• Dotace spolkům, vyhláška o hlučných činnostech a byty Švehlova na 25. ZM

  Ve středu 2. 5. 2018 proběhlo 25. zasedání zastupitelstva města. Z nejzajímavějších bodů vyjímám: dotace spolkům, vyhlášku o hlučných činnostech a schválení doložky k bytům Švehlova.

   

  Byty Švehlova

  Prostřednictvím opozičního zastupitele za KDU-ČSL p. Petříka se znovu vrátila do zastupitelstva kauza bytů Švehlova, kauza neplatných smluv na převod bytů z roku 2003. Zastupitelstvo v lednu 2018 schválilo po téměř dvou letech společného jednání o podmínkách prodeje bytů městem záměr na prodej těchto bytů nájemníkům, v březnu pak byly schváleny dohody o narovnání a kupní smlouvy.

  K podpisu smluv ale od března nedošlo, místo toho byl p. Petříkem do zastupitelstva předložen zřejmě na podnět AK Joukl (právní zástupce nájemníků) návrh dodatku k dosud nepodepsaným smlouvám. Dodatek měl upravovat umístění doložky a doplnění údajně opomenutého spoluvlastnického podílu na společných částech budovy. Doložka měla podle návrhu p. Petříka a AK Joukl být umístěna před podpisy, nikoliv za podpisy stran na smlouvě, aby se “zvýšila právní jistota smluv”. U tzv. doložky (kdo a kdy jednání obce schválil) existuje judikát Nejvyššího soudu, o tom, že smlouvy nejsou neplatné, dokonce ani pokud doložka u smlouvy chybí úplně (viz judikát Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. 28 Cdo 516/2005). Umístění doložky  tedy nehraje roli, obce rovnocenně používají obě dvě varianty. Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy byl pak přímo součástí schvalovaných smluv.

   

  Ani jeden z požadavků AK Joukl při společných předchozích jednáních s městem, ani p. Petřík při projednávání v zastupitelstvu nepodložili  a neodůvodnili věcnou právní argumentací.  Zastupitelstvo proto většinově návrh dodatku  na doporučení právního zástupce města zamítlo. Pro byli pouze opoziční zastupitelé.

  Za zmínku stojí, že Advokátní kancelář Joukl (která zastupuje nájemníky bytů) bezdůvodně zadržuje a dosud nevrátila jedno podepsané vyhotovení smluv, které měla k dispozici pro kontrolu. Ani na přímou a opakovanou výzvu města smlouvy vráceny nebyly. Rada tak musela platnost návrhu smluv časově omezit do 17. 5. 2018.

  Dotace spolkům

  Na dotace spolkům město v rozpočtu nachystalo nejvyšší částku v historii – 1, 874 mil. Kč. Město vypsalo 3 dotační programy (Kultura, Sport a Individuální).

  V posledním volebním období jsme se snažili o nastavení kritérií pro spravedlivé rozdělování dotací tak, aby nejdůležitějším kritériem nebylo, kdo s kým kamarádí, ale např. jakou má členskou základnu, jaké soutěže absolvuje, zda vychovává děti nebo pomáhá seniorům a jaký význam má jeho činnost pro Šlapanice. Podané žádosti vyhodnotí pracovnice finančního odboru, následně komise, finanční výbor a na základě jejich doporučení schvaluje rada (žádosti do 50 000) nebo zastupitelstvo (nad 50 000).

  Největším organizacemi a příjemci dotací bývají zpravidla TJ Sokol Šlapanice (245 000), Orel Šlapanice (200 000) a SK Šlapanice (150 000). 
  Kulturní komise nedoporučila žádost šlapanické farnosti s tím, že uváděná činnost (bohoslužby, společné modlitby, farní sbor) spadá většinově pod církevní činnost dotovanou státem z jiného rozpočtu. Finanční výbor navrhl schválit částku, která odpovídala činnosti farního ochotnického divadla či farního dne. S tímto návrhem se neztotožnila rada města, která doporučila zastupitelstvu tuto žádost zamítnout s tím, že neodpovídá kulturnímu dotačnímu programu. V diskuzi pak zaznělo i to, že církevní činnost nespadá do samostatné působnosti obce (viz §35 Zákona o obcích) a lze doporučit, aby žádost byla podána na ochotnické divadlo přímo nebo farní den.

