• Bagr

  Připomínky rodičů k rekonstrukci školy jako politický boj. PROČ?

  Reagujeme touto cestou na sdělení Rady města o tom, že prostřednictvím zastupitelům Čistých Šlapanic se šíří nepravdivé a poplašné zprávy o rekonstrukci školy viz zde: RM_poplach

  Zastupitelé za Čisté Šlapanice byli osloveni rodiči a také zaměstnanci školy s připomínkami týkajícími se

  • nadměrného hluku ze stavby během výuky,
  • provádění stavebních prací v blízkosti tříd se žáky (děti si doma stěžovaly na chvění podlahy a zdí),
  • nadměrné prašnosti ve škole,
  • organizace příchodu a odchodu dětí ze školy, únikových cest ze školy v případě evakuace
  • organizace výuky pro dojíždějící děti kvůli spojům

  Jako zvolení zastupitelé se snažíme hájit zájem občanů. Proto jsme tyto připomínky dne 15. 1. 2014 sdělili panu řediteli,  který slíbil přijetí opatření. Po týdnu se situace s hlukem ve výuce znovu opakovala, takže jsme znovu navštívili školu a tentokrát jsme svoje připomínky již adresovali také vedení města.

  • Dále vedení města byla tlumočena i připomínka k řešení dopravní situace na ulici Hřbitovní při příchodu dětí do školy, s požadavkem na zajištění dohledu městskou policií

  To, že připomínky rodičů, prezentované zastupiteli Čistých Šlapanic, byly důvodné, dosvědčují postupně přijímaná opatření:

  • Omezení prací mimo hlavní dobu výuky 7:50-12:00
  • Měření hluku (až 22. 1.), je přislíbeno i měření prašnosti
  • Rohože na podlahách školy
  • Slib ředitele, že škola vyjde vstříc dojíždějícím  žákům
  • Otevření dalšího vstupu do školy přes jídelnu
  • Nové informace pro rodiče k rekonstrukci na webových stránkách školy
  • Den otevřených dveří  pro rodiče
  • Dopravní značení  a přítomnost městské policie na ulici Hřbitovní v době při příchodu dětí do školy

  Značná část z toho byla přijata až po intervenci zastupitelů Čistých Šlapanic a rodičů.

  Na tomto místě vyjadřujeme politování nad tím, že Rada města a starosta znovu zneužívají této složité situace ke svému malichernému politickému boji a očerňování opozičních zastupitelů.

  Článek MFDnes k rekonstrukci školy nalezenete pod titulkem:

  Šlapanická škola se opravuje. Děti přes hluk strojů neslyší učitelku

 • Vše je v pořádku, nemusíte se bát

  Pokračování k článku Bezpečnost dětí ve škole:

  Tak zní ve zkratce vzkaz pana starosty k bezpečnosti dětí ve škole a průběhu rekonstrukce školy, který níže publikujeme. Dopis dorazil dnes tj. 29. 01. 2014,  tzn. téměř 2 měsíce po zahájení rekonstrukce přicházejí nějaké konkrétnější informace z úst starosty, a to jako odpověď na otevřený dopis.  Je velká škoda, že tento vzkaz zaznívá až po apelu rodičů a zastupitelů.

  Kratičký komentář: Po politickém úvodu se dozvíte technickou informaci o tom, co je a není staveniště. A to je dobře, protože laik si myslí, že staveniště je místo, kde se staví – zatímco odborník ví, že staveniště je místo, ohrazené a oddělené a lze se po něm pohybovat až po vyškolení a s pomůckami 🙂 A z pohledu laika je bohužel škola staveniště.

  Těžko říci, kde je pravda, protože v době mé první návštěvy dne 15. 1. mně ředitel školy prezentoval opatření o výluce hluku a zásadních stavebních prací v době hlavní výuky od 8-12 jako novinku, kterou právě zavádějí. O týden později se situace s hlukem a bouráním vedle třídy plné dětí bohužel znovu opakovala a zpochybnila tak toto opatření. A proto vznikl článek o bezpečnosti dětí ve škole.  Podstatné je, že podle pana starosty rodiče dětí  jsou a byli informováni dostatečně a zavčasu a děti jsou v bezpečí.

