• Šlapanické léto – akce pro veřejnost

  Město připravilo ve spolupráci s řadou místních organizací velké množství aktivit pro obyvatele Šlapanic s názvem “Šlapanické léto”.

   

  Co se pod tímto projektem skrývá si můžete přečíst na webu – www.slapanickeleto.cz. Věříme, že si každý najde své uplatnění.

   

  Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na organizací akcí podílejí.

   

 • Manuál tvorby veřejných prostranství – co to vlastně je?

  Čisté Šlapanice šly do voleb se záměrem mimo jiné i podpořit tzv. malá místa. Jde o řadu míst v našem městě jako jsou malé parčíky, zeleň apod. Začalo to již před volbami projektem “Pocitové mapy”, v rámci kterého jsme sbírali připomínky občanů. Nyní Spolek šlapanických architektů připravuje “Šlapanický manuál tvorby veřejných prostranství”, který by měl být v létě 2016 dokončen. Rádi bychom vám představili některé informace z manuálu:

  • veřejná místa by měla vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání, základem tvorby je lidské měřítko a lidské smysly. Dnes jsou veřejná místa v obci ve velmi rozdílném stavu, s různorodým mobiliářem i kvalitou zeleně
  • záměrem je “klást akcent na venkovský či přírodní charakter sídla, v tomto duchu nenásilně dotvářet veřejný prostor a vyvažovat tak absenci lákavého zeleného okolí. …důležitým tématem by měla být zeleň, optimálně propojující jednotlivá „Malá místa“ do souvislých liniových „biokoridorů“ a tak zajištění množství variant vycházkových tras.”
  • inspirací pro náš manuál byl manuál, který mají připravený v Praze

  A jaké kroky jsou hotovy či připraveny?

  • byl vybrán autor pro vytvoření návrhu nového mobiliáře (lavičky, koše, výlepové plochy, stojany na kola, sběrná hnízda na tříděný odpad apod. . Ve spolupráci města  a Ateliéru produktového designu Fakulty výtvarných umění VUT v Brně vytvořili studenti tohoto ateliéru návrhy mobiliáře, vítězem soutěže se stal  BcA. Šimon Kiriakovský, který nyní intenzivně pracuje na návrhu mobiliáře
  • manuál definuje klíčové prvky veřejných prostranství: zeleň – mobiliář – vodní prvky – povrchy – osvětlení – možnosti sezónního využití
  • byla vytipována veřejná prostranství, která by postupně mohla projít změnou
   • Masarykovo náměstí – nábřeží Říčky – městský park – Žuráň
   • liniová malá místa (bývalá trať k ICECu mezi ulicemi Nádražní – Tyršova / původní koryto Říčky v bloku Brněnská – Palackého – Janská / Brněnská – Komenského / mezírka Brněnská – Komenského / Příční / mezírka Karla Čapka – Lidická / Tuřanka)
   • bodová malá místa (parčík Švehlova – Čechova / nároží Nádražní – Čechova / hřiště Švehlova – Jiráskova / okolí ZŠ / parčík Bří Mrštíků / parčík Brněnská – Čechova / parčík na Svatojánském náměstí / parčík Sušilova – Nerudova / parčík Nerudova / parčík Brněnská – Tuřanka / parčík Wurmova / Hybešova / u muzea

  Příprava tedy již pokročila, nyní je nutné se soustředit na postupnou realizaci všech změn. Seznam “malých míst” vychází z posbíraných připomínek občanů z našeho projektu Mluvme spolu, Šlapanice (pocitové mapy). Připomínky občanů z této akce jsou začleňovány i do připomínek připravovaného nového územního plánu města. Prvním realizovaným místem bude  parčík Švehlova-Čechova, který v průběhu června-července budou upravovat Čisté Šlapanice (ČŠ) z grantových financí Nadace VIA a finančních darů členů ČŠ. V průběhu léta proběhne soutěž o návrh na úpravy parku Riegrova s následnou realizací.

  Připomínky a náměty občanů jsou samozřejmě vítány.

   

 • Veřejné zakázky na městském webu

  Již několik měsíců běží nový formát evidence veřejných zakázek MěÚ Šlapanice – najdete jej na městském webu – https://zakazky.slapanice.cz/.

   

  Kromě souvisejících předpisů zde hlavně najdete v přehledné formě seznam všech veřejných zakázek, vč. veškeré dokumentace.

  Zde jsou některé příklady veřejných zakázek:

  • revitalizace zeleně ve Šlapanicích – ZDE
  • stavební úpravy dětské skupiny Sokolík – ZDE

   

 • Parčík Švehlova v nejbližších dnech dozná změn

   

  Jak jsme již dříve avízovali, v roce 2015 se spolek Čisté Šlapanice zúčastnil soutěže Nadace VIA s názvem “Města z jiného těsta – živé granty” s návrhem projektu „PARČÍK ŠVEHLOVA“. Ten byl hodnotící komisí vybrán mezi 32 projektovými záměry výběrového procesu grantové výzvy Živé granty 2015.