  Diskuzi vzbudila i výše příspěvku šlapanickým skautům (příliš nízká dle diskutujících). Zastupitel P. Petřík podal protinávrh na zvýšení částky, argumentačně nedotažený návrh byl způsobilý poškodit jiné žadatele o dotaci a tak nebyl přijat. Na závěr zastupitelstvo schválilo úkol pro Kontrolní výbor, který má ověřit kritéria a postup při výpočtech dotací pro vyloučení pochybností. Není zájmem města nikoho poškodit.

  O dotacích více ZDE.

   

   

  Obecně závazná vyhláška 2/2015 – zákaz hlučných činností o nedělích a státních svátcích

  Návrh na zrušení této obecně závazné vyhlášky (OZV) z roku 2015 podal její autor p. Tomáš Sova. Návrh odůvodnil tím, že OZV je neúčinná. S tímto názorem se zastupitelstvo neztotožnilo (město použilo úspěšně OZV při “umravnění stavařů v Brněnských polích)  a návrh zamítlo. Vyhláška tudíž zůstává v platnosti s tím, že město bude její existenci znovu propagovat. Vyhlášky města najdete na webových stránkách města. A samozřejmě platí:  o nedělích a státních svátcích v době od 6-14 hodin nesekejte trávu, neřežte dřevo a jinak nehlučte a buďte ohleduplní ke svému okolí 🙂

   

   

  Příspěvek na přestavbu sokolovny

  Sokolovna má za sebou I. etapu přestavby v roce 2016, na kterou město přispělo částkou 720 000 Kč. S městem byla tehdy projednána a odsouhlasena podpora do výše max. 2 mil. Kč. Nakonec došlo k realizaci pouze I. etapy a spoluúčasti města ve výši 720 000 Kč, celé 2 mil. Kč vyčerpány nebyly.

  Sokol nyní požádal na II. etapu s tím, že znovu požádal o příspěvek ve výši max. 2 mil. Kč.

  V diskuzi nedokázali ani přítomný místostarosta (Z. Kadlc) a jednatel TJ Sokol (I. Kouřil) vysvětlit, jaký vliv bude mít výše spolufinancování městem na bodové hodnocení projektu. Což je škoda, protože tento věcný argument mohl rozhodnutí zastupitelstva významně ovlivnit.

  K tomuto bodu podal protinávrh místostarosta, který navrhl příspěvek Sokolu tak, aby odpovídal celkové dohodnuté částce max. 2 mil. Kč – tedy příspěvek cca 1,280 mil. Kč. Tento návrh podpořili koaliční zastupitelé s tím, že by mělo být snahou města podporovat všechny organizace u srovnatelných projektů obdobným způsobem. Zastupitelstvo tak schválilo v letošním roce podporu přestavby Orlovny ve výši 2 mil. Kč a stejnou celkovou částku poskytne město i Sokolovně. U obou projektů se totiž jedná o dotaci ve výši 20mil. Kč a spoluúčast města také bude v obou případech činit max. 2 mil. Kč.

   

  Nešvarem posledního zasedání bylo jednání opozičních zastupitelů, kteří se neustále hlásili do diskuze občanů: s odůvodněním, že oni jsou také občané. Bod diskuze občanů je však vyhrazen opravdu občanům a zastupitelé mají ke svým podnětům svůj vlastní bod Diskuze zastupitelů. Přesto dostali prostor pro své příspěvky v obou diskuzích. V příliš živé paměti však zůstává chování opozičních zastupitelů (především KDU-ČSL a TOP09) z doby, kdy byli ve vedení města a jednacím řádem omezili vystoupení občanů na 3 minuty a zastupitelů na max. 5 minut! (v roce 2013). A zastupitelům i občanům odměřoval na veřejných zasedáních nedůstojně čas svými stopkami tehdejší tajemník úřadu V. Hrabálek (KDU-ČSL).

  Nezbývá než zopakovat, že je velká škoda, že zastupitelstvo města tráví velkou část svého společného času nedůstojnými půtkami. Znovu doporučuji všem občanům zhlédnout záznamy zasedání zastupitelstva a podívat se, jaké návrhy a jaké připomínky zastupitelé podávají a jak zastupují zájmy občanů a města.

   

  Michaela Trněná, starostka

   

   

Komentáře jsou uzavřeny.