• Rozpočet a strategický plán rozvoje do roku 2025 na 7. zasedání zastupitelstva

  Ve středu 4. 12. od 17 hodin se koná 7. zasedání zastupitelstva města, které bude mít jako hlavní body schválení rozpočtu na rok 2025 a projednání a schválení strategie rozvoje města do roku 2025.  Všechny podklady lze najít na webových stránkách města ZDE.

   

  Před zahájením zastupitelstva složí slib zastupitele dva noví zastupitelé, kteří se ujímají mandátu po rezignaci pana Pavla Petříka (KDU-ČSL) a paní Alexandry Peschlové (ČŠ). Novými zastupiteli se podle výsledku voleb stávají pan Tomáš Lejdar (KDU-ČSL) a paní Marie Zemánková (ČŠ).

  V souvislosti s těmito změnami proběhnou i změny v Kontrolním a finančním výboru.

   

 • Chceme ještě lepší Zpravodaj

  Čisté Šlapanice za sebou mají dlouhou historii snahy o vyvážené informování v médiích města. V začátku naší činnosti občanského sdružení v roce 2009 jsme byli šokovaní skutečností, že jako jednotlivci či občanské sdružení nemůžeme ve Šlapanickém zpravodaji publikovat kritické články k činnosti města.

   

  Tehdejší vedení města – starosta i místostarostové z KDU-ČSL, TOP09, ODS, ČSSD – se přímo podílelo na přípravě Zpravodaje a kritické články nepřipouštělo. Pokud ano, tak byl kritický text doprovázen objasňujícím článkem vedení města. Věcné vysvětlení by nevadilo, problémem byly osobní útoky a zkreslující informace, které tehdy vedení města do svých textů vkládalo. Cenzura Zpravodaje vyvrcholila zákazem publikování tzv. politických článků v roce 2012 (viz ZDE). Politické byly všechny články kritizující činnost vedení města. Tuto praxi posvěcovala i tehdejší Komise pro tisk (ZDE).

   

  Po nástupu na radnici v roce 2014 jsme usilovali o změnu – od cenzury k otevřenosti. Z Komise pro tisk úplně zmizelo vedení města, starostka a místostarostové. Každý politický subjekt v zastupitelstvu získal v  komisi své zastoupení. Pro vyjádření politických stran včetně opozičních byla vyčleněna část Zpravodaje. Své místo našly ve Zpravodaji i kritické názory občanů na činnost radnice. Přijata byla taková pravidla Zpravodaje, která tyto možnosti zaručila.

  Dalším krokem mělo být ustanovení Výboru zastupitelstva pro informace a média. Tento krok jsme v minulém volebním období nedotáhli do konce – důvodem byly názorové rozdíly na stanovení odpovědností za vydávání Zpravodaje, kdy vedení města sice nese faktickou odpovědnost, ale do obsahu Zpravodaje zasahovat nemůže. Rozhodování bylo svěřeno komisi, ta však faktickou odpovědnost za Zpravodaj neměla.

   

  Nyní v září 2019 byl Výbor zastupitelstva pro informace a média ustanoven. Výbor je obsazen po jednom zástupci z každého volebního subjektu v zastupitelstvu: ČŠ, Nezávislí, Změna, KDU-ČSL, ODS, TOP09 a také ČSSD, které se do zastupitelstva ve volbách nedostalo. Většinu ve Výboru tudíž mají opoziční uskupení a nesou tak velkou část odpovědnosti za vyváženost a kvalitu informací ve Zpravodaji. Vedení Výboru zastupitelstvo svěřilo paní Řezníčkové z opoziční ODS.

   

  Praxe ve Zpravodaji od roku 2014 je rozmanitá, snahou redakce je publikovat všechny příspěvky, které obdrží. Redakce neřeší, jak něco zakázat (praxe do roku 2014), ale spíše úroveň jednotlivých příspěvků. Je třeba otisknout vše, co je redakci zasláno? Nebo má redakce povinnost provádět redakční činnost? Může a má chtít po autorech článků faktickou správnost, navrhovat úpravy titulků a obsahu článků tak, aby byly srozumitelné a čtivější? Nebude obviněna z cenzury? Má redakce zajistit informace i ke kritickým a politickým článkům ve stejném čísle? Poslední dva roky jsme vedli společné diskuze jak s komisí, tak v novém výboru, jak se s těmito otázkami vypořádat. Do značné míry však všechny zúčastněné strany zůstávaly ve svých stereotypech a nedařilo se nám mít otevřený pohled na věc. V často již jen politických diskuzích se nám začalo ztrácet to hlavní: smysl vydávání Zpravodaje – čtenáři a informační servis, který jim má Zpravodaj poskytovat.