  Michaela Trněná, zastupitelka Šlapanic

  A nyní už pan starosta:

  Vážená paní zastupitelko, vážený pane Pernico,

  děkuji za váš podnět, který byl vyřešen standardním způsobem již před jeho podáním.

  Mým trvalým a dlouhodobým zájmem a starostí, ještě dávno před vznikem ať už vašeho občanského sdružení nebo sdružení nezávislých kandidátů, je rekonstrukce základní školy. Tato revitalizace, tj. rekonstrukce s modernizací probíhá od r. 2007. V první etapě byl generálně rekonstruován pavilon „B“ za cca 44 mil. Kč s cca 31 mil. Kč dotací  a nyní realizujeme největší část, revitalizaci zbývajících budov, tj. pav. „A“, „C“ a „D“. K tomu ještě původně neočekávanou sanaci svahu, na kterém škola stojí, revitalizaci sportovního areálu a obnovu zahrádek MŠ Hvězdička. Objem prací je přes 140 mil. Kč s dotací od různých fondů cca 55 mil. Kč.

  Musím s politováním konstatovat, že se ani jedno vaše sdružení až do konce loňského roku nijak zvlášť o problematiku základní školy nezajímalo ani dotazy či podněty ani zájmem na zasedáních ZM ani zajišťováním finančních prostředků, ze kterých by rozsáhlá revitalizace mohla být hrazena, ani technickými nebo organizačními návrhy na řešení situace. Až nyní, po zahájení realizace podle schváleného projektu, se zajištěným financováním a ve volebním roce reagujete, podle mého názoru jako opozice, záměrně přehnaně na změnu v režimu školy a to na zahájení stavebních prací.

  Podle svědectví více lidí, bylo zahájení bouracích prací doprovázeno hlukem bouracích strojů a ihned, jak jsem se o problému dozvěděl, byla záležitost řešena, stejně jako jiné úvodní záležitosti: harmonogram prací, jejich postupné návaznosti, časové souvislosti, systém kontrolních dní, vymezení a předání staveniště, zařízení stavby, systém práce technických dozorů investora (TDI), koordinátor bezpečnosti práce (KBP), různé technické problémy,  atd. a to jasným vymezením postupu a času prací s přesunem prací podmíněných hlukem na odpoledne s každodenní kontrolou.

  Konkrétně k vašim požadavkům a jejich řešením:

  –          K druhému odst. Vašeho e-mailu: staveništěm není celá škola, naopak staveniště je standardně vymezeno se zamezením vstupu. Není tedy pravda, že se děti nebo pedagogové a další pracovníci pohybují po staveništi. Staveniště je odděleno a nemůže se po něm pohybovat nikdo bez ochranných pomůcek a bezpečnostního školení;

  –          Ke třetímu odst.: co se týče bezpečnosti dětí: není nijak ohrožena, bourací práce probíhají podle schválené dokumentace různými orgány, podle bezpečnostních a stavebních zásad a pod dozorem technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Takže nejen základní požadavky jsou naplněny;

  –          K bodu 1. vašich požadavků: harmonogram je vedení školy znám a průběžně se upřesňuje. Průběžně je informován pedagogický sbor i veřejnost (viz web školy a města). Bohužel do něj vstupují nahodilé a předem nepředvídatelné vlivy, které jej narušují (např. jiná poloha podzemních vedení, jiná skladba podloží apod.), což se u rekonstrukcí může stát. V dopoledních hodinách jsou bourací práce s nadměrným hlukem vyloučeny;

  –          K bodu 2. vašich požadavků: použití strojů a hlučné práce jsou vyloučeny v době 8,00 až 14,00. Navíc upozorňuji, že dne 21.1.2014 provedla akreditovaná laboratoř měření hluku za plného provozu stavby s tím, že limit 60 dB nebyl překročen (překročen byl o přestávkách – až 100 dB a překvapivě v hodině výtvarné výchovy až 80 dB);

  –          K bodu 3: základní škola má platný evakuační plán, který bude, v případě potřeby aktualizován a prakticky prověřován. Jeho rozšíření je věcí školy a pedagogů;

