• … a další článek s “politickým podtextem” – jestli p.Novák takhle řídí malou komisi, jak asi řídí SATESO?

  Další z řady článků, které nechce koalice publikovat ve Zpravodaji. Tentokrát náš náhled proč nepracovala dobře Komise pro strategický výzkum, který se zcela liší od názoru předsedy této komise, p.Nováka, místostarosty a který byl publikován v minulém Zpravodaji.

  Po zkušenostech s řízením této komise mi připadá logická otázka: “Jak p.Novák řídí SATESO, když nedokáže uřídit ani komisi o několika lidech?”. Odpověď snad ani nechci znát.

  A nyní již vlatní zamítnutý článek:

   

  Proč se nedaří spolupráce koaliace a opozice při tvorbě strategie města?

  Komise pro strategické plánování po roce fungování skončila. V posledním Zpravodaji jsme se mohli dočíst o rozčarování p.místostarosty Nováka o postoji opozice, která nepodpořila jeho návrh realizovat projekt ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

  Rada města jako důvod zrušení komise uvedla fakt, že žádný z členů komise nepřišel s žádným návrhem.

  Komise se hned na jednom z prvních jednání dohodla na návrhu pro RM – a to vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele podkladů pro strategii. Následně bylo členům komise oznámeno, že Rada města rozhodla předložit Zastupitelstvu města návrh, aby tento projekt realizovala Masarykova univerzita – a přitom žádná informace, proč se nebude realizovat komisí navržené výběrové řízení.

  Návrh na výběrové řízení opakovala komise celkem 3x – ani jednou nedostala zpět vysvětlení, proč se tento návrh nerealizuje (RM samozřejmě nemusí komisi nic zdůvodňovat, ale slušnost by minimálně byla sdělit „proč tento návrh neakceptuje“). A teď se p.Novák pozastavuje nad tím, že nikdo z komise nepřišel s žádným návrhem. Asi jako předseda komise opomenul členům sdělit, že očekává řešení v podobě konkrétního dodavatele (i když každý rozumný manažer si při takovém zadání nechá zpracovat nabídku od více dodavatelů a nebude prosazovat jen jednoho dodavatele). Nebo opomenul, že na rozdíl od členů komise, kteří dělají tuto práci po zaměstnání je jediný, který má velký prostor připravit kompeltní návrh.

  Nemá cenu dále rozebírat kde vznikl problém – napsáno už bylo dost (článek p.Nováka vyšel v minulém Zpravodaji, články na stejné téma od ČŠ a ODS nebyly pubikovány). Zástupci ČŠ opakovaně zdůrazňovaly p.Novákovi, že nekritizují jeho návrh na řešení Masarykovou univerzitou, ale ten fakt, že nikdo členům komise neodpověděl, proč se nerealizuje výběrové řešení a to, že jim bylo oznámeno (bez jakékoli předchozí diskuse) rozhodnutí RM o realizaci projektu dle návrhu p.Nováka. Pak ale nechápeme jaký je smysl komise.

  Členové Čistých Šlapanic, kteří se snažili aktivně zapojit do práce na strategii považují za hlavní příčinu nedostatečné práce komise nekvalitní způsob řízení p.Nováka. Způsob vedení práce komise, komunikace mezi RM a komisí, práce s fakty a další jasně ukazují, že p.Novák nemá dostatečně manažerské schopnosti pro přípravu takového materiálu. Proto považujeme další práci komise pod vedením p.Nováka za zbytečnou.

   

  Aktuální dodatek pod čarou:

  Rada města, která ani jednou nereagovala žádným způsobem na návrh komise “reailzovat výběrové řízení” se po zrušení komise rozhodla “realizovat výběrové řízení”. Co na to říct?

   

  Zmeškal Pavel

 • Článek s “politickým podtextem” se nevešel do Zpravodaje – aneb MÚ Šlapanice uspěl v celostátní soutěži

  Další z řady článků, který odmítla Redakční rada publikovat ve Zpravodaji si můžete přečíst aspoň zde:

   

  Třetí místo v celostátní soutěži pro Šlapanice. Za co? Za zneužívání radničního periodika ve Šlapanicích

  Starosta Šlapanic J. Klaška (KDU) a místostarostové P. Horák (TOP09) a S. Novák (ČSSD) získali za zneužívání šlapanického Zpravodaje třetí místo v hodnocení odborné poroty v soutěži o “otevřenost” úřadů, kategorie Svoboda projevu. V hlasování veřejnosti obsadili dokonce 2. místo.
  Soutěž pořádá již 10. rokem nezávislý web pro otevřenost veřejné správy Otevřete.cz. Otevřeností je míněna především „otevřenost – vstřícnost“ samosprávy či úřadu vůči občanům.

