• Sýpka pro město, směna pozemků v lokalitě Ponětovská: 5. ZM

  Zastupitelstvo na svém 5. zasedání 19. 6. 2019 schválilo několik důležitých věcí: koupi historické budovy Sýpky z roku 1911 pro budoucí záměry města, koupi 2, 3 ha pozemků od města Brna. Dále zrušilo záměr na prodej 3, 2ha městských pozemků v lokalitě Ponětovská a schválilo směnu pozemků v této lokalitě.

   

  Koupě Sýpky

  Koupě historické budovy Sýpky má pro město velký význam: jedná se o budovu přímo v centru města, a to v situaci, kdy město nemá vlastní kulturní sál či kulturní centrum, chybí bohužel i kvalitní zázemí např. pro kluby seniorů nebo maminek s dětmi, chybí i výstavní prostory pro historické památky Šlapanic (ty jsou uloženy v depozitářích muzea). Sýpka navíc přímo sousedí s areálem Cukrovaru a do vlastnictví města se tak dostanou i pozemky, které představují dalších 3600m2. Stávající majitelé (firma Elita) dokončí v Sýpce ještě letošní sezónu a pak bude provoz přesunut do jiné lokace.Úkolem města je nyní co nejdříve na základě nově připravované strategie rozvoje města rozhodnout o budoucím využití Sýpky a začít pracovat na projektové přípravě. Cena byla stanovena znaleckým posudkem na 15 mil. Kč.

   

  PRO koupi hlasovali zastupitelé Čistých Šlapanic a Nezávislí, PROTI byla ODS. Zdrželi se zastupitelé KDU-ČSL, TOP09.

   

   

  Koupě 2, 3 ha pozemků od města Brna

  Město Brno je z historických důvodů jedním z velkých vlastníků pozemků na šlapanickém katastru. Pozemky prodává výjimečně. Protože vlastnictví pozemků je úplně nejzákladnějším předpokladem pro realizaci jakéhokoliv záměru, Čisté Šlapanice spolu se svými koaličními partnery průběžně prosazují nákupy pozemků pro město jako takových. Podařilo se tak nakoupit pozemky:

  pro rozšíření hřbitova, pro realizaci úprav ulice Zemědělské, podél ulice Wurmovy pro budoucí úpravy nebo opomenuté pozemky pod ulicí Těsnohlídkova a i další pozemky pro možné budoucí směny pozemků apod.

  Tentokrát nabídlo město Brno k prodeji pozemky v lokalitě za nákupním centrem Penny, jejichž část o výměře 7 300 m2 je podle územního plánu stavební a část o výměře 16 000m2 je vedena jako orná půda ( k využití po úpravách např. pro biokoridory a další opatření prospěšná pro krajinu). V nabídkovém řízení naše město uspělo a zastupitelstvo nákup pozemků za 15, 8 mil. Kč schválilo.

   

  PRO koupi hlasovali zastupitelé Čistých Šlapanic a Nezávislí, PROTI byla ODS, KDU-ČSL, TOP09.

   

   

  Zrušení záměru na prodej pozemků v lokalitě Ponětovská

  Vzhledem k faktu, že město získalo dotaci na sanaci areálu Icecu – Cukrovaru ve výši 147 mil. Kč z Operačního programu životního prostředí, mohlo město ustoupit od záměru na prodej městských pozemků v lokalitě Ponětovská. Předložená analýza developmentu městem (tzn. zasíťování a rozprodej jednotlivých zasíťovaných parcel) poukázala na případný větší ekonomický prospěch. Zastupitelé tak odhlasovali zrušení původního záměru na prodej pozemků.

   

  PRO zrušení záměru: Čisté Šlapanice, Nezávislí, ODS.  Zdrželi se: KDU-ČSL, TOP09.

