• Chceme podpořit práci komisí – plníme volební program

  Veškeré informace o členech a práci výborů a komisí najdete zde.

  Připomeňme některé body volebního programu, které se týkají komisí a výborů:

  V kontrolním výboru bude mít většinu opozice:

  – tato část je splněna, opozice má 5 členů z 9

  – na druhé straně koalice si nechala většinu ve Finančním výboru

  – složení Osadního výboru Bedřichovice bylo ponecháno zcela  v režii občanů Bedřichovic a nijak jsme do něj nezasahovali

  Ve výborech a komisích budou poměrově zastoupena všechna volební uskupení zastupitelstva:

  – snažili jsme, aby v komisích byli zástupci všech uskupení a také zapojit všechny, kteří měli zájem pracovat. Na druhé straně se snažíme udržet velikost komisí v rozumném počtu, aby byly komise “řiditelné”.

  Ve výborech a komisích preferujeme odborníky (zejména finanční, stavební, životní prostředí):

  – to se z velké části podařilo, zejména ve finančním výboru jsou převážně lidé, kteří se v oblasti financí dobře vyznají a je tak záruka, že jejich náměty budou pro RM přínosem.

   Zápisy z jednání výborů a komisí budou zveřejňovány:

  – na webu MěÚ najdete v sekci orgány města (výbory či komise) odkaz “zápisy”, kde by měly postupně přibývat zápisy z jednání všech komisí

   

  Víme, že zatím jde spíše o jednoduché kroky – to podstatné bude ve způsobu spolupráce RM s komisemi (zde). Věříme, že další body budeme moci brzo zveřejnit jako splněné.

   

 • Nový Jednací řád ZM je připraven.

  RM připravila návrh nového Jednacího řádu ZM a předkládá ke schválení na nejbližším jednání ZM (prosinec 2014).

  Jaké změny by nový jednací řád měl přinést?

  – město bude zajišťovat vysílání videozáznamu z jednání každého ZM (a zveřejňovat na webových stránkách města a Infokanále)

  podklady pro ZM budou zveřejněny z 14 denním  předstihem (dosud byl 1 týden) – a to jednak přímo zastupitelům (jako dosud), jednak prostřednictvím webových stránek města (aby občané lépe věděli co se bude probírat)

  začátek jednání bude posunut na 17.hodinu, aby měli občané lepší podmínky pro účast

  ověřovateli zápisu bude vždy 1 zástupce koalice a 1 zástupce opozice (dosud byli ověřovateli vždy jen zástupci koalice)

  – je zrušeno časové omezení pro příspěvky zastupitelů a občanů

  – dále je stanovena povinnost zveřejnit odpovědi na otázky, které budou na ZM pokládány (což dříve často nebylo obvyklé)

  – zavádí možnost hlasování pomocí hlasovacího zařízení

  – do zápisu zařazuje průběh rozpravy se jmény řečníků

  – bude se i uvádět jmenný seznam hlasování

  Změnou bude i zrušení přítomnosti příslušníků městské policie. Věříme, že svůj ušetřený čas využijí užitečněji jinde.

   

 • Poděkování za pomoc při údržbě alejí – listopad 2014

  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se v sobotu 15. 11. 2014 zúčastnili údržby šlapanických alejí, kterou jsme organizovali.

  Při akci byly znovu vyvázány a ošetřeny stromky v alejích Ponětovská, Brněnská, u Bedřichovic a u Žuráně. Dobrovolníci také vysbírali v alejích odpadky.

  Jen tak z nostalgie k obrázku, je to už téměř 5 let (jaro 2010), co jsme s vámi vysadili a společně se staráme o alej na Brněnské 🙂

  DĚKUJEME!

 • Hřiště Jiráskova dle původního plánu

  Rada města projednala na své 1.schůzi a schválila pokračování realizace hřiště na Jiráskově, mj. s ohledem na závazky a povinnosti města vyplývající z podepsané smlouvy.