   

  K odblokování zažitých stereotypů a hlavně ke zlepšení naší praxe jsme proto  pozvali pana Oldřicha Kužílka, který je uznávanou autoritou na vydávání radničních periodik. Dne 7. listopadu proběhl seminář na téma dobré praxe ve vydávání radničních periodik. Pozváni byli členové nového výboru pro informace a média (VIM), samozřejmě členové redakce a také zastupitelé.

   

  Téměř tříhodinové společné setkání přineslo mnoho odpovědí na naše otázky. Úplně základní myšlenkou, kterou pan Kužílek vyslovil, je skutečnost, že je povinností redakce i výboru zajistit za veřejné peníze kvalitní informace k nastolenému tématu – a proto dává smysl, aby všechny informace byly na jednom místě, v jednom čísle periodika. Souběžně s tím je základní povinností redakce také udržet věcnost informací, tzn. bez vkládání hodnotících komentářů, ale současně poskytovat co nejkvalitnější informace a nechat na čtenáři, aby si z těchto informací udělal sám obrázek.

  Stejně tak důležitá je správnost. Pokud redakce zjistí u autora faktickou chybu, je na ní, aby požádala autora o nápravu. Důležitá je včasná a kvalitní komunikace s autory. Pokud autor nápravu odmítá, je povinností redakce uvést správnou informaci.

  Ve třech hodinách nebylo možné probrat vše, co nás při vydávání Zpravodaje trápí. Podstatná byla dobrá vůle všech účastníků semináře pracovat na co nejlepší podobě Zpravodaje pro čtenáře.

   

  A co potěšilo? Dobré hodnocení Zpravodaje, které jsme od p. Kužílka během společné diskuze získali – ocenil podíl alternativních názorů, které Zpravodaj poskytuje. A je na další práci redakce a výboru, aby kultivovali kvalitu a úroveň poskytovaných informací čtenářům. Věřím, že jsme na dobré cestě.

   

  Michaela Trněná

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Šlapanice jako město, kde je radost žít

  V pondělí 4. 11. 2019 od 18 hodin proběhne v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice veřejné projednání aktualizace strategického plánu rozvoje města do roku 2025.  Během projednání s občany bude i prostor na jejich připomínky a dotazy. Všechny podstatné informace k připravované aktualizaci strategie lze najít na webových stránkách města ZDE.

   

  Optimistická vize – Šlapanice jako město, kde je radost žít – vychází od občanů – z dotazníkového šetření strategie jsme se totiž dozvěděli, že 88,5 % občanů se ve městě cítí spokojeně 🙂

  Je to důvod k radosti a optimismu, protože spokojenost ve srovnatelných městech jako Tišnov či Rosice se pohybuje pouze mezi 75-75%.

   

  Z dotazníkového šetření mezi občany (600 odpovědí) dále vyplynula velká spokojenost se základní školou (91% ), Šlapanice jako místo pro výchovu dětí (87%spokojenost), trolejbusové spojení (84% spokojeno), s činností spolků (88%), nabídkou hřišť (82%spokojeno), kulturní a společenské aktivity (82% spokojeno). Dle očekávání je menší spokojenost s vlakovým spojením (jen 68%).

  Poměrně vysokou spokojenost 79% dosáhl svoz odpadů, což je často diskutovaná oblast. Z dotazníků však nevyplývá, že pro občany by se jednalo o oblast, se kterou jsou zásadně nespokojeni.

  Dobrých výsledků dosáhl v hodnocení občanů i městský úřad se 76% spokojených občanů, zde nelze však pominout 24% nespokojených odpovědí.

  Malá spokojenost je s gastrozařízeními ve městě – jen 47%. Jedná se však o oblast, do které město ze své působnosti prakticky zasáhnout nemůže. Je to ale signál podnikatelům v této oblasti.

  Otázka údržby chodníků a komunikací pak dosáhla “jen” 70% spokojenosti.

