• Průvodce volbami 2014 – Jak volit do zastupitelstva

  Voličem je ten, komu je 18 let a má obecní občanství = má trvalý pobyt na území obce.

  Při každých volbách dostanete spolu s hlasovacím lístkem také podrobný popis, jak volit a jak a co přesně vyplnit či zaškrtnout.

  Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán ve stálém seznamu voličů případně dodatku stálého seznamu voličů.

  Stálý seznam voličů vede obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu pro voliče – občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

 • Je možné zvýhodnit občany při pronájmu pozemků města (parkování), pokud se o pozemky města starají?

  Na dřívějších jednání ZM jsme několikrát vznesli dotaz, zda je možné zvýhodnit občany při pronájmu pozmeků města (na parkování), pokud se o pozemky starají. Nyní se nám již podařilo získat odpověď, co se v této věci realizovalo. Předkládáme:

  Vážení,
  S uvedenou problematikou za placení poplatku za užívání veřejného prostranství pro parkování jsme se na OISM zabývali, a to současně s
  právníky úřadu, abychom mohli navrhnout řešení, které bude pro obyvatele přijatelné a současně bude po právní stránce v pořádku.
  Na minulé RM konané dne 18.6.2014 předložilo OISM nový postup pro placení za dříve zbudovaná parkovací stání občany - podle ústního sdělení MS Horáka
  bylo toto řešení radou město schváleno (nemá zatím zápis z této RM, takže dále jen uvádím to, co bylo OISM navrženo).
  
  OISM eviduje doposud zpoplatněné parkovací stání na základě úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství a toto bude nadále platit pro ta místa,
  která byla zbudována městem, a jde nadále o vyhrazená parkovací místa (zejména podél komunikacích III. tř.). Ostatní parkovací místa - tj.
  zbudovaná občanem na pozemku města podél místních komunikací, budou tedy nově pronajímána na základě smlouvy o nájmu pozemku, a to za ceny schválené
  RM - návrh byl: do 10 m2 ve výši 1.500 Kč/R a do 20 m2 za cenu 3.000 Kč/R.
  Tímto bude řešeno zvýhodnění občanů, kteří se finančně podíleli na zbudování parkovacích míst a starají se o ně.
  ...
  
  S pozdravem
  
  Ing. Jana Seidlová
  vedoucí odboru investic a správy majetku
  Městský úřad Šlapanice
  Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
  tel.: 533 304 360, mobil: 602 507 735
  e-mail: seidlova@slapanice.cz
  www.slapanice.cz
 • 20.zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady – 10.9.2014

  Ve středu 10. 9. 2014  se koná 20. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále základní školy. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  PROGRAM:

  1. Zahájení

  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele

  3. Určení ověřovatelů zápisu

  4. Schválení proramu jednání

  5. Konrola úkolů z minulého zasedání

  6. Kupní smlouva č.KS-2014-13 – pozemky p.č.2951/1, p.č.2952/10 a p.č.2949/41, vše v k.u.Šlapanice bod 6 – kupni smlouva

  7. Kupní smlouva č.KS-2014-14 – pozemky p.č.3016/2, č.KS-2014-15 – p.č.3018/2, č.KS-2014-16 – p.č.3012/2, vše v k.u.Šlapanice. Cena 600,-Kč/m stanovena dohodou.

  8. Převod pozemků od SPÚ ČR na Šlapanice bod 8 – převod pozemků

  9. Návrh finančních odměn členům výborů ZM: odměny byly stanoveny na základě doporučení předsedů obou výborů zastupitelstva – finančního a kontrolního. Odměny se podle aktivity členů pohybují od 550-2200 Kč.

  10. Informace o rozpočtových opatřeních č.8,9,10,11/2014 bod 10 rozpoctova opatreni

  11. Informace z výborů Zápis kontrolního výboru ZM Šlapanice

  12. Informace ST, MS, TAJ

  13. Diskuse členů ZM a občanů

  14. Závěr

 • Volební kandidátky stran a uskupení ve Šlapanicích – volby 2014

  Zajímá vás, kdo bude kandidovat do šlapanického zastupitelstva v komunálních volbách 10.-11.10.2014?

  Podívejte se na kandidátky – http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=2&xnumnuts=6203&xobec=583952

  Pro přehlednost uvádíme první 3 kandidáty všech uskupení, které se účastní voleb 2014:

  1.místo 2.místo 3.místo
  Čisté Šlapanice Trněná M. Kopeček J. Zmeškal P.
  Nezávislí 2014 Klaška Michal Hermann P. Velan M.
  Změna pro Šlapanice Karásek A. Zeman J. Procházková K.
  ANO 2011 Sova T. Tomeček J. Kanarková J.
  ČSSD Novák Sv. Kouřil I. Častulík P.
  KDU-ČSL Vavro I. Novák Zd. Klaška Jaroslav
  ODS Kadlc Z. Řezníčková A. Brunclík M.
  TOP09 Horák Pavel Zycháček J. Buchtová H.