  –          K bodu 4: Řízení stavby probíhá standardním způsobem. Do stavebního deníku má právo psát okruh osob podle stavebního zákona (§157 stavebního zákona).  Pokud je někdo ze školských pracovníků autorizovaná osoba pro oblast stavebnictví, statiky nebo geofyziky a má k dispozici projektovou dokumentaci, může upozornit na pochybení zhotovitelů. Pokud nejsou, a mám za to, že nejsou, mohou své připomínky, poznatky apod. řešit cestou vedení školy, pana Hlouška nebo TDI. Co se týče hlučnosti a bezpečnosti jsou vydány jasné pokyny;

  –          K bodu 5: pan Hloušek a TDI úzce a každodenně spolupracují;

  –          K bodu 6: již před vaším podnětem byli rodiče podrobně informováni prostřednictvím svých dětí. Pokud by nebyli, jde to na vrub zadržení informací jednotlivými pedagogy. Pokud kdokoliv z rodičů není informován, ať se obrátí na ředitele školy nebo na pracovníky Odboru investic a správy majetku MěÚ Šlapanice, kteří zajistí nápravu. Informace jsou pravidelně doplňovány prostřednictvím webů školy i města. Ve zpravodaji informace zveřejňovat nebudeme, s ohledem na jeho periodicitu by nebyly aktuální;

  –          K vaší poslední poznámce: práci pedagogů pravidelně oceňujeme např. každoroční gratulací ke dni učitelů a nemám povědomost, že by ji někdo jakkoliv zpochybňoval. Rád bych, abyste také vy ocenili neviditelnou a mravenčí práci celého týmu, který připravil tak rozsáhlou revitalizaci naší základní školy. Tedy řešení technické, finanční, organizační a legislativní.

  Shrnutí:

  Všichni mají či mohou mít dostatek informací, bezpečnost dětí, pedagogů ani nikoho jiného není ohrožena, evakuační plán je k dispozici, stavební práce probíhají a všechny problémy jsou průběžně řešeny. Stavba, s výjimkou prvotního hluku při bouracích pracích v atriu, probíhá standardně. Zhotovitelé vycházejí dostatečně vstříc a přizpůsobují se provozu školy prodloužením pracovní doby, aby nebyla ohrožena výuka ani bezpečnost ani zdraví dětí, pedagogů ani nikoho jiného. Přitom žádám o pochopení všechny nezaujaté rodiče, že provádíme rozsáhlou rekonstrukci (revitalizaci), což určitá omezení zejm. vně školy bude přinášet. Cílem je výrazně modernizovaná škola, která bude poskytovat vysoce kvalitní prostředí i výuku svým žákům. Nebo snad nechce někdo kvalitní a modernizovanou základní školu?

  Pro účely zveřejnění mého stanoviska vás žádám o zveřejnění jeho úplného a nezkresleného znění.

   

  S pozdravem

   Ing.arch. Jaroslav Klaška

  starosta města Šlapanice

  Masarykovo nám. 100/7

  664 51 Šlapanice

  Tel.: 533 304 311

  e-mail: starosta@slapanice.cz

  Tato odpověď je otevřená odpověď na otevřený dopis a bude v plném znění zveřejněna jako další příspěvek zlepšení informovanosti veřejnosti.

 • 17. zasedání Zastupitelstva Šlapanic – podklady

  Ve středu tj. 29. 1. 2014  se koná 17. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany.

  Vzhledem k častým dotazům rodičů ohledně probíhající rekonstrukce školy doporučujeme rodičům, aby využili možnosti podávat podněty, návrhy či připomínky vedení města přímo na zasedání Zastupitelstva.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Složení slibu zastupitele (p. Pernica z ČŠ ukončil z osobních důvodů svůj mandát zastupitele, mandátu se ujme náhradník podle volebního výsledku p. Pavel Zmeškal)
  5. Schválení programu jednání
  6. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  7. Volba přísedícího Okresního soudu Brno – venkov
  8. Rozpočtové opatření 14/2013 – bod 7_rozpoct_opatreni_14
  9. Rozpočtové opatření 15/2013 – bod 8_rozpoct_opatreni_15
  10. Rozpočtové opatření 16/2013 – bod 9_rozpoct_opatreni_16
  11. Rozpočtové opatření 19/2013 – bod 11 rozpoctove opatreni 19_2013
  12. Rozpočtové opatření 20/2013 – bod 12 rozpoctove opatreni 20_2013
  13. Česká spořitelna – návrh na uzavření smlouvy o úvěru: bod 13_smlouva o uveru na ZS s Ceskou sporit
  14. Návrh rozpočtu města na rok 2014 – bod 14 navrh rozpoctu na 2014
  15. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2015-2019 – bod 15 rozpoctovy vyhled 2015-2019
  16. Dodatek smlouvy o financování IDS JMK – bod 16 dodatek 11 smlouvy k financovani IDS JMK
  17. Strategický plán rozvoje Šlapanic do roku 2020 – Příloha k bodu 17 – Analytická část-1Příloha k bodu 17 – Návrhová část
  18. Kupní smlouva – prodej pozemku p2206/167   k.ú.Šlapanice, cena 550Kč/m, výměra 19 m2.
  19. Kupní smlouva – prodej pozemku města p. č. 2120/15  k.ú. Šlapanice, cena 550Kč/m, výměra 19 m2.
  20. Zpřesnění hranic pozemků
  21. Dohoda o ukončení Smlouvy budoucí a uzavření nové budoucí kupní smlouvy  – byt č. 6 v Byt.domě Švehlova 1707/74
  22. Informace z výborů
  23. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  24. Diskuze občanů a členů zastupitelstva
  25. Závěr
 • Bezpečnost dětí v ZŠ Šlapanice – otevřený dopis starostovi

