• Řešení cyklostezky na Brno se opět přiblížilo

  Řídící výbor ITI Brněnské metropolitní oblasti včera dal kladné stanovisko cyklostezkám svazku obcí Šlapanicko. Pro Šlapanice to znamená předběžný souhlas s dotačním financováním cyklostezky na Brno. Více podrobností o cyklostezce na Brno a jejím trasování najdete např. v našem článku ZDE.

  Další částí je také cyklopropojení na Kobylnice. Realizace je předběžně naplánovaná na rok 2019.

   

   

 • Šlapanice a ICEC se řešily v poslanecké sněmovně

  Jsme rádi, že se o problém staré ekologické zátěže konečně zajímá jak vláda ČR, a především pan ministr životního prostředí Brabec, tak i poslanci. V poslanecké sněmovně tak zazněly informace o nutnosti odstranit znečištění z centra našeho města i informace o podané žádosti našeho města o dotaci. O žádosti o dotace se bude rozhodovat začátkem června. O výsledku budeme informovat.

  Pokud máte fb profil, můžete shlédnout přímo interpelaci paní poslankyně Šafránkové na ministra ŽP k areálu ICEC a odpověď pana ministra: https://www.facebook.com/mestoslapanice/videos/1881905698773728/?t=46

 • Jak jsme plnili svůj volební program 2014-2018

  Ve stručnosti přinášíme svoje hodnocení volebního programu pro období 2014-2018. Je to náš subjektivní pohled (tomu se nelze vyhnout 🙂 ) a tak budeme rádi i za Vaši případnou zpětnou vazbu v komentářích či na naše e-maily.

  Děkujeme, za to, že jste nám umožnili realizovat naše společné vize.

   Za Čisté Šlapanice Michaela Trněná

  BEZ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY

   

  Program Stručně Podrobně
  Vypracovat územní plán bez průmyslové zóny ANO Je vypracován návrh nového ÚP, bylo zahájeno jeho projednávání. V roce 2018 nás čeká veřejné projednání územního plánu, koncem roku 2018 by mohl být schválen zastupitelstvem.
  Vyměnit lidi jednající za město o průmyslové zóně ANO Město ukončilo členství ve Sdružení průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ), sdružení vlastníků pozemků pod průmyslovou zónou. Toto sdružení vedené bývalým tajemníkem MěÚ Šlapanice V. Hrabálkem (KDU-ČSL) a bývalým starostou J. Střechovským (Sdružení pro rozvoj Šlapanic, později ANO) podepisovalo netransparentní smlouvy s investorem CTP Invest, bez projednání v zastupitelstvu města Šlapanice nebo radě města. Smlouva, kterou dostaly k dispozici a následně zveřejnily Čisté Šlapanice, obsahovala prokazatelné odměny od firmy CTP Invest pro členy vedení SPZŠ (mj. V. Hrabálek a J. Střechovský) a příslib částky cca 100 mil. Kč za realizaci zóny bez bližšího určení částky a opět bez projednání zastupitelstvem města, přestože se částka vztahovala i k městským pozemkům.

  ALE: je třeba schválit nový územní plán bez průmyslových ploch. To může udělat jen zastupitelstvo bez vazeb na CTP a bez lidí, kteří zónu prosazovali a hlasovali pro ni v minulosti (tedy bez KDU-ČSL, bez ODS, bez TOP09). Nový územní plán bude schvalovat zastupitelstvo cca v roce 2019. A bude ho muset také obhájit, protože lze očekávat napadení nového ÚP soudně.

  Změna osoby tajemníka (V. Hrabálek, KDU-ČSL) kvůli střetu zájmů: pozemky pod zónou a odměny od CTP ANO V. Hrabálek (KDU-ČSL)   jako bývalý starosta města nakupoval účelově pozemky pod budoucí průmyslovou zónou a zastupoval obvykle město v jednáních o průmyslové zóně CTP, přestože byl jako vlastník rozsáhlých pozemků pod plánovanou zónou  CTP,  jednoznačně ve střetu zájmů. Prokazatelně vzal odměnu od firmy CTP. Tento střet zájmů opakovaně popíral jak on sám, tak tehdejší starosta Šlapanic J. Klaška (KDU-ČSL) či tehdejší vedení města (ODS, TOP09 či ČSSD).
  Přezkoumáme výhodnost smluv k průmyslové zóně ANO Město vystoupilo z pochybného Sdružení vlastníků průmyslová zóna Šlapanice (SPZŠ) viz výše.