  Impulzem k započetí debat o veřejném prostoru byla akce „Mluvme spolu“ (spojená s tvorbou pocitových map), kterou jsme realizovali v r. 2014. Z názorů občanů pak vzešel projekt „MALÁ MÍSTA“, který  mapuje veřejný prostor z perspektivy drobnějších veřejných prostranství nedílně tvořících obraz Šlapanic. Veškeré příjezdy do Šlapanic jsou zaplněny továrními halami, proto tato „malá místa“ jsou jednou z mála možností, jak zlepšit místní prostředí.

   

  A jak to nyní s parčíkem vypadá?

  Prostor bude celkově revitalizovaný, tzn., že bude provedeno nové půdorysné členění, nový povrch – mlat, vysadíme nižší zeleň apod. Kořenový systém stromů neumožňuje větší úpravy, aniž bychom tyto stromy ohrozili, proto půjde jen o mírné úpravy. Studii najdete zde:  

  Stáhnout (PDF, 331KB)

  .

  Celkový rozpočet bude zhruba 110 000,-Kč, z toho grant poskytne 68 000,-Kč. Zbytek uhradíme z pokladny Čistých Šlapanic.

   

  Jak je plánována realizace? 

  V rámci projektu „Parčík Švehlova“ máme za sebou zaměření prostoru a udělali jsme průzkum stávající studny.

  Na základě těchto technických údajů byla vypracována studie budoucí podoby parčíku šlapanickými architekty. Poté jsme vypracovali zadávací dokumentaci a oslovili 11 zahradnických firem s požadavkem na realizaci. Bohužel hodně firem odmítlo z kapacitních důvodů, přesto se podařilo vybrat firmu, s kterou se chystáme nyní uzavřít smlouvu.

  Předpokládané práce začnou v nejbližších dnech.

   

  Prostor chceme vytvářet i budovat společně s občany, kteří tímto místem procházejí. Proto budeme rádi, pokud se budou občané Šlapanic chtít zapojit do vytváření společného prostoru. Ozvěte se nám.

   

  Dalším prostorem, který bude letos celkově měnit svou tvář, je lokalita Jiráskova a na řadě je i park na Riegrově ulici. Tyto projekty proběhnou plně pod patronací města.

   

 • Město Šlapanice připomínkuje návrh Zadání změn Územního plánu Brna

  RM na své 44.schůzi (4.5.2016) podala následující připomínky:

   

  • upozorňuje na závažné dopravní problémy a přetížení na ul.Šlapanické a nedoporučuje řešení lokalit Šikova a Za kostelem z ul.Šlapanické
  • u změny na ul.Hviezdoslavova – Bedřichovická město upozorňuje na nutnost zohlednění provozu na místním kruhovém objezdu a doporučuje neuvažovat o dopravním připojení z lokality ul.Bedřichovické, ale z ul.Mikulčické.
 • 10.ZM – záznam, zápis

  Veškeré výstupy z posledního jednání ZM jsou již k dispozici na městském webu – záznam z jednání, zápis a podklady.

  P.S.

  • vzhledem k tomu, že větší část jednání zabírala diskuse s občany na téma prodeje bytů na Švehlové ul., která nemusí být jasná ostatním občanům Šlapanic – začíná záznam vloženým komentářem ST p.Trněné, která popisuje základní informace o této kauze
  • v diskusi, která začíná v 1:40:45 si pak mohou posluchači poslechnout názory, jak to vidí občané ze Švehlové

   

 • Transparentní účet ČŠ

  Již delší dobu jsme nezveřejňovali účet Čistých Šlapanic – ZDE můžete shlédnou aktuální stav.

   

  Celková částka se nám do léta sníží, protože část financí půjde na financování úpravy parčíku na Čechové.

   

  P.S. položky, kde je zasílatelem Město Šlapanice, neznamená, že by nás město dotovalo, ale že část odměny některému členu ČŠ za práci v RM či komisích je zasílána přímo na účet ČŠ.

   

 • Změny v odměňování zastupitelů

  Na posledním – 10. jednání byla schválena změna v odměňování zastupitelů za práci v komisích a výborech (ZDE). Jak byli zastupitelé odměňováni,  jsme již dříve psali na našem webu – (ZDE).

  K jakým změnám došlo?

  • za výkon funkce předsedy komise je nově odměna 600,- měsíčně (dříve to bylo 1300,-)
  • za funkci člena komise je odměna 300,- (dříve 1 120,-)

  Proč tato změna?

  • zastupitelé dostávají za práci v komisích a výborech pravidelnou měsíční odměnu bez ohledu na to, jak aktivně zde pracují
  • naproti tomu ostatní členové dostávají odměnu 1x ročně – s ohledem na rozpočet města. Vzniká tak nespravedlivé odměňování, kdy aktivní ne-zastupitelé dostávají mnohem menší odměnu než  zastupitelé (bez ohledu na jejich aktivitu). To byl hlavní důvod této změny.
  • město nemá moc možností jak navyšovat částky na odměňování za práci v komisích, tato změna dává možnost více odměnit aktivní členy, kteří nejsou zastupiteli.