   

   

  Záměr na směnu městských pozemků v lokalitě Ponětovská

  Protože platný územní plán města umožňuje zástavbu lokality Ponětovská, dohodlo se město s vlastníky pozemků Šlapanice Invest a Bela Property o směně pozemků. Cílem směny je scelení dříve rozdělených městských pozemků v lokalitě tak, aby byly lépe využitelné. Druhým sledovaným cílem pak je, aby případná nová zástavba nevznikala uprostřed městských pozemků, potažmo uprostřed polí, ale aby navázala na stávající  zástavbu města. Další výhodou je vybudování potřebné infrastruktury soukromým stavebníkem, na tuto infrastrukturu se budou moci městské pozemky v budoucnu napojit. Jedná se o směnu pozemků s doplatkem soukromého investora městu za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků (5450m2).

   

  Navrhovaná směna pozemků rozpoutala v zastupitelstvu poměrně velkou diskuzi zastupitelů i občanů, zejména však přítomných zástupců nově vzniklého Bytového družstva Nad mlýnem, které požádalo zastupitele o prodej pozemků tomuto bytovému družstvu pro zástavbu rodinnými domy za 1550Kč/m2.

  Zástupci opozice – členové KDU-ČSL či TOP09 opustili v diskuzi svoje původní názory z loňského roku a někteří i svůj volební program, ve kterém ještě nedávno žádali, aby město pozemky neprodávalo a zvážilo jejich využití pro potřeby města. Překvapivě nebo spíše nepřekvapivě s ohledem na personální propojení s bytovým družstvem nyní navrhovali odprodej pozemků členům bytového družstva Nad mlýnem. (Personální obsazení představenstva družstva viz ZDE).
  P. Petřík (KDU-ČSL) za Kontrolní výbor argumentoval nevýhodností čistě v ekonomické oblasti (rozdíly v cenách některých pozemků). Zastupitelstvo nicméně při sledování veřejného zájmu, za který lze považovat scelení dosud rozdělených městských pozemků pro lepší budoucí nakládání nebo vybudování kvalitní infrastruktury, nemusí (v souladu se Zákonem o obcích) uvažovat jen v čistě ekonomických dimenzích. Kromě toho je vybudování infrastruktury až ke sceleným městským pozemkům na náklady soukromého vlastníka hodnotou, kterou lze k ceně pozemků přičíst.

  V diskuzi tak proti názoru, že prioritou je sjednocení pozemků města, zástavba navazující na stávající zástavbu a vybudování infrastruktury na náklady soukromého vlastníka, na kterou bude moci město navázat, stála opozice a zastánci bytového družstva s názorem nesměňovat nebo směňovat úplně jiným způsobem, včetně některých nelogických návrhů (mj. nápad směnit projednávané pozemky za pozemky se soukromými garážemi Ponětovská nebo nápad odkoupit pozemky od společnosti Šlapanice Invest za jakoukoli, třeba i astronomickou cenu).

  Navrhovatelům těchto bizarností bohužel unikla podstatná věc: se směnou pozemků musí souhlasit obě strany a bez vzájemné dohody není vynutitelná. Pokud by k této dohodě nedošlo, zůstaly by městské pozemky rozdělené a uprostřed mezi nimi by začala vznikat zástavba rodinnými domy.

   

  U většiny zastupitelů proto převládla argumentace, že směnou dojde ke scelení městských pozemků a nová výstavba tak nevznikne uprostřed městských pozemků, které díky tomu budou moci být lépe využity v budoucnosti.

   

  Odprodej pozemků jako celku v tuto chvíli není aktuální s ohledem na finanční situaci města i s ohledem na výsledky ekonomické analýzy. Zastupitelstvo v závěru několikahodinové diskuze schválilo záměr směny pozemků s doplatkem. Město po směně bude mít v lokalitě k dispozici 2, 6ha scelených pozemků pro budoucí využití.

   

  PRO směnu pozemků: Čisté Šlapanice, Nezávislí. PROTI: KDU-ČSL, TOP09, ODS.

   

  Podklady a zápis ze zasedání ZM je zveřejnit na webových stránkách města ZDE.

  Záznam ze zasedání ZDE.

   

   

   

   

   

   

   

Přidat komentář

Spam ochrana Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.