• Jak jsme plnili svůj volební program 2014-2018

  Ve stručnosti přinášíme svoje hodnocení volebního programu pro období 2014-2018. Je to náš subjektivní pohled (tomu se nelze vyhnout 🙂 ) a tak budeme rádi i za Vaši případnou zpětnou vazbu v komentářích či na naše e-maily.

  Děkujeme, za to, že jste nám umožnili realizovat naše společné vize.

   Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

  CS HodnoceniProgramu_01

  BEZ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

   

  Program Stručně Podrobně
  Vypracovat územní plán bez průmyslové zóny ANO Je vypracován návrh nového ÚP, bylo zahájeno jeho projednávání. V roce 2018 nás čeká veřejné projednání územního plánu, koncem roku 2018 by mohl být schválen zastupitelstvem.
  Vyměnit lidi jednající za město o průmyslové zóně ANO Město ukončilo členství ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), sdružení vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou. Toto sdružení vedené bývalým tajemníkem MěÚ Šlapanice V. Hrabálkem (KDU-ČSL) a bývalým starostou J. Střechovským (Sdružení pro rozvoj Šlapanic, později ANO) podepisovalo netransparentní smlouvy s investorem CTP Invest, bez projednání v zastupitelstvu města Šlapanice nebo radě města. Smlouva, kterou dostaly k dispozici a následně zveřejnily Čisté Šlapanice, obsahovala prokazatelné odměny od firmy CTP Invest pro členy vedení SPZŠ (mj. V. Hrabálek a J. Střechovský) a příslib částky cca 100 mil. Kč za realizaci zóny bez bližšího určení částky a opět bez projednání zastupitelstvem města, přestože se částka vztahovala i k městským pozemkům.

  ALE: je třeba schválit nový územní plán bez průmyslových ploch. To může udělat jen zastupitelstvo bez vazeb na CTP a bez lidí, kteří zónu prosazovali a hlasovali pro ni v minulosti (tedy bez KDU-ČSL, bez ODS, bez TOP09). Nový územní plán bude schvalovat zastupitelstvo cca v roce 2019. A bude ho muset také obhájit, protože lze očekávat napadení nového ÚP soudně.

  Změna osoby tajemníka (V. Hrabálek, KDU-ČSL) kvůli střetu zájmů: pozemky pod zónou a odměny od CTP ANO V. Hrabálek (KDU-ČSL)   jako bývalý starosta města nakupoval účelově pozemky pod budoucí průmyslovou zónou a zastupoval obvykle město v jednáních o průmyslové zóně CTP, přestože byl jako vlastník rozsáhlých pozemků pod plánovanou zónou  CTP,  jednoznačně ve střetu zájmů. Prokazatelně vzal odměnu od firmy CTP. Tento střet zájmů opakovaně popíral jak on sám, tak tehdejší starosta Šlapanic J. Klaška (KDU-ČSL) či tehdejší vedení města (ODS, TOP09 či ČSSD).
  Přezkoumáme výhodnost smluv k průmyslové zóně ANO Město vystoupilo z pochybného Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ) viz výše.

  Město vrátilo investorovi průmyslové zóny firmy CTP Invest zálohy na městské pozemky a zbavilo je břemen ve prospěch investora CTP.

  Město nepodepsalo s investorem žádnou nevýhodnou smlouvu.

   

  Budeme hájit veřejné zájmy města, ne investora ANO Město nepodepsalo žádnou nevýhodnou smlouvu s investorem průmyslové zóny.

   

   

   

   

  DOPRAVA

   

  Dopravní řešení, které se opře o vyhodnocení potřeb občanů Částečně

  ANO

  Podpora MHD:

  navýšení spojů trolejbusů v roce 2017

  spolupráce na přípravě zastávky BrPole

  Seniorbus pro seniory

  Příprava odkupu pozemků od ČD u šlapanického nádraží pro budoucí P+R

   

  Individuální doprava:

  Kruhový objezd Bedřichovice 2015

  Navýšení počtu parkovacích míst o 120 v různých částech města v období 2014 – 2018

  Příprava koncepce Dopravy v klidu 2018

  Návaznost na Brno ANO Souhlas Brna s přípravou světelné křižovatky Slatina

  Memorandum s JMK a MMB k obchvatu

  Dopravní studie ZUR JMK – nová koncepce obchvatu Slatina a napojení Šlapanic na D1

  Nebudeme kouskovat území města ANO V připravovaném návrhu nového územního plánu Šlapanic je zřejmé, že ke kouskování/fragmentaci území nebude docházet.
  Západní obchvat nebude procházet zástavbou ANO
  Dobudujeme přechody částečně Dopravní značení 2017-2018

  Přechody Nádražní 2018

  Změny a možnosti parkování budeme projednávat s obyvateli ANO Každá nová rekonstrukce ulice a úpravy parkování a provozu na ulici jsou projednány v rámci přípravy s občany:

  Jungmannova,

  Lípová,

  v přípravě Švehlova, Komenského, Na Poříčí.

