• Registr smluv okleštěn – i díky přístupu KDU-ČSL

  Poslanec Jan Farský říká “Přístup KDU-ČSL k registru smluv je těžká rána pro naši případnou volební koalici, podrazili sami sebe, mají to ve vlastním programu, …” – shlédněte diskusi na toto téma na Aktualne.tv. Přestože se zavázali k podpoře registru, nyní hlasovali pro jeho výrazné okleštění.

  V novele o registru smluv prošla novela, která vyjímá státní podniky a podniky se státní účastí – mohou zmizet zakázky až v hodnotě 150 miliard (více než čtvrtina veřejných financí). Celá novela začala návrhem poslance za KDU-ČSL na vyjmutí Budvaru z tohoto registru.

  Zatímco města a obce zveřejňují veškeré své smlouvy a objednávky nad 50 000Kč a umožňují tak občanům nahlédnout do své činnosti a hlavně správy veřejných financí, velké firmy mají být vyjmuty. Proč? Zákon umožňuje ochranu obchodního tajemství i autorských práv již nyní.

   

   

 • Kontaminovaný ICEC: otázky a odpovědi

  O snaze města převzít areál ICECu do svého vlastnictví a dosáhnout tak především vyřešení kontaminace, která se šíří obytnou zástavbou píšeme opakovaně: jedná se totiž o důležité téma – důležité rozhodnutí města.

  K otázce ICECu se objevily otázky, na které se pokusíme odpovědět:

  Referendum: V tak zásadní otázce jako je ICEC, měly Šlapanice uspořádat referendum.”

  V otázce získání areálu do vlastnictví města a snahy o definitivní vyřešení kontaminace panuje ve Šlapanicích poměrně vzácná a mimořádná shoda, jak mezi občany, tak mezi politiky. Už dlouhá léta město deklaruje snahu o získání areálu do svého vlastnictví a nikdy se k němu neobjevily ze strany občanů negativní reakce, opačné názory apod. Areál a řešení kontaminace měly ve svých volebních programech prakticky všechny významnější volební subjekty (viz KDU: “projekčně připravíme návrh nového městského centru v areálu bývalých papíren “, stejně tak TOP09). Proto jsme v tomto případě otázku referenda vůbec neotevřeli.

  Překvapivě ji otevřel subjekt TOP09 v prosinci 2016, tedy po cca 2 letech poměrně intenzívního směřování zastupitelstva k nákupu – časový prostor k návrhu referenda a jeho projednání byl v průběhu těchto 2 let více než dostatečný. Proto se chování TOP09 jeví jako spíše obstrukční záležitost, než skutečný zájem o uspořádání referenda.
  Podobně zkušení politici vědí, kolik času je potřeba na přípravu referenda, musí být schopni uvažovat v delším časovém horizontu než 1 měsíc. Mohli tedy návrh na uspořádání referenda předložit zastupitelstvu v průběhu roku 2015 nebo 2016. Neudělali nic.

  Areál je předražený, kupme ho za symbolický 1 milion s ohledem na zátěž

  Areál je v současnosti výdělečný, čistý zisk po odečtení nákladů z něj činí více než 2 mil. Kč ročně. Ekonomicky uvažující subjekt neprodá svůj majetek, ze kterého má pravidelný příjem, za symbolickou částku. Jen proto, že si to myslí někteří zastupitelé.

  Proto si také město nechalo stanovit cenu výnosovou – bez zohlednění ekologické zátěže. Proč? Protože jsme chtěli reálně jednat o ceně, a ne jen předstírat aktivitu, která nikam nemůže vést. Znalecký posudek stanovil hodnotu na 20 mil. Kč.

  Za zmínku stojí poměrně zásadní otočka zastupitelů KDU-ČSL a TOP09, kteří ještě v minulém volebním období byli připraveni vydat z městské pokladny desítky milionů Kč za nákup areálu, třeba i ve spojení s investorem, viz Zpráva ČT z roku 2010. Nyní se jim zdá vyjednaných 21, 5 mil. Kč příliš.

  Pan Pavel Horák (TO09), bývalý místostarosta, uvedl na společném jednání zastupitelů, že dle jeho informací se v minulosti mohlo jednat o 50 mil. Kč, později o 30 mil. Kč.  Na vyjednání symbolické ceny 1 mil. Kč za areál a “donucení firmy” k prodeji z pozice města přitom měli členové KDU-ČSL spolu s TOP09 dlouhých 8 let, kdy byli ve vedení města. Výsledek jejich aktivit za těchto 8 let lze bohužel shrnout jedním číslem: 0.

  Nechceme pokračovat v této strategii slibů a planých řečí, a především v odkládání problémů na budoucí generace.

  A co kontaminace území, stát přece firmu donutí…

  Odpovědnost za starou ekologickou zátěž v očích všech zúčastněných nese stát, který se v ekologických smlouvách zavázal k financování sanací. Ty byly podhodnocené. Reálně všechny státní orgány vědí, že nemohou spravedlivě požadovat, aby nabyvatelé území se starou ekologickou zátěží (s příjmem 2 mil. nebo i méně ročně)  investovali do odstranění zátěže desítky až stovky milionů Kč. Nabyvatelé se brání spory se státem viz obdobný případ firmy SAP Mimoň. Podobných areálů je v republice mnoho a tato situace se jeví nyní bezvýchodně pro obě strany. Firmy se již začaly aktivně bránit a budou v tom pokračovat. Definitivní slovo v otázce odpovědnosti za ekologické zátěže tak pravděpodobně bude mít soud.