  Organizátoři soutěže hodnotí činnost vedení Města Šlapanice v redakční radě Zpravodaje takto: “Periodikum se rozsáhle zneužívá k prezentaci výhradně názorů starosty a místostarosty. Rada města přijala rozhodnutí, zakazující ve Zpravodaji zveřejňovat „články s politickým obsahem. Přitom pravidelně starosta, někdy i místostarosta, publikují rozsáhlé politické články – líčení svých pracovních úspěchů. Redakční radu tvoří starosta, místostarosta, 2 zaměstnanci a předsedkyně komise pro tisk a informace. I když měla redakční rada k dispozici 2 články na stejné, diskutované téma (příprava strategie obce), otiskla jen jeden, a to místostarostův. Oponentní zamítla. Na námitku občana na střet zájmů starosty a místostarostů, kteří členstvím v redakční radě získávají výhodu ovlivňovat informace o své práci, zastupitelstvo vzalo „na vědomí, že starosta ani místostarostové nejsou v případě své účasti v redakční radě ve střetu zájmů“.

  A co na to říká pan starosta Klaška?  ”Za vydávání jsme odpovědní my, proto musíme kontrolovat, aby se do zpravodaje nedostaly nějaké pomluvy nebo lži,” uvádí se v článku Moderního Brna z 20. 9. 2012.

  Za lži, pomluvy nebo nepravdy označuje redakční rada především články, které by mohly narušit mediální obraz členů vedení obce a jejich činnosti. Publikovat články nemohou proto často dokonce ani opoziční zastupitelé, byť si je občané zvolili.

  Ve Šlapanicích však voliči opozičních stran přispívají místo na objektivní informování občanů na reklamu vládnoucích zástupců KDU, TOP09 a ČSSD. Šlapaničtí zástupci těchto stran se tak vysmívají opozičním voličům a naznačují, že jejich názor vyjádřený v demokratických volbách pro ně nemá žádný význam ani váhu. Jejich peníze však rádi využijí.

   Trněná Michaela

 • Co se dělo na 11.jednání Zastupitelstva města – 12.12.2012?

  SATESO a nebezpečný odpad na skládce:

  –   dotaz, zda bylo ukončeno ukládání nebezpečného odpadu na skládku odpadů SATESO, který už od minimálně od léta produkuje nebezpečný čpavek, který také obtěžuje zápachem obyvatele přilehlých ulic.

  • ZÁVĚR: Místostarosta Novák informoval, že byla provedena opatření k odstranění zápachu konzultovaná s odborníky. Druhý den po zasedání ZM byl čpavek cítit opět.
  • OTÁZKA PRO OBČANY – je už problém vyřešen? Jak je možné, že už mnoho měsíců se vozí na skládku nebezpečný odpad, který je tam ze zákona zakázán?

   

  Nebezpečná zastávka na Brněnské:

  –   podnět k přesunu zastávky IDOS na Brněnské – připojili jsme se k podnětu občanů na přesun zastávky – důvodem je nebezpečnost zastávky, chodci vstupují do vozovky, když zastaví autobus, vzniká nepřehledná dopravní situace. Úzký chodník nutí do vozovky vstupovat i děti při cestě do/ze školy (pokud na zastávce čekají nebo vystupují lidé).

  • ZÁVĚR: Dle odpovědi starosty trvá Kordis na umístění zastávky na tomto místě (přitom máme k dispozici stanovisko Kordisu, že je místo zastávky je v rozhodnutí obce) a nechal si zpracovat 6 návrhů, kdy ani jeden není reálný – takže není jak jinak řešit tuto situaci.
  • OTÁZKA PRO OBČANY – je pro starostu důležitější dodržovat pravidla IDOSu nebo bezpečnost procházejících dětí a občanů? Proč nechce starosta řešit rozpor v názorech Kordisu?

   

  Podněty vedení obce a Kontrolnímu výboru:

  –   podnět vedení obce k přezkoumání údajných závad v rekonstruovaném bazénu ZŠ, např. korodující zábradlí, zatečená zeď u recepce, dveře sprch se otvírají tak, že do sprch je vidět z bazénu,aj.