  Dědíme tak projekt minulého vedení i s jeho nedostatky, které musíme vyřešit. Obavám občanů, kteří s projektem nesouhlasili, se budeme snažit zamezit pečlivě zpracovaným a věřme, že i dodržovaným provozním řádem, kdy hřiště bude mít svého správce. Věříme, že je to naposledy ve Šlapanicích, co se občané o projektu města, který se jich bezprostředně dotýká, dozvědí z úřední desky.

  Rada města se rozhodla v projektu pokračovat na základě informací o finančních závazcích města plynoucích ze smlouvy podepsané na poslední chvíli starým vedením, a navíc v časové tísni plynoucí z dotačního titulu.

  Rekapitulujme postup bývalé Rady města, abychom viděli, jak k celé situaci došlo a proč:

  Rok 2013 –podána první žádost o dotaci na projekt multifunkčního hřiště, neúspěšná kvůli formálnímu nedostatku.

  Rok 2014 – Ministerstvo vnitra vypisuje opět výzvu k podávání žádostí o dotaci na projekty v rámci Programu prevence kriminality.

  Únor 2014 – podána opět žádost o dotaci.

  Na projekt jsme dostali doporučení od místní městské policie a oddělení sociální prevence Městského úřadu Šlapanice. V rámci této žádosti o dotaci přikládalo město garanci o zajištění sociální práce s cílovou skupinou.

  Duben 2014 – Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality schválil žádost o dotaci a přislíbil dotaci ve výši 300 tis. Kč

  Duben 2014 – probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na projekt víceúčelového hřiště, je vybrán zhotovitel ing. Budík.

  Květen 2014 – odevzdána dokumentace ke stavebnímu řízení,

  Červen 2014 – oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

  11. června 2014 – probíhá setkání s občany z dotčené lokality v zasedací místnosti MěÚ. Projekt je představen, obě jeho etapy (I. etapa – projekt víceúčelového hřiště, II. etapa – revitalizace přilehlého okolí dle přání občanů). Setkání se zúčastnilo cca 20 lidí, kteří se rozdělili na 2 tábory – jedni jednoznačně projekt prosazovali, druzí ho jednoznačně odmítali. Diskuze byla vedená konfrontačně, město zastoupené tehdejším místostarostou P. Horákem nezvládlo svou roli toho, kdo chce, aby byl projekt skutečně dobře přijat všemi zúčastněnými a dotčenými stranami.

  24. června 2014 – probíhá setkání na místě výstavby. Pozváni opět občané z dotčené lokality, na setkání se opět občané rozdělili na dva početně zhruba stejně velké tábory – odpůrců a příznivců.

  Konec července 2014 – na městský úřad přichází „petice“ vyjadřující nesouhlas s projektem především z důvodu obav z nadměrného hluku. Podepsáno pod peticí bylo 65 osob především přímo z dotčené lokality.

  Červenec 2014! – na podnět občanů probíhá dotazníkové šetření v dotčené lokalitě – do dotazníkového šetření byli zahrnuti občané Švehlovy ulice od kolejí po Wurmovu ulici a občané „nové“ Jiráskovy ulice. Rozdáno bylo cca 550 dotazníků (byly určeny pro občany starší 18 let). Navrátilo se 177 dotazníků, což činí návratnost přes 30%. K dotazníku lze jen konstatovat, že tímto způsobem se relevantní sběr informací skutečně neprovádí.

  Srpen 2014 – dodány dodatečné doklady ke stavebnímu řízení. K projektu byla vypracována mimo jiné hluková studie, která odpovídá současným normám. Povrch hřiště má být zhotoven z umělé trávy, která výrazně tlumí nárazy dopadajících balónů.

  Září 2014 – stavební úřad se vypořádal s námitkami ke stavebnímu řízení.

  9. září 2014 – vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.

  Září 2014 – Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, 9. října otevírání obálek

  10. října 2014 – stavební povolení nabývá právní moci.

  31. října 2014 – podepsána smlouva s vítězným zhotovitelem.

  5. listopadu 2014 – pracovníci realizační firmy přijíždí na místo realizace se svou technikou. Díky 4 občanům, kteří kladli na místě silný odpor k realizaci, byla panem tehdejším místostarostou Horákem realizace pozastavena a rozhodnutí o dalším pokračování byla přenechána novému vedení města.