  Město vrátilo investorovi průmyslové zóny firmy CTP Invest zálohy na městské pozemky a zbavilo je břemen ve prospěch investora CTP.

  Město nepodepsalo s investorem žádnou nevýhodnou smlouvu.

   

  Budeme hájit veřejné zájmy města, ne investora ANO Město nepodepsalo žádnou nevýhodnou smlouvu s investorem průmyslové zóny.

   

   

   

   

  DOPRAVA

   

  Dopravní řešení, které se opře o vyhodnocení potřeb občanů Částečně

  ANO

  Podpora MHD:

  navýšení spojů trolejbusů v roce 2017

  spolupráce na přípravě zastávky BrPole

  Seniorbus pro seniory

  Příprava odkupu pozemků od ČD u šlapanického nádraží pro budoucí P+R

   

  Individuální doprava:

  Kruhový objezd Bedřichovice 2015

  Navýšení počtu parkovacích míst o 120 v různých částech města v období 2014 – 2018

  Příprava koncepce Dopravy v klidu 2018

  Návaznost na Brno ANO Souhlas Brna s přípravou světelné křižovatky Slatina

  Memorandum s JMK a MMB k obchvatu

  Dopravní studie ZUR JMK – nová koncepce obchvatu Slatina a napojení Šlapanic na D1

  Nebudeme kouskovat území města ANO V připravovaném návrhu nového územního plánu Šlapanic je zřejmé, že ke kouskování/fragmentaci území nebude docházet.
  Západní obchvat nebude procházet zástavbou ANO
  Dobudujeme přechody částečně Dopravní značení 2017-2018

  Přechody Nádražní 2018

  Změny a možnosti parkování budeme projednávat s obyvateli ANO Každá nová rekonstrukce ulice a úpravy parkování a provozu na ulici jsou projednány v rámci přípravy s občany:

  Jungmannova,

  Lípová,

  v přípravě Švehlova, Komenského, Na Poříčí.

   

  Podpoříme zastávku ANO Výstavba 2018 + příprava spojovacího chodníku ze Švehlovy ulice pro přístup k zastávce
  Podpoříme odstavné parkoviště na žel. zastávce BrPole NE Pro parkoviště město zatím nezískalo potřebné pozemky, souvisí také s vybudováním další infrastruktury

   

   

   

  ZELENÉ OKOLÍ A CENTRUM

   

  Nábřeží Říčky jako zelená páteř města (od Ponětovic po Bedřichovice) ANO V rámci „Nábřeží Říčky jako páteře města pro pohyb pěších a cyklistů byla:

  dokončena cyklostezka na Ponětovice 2016

  a cyklostezka Bedřichovice – Šlapanice 2018

  a připravena územní studie Nábřeží Říčky 2018, na kterou by město mělo navázat v budoucnosti dalšími úpravami.

   

  Rozšíříme plochy zeleně ANO 4ha u letiště

  Líchy

  navrhované plochy v novém územním plánu města. Je třeba připravit pro nové zeleně vymezené plochy v územním plánu, jinak je jejich budoucí realizace a uchování významně ztížena. ÚP

  Připravíme projekt revitalizace skládky a těžebního prostoru Tondach ANO Uzavírka skládky již probíhá, skládka bude uzavřena v průběhu roku 2018.

  Návazně jsou v územním plánu města na její místo navrhovány zelené plochy.

  Cyklostezky ANO Dokončena cyklostezka na Ponětovice 2016.

  Dokončena cyklostezka Bedřichovice – Šlapanice 05/2018.

  Cyklostezka Brno – Šlapanice získala územní rozhodnutí (2017) a pokračujeme stavebním rozhodnutím a přípravou žádosti o dotaci.