  –   podnět Kontrolnímu výboru k přezkumu – proč byla zastupitelstvu obce předložena odborem územního plánování MěÚ Šlapanice ke schválení změna ÚP na krajinnou zeleň v místě, kde stavební odbor MěÚ Šlapanice povolil komunikaci firmy Vatex/Vareal.

  –   podnět Kontrolnímu výboru k přezkumu skutečnosti, že zástupce naší obce ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ) ing. J. Střechovský neinformoval obec o skutečnosti, že byl podepsán Dodatek ke smlouvě mezi SPZŠ a firmou CTP Invest, ve kterém byla za realizaci zóny sjednána vysoká finanční odměna pro sdružení (v řádu desítek milionů korun)

  • ZÁVĚRY – uvidíme kdy a jak město odpoví

  –   podnět ke zveřejňování podkladů zasedání ZM předem na webu současně s programem, aby se občané mohli s podklady seznámit v předstihu. Důvodem podnětu je fakt, že z programu na webu MÚ není většinou poznat co se bude řešit.

  • ZÁVĚR: nebyl přijat, koalice KDU, TOP a ČSSD pro něj nehlasovala
  • zajímavá byla připomínka p.Jáchymiákové, aby „ČŠ uspořádávali setkání s občany, kde jim mohou program prezentovat a naši hodní voliči určitě přijdou“
  • OTÁZKA PRO OBČANY: – proč nechce koalice zveřejňovat podklady s předstihem?

   

  RŮZNÉ:

  –   na dotaz, proč ing. J. Střechovský neinformoval naši obec o podpisu dodatku ke smlouvě mezi SPZŠ (sdružení Průmyslová zóna) a firmou CTP, a tedy možné finanční odměně pro obec,  odpověděl J. Střechovský jedním slovem: “nevím”.

  • ZÁVĚR: zajímavá byla reakce koaličních zastupitelů – toto prohlášení vzbudilo smích
  • OTÁZKA PRO OBČANY – co si mám myslet o zastupitelích, u kterých zamlčení odměny pro město vyvolává smích?

  –          zajímavá byla i reakce starosty na dotaz p.Mrkvici, kterému nevytiskli jeho článek ke strategii ve Zpravodaji – jakou možnost má zastupitel k publikování svého názoru.

  • Odpověď starosty – „Věřím, že jste natolik zkušeným zastupitelem, že si nějakou cestu najdete“

  –          občan z okolí baru Tequilla se dotazoval jak bude řešena jeho stížnost na opakované rušení nočního klidu

  • Odpověď starosty – opakoval stále dokola, že má jen jednu stížnost a nemůže nic dělat
 • Pozvánka na projednání “DOPRAVNÍ STUDIE ŠLAPANIC”

  Dobrý den,

  dovolujeme si Vás upozornit na možnost zúčastnit se projednání dopravní koncepce města Šlapanice. Seznámit se s koncepcí dopravy města Šlapanice se mohou občané na “semináři”, pořádaném Městem Šlapanice 3. a 10. 12. 2012 v 17.00 v zasedací místnosti MěÚ Šlapanice.

  Čisté Šlapanice využily možnost podávat připomínky k předložené koncepci dopravy prostřednictvím svých zastupitelů v září tohoto roku (naleznete je v příloze). O jejich vypořádání jsme zatím informováni nebyli. Zadání koncepce dopravy naleznete http://ciste-slapanice.info/Dokumenty/Uzemni_plan/zadani_koncepce_dopravy_Slapanice.pdf.

  Všem občanům vřele doporučujeme se “seminářů” zúčastnit a podávat připomínky ke koncepci právě nyní!  Občané Šlapanic a Bedřichovic jsou těmi, kteří se denně setkávají s úskalími dopravy ve svém nejbližším okolí a proto je nejlépe znají. Pro zpracovatele Koncepce jsou tyto připomínky velmi cenné a pravděpodobně je lze ještě do koncepce doplnit.

   

  Se srdečným pozdravem za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

 • VÝZVA OBČANŮM – pomozte nám zveřejnit, jak probíhá Zastupitelstvo města!

  Vážení spoluobčané, ČŠ usilují o samosprávu, která je ke svým obyvatelům přátelská a otevřená. Pokračovat ve čtení

 • Přijďte pomoc zlepšit prostředí ve Šlapanicích – sázení aleje u Žuráně

  Vážení spoluobčané,

  dovolujeme si Vás pozvatna další

  SÁZENÍ ALEJE.