  Co z toho vyplývá?

  Projekt je už dnes na úrovni konfliktu mezi různými skupinami občanů. Příčina tohoto konfliktu vznikla v létě 2014, kdy původní RM nejdříve zahájila stavební řízení a teprve poté začala mluvit s místními občany. Mluvit s občany, když už je rozhodnuto, považujeme stále za totální nezájem o názory občanů a projev arogance předchozího vedení města vůči občanům.

  A my se nyní budeme pokoušet kromě realizace hřiště také o nápravu velmi pošramocených mezilidských vztahů v této lokalitě.

   

 • Projekt “hřiště Jiráskova” pozastaven

  Dle dnešních informací dodavatele zakázky (6.11.2014) město pozastavilo práce na tomto projektu do ustavujícího zasedání ZM 10.11.2014 – dodavatel očekává, že nové vedení s nimi bude příští týden jednat o dalším postupu.

  Připomínáme, že smlouva mezi městem a dodavatelem je uzavřena a další osud tohoto projektu bude velmi záviset na ochotě dodavatele.

  Poměrně důležitá je i finanční otázka projektu. Ano, město sice dostane dotaci ve výši 300 000,- Kč, ale dalších 620 000 musí doplatit. Kdo se projde po městě, může vidět, že se město sice snaží, ale nestíhá údržbu dosavadních plácků a hřišť . Např. s velkou slávou otevíraný skatepark za školou je dnes v naprosto dezolátním stavu. Investovat do nových a nových projektů nebo se postarat kvalitně o to, co už máme? Ve stejné lokalitě mělo město navíc předjednaný jiný prostor pro hřiště. Proč nedošlo k jeho realizaci je pro nás zatím otázkou.

  V příštím roce město bude investovat 15 milionů do projektu “atletický areál ZŠ”, cca 10 milionů z dotace, 5 milionů z vlastních prostředků.  V době, kdy se v zastupitelstvu projednával, jsme upozorňovali na to, že jeho využitelnost širší veřejností bude poměrně malá. Za tuto částku mohlo mít město 5 hřišť typu Jiráskova (pomíjíme dotaci). Dosavadní vedení města však odchází a diskutabilní projekty zůstávají.

  Pozastavení projektu je prostorem pro diskuzi, která měla proběhnout, ale neproběhla.

  V reakci na informace šířené dosavadním místostarostou P.Horákem dodáváme, že žádná z našich zastupitelek se nepokoušela zastavit stavební techniku vlastním tělem. Naopak pokoušeli jsme se, bohužel neúspěšně, o jednání právě s p. Horákem.

   

 • Hřiště na Jiráskově ulici – co se právě děje?

  Zde se můžete informovat o tom, co se dělo v záležitosti víceúčelového sportovního hřiště na Jiráskově ulici. Úvodem je třeba zdůraznit, že Čisté Šlapanice nejsou v žádném případě proti výstavbě hřišť, ale i jejich příprava a výstavba musí být řádně  a dostatečně projednána s lidmi, kterých se bude dotýkat.

  Hřiště na Jiráskově ulici je jedním z malých, ale spornějších projektů města. Sporná je myšlenka na umístění víceúčelového sportovního hřiště pod okny panelového domu, mezi jehož obyvateli jsou silně zastoupeni senioři.
  Projekt probíhal dosavadním, typickým způsobem předchozího vedení města. O tom, že se hřiště vůbec připravuje, se občané dozvěděli z úřední desky. Oslovili vedení města a vyvolali jednání. Město pod vedením místostarosty Horáka sice vedlo jednání s občany, ale současně už běželo povolování stavby a žádost o dotaci. Město obdrželo petici občanů proti hřišti. Vedení města kontrovalo vydáním dotazníků na hřiště. (Dotazníky ano, ale obvykle před zahájením projektu!)  Výsledek doručených souhlasných odpovědí 140 z 600 oslovených interpretuje město jako jasný souhlas. Město získalo dotaci ve výši 1/3 nákladů – cca 300 000 z vysoutěžených 900 000,-Kč. Kontroverzní projekt nebyl do voleb vyřešen. Protože se na nás občané z ulic Švehlovy a Jiráskovy opakovaně obraceli se žádostí o pomoc, zahájili jsme jednání.  S jakým výsledkem?