  Vážený pane starosto,
  podáváme Vám jako zastupitelka a také jako rodiče dětí navštěvujících ZŠ Šlapanice následující podnět týkající se probíhající rekonstrukce ZŠ Šlapanice. Vzhledem k situaci žádáme o okamžité řešení našeho podnětu.

  Stavební práce řeší problémy v podloží a v základech školy ve velkém rozsahu, současně probíhají další rozsáhlé stavební zásahy přímo uvnitř školy. Škola se tak stala jedním velkým staveništěm, ve kterém se pohybuje 670 dětí, jejich pedagogové a další pracovníci školy.
  Měla jsem možnost navštívit školu 2x osobně během necelých 14 dnů po sobě a musím bohužel vyjádřit svou velkou obavu, že základní požadavek na zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků školy není naplněn. Není možné a přijatelné, aby se děti učily v třídách, v jejichž blízkosti se např. bourají zdi nebo se provádí zásahy do podloží, jak tomu bylo doposud.

  Společně s panem Pernicou proto požadujeme:

  1. Aby byl aktuální harmonogram prací znám řediteli školy minimálně v předstihu 48 hodiny tak, aby byla možnost přesunout dotčené třídy do jiných prostor. A aby mohl ředitel školy včas informovat vyučující těchto tříd.
  2. Dále by bylo vhodné, aby časový úsek, kdy stavební stroje nepracují, byl vzhledem k začátku vyučování upraven na dobu 7:50 – 12:00 místo dosavadních 8:00 – 12:00.
  3. Navrhujeme do všech učeben umístit vždy aktuální evakuační plán.
  4. Zapisovat pochybení ze strany zhotovitele, na která upozorní zaměstnanci školy do stavebního deníku, stejně jako pokyny školských pracovníků, aby byly práce přerušeny kvůli hlučnosti nebo kvůli bezpečnosti dětí.
  5. Požadujeme zlepšit koordinaci technického dozoru investora a pana Hlouška jako osoby zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze strany školy.
  6. Nedostatečně informováni o rozsahu prací ve škole a jejich důsledků pro děti jsou rodiče. Navrhujeme tedy, aby město zajistilo lepší informovanost rodičů (ať už prostřednictvím webových stránek nebo Zpravodaje, infokanálu apod.)

  Město i škola (její vedení) měly dostatek času, aby se na rekonstrukci školy dostatečně připravily po všech stránkách. To, že ani po 31 pracovních dnech od zahájení od stavebních prací (stavba byla dodavateli předána 5. – 6. prosince), ředitel školy nemá dostatek informací o tom, kdy a kde budou např. bourací práce probíhat, považujeme za selhání komunikace mezi vedením školy, městem a dodavatelem a věříme, že i díky našemu podnětu bude tento stav neprodleně napraven.
  Apelujeme na Vás jako zástupce investora – našeho města, abyste se se vší svou odpovědností zasadil o bezpečnost dětí.
  Včasné ukončení a předání stavby je dobrý cíl, ale nemůže být realizován na úkor dětí a pracovníků školy. Je třeba ho řešit jinými prostředky, např. realizací výuky v náhradních prostorách
  Současně doufáme, že město si napříště s dodavatelem bude schopné domluvit provádění těžkých stavebních prací mimo výuku a využije k tomu především prázdniny. O vánočních prázdninách se na škole nepracovalo, důvodem byla celozávodní dovolená dodavatele. Jsme ale pevně přesvědčeni o tom, že každý dodavatel je schopen pochopit výjimečnost této situace, kdy se nejedná o běžnou stavbu, ale o školu s 670 dětmi a minimálně 40 pracovníky školy a přizpůsobit se této situaci.