   

   

 • Šlapanická strategie – porovnání s jiným městem

  Před několika měsíci místostarosta Novák (ČSSD) připravil strategii Šlapanic – k její kvalitě jsme se již několikrát vyjadřovali (zde). Pro zajímavost bychom dnes rádi ukázali příklad jak by správně mohla strategie vypadat.

  Jak vypadají cíle ve šlapanické strategii?

  Strategický cíl: Péčí a rozvojem občanské vybavenosti v oblasti bydlení, služeb, vzdělávací, zdravotnické a sociální infrastruktury a podmínek pro volnočasové vyžití zajistit kvalitní sociální prostředí a přispět tak ke spokojenosti všech generací místních občanů. Podporou apelace na zdravý životní styl obyvatel a jejich environmentálním vzděláváním, bojem ….

  Strategický cíl: Řešením dopravní situace včetně dopravy v klidu snížit intenzitu dopravy ve městě, zvýšit bezpečnost pěších i účastníků motorové a bezmotorové dopravy a přispět ke zkvalitnění života místních občanů, ke zvýšení konkurenceschopnosti zdejších podnikatelů a k zatraktivnění pobytu domácích i zahraničních návštěvníků města. …

  Příklad správně zpracovaných cílů můžeme najít v příkladu strategie Vídně – jasné, konkrétní, měřitelné! Například:

  – zvýšení efektivity a snížení celkové spotřeby energie o 40% do r.2050

  – podíl zeleně vzroste do r.2030 více než o 50%

  – spotřeba energie v dopravě bude snížena o 10%

  Viden - strategicke cile

 • Volební seriál – Díl 8.: “Lze snížit výdaje a zvýšit příjmy města?”

  Jak vidíme dnešní stav?

  Financování a hospodaření města má řadu možností jak je zefektivnit – v oblasti nákladů:

  • pokud místostarosta Novák (ČSSD) zvládá 2 pracovní poměry, není nutná pozice druhého místostarosty města, která občany stojí za rok cca 700 000 Kč (více informací – zde , zde, zde)
  • prostředky vynaložené na územní plánování byly předražené, rovněž některé investice byly zmařené (např. zde)
  • zkušenosti z řady měst ukazují jak výrazně se dají snížit výdaje na veřejné zakázky i cenu dodávek správnou organizací výběrových řízení a elektronických aukcí
  • výběrová řízení menšího rozsahu nejsou plně transparentní a nejsou uveřejňovány smlouvy, které jsou s dodavately uzavírány. Zákon to sice nevyžaduje, ale v zájmu města by mělo být, co nejvíce informací zveřejňovat, protože hospodaří s veřejnými prostředky (jak to chodí ve Šlapanicích najdete – zde , zde , zde , zde)
  • co se týká hospodaření společnosti SATESO, není nastavený reálný plán postupného uzavírání skládky a nákladů s tím spojených. Uzavírání skládky si v budoucích letech vyžádá přes 20-30 mil.nákladů. Navíc MS Novák (odpovědný za řízení SATESO) nereskeptuje doporučení Finančního výboru a městu tak mohou hrozit velké sankce kontrolních orgánů. Hospodaření SATESO je stále velmi neprůhledné.
  • v našem městě není plně nastaveno hospodaření s odpady, především s bioodpady a město prozatím nezvýhodňuje občany, kteří odpad třídí. Řada měst ukazuje příklady jak snížit náklady města na hospodaření s odpady.

   

  V oblasti příjmů:

  • v čele města je již druhé volební období koalice složena se silných politických stran, které mají vazby jak na kraj, tak na ministerstva, ale i přes to se městu nepodařilo zajistit významnější dotace z EU. Zkušenosti jiných měst ukazují, jak se dají prostředky z EU využít pro zvelebení města – zde)
  • vedení města považuje administraci projektů za riskantní a náročnou, proto se raději o žádné neuchází
  • není rozpracován dlouhodobý finanční plán (navazující na strategický plán), na základě kterého by se daly plánovat jak příjmy, tak výdaje města v dlouhodobém horizontu
  • vedení města celá dvě volební období hospodařila bez jakékoliv zadluženosti města, na konci období město zatížila úvěrem – dlouhodobým a nevyřešenou situací a uzavíráním skládky

   

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení průhlednosti financování si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Alexandra Peschlová

 • Volební program: “Snížíme výdaje a zvýšíme příjmy města “

  Teze:          “Průhledné a efektivní financování a hospodaření města”

   

  1.   SNÍŽÍME VÝDAJE MĚSTA

  o    Zrušíme placenou pozici druhého místostarosty

  o    Provedeme audit efektivnosti vynakládaných prostředků města

  o    Využijeme ve větší míře elektronických aukcí

  o    Snížíme výdaje využitím dotací na třídění odpadů

  o    Zasadíme se o využití energie z „bioplynky“ pro potřeby města

  o    Zajistíme efektivnější hospodaření městské společnosti SATESO

   

  2.    ZVÝŠÍME PŘÍJMY MĚSTA

  o    Využijeme ve větší míře prostředků z fondů EU

  o    Budeme podporovat projekty, které zajistí městu budoucí příjem

   

 • Náhoda? Nebo zneužití veřejných financí pro předvolební agitaci?