  Cyklostezka Kobylnice má rovněž územní rozhodnutí a pokračuje příprava na realizacei (v rámci Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko).

   

  Vycházkové trasy NE Realizovány jen částečně přípravou pozemků a zeleně podél plánovaných tras (u letiště a cyklostezky na Bedřichovice). Významným problémem pro jejich realizaci jsou problémy s výkupy pozemků.
  kup areálu ICEC ANO

   

   

   

   

  ŠLAPANICE S MAX. 8000 OBYVATEL A DOSTATEČNOU NABÍDKOU OBCHODŮ A SLUŽEB

   

  Max. 8000 obyvatel ANO počet obyvatel Šlapanic je 7400 a v novém návrhu územního plánu nejsou navrhovány zásadní nové plochy pro rozsáhlé navýšení obyvatel jako navýšení o 3000 obyvatel v návrhu územního plánu předchozího vedení z roku 2014. Šlapanice ještě porostou díky dostavbě Brněnských polí. Ty však byly povoleny již v roce 2007.

  Může dojít k realizaci bydlení v lokalitě Ponětovská, v ní ale prosazujeme výhradně zástavbu rodinnými domy (max. 66 domů).

  Nabídka obchodů a služeb částečně Nové nákupní centrum Penny ul. Brněnská v 06/2018.

  V centru Šlapanic chceme nabídnout nové malé komerční prostory v připravovaných objektech města na ul. Čechova a příp. v areálu Cukrovaru (bývalý ICEC).

   

   

  CENZURA

   

  Zrušíme zákaz publikování příspěvků s politickým obsahem předchozího vedení města (KDU-ČSL, TOP09, ČSSD) ANO Žádný podobný zákaz není uplatňován a ve Zpravodaji jsou pravidelně uveřejňovány kritické názory k činnosti města bez omezení.
  Dáme prostor alternativním názorům ANO Viz výše
  Webové stránky poskytnou větší prostor názorům občanů částečně Webové stránky jsou v přípravě.

  Komunikace s občany probíhá formou diskuzí v jednotlivých lokalitách, pravidelného Dne otevřených dveří starostky a místostarosty

  Komunikace s občany probíhá i na facebookových stránkách města

   

   

   

  ZASTUPITELSTVO MĚSTA JE PRO OBČANY

   

  Zasadíme se, aby městský úřad vedli profesionálové Částečně ANO Vedení odborů MěÚ Šlapanice je obsazeno kvalifikovanými pracovníky. Větší problém je v obsazení jednotlivých pozic. Dlouhodobá nízká nezaměstnanost a hospodářský růst státu znamenají, že se městu nedaří obsazovat nové pozice podle představ. Nízké tabulkové platy úředníků nemohou dostatečně konkurovat současné nabídce na trhu práce a úřad je tak limitován ve výběru nových pracovníků.
  Zavazujeme se dodržovat Protikorupční desatero Částečně Celkově je dodržováno, pro celkové přijetí se nepodařilo najít shodu v zastupitelstvu.
  Veřejné vysílání záznamů zastupitelstva města ANO Záznamy ze zasedání zastupitelstva, zrušené předchozím vedením města (KDU-ČSL, TOP09 a ČSSD) v roce 2011.
  Větší prostor pro diskusi občanů ANO Necenzurované příspěvky ve Zpravodaji

  Setkání vedení města s občany

  Dny otevřených dveří

  Referendum Neproběhlo. Město dle našeho názoru neprojednávalo záležitost, která by vyžadovala referendum.

   

   

   

  KOMISE A VÝBORY

   

  Většina pro opozici v kontrolním výboru zastupitelstva ANO Na rozdíl od předchozího volebního období má opozice v kontrolním výboru nyní většinu a předsedu kontrolního výboru.
  Vedení města svůj případný nesouhlas zdůvodní ANO Ano, probíhá. Jedná se o věcné odůvodnění nesouhlasu vedení s doporučením komise, nikoliv politické.

  Doporučení či nálezy výboru zamítnuty vedením města dosud nebyly a jsou realizovány či akceptovány.