   

  Podpoříme zastávku ANO Výstavba 2018 + příprava spojovacího chodníku ze Švehlovy ulice pro přístup k zastávce
  Podpoříme odstavné parkoviště na žel. zastávce BrPole NE Pro parkoviště město zatím nezískalo potřebné pozemky, souvisí také s vybudováním další infrastruktury

   

   

   

  ZELENÉ OKOLÍ A CENTRUM

   

  Nábřeží Říčky jako zelená páteř města (od Ponětovic po Bedřichovice) ANO V rámci „Nábřeží Říčky jako páteře města pro pohyb pěších a cyklistů byla:

  dokončena cyklostezka na Ponětovice 2016

  a cyklostezka Bedřichovice – Šlapanice 2018

  a připravena územní studie Nábřeží Říčky 2018, na kterou by město mělo navázat v budoucnosti dalšími úpravami.

   

  Rozšíříme plochy zeleně ANO 4ha u letiště

  Líchy

  navrhované plochy v novém územním plánu města. Je třeba připravit pro nové zeleně vymezené plochy v územním plánu, jinak je jejich budoucí realizace a uchování významně ztížena. ÚP

  Připravíme projekt revitalizace skládky a těžebního prostoru Tondach ANO Uzavírka skládky již probíhá, skládka bude uzavřena v průběhu roku 2018.

  Návazně jsou v územním plánu města na její místo navrhovány zelené plochy.

  Cyklostezky ANO Dokončena cyklostezka na Ponětovice 2016.

  Dokončena cyklostezka Bedřichovice – Šlapanice 05/2018.

  Cyklostezka Brno – Šlapanice získala územní rozhodnutí (2017) a pokračujeme stavebním rozhodnutím a přípravou žádosti o dotaci.

  Cyklostezka Kobylnice má rovněž územní rozhodnutí a pokračuje příprava na realizacei (v rámci Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko).

   

  Vycházkové trasy NE Realizovány jen částečně přípravou pozemků a zeleně podél plánovaných tras (u letiště a cyklostezky na Bedřichovice). Významným problémem pro jejich realizaci jsou problémy s výkupy pozemků.
  kup areálu ICEC ANO

   

   

   

   

  ŠLAPANICE S MAX. 8000 OBYVATEL A DOSTATEČNOU NABÍDKOU OBCHODŮ A SLUŽEB

   

  Max. 8000 obyvatel ANO počet obyvatel Šlapanic je 7400 a v novém návrhu územního plánu nejsou navrhovány zásadní nové plochy pro rozsáhlé navýšení obyvatel jako navýšení o 3000 obyvatel v návrhu územního plánu předchozího vedení z roku 2014. Šlapanice ještě porostou díky dostavbě Brněnských polí. Ty však byly povoleny již v roce 2007.

  Může dojít k realizaci bydlení v lokalitě Ponětovská, v ní ale prosazujeme výhradně zástavbu rodinnými domy (max. 66 domů).

  Nabídka obchodů a služeb částečně Nové nákupní centrum Penny ul. Brněnská v 06/2018.

  V centru Šlapanic chceme nabídnout nové malé komerční prostory v připravovaných objektech města na ul. Čechova a příp. v areálu Cukrovaru (bývalý ICEC).

   

   

  CENZURA

   

  Zrušíme zákaz publikování příspěvků s politickým obsahem předchozího vedení města (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD) ANO Žádný podobný zákaz není uplatňován a ve Zpravodaji jsou pravidelně uveřejňovány kritické názory k činnosti města bez omezení.
  Dáme prostor alternativním názorům ANO Viz výše
  Webové stránky poskytnou větší prostor názorům občanů částečně Webové stránky jsou v přípravě.