  Tentokrát budeme sadit javory na pravé straně silnice od remízku pod Žurání ke „státničce“.

  Zájemce o pomoc tedy prosíme, aby přišli

  v sobotu 20. 10. 2012 v 9 hodin

  k remízku pod Žurání.

  Co s sebou?

  Vhodné oblečení a obuv, rukavice, rýč, případně palici a dobrou náladu.

  Menší skupinka bude zároveň sázet lípy v Bedřichovicích, takže bedřichovičtí dobrovolníci mají

  sraz v 9 hodin na tamním dětském hřišti.

 • kamera

  Umí si někdo představit nesmyslnější důvody pro nesouhlas s veřejným VYSÍLÁNÍM jednání ZM?

  Na zasedáních ZM to někdy působí dojmem, že zastupitelstvo je podřízeno radě města, i když dle zákona by to mělo být naopak. Na 10. ZM koalice popřela (jednomyslně) své předchozí rozhodnutí (rovněž jednomyslné), tedy „zájem informovat občany prostřednictvím záznamu zasedání zastupitelstva města“. Rada města totiž vysílání záznamů na Infokanálu nepodporuje, fakticky je zrušila na jaře 2011. ZM tedy v TV stále neuvidíte.

  PROČ? Ve zkratce volně parafrázujeme (a komentujeme) některé argumenty koalice proti veřejnému vysílání veřejných zasedání ZM:

   občané jsou informováni dostatečně (místostarosta Horák, TOP09) – například prostřednictvím městskou radou cenzurovaného Zpravodaje

   kvalita záznamů je špatná, i rodiče p. starosty si na ni stěžovali (starosta Klaška, KDU) – kdo jiný, než starosta města, by měl umět zařídit, aby byly záznamy technicky kvalitní; navíc současné vybavení je dle vyjádření odpovědného pracovníka MÚ dostatečné, dle p. starosty nikoli

   Čisté Šlapanice předložily sdělení ÚOOÚ, která možná nejsou pravá (p. Zycháček, TOP09) – stanovisko Úřadu na Ochranu Osobních Údajů totiž vysílání záznamů za dodržení určitých podmínek připouští, ale p. Zycháček zpochybní pravost čehokoli, co předloží ČŠ (asi podle hesla: podle sebe soudím tebe)

   chtěl dát Čistým Šlapanicím šanci, ale teď vidí, že to s nimi nejde (p. Zycháček) – vypadá to jako zklamání z nevydařeného handlu ve stylu: kdybyste nám neházeli klacky pod nohy, mohli jste mít drobty ze stolu

   osobně se nesetkal s občanem, který by vysílání požadoval (p. Vavro, KDU) – zřejmě ne všech cca 7 tisíc obyvatel Šlapanic má potřebu se s p. Vavrem setkat

   nechci dělat Čistým Šlapanicím reklamu (p. Zycháček) – zastupitelé ČŠ přece nejsou jediní, kteří se účastní zasedání zastupitelstva

   občané by si o zastupitelích udělali špatnou představu na základě toho, co se na zastupitelstvu odehrává (p. Vavro, KDU) – !!! BINGO neboli TREFA DO ČERNÉHO !!! Vedení města by zřejmě rádo, aby si o něm občané dělali představu jen na základě sebechvalných článků a propagačních fotografií ve Zpravodaji.


  VÝŠE UVEDENÁ ARGUMENTACE A POSTOJE PODLE NÁS JEDNOZNAČNĚ ODŮVODŇUJÍ NUTNOST VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZM VYSÍLAT!

  Právě proto, aby občané věděli, jak se všichni zastupitelé na jednáních ZM chovají, co říkají, jak naplňují předvolební sliby, čí zájmy hájí.

  Odpověď na otázku v úvodu je zřejmá:

  – vedení města se bojí ztratit punc dokonalosti, bezchybnosti, vševědoucnosti, zodpovědnosti, slušnosti, …, zkrátka nálepku toho, který drží své slovo, dělá vše nejlépe a jediný stojí za to být znovu zvolen.

  Účastníci jednání ZM jsou totiž často svědky manipulace, bagatelizace vlastních chyb, přehlížení názorů občanů, projevů nadřazenosti a jednání z pozice síly (přestože koalice zastupuje jen cca 50 % voličů) a jiných způsobů „vrchnostenského“ chování.