  Kontrolní výbor a finanční výbor se bude povinně vyjadřovat k zakázkám nad 1mil., zasedání budou veřejná. částečně Veřejnost zasedání výborů nebylo možné realizovat kvůli legislativě.

  Kontrolní výbor a finanční výbor se nepodařilo účinně začlenit do procesu přípravy veřejných zakázek.

  Nicméně oba výbory na rozdíl od předchozího období dostávají bez problémů na vyžádání ke kontrole veškerou dokumentaci zakázek. Ta je také veřejně přístupná všem na veřejném profilu města jako zadavatele.

  Město zveřejňuje také veškeré smlouvy a objednávky nad 50 000Kč v registru smluv.

   

   

  SNÍŽENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

   

  Snížíme občanům a podnikatelům daň z nemovitostí s koeficientem 4 ANO V roce 2015 snížen koeficient na 3, pro rok 2019 byl koeficient ještě snížen na 2.

   

   

   

  PRŮHLEDNE HOSPODAŘENÍ

   

  Zveřejnit veškeré smlouvy s dodavateli ANO Od roku 2015 ještě před účinností zákona o registru smluv naše město dobrovolně zveřejňuje veškeré své smlouvy ve veřejně přístupném registru smluv.

   

  Oslovení co největšího počtu firem při VZ ANO Probíhá na základě úprav interní směrnice i pro veřejné zakázky malého rozsahu.
  Zveřejnit zadávací dokumentaci VŘ ANO Podlimitní zakázky a zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách zveřejňujeme na profilu zadavatele. Nad rámec zákona dobrovolně zveřejňujeme i zakázky malého rozsahu od 400 000 Kč výše, vše na profilu zadavatele.
  Objektivní pravidla pro rozdělování dotací ANO Jsou vytvořena.

  Již dva roky jsou podle pravidel rozdělovány dotace města. Pravidla jsou otevřená námětům spolků a veřejnosti ke kritice a případnému zlepšení.

  Právní audit smluv města a VZ částečně Právní audit jsme nezadali po nástupu kvůli vysokým finančním nákladům L a skutečnosti, že úřad nevedl řádnou evidenci smluv. Po celý první rok fakticky úřad dával do pořádku svou evidenci smluv.

  Nicméně proběhl interní audit a postupné přesoutěžení smluv o větším objemu.

   

   

   

   

  SNÍŽENÍ VÝDAJŮ MĚSTA

   

  Zrušit pozici druhé uvolněného místostarosty ANO Zrušením pozice druhého uvolněného místostarosty má město úsporu ve výši cca 700 000Kč/rok.
  Starosta a místostarosta jen pro města ANO Tento bod volebního programu reagoval na skutečnost, že předchozí starosta J. Klaška (KDU-ČSL) vykonával souběžně funkci poslance Parlamentu ČR a druhý místostarosta souběžně své původní povolání. Současná starostka i místostarosta nemají žádné jiné uvolněné funkce a vykonávají výhradně své funkce pro město.
  Elektronické aukce ve větší míře NE Proběhly dvě elektronické aukce. Další nebyly realizovány s ohledem na menší vhodnost pro veřejné zakázky města.
  Dotace na třídění odpadů ANO 2015

  Dotace na kompostéry pro občany

  Využití energie z bioplynky ANO Město připravilo studii proveditelnosti.

  Rozvody realizovalo Bonagro na své náklady 2016. Teplo odebírá ZŠ i DPS , bazén od 2018.

   

   

   

  ZVÝŠIT PŘÍJMY MĚSTA

   

  Ve větší míře prostředky z EU Částečně Město dotace z EU čerpá, aktuálně nikoliv ve větší míře než v předchozím volebním období. Příprava a realizace žádostí o dotace trvá 2 roky. Srovnatelné čerpání může město dosáhnout realizací připravené žádosti o dotaci na sanaci areálu Cukrovaru (bývalý ICEC).
  Podpora projektů, které zajistí městu příjem Částečně Z areálu Cukrovaru (ICEC) má město plánovaný příjem 7 mil. Kč, obdobný příjem v minulosti nikdy ve svém rozpočtu nemělo. Příjmy z areálu se budou pohybovat v závislosti na dalším vývoji areálu (sanace, nové komerční plochy apod.)