  Nespokojenost pak panuje v otázce parkování: jen 41% spokojeno v místě bydliště a dokonce jen 26% spokojeno s parkováním jinde ve městě. Ač se jedná o problém společný všem obcím a městům naší velikosti, je zřejmé, že je třeba mu věnovat velkou pozornost.

  Podstatnou zprávou občanů zastupitelům je, že 90% respondentů si přeje město s maximálně 10 000 obyvateli.

  Z dotazníkového šetření tak vyplývá jako podstatné to: že město nezanedbává žádnou důležitou oblast života ve městě a řeší pro občany důležité otázky.

  Celé dotazníkové šetření najdete ZDE.

   

  Budoucí vize Šlapanic je rozvinuta takto: Šlapanice jsou klidným a přátelským městem plným zeleně, bez průmyslové zóny, s přirozeným koncepčním rozvojem, moderním školstvím, udržitelnou dopravou a důrazem na pospolitost občanů.

   

  Na vzniku strategie se podílely tři pracovní skupiny, ve kterých byli zastoupeni všichni klíčoví hráči v příslušných oblastech – od členů komisí, přes zástupce škol a spolků. Do dotazníkového šetření byli zapojeni také podnikatelé ve městě. V řídící skupině strategie pak byly zastoupeny všechny volební subjekty zastupitelstva, projednání v této skupině by mělo zajistit strategii “úspěšný život” a přijetí napříč politickým spektrem, protože strategie přesahuje více než jedno volební období.

   

  Kterými aktivitami chce město tuto vizi naplňovat, se dozvíte právě z návrhové části strategie: ať se jedná o rozšíření kapacity ZŠ nebo navýšení počtu míst v mateřských školách, vybudování kulturního domu, podpora péče o seniory vybudováním denního stacionáře a kvalitního místa pro setkávání seniorů a mnohé další.

   

  Přehledně a v kostce získáte všechny podstatné informace právě na veřejném projednání strategie v pondělí 4. 11. a připomínky lze podat přímo na projednání nebo zaslat do 10. 11. e-mailem. Přijďte a zúčastněte se, plánujeme život ve městě na dalších 6 let.

   

  Upravenou strategii bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo města v prosinci letošního roku.

   

 • Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků v lokalitě Ponětovská

  Zastupitelstvo na svém 6. zasedání v září schválilo diskutovanou směnu pozemků v lokalitě Ponětovská (více ZDE). Pro město to znamená zástavbu rodinnými domy v lokalitě poté, co investor připraví dokumentaci a získá stavební povolení. Součástí směny je příprava infrastruktury a vytvoření nápojných bodů pro scelené městské pozemky. Tím hlavním výsledkem pro město je možnost nově uvážit, jak chce scelené pozemky využít v budoucnosti.

   

  Zápis i podklady zasedání lze najít na webových stránkách města ZDE.  Celý záznam zasedání ZDE.

   

   

 • Snadný populismus ODS

  V minulých dnech dorazil do šlapanických schránek Pohled ODS, podzim 2019. Dovolíme si na našich stránkách krátké vyjádření k “informacím” ODS. “Informace” dáváme do uvozovek záměrně, opozičnímu volebnímu objektu se totiž opakovaně daří vršit v článcích populismus a především zapomínat na svou vlastní NEčinnost pro město.

   

  Šířka ulice Zemědělská 5, 5m

  O šířce ulice Zemědělská vedeme diskuze i v rámci zastupitelstva opakovaně. Ano, jedná se o standardní šířku místní komunikace, kterou projektanti i všechny dotčené orgány schválily. A ano, mohla být širší vzhledem k tomu, že se na ní potkávají jak stroje Bonagra, tak kamiony Varealu. Proč tedy není? V lokalitě proběhly někdy v roce 2007 jednoduché pozemkové úpravy (JPU), které vymezily koridor pro komunikaci Zemědělská. Vymezily ho tak, že více než 5, 5m komunikace se tam nevejde. Museli jsme zvážit, zda nechat cestu v těžce havarijním stavu a tím i ponechat jezdit těžká vozidla přes obytnou zástavbu cca dalších 5-6 let, než se podaří znovu provést další JPU, které pozemky dostatečně rozšíří pro větší vozovku. S ohledem na vysoce problémový stav jsme se rozhodli pro realizaci. Kritika je oprávněná, provoz na nově otevřené komunikaci ukazuje, že bude nutné vytvořit na dostupných parcelách výhybny pro zlepšení provozu. Jsme si toho vědomi a budeme muset vše dotáhnout do konce.