  S potěšením si člověk přečte článek starosty Klašky ve svém “Pohledu do starostovy kanceláře” (č.4/2014), ve kterém se dovíme o řadě nových projektů, které se ve Šlapanicích právě realizují. Mimo jiné je ale zajímavé si všimnout i termínů dokončení projektů:

  Revitalizace školy – 31.8.2014 (slavnostní znovuotevření školy)

  Čapkova ulice – duben 2014

  Nábřeží Říčky – konec září 2014

  Nové sběrné středisko odpadů – 1.září 2014 se otevírá

  Náves + rekonstrkuce KD v Bedřichovicích – neznám termín ukončení

  Výsadba zeleně od Sušilovy po Puštor – ukončení v říjnu 2014

  Školní sportovní areál – podzim 2014

  Školní mateřská zahrada MŠ Hvězdička – podzim 2014

  Většina projektů končí v termínu těsně před komunálními volbami (10.-11.10.2014). Je to jenom náhoda?

  Nebo promyšlený kalkul vládnoucí koalice, která je “u vesla” téměř 20 let (kromě extempore p.Střechovského) a která naplánovala nejviditelnější projekty tak, aby skončily právě těsně před volbami? To ví jen ti, kdo to plánovali – občané si musí odpovědět sami.

 • Volební seriál – Díl 7.: “Bylo nutné zvyšovat daň z příjmu 4x? Je hospodaření města v pořádku?”

  JAK VIDÍME DNEŠNÍ STAV?

  Hospodaření města je – podobně jako poskytování ostatních informací městem – velmi neprůhledné. Umožňuje řadu změn, které financování města může zlepšit:

  • Vedení města naprosto nesmyslně zvýšilo daň z nemovitosti na koeficient „4“. Je to v naší republice jeden z nejvyšších, přitom i velká města mají většinou koeficient „2“. Město nebylo vůbec zadluženo a při efektivním hospodaření by vůbec nemuselo občany, tímto zvýšením zatěžovat. Některá města ke zvýšení vůbec nepřistoupila, proč tedy vedení města Šlapanice k tomu přistoupilo?
  • Většina měst dnes zveřejňuje smluvní vztahy významnějšího charakteru, aby tím občanům ukázala, že nemá co skrývat a že dobře hospodaří se svěřenými prostředky. Proč to nedělá naše město? (pozitivní příklad vidíme v Prostějově)
  • Vedení stále při zadávání zakázek oslovuje stejné dodavatele. Oslovování většího počtu firem prokazatelně snižuje náklady veřejné zakázky. Proč město neosloví více firem?
  • Zájmovým organizacím jsou dotace rozdělovány, podle toho, „o co kdo požádá“ nebo na základě minulých let. Nejsou jasná a konkrétní pravidla podle přínosu organizací městu. Město jejich tvorbu stále odsunuje.
  • Chcete se dostat k některým ekonomickým informacím z oblasti hospodaření města? Pak musíte být znalí ekonomiky, legislativy, územního plánování. Proč nejsou ve zjednodušené formě tyto údaje na webu, kde by si každý občan mohl prohlédnout a ne složitě se k informacím dostávat?

  Pro naše financování a hospodaření je typický zamlženost a složitost. Je to způsob, který jen podporuje spekulace o tom, proč někdo vyhrál či nevyhrál výběrové řízení.

  JAK CHCEME SITUACI ŘEŠIT?

  Naše návrhy řešení průhlednosti financování si přečtete ve volebním programu Čistých Šlapanic – zde

  Alexandra Peschlová

 • Volební program: “Snížíme daň z nemovitosti. Zprůhledníme hospodaření města.”

  Teze:          “Průhledné a efektivní financování a hospodaření města”

   

  1. Snížíme daň z nemovitosti

   

  2. Zprůhledníme hospodaření města

  o   oslovíme při zadávání veřejných zakázek co největší počet firem

  o   zveřejníme veškerou dokumentaci výběrových řízení

  o   připravíme objektivní pravidla rozdělování dotací zájmovým organizacím

  o   zajistíme právní audit smluv města a veřejných zakázek

  o   zveřejníme na webu města „rozklikávací“ rozpočet šlapanic

30. stránka z celkem 41« První...1020...2829303132...40...Poslední »