  Město zrušilo dlouhodobý málo výhodný pronájem objektů na ul. Čechova a nově má příjem z těchto komerčních prostor. V nově připravovaných objektech Čechova jsou také nové komerční prostory.

  Nově je připravován projekt celoroční kavárny v parku s možným zvýšením pronájmu pro město.

   

  Zlepšíme hospodaření SATESO ANO Ve společnosti proběhla prověrka, zlepšilo se výrazně vymáhání pohledávek, napraveno bylo mj. hospodaření s pohonnými hmotami.

   

   

   

  KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

   

  Kapacita s ohledem na vývoj ANO Vznikla nová jídelna pro děti 2016,

  Podána a předběžně schválena žádost o dotaci na modernizaci učeben ZŠ s realizací v roce 2019,

  Podána žádost o dotaci na novou sportovní halu a nový pavilon ZŠ v přípravě 2019

  Založena nová dětská skupina Sokolík pro mladší děti v MŠ

  Přesunem knihovny do parku Riegrova se městu uvolní kapacit pro další oddělení MŠ v areálu ZŠ.

  Nový konkurs na ředitele ZŠ ANO Politicky vybraný ředitel ZŠ Skočovský v předchozím volebním období (rozhodnutí předchozí rady města v rozporu s doporučením výběrové komise na tento post) způsobil kolaps pedagogického sboru i důvěry rodičů ke škole. Věříme, že po jeho odchodu a příchodu nového – apoliticky vybraného ředitele – se škola stabilizovala a přesvědčila rodiče svou nabídkou.
  Pomůžeme ZŠ při zajišťování projektů na podporu moderní výuky ANO Probíhá průběžně. Výsledkem je Škola rodičům otevřená: dětské kluby, rozšíření doby družiny, 10 příměstských táborů, doprovod dětí do kroužků apod.

  Připravena Modernizace učeben

  Podpora existence gymnázia ve šlapanicích ANO Gymnázium jsme podpořili vybudováním nové jídelny v ZŠ, které mohou studenti využívat, stejně jako funguje využívání dalšího zázemí šlapanické ZŠ pro studenty gymnázia.

   

   

   

  PROSTOR PRO VOLNÝ ČAS

   

  Podpoříme projekty pro děti všech věkových kategorií ANO Atletický areál ZŠ 2015, otevřený i veřejnosti

  Volnočasový areál na Jiráskově ulici, včetně workoutového hřiště 2016

  opravené skateboardové hřiště 2016

  od r. 2017 výhodnější podmínky v ZŠ pro sportovní kluby se šlapanickými dětmi

  obnovené hřiště Nerudova

  Workoutové hřiště při ZŠ 2018

  Otevřeme sportoviště veřejnosti ANO Atletický areál při ZŠ, volnočasový areál při Jiráskova
  Projekt otevřená zahrada zajistit místa, která jsou vhodná pro starší děti NE Nerealizovalo se pro nezájem veřejnosti.
  Vybudování volné plochy na koupání NE Plocha prověřována v územním plánu, ale zatím nenalezena vhodná plocha
  Podpora kulturního a sportovního života ANO Šlapanické Vánoce od 2015

  Šlapanické léto

  Dotace spolkům a spolupráce při získávání dotací od jiných poskytovatelů dotací

  Senioři ANO Seniorbus

  Příprava nového bezbariérového centra pro seniory na Čechově

  Kurzy počítačové gramotnosti a angličtiny ve spolupráci se ZŠ

  Posilovací stroje – volnočasové centrum Jiráskova

   

   

   

 • Chceme Šlapanice s čistým srdcem

  V MFDnes vyšel článek s názvem Radnice hasí průšvih. Ale riskuje miliony. Najdete ho celý níže nebo na odkazu ZDE. O co se jedná? O pětihektarový areál Cukrovaru (bývalý ICEC), kdy opoziční zastupitelé (KDU-ČSL, TOP09, ODS a p. Sova) stále ještě nestrávili koupi Cukrovaru.