  Na tomto místě bychom rádi ocenili neviditelnou práci učitelů a pracovníků školy, kteří i v těchto obtížných podmínkách věnují dětem maximální péči.

  Za Vaše pochopení a rychlou reakci ve prospěch dětí a pracovníků školy předem děkujeme.

  S pozdravem Michaela Trněná a Milan Pernica

  Příloha: zápis z jednání ve škole – zapis_schuzky_reditel_zastupitele_24_01_2014

  Rodiče upozorňujeme touto cestou na schůzku školské rady, která je avizována na 10. 2. I na školskou radu se můžete obracet se svými podněty.

  Ještě dodáváme, že možností náhradních prostor ve Šlapanicích je více a pana ředitele jsme na ně upozorňovali nejen my (např. šlapanická fara, Vzdělávací středisko Masarykovy univerzity..)

  Tento dopis je otevřený dopis, bude zveřejněn i na stránkách Čistých Šlapanic jako informace pro rodiče, kteří se na nás obracejí se svými obavami o bezpečnost svých dětí ve škole. 

   

 • Bagr

  Jak s hlukem a prachem ve šlapanické škole?

  V průběhu Vánoc a po Novém roce se na mě začali obracet rodiče se stížnostmi na velký hluk při vyučování, kvůli kterému chvílemi není ani slyšet vyučující. Časté byly také stížnosti na velkou prašnost ve škole. Škola se velmi zásadně rekonstruuje a současně se zpevňuje svah, na kterém škola stojí.

  Požádala jsem o vysvětlení ředitele ZŠ Šlapanice, p. Skočovského.  Podle jeho sdělení škola ve spolupráci s firmou Imos, která školu rekonstruuje, přijala řadu opatření k tomu, aby k těmto situacím (tedy hluku a prašnosti) nedocházelo. Nově je dohodnuto, že “hlučné” práce (bourání s kangem, vrtání aj.) budou probíhat v době do 8.hodiny ranní a po 14.hodině.  Nově mají také vyučující možnost okamžitě upozornit na nesnesitelný hluk 3 zaměstnance školy, kteří jsou v kontaktu se stavbaři a mohou okamžitě zasáhnout a hluk ukončit. Prašnost řeší škola zvýšeným úklidem.

  Na dotaz, proč neprobíhaly bourací práce v době vánočních prázdnin, kdy byla škola prázdná, uvedli zástupci Imosu, že firma v této době měla celofiremní dovolenou. Tato otázka je určena spíše investorovi celé akce, tedy našem městu – zda či proč si nevyjednalo provádění “hlučných” stavebních prací o prázdninách. Celý projekt se však posouval díky různým odvoláním, takže nyní těžko soudit, zda by podobné ujednání pomohlo.

  V souvislosti s uzavřením přístupových cest ke škole (od konce ledna pouze přes ulici Na zahrádkách) vyjádřili rodiče také obavy, že dojíždějící děti nestihnou dojít na autobusové spoje. Po upozornění a na žádosti rodičů připravuje vedení školy možnost úpravy – uvolnění dětí z výuky tak, aby své spoje stihly.

  Poslední důležitá informace pro rodiče je, že na posledních 5 dnů školního roku se plánuje ředitelské volno.

  Věřme, že po ne úplně jednoduchém začátku se už škole, městu a stavařům podaří sladit informace i vzájemné požadavky.