  Komunikace s občany probíhá formou diskuzí v jednotlivých lokalitách, pravidelného Dne otevřených dveří starostky a místostarosty

  Komunikace s občany probíhá i na facebookových stránkách města

   

   

   

  ZASTUPITELSTVO MĚSTA JE PRO OBČANY

   

  Zasadíme se, aby městský úřad vedli profesionálové Částečně ANO Vedení odborů MěÚ Šlapanice je obsazeno kvalifikovanými pracovníky. Větší problém je v obsazení jednotlivých pozic. Dlouhodobá nízká nezaměstnanost a hospodářský růst státu znamenají, že se městu nedaří obsazovat nové pozice podle představ. Nízké tabulkové platy úředníků nemohou dostatečně konkurovat současné nabídce na trhu práce a úřad je tak limitován ve výběru nových pracovníků.
  Zavazujeme se dodržovat Protikorupční desatero Částečně Celkově je dodržováno, pro celkové přijetí se nepodařilo najít shodu v zastupitelstvu.
  Veřejné vysílání záznamů zastupitelstva města ANO Záznamy ze zasedání zastupitelstva, zrušené předchozím vedením města (KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD) v roce 2011.
  Větší prostor pro diskusi občanů ANO Necenzurované příspěvky ve Zpravodaji

  Setkání vedení města s občany

  Dny otevřených dveří

  Referendum Neproběhlo. Město dle našeho názoru neprojednávalo záležitost, která by vyžadovala referendum.

   

   

   

  KOMISE A VÝBORY

   

  Většina pro opozici v kontrolním výboru zastupitelstva ANO Na rozdíl od předchozího volebního období má opozice v kontrolním výboru nyní většinu a předsedu kontrolního výboru.
  Vedení města svůj případný nesouhlas zdůvodní ANO Ano, probíhá. Jedná se o věcné odůvodnění nesouhlasu vedení s doporučením komise, nikoliv politické.

  Doporučení či nálezy výboru zamítnuty vedením města dosud nebyly a jsou realizovány či akceptovány.

  Kontrolní výbor a finanční výbor se bude povinně vyjadřovat k zakázkám nad 1mil., zasedání budou veřejná. částečně Veřejnost zasedání výborů nebylo možné realizovat kvůli legislativě.

  Kontrolní výbor a finanční výbor se nepodařilo účinně začlenit do procesu přípravy veřejných zakázek.

  Nicméně oba výbory na rozdíl od předchozího období dostávají bez problémů na vyžádání ke kontrole veškerou dokumentaci zakázek. Ta je také veřejně přístupná všem na veřejném profilu města jako zadavatele.

  Město zveřejňuje také veškeré smlouvy a objednávky nad 50 000Kč v registru smluv.

   

   

  SNÍŽENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

   

  Snížíme občanům a podnikatelům daň z nemovitostí s koeficientem 4 ANO V roce 2015 snížen koeficient na 3, pro rok 2019 byl koeficient ještě snížen na 2.

   

   

   

  PRŮHLEDNE HOSPODAŘENÍ

   

  Zveřejnit veškeré smlouvy s dodavateli ANO Od roku 2015 ještě před účinností zákona o registru smluv naše město dobrovolně zveřejňuje veškeré své smlouvy ve veřejně přístupném registru smluv.

   

  Oslovení co největšího počtu firem při VZ ANO Probíhá na základě úprav interní směrnice i pro veřejné zakázky malého rozsahu.
  Zveřejnit zadávací dokumentaci VŘ ANO Podlimitní zakázky a zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách zveřejňujeme na profilu zadavatele. Nad rámec zákona dobrovolně zveřejňujeme i zakázky malého rozsahu od 400 000 Kč výše, vše na profilu zadavatele.
  Objektivní pravidla pro rozdělování dotací ANO Jsou vytvořena.

  Již dva roky jsou podle pravidel rozdělovány dotace města. Pravidla jsou otevřená námětům spolků a veřejnosti ke kritice a případnému zlepšení.

  Právní audit smluv města a VZ částečně Právní audit jsme nezadali po nástupu kvůli vysokým finančním nákladům L a skutečnosti, že úřad nevedl řádnou evidenci smluv. Po celý první rok fakticky úřad dával do pořádku svou evidenci smluv.

  Nicméně proběhl interní audit a postupné přesoutěžení smluv o větším objemu.

   

   

   

   

  SNÍŽENÍ VÝDAJŮ MĚSTA

   

  Zrušit pozici druhé uvolněného místostarosty ANO Zrušením pozice druhého uvolněného místostarosty má město úsporu ve výši cca 700 000Kč/rok.
  Starosta a místostarosta jen pro města ANO Tento bod volebního programu reagoval na skutečnost, že předchozí starosta J. Klaška (KDU-ČSL) vykonával souběžně funkci poslance Parlamentu ČR a druhý místostarosta souběžně své původní povolání. Současná starostka i místostarosta nemají žádné jiné uvolněné funkce a vykonávají výhradně své funkce pro město.
  Elektronické aukce ve větší míře NE Proběhly dvě elektronické aukce. Další nebyly realizovány s ohledem na menší vhodnost pro veřejné zakázky města.
  Dotace na třídění odpadů ANO 2015

  Dotace na kompostéry pro občany

  Využití energie z bioplynky ANO Město připravilo studii proveditelnosti.