   

  Koupi areálu prozkoumala velmi podrobně Policie ČR. Ta odložila podané trestní oznámení na koaliční zastupitele (Čisté Šlapanice, Nezávislí 2014 a Změna pro Šlapanice) a konstatovala, že jsme se chovali ekonomicky a ve veřejném zájmu. O odloženém trestním oznámení jsme psali ZDE.

  Dnešní opoziční zastupitelé byli sami v roce 2010 jako vedení města za areál připraveni vydat z rozpočtu města několik desítek milionů Kč, jak uvedli pro Českou televizi viz ZDE. Dotaci v té době rozhodně zajištěnou neměli. Tak v čem je problém?

  Začal předvolební boj. Opoziční KDU-ČSL, TOP09 a ODS, které 4 roky v opozici doslova prospaly a Šlapanicím nepomohly, nyní usilovně hledají téma. A domnívají se, že tématem je areál Cukrovaru.

  Po zasedání zastupitelstva jsme měli rozhovor s bývalým starostou a bývalým poslancem Parlamentu ČR Jaroslavem Klaškou. Zeptala jsem se ho, co udělal pro Šlapanice a co udělal pro sanaci Cukrovaru za 4 roky v Parlamentu. Nedokázal mně odpovědět. Místo toho vyhrožoval, že pošle na Policii ČR GIBS – trestní oznámení na zastupitele bylo podle něj policií šlompácky odloženo.

  S tímto přístupem se nedá mnoho dělat. Pokud chce někdo podávat jedno trestní oznámení za druhým, protože není schopen překročit vlastní stín a osobní nevraživost, je to jeho věc. Malicherné osobní spory nebudeme řešit a chceme místo toho pracovat.

  Proto jsme

  1. zakoupili areál Cukrovaru
  2. připravili projektovou dokumentaci na sanaci areálu
  3. podali žádost o dotaci
  4. a snažíme se městu zajistit financování sanace.

   

  Ano, naším tématem je rozvoj pětihektarového Cukrovaru přímo v srdci Šlapanic. Ale je to hlavně šlapanické téma.

  Je nutné zabavit centrum města karcinogenních látek, ochránit zdraví obyvatel a životní prostředí pro budoucí generace.

  Chybí nám místo pro kulturní dům, vstupní byty pro mladé rodiny, parkovací plochy, dům pro seniory, kluziště nebo malé komerční prostory, komunitní škola a klidně další park. Proto chceme areál vyčistit a nabídnout ho městu pro další rozvoj. Do Cukrovaru se tyto aktivity dají umístit.

  Proto chceme Šlapanice s čistým srdcem.

  Michaela Trněná

   

  mfdnes_05_2018_opozice nesouhlasi s icecem

   

   

   

   

   

 • Sobota pod cukrovarským komínem

  Spolek Čisté Šlapanice vás v sobotu 2. 6. všechny zve na společné odpoledne do areálu Cukrovaru (bývalý ICEC) na Lidické ulici.

  Program:

  15,00 – Přivítání

  15,15, 16,15 a 17,15 – Komentovaná prohlídka se starostkou

  15,30 – 16,30 – Pohádka O chytré kmotře lišce, divadlo Andromeda

  16,30 – 17,30 – Malování pro děti a balónková show

  17,30 – 18,00 – Ukulele – Libor Nop

  19,00 – 20,30 – Hoochie Cochie band

  Stánek s občerstvením bude k dispozici. Pivo a limo za příznivé ceny.

 • Dotace spolkům, vyhláška o hlučných činnostech a byty Švehlova na 25. ZM

  Ve středu 2. 5. 2018 proběhlo 25. zasedání zastupitelstva města. Z nejzajímavějších bodů vyjímám: dotace spolkům, vyhlášku o hlučných činnostech a schválení doložky k bytům Švehlova.