  Michaela Trněná, zastupitelka za Čisté Šlapanice

 • Žijte tam, kde bydlíte :-)

  Jste-li rodina s dětmi a bydlíte ve Šlapanicích, udělejte si chvilku na vyplnění dotazníku v akci, kterou organizuje město. Napište i co vám chybí, nebo co byste ocenili, anebo co přebývá více zde: http://www.slapanice.cz/aktuality/aktuality/766

 • Podklady pro 16. ZM – dne 11. 12. 2013

  Příští středu tj. 11. 12. 2013 se koná 16. zasedání Zastupitelstva Šlapanic od 16.00 v kinosále ZŠ Šlapanice. Přinášíme program a podklady jednání, na které srdečně zveme všechny občany. Zajímavé budou jistě prezentace nových projektů města viz bod 20, návrh na vysílání záznamů ZM, který předkládají Čisté Šlapanice vzhledem k novému občanskému zákoníku a jako vždy jistě podnětná diskuze občanů a zastupitelů.
  Ptát se budeme na stále nezodpovězené dotazy, např. kdo nese zodpovědnost za částku 1, 5 milionu Kč, které naše město zaplatilo zpracovateli za koncept nového územního plánu a který koaliční zastupitelé svým rozhodnutím zrušili. Proč jsme zaplatili za posouzení vlivů na životní prostředí, když kvůli nekvalitnímu konceptu i posouzení vlivů odmítl Krajský úřad JMK vydat stanovisko a další.

  Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Jmenování zapisovatele a sčitatele
  3. Určení ověřovatelů zápisu
  4. Schválení programu jednání
  5. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  6. Rozpočtové opatření 13/2013 – bod 6_rozpoct_opatreni_13
  7. Rozpočtové opatření 14/2013 – bod 7_rozpoct_opatreni_14
  8. Rozpočtové opatření 15/2013 – bod 8_rozpoct_opatreni_15
  9. Rozpočtové opatření 16/2013 – bod 9_rozpoct_opatreni_16
  10. Rozpočtové opatření 17/2013 – bod 10_rozpoct_opatreni_17
  11. Návrh na rozpočtové provizorium – bod 11_rozpoctove_provizorium
  12. Stanovy Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko – bod 12_nove_stanovy_kanal_svazku
  13. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích – bod 13_OZV_zakaz_alkoholu_verej_prostr
  14. Obecně závazná vyhláška k volnému pohybu psů – bod 14_OZV_pohyb psu
  15. Kupní smlouva – nákup pozemků p.č. 3102/63, 3102/64, 3102/65  k.ú.Šlapanice, cena 38 Kč/m, celkem 670 776,-Kč.
  16. Kupní smlouva – nákup části pozemku č. 3372/10 k.ú. Šlapanice, cena 200/m, celkem 3 400,-Kč
  17. Kupní smlouva – prodej pozemek p.č. 2120/20, cena 550,-/m, celkem 25 300,-Kč
  18. Žádost o prominutí dlužného nájemného ve výši 42 636,- Kč
  19. Poskytnutí finanční dotace SATESu – bod 19_dotace Satesu na COV
  20. Prezentace projektů: Atletický areál ZŠ Šlapanice, Revitalizace návsi Bedřichovice, Klidová zóna nábřeží Říčky
  21. Informování občanů prostřednictvím záznamů zastupitelstva – bod 21_informovani_obcanu_zaznamy_ZM
  22. Změna jednacího řádu ZM: jmenovité hlasování zastupitelstva –bod 22_jmenovite_hlasovani_zastupitelu
  23. Informace z výborů
  24. Informace starosty, místostarostů a tajemníka
  25. Diskuze občanů a členů zastupitelstva
  26. Závěr
 • Jak dál s novým územním plánem Šlapanic

  Krajský úřad podle svého sdělení (viz zde KrUJMK_odpov_stiznost_koncept_UP) neshledal důvody pro zahájení dozorové činnosti v přípravě územního plánu Šlapanic. Jedná se o reakci na naši stížnost na postup ZM, které zrušilo v červnu svým usnesením koncept ÚP a nařídilo zahájit práce na návrhu ÚP bez toho, že by pořizovatel zpracoval a odpověděl na připomínky podané ke konceptu ÚP.