  Rozvody realizovalo Bonagro na své náklady 2016. Teplo odebírá ZŠ i DPS , bazén od 2018.

   

   

   

  ZVÝŠIT PŘÍJMY MĚSTA

   

  Ve větší míře prostředky z EU Částečně Město dotace z EU čerpá, aktuálně nikoliv ve větší míře než v předchozím volebním období. Příprava a realizace žádostí o dotace trvá 2 roky. Srovnatelné čerpání může město dosáhnout realizací připravené žádosti o dotaci na sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC).
  Podpora projektů, které zajistí městu příjem Částečně Z areálu Cukrovaru (ICEC) má město plánovaný příjem 7 mil. Kč, obdobný příjem v minulosti nikdy ve svém rozpočtu nemělo. Příjmy z areálu se budou pohybovat v závislosti na dalším vývoji areálu (sanace, nové komerční plochy apod.)

  Město zrušilo dlouhodobý málo výhodný pronájem objektů na ul. Čechova a nově má příjem z těchto komerčních prostor. V nově připravovaných objektech Čechova jsou také nové komerční prostory.

  Nově je připravován projekt celoroční kavárny v parku s možným zvýšením pronájmu pro město.

   

  Zlepšíme hospodaření SATESO ANO Ve společnosti proběhla prověrka, zlepšilo se výrazně vymáhání pohledávek, napraveno bylo mj. hospodaření s pohonnými hmotami.

   

   

   

  KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

   

  Kapacita s ohledem na vývoj ANO Vznikla nová jídelna pro děti 2016,

  Podána a předběžně schválena žádost o dotaci na modernizaci učeben ZŠ s realizací v roce 2019,

  Podána žádost o dotaci na novou sportovní halu a nový pavilon ZŠ v přípravě 2019

  Založena nová dětská skupina Sokolík pro mladší děti v MŠ

  Přesunem knihovny do parku Riegrova se městu uvolní kapacit pro další oddělení MŠ v areálu ZŠ.

  Nový konkurs na ředitele ZŠ ANO Politicky vybraný ředitel ZŠ Skočovský v předchozím volebním období (rozhodnutí předchozí rady města v rozporu s doporučením výběrové komise na tento post) způsobil kolaps pedagogického sboru i důvěry rodičů ke škole. Věříme, že po jeho odchodu a příchodu nového – apoliticky vybraného ředitele – se škola stabilizovala a přesvědčila rodiče svou nabídkou.
  Pomůžeme ZŠ při zajišťování projektů na podporu moderní výuky ANO Probíhá průběžně. Výsledkem je Škola rodičům otevřená: dětské kluby, rozšíření doby družiny, 10 příměstských táborů, doprovod dětí do kroužků apod.

  Připravena Modernizace učeben

  Podpora existence gymnázia ve šlapanicích ANO Gymnázium jsme podpořili vybudováním nové jídelny v ZŠ, které mohou studenti využívat, stejně jako funguje využívání dalšího zázemí šlapanické ZŠ pro studenty gymnázia.

   

   

   

  PROSTOR PRO VOLNÝ ČAS

   

  Podpoříme projekty pro děti všech věkových kategorií ANO Atletický areál ZŠ 2015, otevřený i veřejnosti

  Volnočasový areál na Jiráskově ulici, včetně workoutového hřiště 2016

  opravené skateboardové hřiště 2016

  od r. 2017 výhodnější podmínky v ZŠ pro sportovní kluby se šlapanickými dětmi

  obnovené hřiště Nerudova

  Workoutové hřiště při ZŠ 2018

  Otevřeme sportoviště veřejnosti ANO Atletický areál při ZŠ, volnočasový areál při Jiráskova
  Projekt otevřená zahrada zajistit místa, která jsou vhodná pro starší děti NE Nerealizovalo se pro nezájem veřejnosti.
  Vybudování volné plochy na koupání NE Plocha prověřována v územním plánu, ale zatím nenalezena vhodná plocha
  Podpora kulturního a sportovního života ANO Šlapanické Vánoce od 2015

  Šlapanické léto

  Dotace spolkům a spolupráce při získávání dotací od jiných poskytovatelů dotací

  Senioři ANO Seniorbus

  Příprava nového bezbariérového centra pro seniory na Čechově

  Kurzy počítačové gramotnosti a angličtiny ve spolupráci se ZŠ

  Posilovací stroje – volnočasové centrum Jiráskova

   

   

   

Přidat komentář

Spam ochrana Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.