   

  Byty Švehlova

  Prostřednictvím opozičního zastupitele za KDU-ČSL p. Petříka se znovu vrátila do zastupitelstva kauza bytů Švehlova, kauza neplatných smluv na převod bytů z roku 2003. Zastupitelstvo v lednu 2018 schválilo po téměř dvou letech společného jednání o podmínkách prodeje bytů městem záměr na prodej těchto bytů nájemníkům, v březnu pak byly schváleny dohody o narovnání a kupní smlouvy.

  K podpisu smluv ale od března nedošlo, místo toho byl p. Petříkem do zastupitelstva předložen zřejmě na podnět AK Joukl (právní zástupce nájemníků) návrh dodatku k dosud nepodepsaným smlouvám. Dodatek měl upravovat umístění doložky a doplnění údajně opomenutého spoluvlastnického podílu na společných částech budovy. Doložka měla podle návrhu p. Petříka a AK Joukl být umístěna před podpisy, nikoliv za podpisy stran na smlouvě, aby se “zvýšila právní jistota smluv”. U tzv. doložky (kdo a kdy jednání obce schválil) existuje judikát Nejvyššího soudu, o tom, že smlouvy nejsou neplatné, dokonce ani pokud doložka u smlouvy chybí úplně (viz judikát Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. 28 Cdo 516/2005). Umístění doložky  tedy nehraje roli, obce rovnocenně používají obě dvě varianty. Spoluvlastnický podíl na společných částech budovy byl pak přímo součástí schvalovaných smluv.

   

  Ani jeden z požadavků AK Joukl při společných předchozích jednáních s městem, ani p. Petřík při projednávání v zastupitelstvu nepodložili  a neodůvodnili věcnou právní argumentací.  Zastupitelstvo proto většinově návrh dodatku  na doporučení právního zástupce města zamítlo. Pro byli pouze opoziční zastupitelé.

  Za zmínku stojí, že Advokátní kancelář Joukl (která zastupuje nájemníky bytů) bezdůvodně zadržuje a dosud nevrátila jedno podepsané vyhotovení smluv, které měla k dispozici pro kontrolu. Ani na přímou a opakovanou výzvu města smlouvy vráceny nebyly. Rada tak musela platnost návrhu smluv časově omezit do 17. 5. 2018.

   

  Dotace spolkům

  Na dotace spolkům město v rozpočtu nachystalo nejvyšší částku v historii – 1, 874 mil. Kč. Město vypsalo 3 dotační programy (Kultura, Sport a Individuální).

  V posledním volebním období jsme se snažili o nastavení kritérií pro spravedlivé rozdělování dotací tak, aby nejdůležitějším kritériem nebylo, kdo s kým kamarádí, ale např. jakou má členskou základnu, jaké soutěže absolvuje, zda vychovává děti nebo pomáhá seniorům a jaký význam má jeho činnost pro Šlapanice. Podané žádosti vyhodnotí pracovnice finančního odboru, následně komise, finanční výbor a na základě jejich doporučení schvaluje rada (žádosti do 50 000) nebo zastupitelstvo (nad 50 000).

  Největším organizacemi a příjemci dotací bývají zpravidla TJ Sokol Šlapanice (245 000), Orel Šlapanice (200 000) a SK Šlapanice (150 000). 
  Kulturní komise nedoporučila žádost šlapanické farnosti s tím, že uváděná činnost (bohoslužby, společné modlitby, farní sbor) spadá většinově pod církevní činnost dotovanou státem z jiného rozpočtu. Finanční výbor navrhl schválit částku, která odpovídala činnosti farního ochotnického divadla či farního dne. S tímto návrhem se neztotožnila rada města, která doporučila zastupitelstvu tuto žádost zamítnout s tím, že neodpovídá kulturnímu dotačnímu programu. V diskuzi pak zaznělo i to, že církevní činnost nespadá do samostatné působnosti obce (viz §35 Zákona o obcích) a lze doporučit, aby žádost byla podána na ochotnické divadlo přímo nebo farní den.