  Dalším krokem by pak ještě mělo být rozdílné ocenění aktivních a méně aktivních komisí.

   

 • První postřehy z 10.ZM – 13.4.2016

  Ve středu 13.4. probíhalo 10.zasedání ZM:

   

  Z hlavního programu patří k nejzajímavějším bodům:

  1. žádost Orla o podporu projektu přestavby Orlovny – nebyla schválena, největší obava je asi z nedostatečné připravenosti projektu, který má mít termín dokončení 31.12.2016 (projekt je teprve v prvních fázích)
  2. změna odměňování zastupitelů a členů komisí (budeme se věnovat v samostatném článku)
  3. příspěvky ST:
   1. informace o řešení křižovatky ve Slatině u kostela – akce má podporu Policie, DPmB, Správy údržby silnic, města Brna, bohužel ale nemá podporu městské části Slatina. Momentálně se zpracovává dokumentace k posouzení nákladů, vlivů apod.
   2. začíná příprava Územního plánu
   3. informace o obchodním centru – podrobně najdete ZDE
   4. teplovod – Bonagro chce připravit s pomocí dotací teplovod, který se dá využít i pro vytápění školy, DPS a bazénu (což představuje výraznou úsporu v nákladech města)
  4. příspěvky MST:
   1. o prázdninách začne rekonstrukce osvětlení 4.patra ZŠ – postupně se budou dělat i další patra
   2. hřiště Jirásková – momentálně se již připravuje výběrové řízení na zhotovitele
   3. rekonstrukce Kosmákova – rovněž se připravuje výběrové řízení
   4. město získalo dotaci 1,8mil.Kč na rozšíření školního stravování v ZŠ (celkové náklady budou 3,4 mil.)
   5. SATESO převezme péči o elektřinu ve Šlapanicích
  5. Diskuse zastupitelů
   1. dotaz k Zemědělské – letos se nepočítá s rekonstrukcí, ale hledá se cesta aspoň provizorní úpravy (Kouřil)
   2. probíhala diskuse ohledně nepublikování příspěvků poslance Klašky ve ŠZ (Vavro, Zmeškal)
   3. návrh na dřívější spuštění vody na hřbitově (Králová)

   

  Diskuse občanů:

  V této části se probíralo jen jedno téma a to je připravovaný odkup bytů na Švehlové – jednání ZM se účastnila velká skupina obyvatel ul.Švehlové se svým právníkem p.Jouklem a debata se dá nazvat velmi emotivní. Padala řada argumentů jak obyvatel, tak zástupců RM. Je dobře, že argumenty obyvatel Švehlové padaly na veřejném fóru, bohužel ale jednání ZM není fórum, kde se dají tyto složité záležitosti konstruktivně řešit. Snad to nyní povede k věcnějšímu jednání z obou stran.

  Vzhledem k tomu, že je obtížné reprodukovat diskusi do písemné podoby doporučujeme čtenářům počkat na videozáznam.

   

 • Článek “Nebe a dudy” – jak to vlastně dopadlo?

  Jistě jste někteří z vás zaregistrovali leták KDU-ČSL “Nebe a dudy” a také velkou diskusi na fb KDU-ČSL či našem webu (ZDE). Vzhledem k velmi rozporným názorům zastánců informací v letáku a jejich odpůrců, jsme se pokusili uváděné informace uvést na pravou míru.

   

  Požádali jsme p.Horákovou, asistentku poslance p.Klašky o názor na tyto 2 otázky:

  1. v časopise jste tvrdili, že město odmítlo zveřejnit článek p.Klašky o dopravě. Můžete mi prosím zaslat podklad, kde bylo toto zrušení uvedeno?
  2. dále jste tvrdili, že město se v posledním vydání ŠZ chlubí projekty bývalého vedení – můžete prosím uvést, kde konkrétně se o tomto mluví a uvádí se, že koalice dokončila své projekty?

  Třetí téma (článek o financování) jsme neotevřeli, protože zde jde o rozdílný názor na pravidla publikování (co to vlastně je ilustrační foto).

   

  Jak to dopadlo?

  Mail p.Horákové šel 25.3. (připomenutí pak 30.3.) bez jakékoli reakce či odpovědi – bohužel p.Klaška odmítl dokázat své tvrzení. Škoda, snad se ještě ozve.

   

  P.S. Abychom upřesnili naše informace na pravou míru – leták KDU-ČSL netvrdí přímo, že se stávající koalice chlubí projekty bývalého vedení (toto sdělení se objevuje až při fb diskusi). Informace v letáku to pouze naznačuje a předjímá.

   

10. stránka z celkem 41« První...89101112...203040...Poslední »