  Cílem tohoto kroku zastupitelstva je snaha lobbistické skupiny KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD zrealizovat obří průmyslovou půdu pro firmu CTP Invest, s.r.o.  Zástupci KDU-ČSL se namáhají, protože buď přímo jsou vlastníky pozemků pod budoucí zónou ( a své pozemky tudíž výhodně zpeněží) jako např. tajemník MěÚ Šlapanice V. Hrabálek (KDU-ČSL) nebo jsou spřízněni stranickou příslušností jako starosta a poslanec J. Klaška nebo bývalý náměstek hejtmana a bývalý zastupitel a radní V. Horák (všichni KDU-ČSL). U zbývajících 2 stran lze předpokládat existenci podezřelých koaličních dohod ( jak je zmiňuje starosta v 52. minutě záznamu 15. ZM). Nečisté praktiky a nezájem koalice je řešit můžete vidět např. při projednávání otázky členství Šlapanic ve sdružení vlastníků (viz 1:45:05 záznamu 15. ZM).

  Co znamená pro občany tento postup KrÚ JMK:  nyní se připravuje návrh nového územního plánu, který bude obsahovat průmyslové plochy pro firmu CTP Invest nikoliv v územní rezervě, ale rovnou v návrhových plochách – tudíž rovnou k realizaci. Obsahem návrhu budou nejspíše opět i protipovodňová opatření v centru Šlapanic a další záměry předložené již v konceptu. Konkrétní podobu však uvidíme až po předložení návrhu veřejnosti.

  Zrušení konceptu ÚP má i fnanční dopady, za zpracování konceptu a posouzení jeho vlivů na životní prostředí jsme zaplatili již zpracovateli firmě UAD Studio 1, 5 milionu Kč. Tento koncept a posouzení vlivů byly přitom zpracovány tak špatně, že byly vlastně nepoužitelné, jak konstatuje KrÚ JMK ve svém sdělení (str. 3). Na otázku finančního vypořádání s dodavatelem, který odevzdal takto špatně zpracované dílo, se dotazujeme marně již více než 5 měsíců. Kromě lží (starosta např. tvrdí, že město ještě zpracovateli za vyhodnocení vlivů nezaplatilo – fakturu však máme k dispozici) jsme se zatím nic podstatného nedozvěděli.
  Předložení návrhu nového ÚP lze očekávat nejpozději začátkem příštího roku (možná zase o Vánocích jako minule). Koalici KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD totiž zbývá k jeho schvalování už jen necelý rok do konce jejich volebního období. Je tedy jisté, že se budou snažit.

  Občané i zástupce veřejnosti budou muset znovu absolvovat kolotoč podávání připomínek a námitek. Čisté Šlapanice budou celý proces pozorně sledovat i nadále a budeme Vás informovat. Na přípravu návrhu ÚP se budeme ptát již na dalším zasedání zastupitelstva, které se bude konat 11. 12. 2013.

 • Záznam 14. zasedání ZM

  Poznámky k 14. ZM 

  Zápis zasedání zde.

  Toto zasedání nemá žádný zvláštní program, hlavním důvodem bylo to, že kvůli absenci zastupitelů, a to především koaličních, nebyla 2 předchozí ZM schopna dokončit svůj schválený program jednání – chyběl bod diskuze občanů. Podle zákona o obcích tak muselo být do 15 dnů svoláno náhradní zasedání ZM, které tento nedostatek mělo napravit. Historicky se tak konal ve Šlapanicích rekordní počet zasedání po sobě – během 14 dnů se konala rovnou 3 zasedání ZM. Důvodem nebyly žádné napjaté okamžiky v životě města, ale “pouze” obstrukční chování koaličních zastupitelů KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD.

  Pozn.:Záznamy zastupitelstva pořizuje občanské sdružení Čisté Šlapanice po předchozím upozornění přítomných na zastupitelstvu.  Kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu: ciste.slapanice@seznam.cz

  0:00:00 zahájení (farizejské upozornění starosty všem zastupitelům na jejich povinnost zúčastňovat se zasedání ZM, místo toho, aby napomenul především koaliční zastupitele, kteří celou situaci svým hlasováním o přeložení ZM na další den způsobili)

  0:02:40 program

  0:03:17 kontrola úkolů z minulého zastupitelstva

  0:03:40 bod 6: Rozpočtové opatření

  0:04:31 bod 7: Diskuse občanů

  5:20 – Jak si starosta představuje fungování přestupkové komise? Naše poznámka: Ve skutečnosti starosta studentovi vyhrožoval, že toto se bude řešit na přestupkové komisi, několikrát se ho výhružně zeptal: „Chcete to řešit na přestupkové komisi? Chcete to?“ – nedá se tedy hovořit o žádné dohodě mezi starostou a studentem na přestupkovém řízení. Starosta vyhrožováním jednoznačně využíval svého mocenského postavení vůči studentovi. Na pomoc si přivolal Městskou policii. Ať se to panu starostovi líbí nebo ne, jeho zacházení s členy Městské policie lze označit za “pohůnkové”.