  Diskuzi vzbudila i výše příspěvku šlapanickým skautům (příliš nízká dle diskutujících). Zastupitel P. Petřík podal protinávrh na zvýšení částky, argumentačně nedotažený návrh byl způsobilý poškodit jiné žadatele o dotaci a tak nebyl přijat. Na závěr zastupitelstvo schválilo úkol pro Kontrolní výbor, který má ověřit kritéria a postup při výpočtech dotací pro vyloučení pochybností. Není zájmem města nikoho poškodit.

  O dotacích více ZDE.

   

   

  Obecně závazná vyhláška 2/2015 – zákaz hlučných činností o nedělích a státních svátcích

  Návrh na zrušení této obecně závazné vyhlášky (OZV) z roku 2015 podal její autor p. Tomáš Sova. Návrh odůvodnil tím, že OZV je neúčinná. S tímto názorem se zastupitelstvo neztotožnilo (město použilo úspěšně OZV při “umravnění stavařů v Brněnských polích)  a návrh zamítlo. Vyhláška tudíž zůstává v platnosti s tím, že město bude její existenci znovu propagovat. Vyhlášky města najdete na webových stránkách města. A samozřejmě platí:  o nedělích a státních svátcích v době od 6-14 hodin nesekejte trávu, neřežte dřevo a jinak nehlučte a buďte ohleduplní ke svému okolí 🙂

   

   

  Příspěvek na přestavbu sokolovny

  Sokolovna má za sebou I. etapu přestavby v roce 2016, na kterou město přispělo částkou 720 000 Kč. S městem byla tehdy projednána a odsouhlasena podpora do výše max. 2 mil. Kč. Nakonec došlo k realizaci pouze I. etapy a spoluúčasti města ve výši 720 000 Kč, celé 2 mil. Kč vyčerpány nebyly.

  Sokol nyní požádal na II. etapu s tím, že znovu požádal o příspěvek ve výši max. 2 mil. Kč.

  V diskuzi nedokázali ani přítomný místostarosta (Z. Kadlc) a jednatel TJ Sokol (I. Kouřil) vysvětlit, jaký vliv bude mít výše spolufinancování městem na bodové hodnocení projektu. Což je škoda, protože tento věcný argument mohl rozhodnutí zastupitelstva významně ovlivnit.

  K tomuto bodu podal protinávrh místostarosta, který navrhl příspěvek Sokolu tak, aby odpovídal celkové dohodnuté částce max. 2 mil. Kč – tedy příspěvek cca 1,280 mil. Kč. Tento návrh podpořili koaliční zastupitelé s tím, že by mělo být snahou města podporovat všechny organizace u srovnatelných projektů obdobným způsobem. Zastupitelstvo tak schválilo v letošním roce podporu přestavby Orlovny ve výši 2 mil. Kč a stejnou celkovou částku poskytne město i Sokolovně. U obou projektů se totiž jedná o dotaci ve výši 20mil. Kč a spoluúčast města také bude v obou případech činit max. 2 mil. Kč.

   

  Nešvarem posledního zasedání bylo jednání opozičních zastupitelů, kteří se neustále hlásili do diskuze občanů: s odůvodněním, že oni jsou také občané. Bod diskuze občanů je však vyhrazen opravdu občanům a zastupitelé mají ke svým podnětům svůj vlastní bod Diskuze zastupitelů. Přesto dostali prostor pro své příspěvky v obou diskuzích. V příliš živé paměti však zůstává chování opozičních zastupitelů (především KDU-ČSL a TOP09) z doby, kdy byli ve vedení města a jednacím řádem omezili vystoupení občanů na 3 minuty a zastupitelů na max. 5 minut! (v roce 2013). A zastupitelům i občanům odměřoval na veřejných zasedáních nedůstojně čas svými stopkami tehdejší tajemník úřadu V. Hrabálek (KDU-ČSL).

  Nezbývá než zopakovat, že je velká škoda, že zastupitelstvo města tráví velkou část svého společného času nedůstojnými půtkami. Znovu doporučuji všem občanům zhlédnout záznamy zasedání zastupitelstva a podívat se, jaké návrhy a jaké připomínky zastupitelé podávají a jak zastupují zájmy občanů a města.

   

  Michaela Trněná, starostka

   

   

1. stránka z celkem 11