  Informovaní obyvatelé obce, kteří si sami vytvoří úsudek, jsou nebezpeční pro papaláše všech režimů – porovnávají slova a činy, kladou nepříjemné otázky a nenechají sebou manipulovat.

  ČISTÉ ŠLAPANICE BUDOU I NADÁLE HLEDAT ZPŮSOB, JAK ZASEDÁNÍ ZM ZPŘÍSTUPNIT CO NEJVÍCE OBČANŮM.

 • Koalice zrušila Komisi pro strategii, protože opozice nespolupracovala – a jaká je pravda?

  Rada města (RM) na svém zasedání zrušila “Komisi pro strategické plánování”, protože už dál nemá dle jejich názoru smysl – toť vše z jejich úst. A “ty si občane udělej závěr sám, ikdyž nemáš informace jak to ve skutečnosti bylo”.

  Proto dáváme k dispozici přehled základních kroků, jak probíhala spolupráce při tvorbě strategie:

  1. 2011 – ZM deklarovalo zájem vytvořit komisi za účasti všech volebních uskupení, aby strategie měla podporu všech zastupitelů

  2. leden 2012 – Komise, kterou vedl místostarosta p.Novák doporučila RM vyhlásit výběrové řízení na zpracování analýzy (totéž i v dubnu)

  3. únor 2012 – RM se usnesla doporučit ZM realizovat řešení navržené p.Novákem (a o kterém Komise vůbec nevěděla)

  4. duben 2012 – p.Novák představil Komisi toto své řešení, bez jakéhokoli zdůvodnění, proč se nerealizuje doporučení Komise (tj.výběrové řízení)

  5. červen 2012 – ZM schválilo návrh p.Nováka – analýzu mají zpracovat odborníci z Univerzity, jinak zaměstnavatel p.Nováka

  6. červen 2012 – Odborníci z Univerzity od této spolupráce nakonec ustoupili, “prý, že není podpora celým ZM”. Což je divné, když při následném kontaktování sdělili, že uvedený projekt mohou klidně dělat.

  7. září 2012 – Rada zrušila Komisi, protože už nemá dál smysl
  Tento průběh vyvolává řadu otázek, na které zná odpověď asi málokdo:

  – proč se Komise ustavila, když RM ani neuznala ji dát vědět, že nebude respektovat její doporučení (ani nevysvětlila důvody proč)?

  – proč p.Novák prosazuje řešení, které se na Komisi vůbec neprobíralo, ani ji o tom neinformoval

  – má p.Novák schopnost vést takovou Komisi, když nemá žádné zkušenosti s tvorbou strategie? (stačí se podívat na zápisy z jednání Komise a můžete si udělat obrázek o řídících schopnostech p.Nováka)

  – proč p.Novák neustále tvrdí, že “není podpora všemi zastupiteli”, když ani Komisi neinformuje o svém návrhu?

  – proč p.Novák dokola tvrdí, že analýza bude stát 1 mil.Kč, i když mu ostatní zástupci v Komisi tvrdí, že to tak není (a mají to ověřené)
  CO ŘÍCT ZÁVĚREM?

  Je to typická ukázka, jak si koalice představuje spolupráci s opozicí – “dělejte co chceme, pokud to dělat nebudete, Komisi zrušíme”.

  Nakonec asi dobře vše dopadlo – pokud by měl tvorbu strategie vést p.Novák, utratilo by město statisíce za materiál, který by byl akademicky velmi fundovaný, ale pravděpodobně prakticky těžko použitelný.

 • Cenzura ve Šlapanicích opět oceněna

  Radnice Šlapanic za svoji cenzurní činnost získala stejně jako loni 3.místo v soutěžit “Otevřeno x Zavřeno” – bohužel, ale v té negativní části.

  Cenzurní činnost p.starosty a celé Rady města se potvrdila schválením nominace jejich posledního cenzurního kroku v soutěži “Otevřeno x Zavřeno”. Organizátor hodnotí jejich krok jako “výrazný příklad otevřené cenzury a zneužití radničního periodika“. Bliží informace najdete zde:

  http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2012/hlasovani-zavreno-svoboda-projevu-2012/#zp11

  Jedná se o krok, kdy Rada na jedné straně zamítla pulbikovat ve Zpravodaji příspěvek zástupce Čistých Šlapanic k činnosti nové Komise pro strategii (šlo o jeho pohled na činnost této komise) a na druhé straně publikovala článek p.místostarosty Nováka, který měl stejné téma (jeho pohled na Komisi).