  Je naopak velká škoda, že ODS, která měla v době přípravy pozemkových úprav Zemědělské ve vedení města 1. místostarostu M. Mrkvicu, již tenkrát moudře nezasáhla a nezařídila JPU pro Zemědělskou v dostatečné šířce.

  Pokračovat ve čtení

 • Sýpka pro město, směna pozemků v lokalitě Ponětovská: 5. ZM

  Zastupitelstvo na svém 5. zasedání 19. 6. 2019 schválilo několik důležitých věcí: koupi historické budovy Sýpky z roku 1911 pro budoucí záměry města, koupi 2, 3 ha pozemků od města Brna. Dále zrušilo záměr na prodej 3, 2ha městských pozemků v lokalitě Ponětovská a schválilo směnu pozemků v této lokalitě.

   

  Pokračovat ve čtení

 • Nákup pozemků města Brna, nové řešení záměru Ponětovská – 5. zasedání ZM 19. 6. 2019

  Ve středu 19. 6. 2019 se od 17. hodiny koná 5. zasedání zastupitelstva města. Na programu má mimořádně zajímavé body pro další rozvoj našeho města – nové řešení lokality Ponětovská, nákup více než 2ha města Brna a koupě historické Sýpky v centru města, dotace spolkům, strategický plán. Pokračovat ve čtení

 • Zapojte se do rozhodování o budoucnosti Šlapanic

  Do konce června bude probíhat dotazníkové šetření, které je podkladem pro připravovaný strategický plán města. Máme jedinečnou možnost ovlivnit budoucí dění ve svém městě prostřednictvím dotazníkového šetření názorů občanů Šlapanic.

  Pokračovat ve čtení

 • Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města 10. 4. 2019

  Zveme na 4. zasedání zastupitelstva města Šlapanice, které se koná ve středu 10. 4. 2019 v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice od 17 hodin. Program je zveřejněn na webových stránkách města společně s podklady pro jednání ZDE.

   

  Pokračovat ve čtení

 • Rekonstrukce Jungmannovy ulice a další novinky z 3. zasedání zastupitelstva

  Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 20. 2. 2019 schválilo podání žádosti o dotaci na připravovanou rekonstrukci ulice Jungmannova, žádost o převod pozemku od státu v sousedství bytových domů města na Lidické ulici a areálu Cukrovaru, vypořádání pozemků pod cyklostezkou na Ponětovice a další body.

   

  Zajímavými body pro občany by mohly být informace starostky a obou místostarostů z úvodu zasedání, které obsahovaly např.

  pozvání na nově připravovanou akci Starostův přespolní běh mezi Šlapanicemi, Jiříkovicemi a Ponětovicemi, který se poběží v sobotu 28. 9.  2019. Trať bude 9,15 km dlouhá, můžete již začít trénovat 🙂  (J. Kopeček)

   

  informace o zisku z areálu Cukrovaru, který od svého nákupu v říjnu 2017 přinesl do rozpočtu města 8, 6mil.. Z kupní ceny 21,4mil. Kč tak již do rozpočtu města vrátil 40% své kupní ceny. V dalších letech bude příjem nižší s ohledem na to, že některé z pronajímaných budov budou muset být demolovány kvůli sanaci. (J. Kopeček)

   

  Informace o startu sanace Cukrovaru (psali jsme i ZDE) (M. Trněná)

   

  připomínky města k návrhu Zprávy o uplatňování ZUR JMK (týkající se budoucího dopravního uspořádání i na našem katastru) lze shrnout: trasování obchvatu Slatiny po slatinské straně dálnice D1 v celé délce obchvatu od “staré vyškovské” po Řípskou ulici, podporujeme plnohodnotné napojení na D1 u Rohlenky, nesouhlasíme s budováním nové mimoúrovňové křižovatky u Tvarožné (vysoké náklady a další zábory půdy a zásahy do krajiny) a s možným pokračováním jihovýchodní tangenty ke Kobylnicím, která by vybízela k další stavbě silnice napříč územím Ponětovic a Jiříkovic, (M. Trněná)

  Pokračovat ve čtení