r.2006? Nečiň jinému … (a když už nemám čistý práh, měl bych aspoň mlčet).

   

 • Máte náměty, o čem by mohl psát Šlapanický zpravodaj?

  Máte také tipy na články do nového zpravodaje? Zašlete je nám nebo přímo redaktorce p.Nevrklové (nevrklova@slapanice.cz).

   

  Zde je ukázka námětů, kterou jsme obdrželi od jednoho spoluobčana:

  1. Šlo by přidat “Slovo farářeˇ. V jiných městských novinách je mají *). Teď je u nás farář Jan Nekuda, děkan, zkušený, starší, předseda církevního soudu.

  2. Měla by se změnit strategie místním k živnostníkům a podnikatelům. Bylo by například dobré připojit postupné prezentace několika firem (třeba podle abecedy), a levné reklamy hlavně místních podnikatelů, atd.

  3. Časopis vždy oživí články žáků a studentů. Fungují třeba schránky na vhazování příspěvků ve školách.

  4. Zajímavé by byly pravidelné výtahy ze starých městských archivů nebo kronik .*)

  5. Jiné městské časopisy klidně zveřejňují platy a odměny vedení města i zastupitelů.*)  Třeba v rámci zrušení cenzury a větší otevřenosti.

  6. Začátkem 70. let dávalo Město (nebo místní pobočka KSČ) tzv. “Doporučení ke studiu”. Nedostala je spousta místních žáků (nechodili na brigády, byli ve skautu, chodili do kostela, nebyli v Pionýru, rodiče byli vyhozeni z KSČ, atd.) a nemohli studovat na střední nebo vysoké škole. Toto mnohým i vynikajícím žákům – dnes už starším občanům dosud žijícím mezi námi – zásadně ovlivnilo život a někteří to dosud chápou jako velkou křivdu i od Města. Bylo by velmi pozitivní na toto téma aspoň napsat článek.

   

  *) Zkuste nakouknout třeba do Ostrovského zpravodaje, města Ostrov u Macochy.

 • 2.zasedání ZM se blíží – 18.2. – přijdete se podívat?

  Informování o připravovaných jednáních ZM vč. slíbeného 14denního předstihu a dostatečných podkladů už funguje podle slibu ve volebním programu:

  – pozvánku naleznete ZDE

  – podklady k jednání ZM – ZDE

  Pokud nemáte čas, chuť či možnost se účastnit – můžete shlédnout jednání ZM i ze záznamu na Infokanále nebo ZDE