  Přestože máme důkazy, že p.Novák uvádí naprosto klamné informace a uvádí čtenáře v omyl, nemáme bohužel možnost veřejnosti ukázat jaký je skutečný stav.

  V poslední době používá vedení cenzuru i přímo v zápisech z jednání Zastupitelstva města – pro ověřování zápisu jsou voleni jen zástupci koalice a v zápisech se následně objevují jen některé informace z jednání. Téměř systematicky se vynechávají diskuse kolem “nepříjemných” témat. Veřejnost tak nemá možnost se vůbec dovědět co se vlastně na jednání Zastupitelstva skutečně děje. Na dotaz, proč nejsou uvedeny všechny informace v zápise p.starosta odpověděl – “zákon je dodržen”.

  A pan starosta má vlastně pravdu, když tvrdí: “Pokud občan chce, informace si sežene”. Třeba v zápise z jednání Zastupitelstva pane starosto?

  Pavel Zmeškal

 • Seminář zastupitelů k dani z nemovitosti a dopravní studie

  Dne 10. 9. 2012 se konal seminář zastupitelů na téma dopravní studie, část diskuze byla věnována dani z nemovitostí.

  Zde předkládáme několik postřehů z jednání:

  DORPAVNÍ STUDIE Šlapanice a Bedřichovic

   dopravní studie v současné podobě navrhuje zklidnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti. Některá z navrhovaných opatření mohou být realizována s poměrně malými náklady a tedy rychle, jiné jsou otázkou dlouhodobého plánování. Jednou z možností, na kterou studie např. upozorňuje je možnost většího využívání železniční dopravy k cestě obyvatel do Brna.

   studie se zabývá na podnět občanů mj. dopravní situací na příjezdu k základní škole či kolem dětských hřišť v Bedřichovicích. Pozornost je věnována také přechodům a možnostem parkování.

   

  DAŇ Z NEMOVITOSTI

   koalice se připravuje na zvednutí daně z nemovitostí a k tomuto tématu proběhl seminář za účasti zastupitelů

   jako důvod zvyšování daně se uvádí investiční akce (počínaje školou a KD v Bedřichovicích konče) a opravy obecního majetku. Dále také schodek na popelném (tedy rozdíl v příjmu obce od občanů a platbách firmám likvidujícím odpad).

   postoj zastupitelů ČŠ – “obec momentálně podle našeho názoru nehospodaří se svěřenými prostředky tak dobře, jak by měla a je účelné realizovat nejdříve všechny kroky k šetření a pak teprve uvažovat o zvedání daně”.

   obec by měla v příštím roce navíc získat další peníze díky novému rozpočtovému určení daní (odhadovaný příjem se pohybuje od optimistických 12 milionů (uvádí MF ČR) po 8, 5 milionu (prezentovaný vedoucím FO našeho MÚ).

   obec v posledních 2 letech snížila náklady v řadě položek, což je velmi pozitivní přístup (telekomunikace, energie, odpady, cesťáky, benzín, apod.)

   na druhé straně je ještě řada oblastí, kde lze o úsporách jednat a hledat cesty:

  o zrušení postu jednoho místostarosty

  o příliš vysoké náklady na vysílání informací

  o náklady spojené s veřejnými zakázkami (především zakázky malého rozsahu)

   bohužel koalice zcela odmítá diskusi na některá z těchto témat (např. zrušení pozice místostarosty), kde by bylo možné před zvýšením daně z nemovitosti hledat úspory

  Negativním rysem této diskuse bylo opětovné chování zastupitele a člena Rady města p.Zycháčka, který na tomto fóru neumí věcně argumentovat a prodlužuje diskuse zbytečnými apely a osobními útoky na adresu nezávislých zastupitelů, Vítáme kritiku na naši adresu a věříme, že p.Zycháček se příště vyvaruje obecných útoků a povede diskusi na zákaldě věcných faktů a konkrétních argumentů. Pokud to neumí, velice rádi mu poradíme, jak na to.

  Touto cestou vás zveme na příští jednání ZM – 19.9.2012, kde se bude o dani z nemovitostí rozhodovat.

  Pavel Zmeškal

40. stránka z celkem 41« První...102030...3738394041