  31.10. pátek – telefonický hovor ke sjednání schůzky za účelem vzájemného informování o projektu “hřiště na Jiráskové”:

  – MS Horák (TOP09) sdělil, že smlouva s dodavatelem hřiště zatím není podepsaná a byl požádán p.Trněnou o pozastavení podpisu smlouvy, dokud neproběhne jednání mezi ním a p. Trněnou. V telefonickém rozhovoru vyjádřila p. Trněná přesvědčení, že dosavadní vedení města už vzhledem k výsledku voleb nemá od občanů mandát, aby pokračovalo v jednáních a přijímalo “sporná rozhodnutí”.

  3.11. pondělí – jednání p.Trněné s MS Horákem

  – na jednání proběhla výměna názorů, vysvětlování a apel ze strany p. Trněné na fakt, že senioři jsou skupinou lidí, která si zaslouží náš respekt a také ochranu. Jednání skončilo ujištěním ze strany p. Horáka – “smlouvu podepisovat nebudu”.

  Krátce po ukončení schůzky byl p. Trněné doručen tento mail od dosavadního místostarosty Horáka:

  ———- Původní zpráva ———-
  Od: Horák Pavel <horak@Slapanice.cz>
  Komu: Michaela Trněná <michaela.trnena@seznam.cz>
  Datum: 3. 11. 2014 16:59:22
  Předmět: smlouva hřiště

  Vážená paní Trněná,

  vracím se ještě k podpisu smlouvy k víceúčelovému hřišti. Celý projekt jsme v rámci koalice i pracovníků úřadu velmi pečlivě dlouhodobě připravovali. Vzniklou situaci několikrát projednávali s občany, na radě města, která také celý projekt a následně i podpis smlouvy schválila. Na základě přijatého usnesení, našeho přesvědčení a dalších skutečností nebyl důvod, aby pan starosta dne 31.10.2014 smlouvu s vítězným uchazečem nepodepsal.

  Přeji hezký den.

  Pavel Horák

  Také jste pochopili vyjádření místostarosty Horáka ze schůzky jinak?

  V průběhu včerejšího dne se nakonec situace na ulici Jiráskově vyhrotila. Na místo vjely bagry dodavatele, proti kterým se postavila paní, která odmítla staveniště opustit.  Bagry nakonec místo opustily.

  Nejednalo se o žádnou z nově zvolených zastupitelek za Čisté Šlapanice, jak ve Šlapanicích informuje místostarosta Pavel Horák.

  Místostarosta Horák a starosta J. Klaška v pondělí končí ve svých funkcích. Smlouva s dodavatelem podepsaná na poslední chvíli zůstává. Situaci začínáme řešit a budeme informovat o výsledku.

  Znovu opakujeme – Čisté Šlapanice nejsou proti výstavbě hřišť. Jsme ale zásadně proti tomuto způsobu jednání s občany a prosazování záměrů.

   

  Aktualizace k 6.11.2014:

  – podle informací dodavatele zakázky město pozastavilo práce na tomto projektu do ustavujícího zasedání ZM 10.11.2014 – dodavatel očekává, že nové vedení s nimi bude příští týden jednat o dalším postupu.

 • Něco z jiného soudku – úprava “malých míst”

  Šlapanice již mají “psí výběhy” – máme názor, že i tato místa mohou vypadat hezky, a ne jen nevýrazná louka (ikdyž buďme rádi, že není zadlážděno).

  Naši kolegové p.Tesařík a p.Kopeček trochu toto místo vylepšili – a aby to nebylo suchopárné zahráli si na předvolební akci “stříhání velkých projektů”. Děkujeme.

  10336676_888539387825090_2997971731284278763_n

20. stránka z celkem 20« První...10...1617181920