  0:06:42  Dotaz ke kanalizaci – Ing. M. Pernica (ČŠ), ze kterého znovu vyčnívá starostovo oblíbené poučování a zesměšňování oponentů nebo i jen tazatelů

  0:12:37    diskuse k letáku ČŠ a uvolněnosti místostarosty Nováka

  0:16:19   místostarosta Novák  – vyjádření k uvolnění ze zaměstnání
  Dvojí metr pro vedení města a jeho oponenty názorně lze vidět na přístupu hlídacího psa časomíry – tedy tajemníka MěÚ V. Hrabálka, který sděluje, že místostarostovi čas neměří, protože musí reagovat. Všem ostatním napadaným členům zastupitelstva ovšem vesele měří viz 17:30).

  17: 50 – místostarosta Novák podle svého sdělení občanům pracuje po večerech a sobotách či nedělích. Bohužel porovnejte jeho tvrzení s jeho rozvrhem rozvrhem viz screen shot v článku níže – zdroj: informační systém MUNI. Místostarosta Novák se tak řadí po bok svého stranického kolegy z ČSSD M. Haška, který nemá problém se sdělováním nepravd občanům problém.

  0:19:26 – demagogicko-humoristické vystoupení radního za TOP09 J. Zycháčka, který po neznámé osobě požadoval omluvu a na závěr útočí na Čisté Šlapanic, které ovšem nebyly autorem sdělení. Pan radní tak naplnil svoje vlastní vizionářská slova z 13. ZM o zbytečnosti některých vystoupení na ZM.

  0:24:21 – dotaz na předražený územní plán, proč nezískal stanovisko Krajského úřadu, žádost o uplatnění sankcí městem za vady v dodaném díle (dosud bez odpovědi)

  0:27:38 – vysvětlení p. Nováka ke vzniku obecně závazné vyhlášky o zákazu automatů
  0:31:30 – dotaz na prodej městského pozemku na Sušilově ulici (bývalá plynová stanice) a výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ
  0:34:18 – skatové hřiště za ZŠ Šlapanice (p. Tesařík ČŠ)
  0:36:06 – podnět zastupitele k výběrovým řízením města a dotazníkové akci pro strategii města
  0:40:55 podněty občanů
  0:42:30 – Ze všech podnětů vyjímáme vystoupení p. Pecla, který velmi slušně žádá, aby šlapanické zastupitelstvo zpřístupnilo svá jednání občanům prostřednictvím vysílání záznamů a zveřejňování podkladů jednání pro občany předem. Odpověď starosty a vyjádření obou místostarostů posuďte sami: 44:20.
  50:15 – informace místostarosty Nováka o požáru skládky SATESO
  54:30 – žádost starší občanky o vysvětlení jednání zastupitelů, kteří odhlasovali odložení zastupitelstva na druhý den a pak se sami na toto jednání nedostavili. Zůstala bez odpovědi. Koaliční zastupitelé nejsou z velké části schopni či ochotni prezentovat svůj názor k projednávané problematice a mnohdy se lze obávat, že žádný vlastní názor jako v tomto případě nemají. Zvedli ruce, protože je zvedli představitelé jejich vedení. Svoje chování a hlasování pak neumí občanům vysvětlit ani se za něho veřejně postavit a raději mlčí .

  Zde můžete srovnat tvrzení místostarosty Nováka o tom, že učí po večerech a sobotách či nedělích.Rozvrh místostarosty S. Nováka na jaro 2012. Zdroj: Informační systém MUNI

  rozvrh_mistostarosta_novak_MUNI_jaro_2012

 • Morální profil budoucího šlapanického poslance za KDU-ČSL

  Na kandidátce KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny je na 2. místě uveden jako kandidát šlapanický starosta Jaroslav Klaška. Na svých stránkách i stránkách KDU-ČSL se pyšní podporou šlapanické rodačky paní Libuše Šafránkové.

  Pokračovat ve čtení

18. stránka z celkem 20« První...10...1617181920