  Bude Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Šlapanice pokutovat?

  Nebude. ČIŽP vydala na areál rozhodnutí, podle kterého je firma ICEC Šlapanice povinna do 31. 12. 2018 odstranit zátěž z území na stanovené limity dle schváleného projektu. Pokud je firma nenaplní, může ČIŽP udělit pokutu. Ta může být ve výši 0, 5 mil. Kč. Pokud ICEC ale udělá kroky směřující k nápravě v rámci svých možností, nebude mít ČIŽP jinou možnost než rozhodnutí prodloužit nebo na návrh ICECu změnit, a to bez udělení pokuty. Podobný “správní taneček” může pokračovat další dlouhé roky bez definitivního řešení.

  Při získání ICECu do vlastnictví města bude muset dojít ke změně rozhodnutí ČIŽP na jiného vlastníka. Lze spravedlivě požadovat, aby ČIŽP novému nabyvateli poskytl přiměřenou a dostatečnou lhůtu. Město se tedy v případě odkupu areálu nemusí obávat pokuty ze strany ČIŽP. Naopak s ČIŽP je třeba jednat a připravit nové, přiměřené rozhodnutí.

  Neznáme stav lokality!

  Stav lokality je znám velmi dobře, po celou dobu od zahájení sanačních prací v roce 1998 je lokalita monitorována odbornými firmami a pod dozorem ČIŽP. V areálu a jeho okolí je síť kontrolních vrtů, ze kterých jsou pravidelně odebírány vzorky. Na základě těchto dat byla také zpracována projektová dokumentace na sanaci v roce 2010, která prošla i oponenturou.

  Za jediný rizikový moment tak lze považovat skutečnost, že vrty nebylo možné umístit pod základy budov. Proto bude obraz areálu úplný až po jejich odstranění. Dle vyjádření odborníků je ale stav a obraz lokality víceméně setrvalý a nic nenaznačuje tomu, že by mělo dojít k zásadnímu překvapení viz vyjádření níže.

  Nevíme, kolik nás to bude stát?

  Nevíme to přesně, to by mohl říci jen projekt. Máme však kvalifikované odhady odborníků a Ministerstva financí. Nejjednodušším měřítkem by mohla být projektová dokumentace z roku 2010, která náklady na sanaci vyčíslila na 117 mil. Kč bez DPH, tedy 140 mil. Kč s DPH. Ta je sice 7 let stará, ale čas pracoval ve prospěch města a občanů, protože odborníci odhadují 30-50% snížení nákladů tohoto projektu vzhledem k poklesu cen a pokroku technologií. Mohli bychom se tedy pohybovat kolem 70 mil. Kč, což odpovídá i vyjádřením dvou nezávislých odborných firem viz níže.

  Město musí v případě koupě areálu provést průzkum lokality dle svých požadavků a v souladu s metodickými pokyny MŽP, a dle výsledků průzkumu a dle svých potřeb revidovat starý nebo připravit nový projekt sanace areálu.

  Vyjádření odborného řešitele pracujícího pro MF ČR z firmy AQD – Envitest Ing. M. Crona, naleznete ZDEAQD-envitest_Slapanice_vyjádření pro město. (odhad nákladů na sanaci: 40-60 mil. Kč)

  Vyjádření firmy EPS biotechnologie, která se v lokalitě pohybuje posledních 5 let, naleznete ZDE:EPS_info_pro_MeU_Slapanice_o_aktualnim_stavu_ICEC . (odhad nákladů na sanaci: 50-70 mil. Kč)

  Šlapanice to zruinuje!

  S kupní cenou 21, 5 mil. Kč a odhadovanými náklady 70 mil. Kč na sanaci je řeč cca o 90 mil. Kč, pokud i budeme uvažovat další 20 milionovou rezervu, dostaneme se na 110 mil. Kč. Pro porovnání: město má za sebou rekonstrukci základní školy, na kterou si vzalo 82 milionů úvěr. A díky dobrým příjmům i dobrému hospodaření je schopno tuto zátěž (v případě ICECu pravděpodobně rozloženou do více let) zvládnout bez toho,  že by ohrozilo svůj běžný chod.

  Zatížíme další generace!

  Obavy pramení pravděpodobně z toho, že v minulosti město usilovalo o sanaci tzv. “dočista”, kterou odborníci odhadovali na 0, 5 mld. Kč. Tato varianta je nereálná nejen z finančního pohledu, ale i z pohledu samotného provedení, které by mohlo mít závažné dopady na obyvatele. O tuto variantu tedy město již usilovat nebude. Jsme zastánci toho, aby město provedlo co nejrychlejší opatření a co nejdříve, aby se kontaminace nešířila dál. Úplně základní opatření (ohraničení území směrem k Říčce a k Tyršově) dokáže město zvládnout i samo. Další generace tedy naopak budou zatíženy v případě, že město nezasáhne.

  Ve středu 1. 3. 2017 tak buď šlapaničtí zastupitelé budou jednat ve veřejném zájmu, kterým je primárně mimo jiné i ochrana zdraví obyvatel a jejich životního prostředí, nebo zůstane město jako doposud přihlížejícím divákem šířící se kontaminace.

  Michaela Trněná

   

 • ICEC – další informace

  Na fb profilech se již rozjíždí diskuse na téma “nákup ICEC” – proto přinášíme některé informace z těchto diskusí (citujeme názory z fb profilu města – bez komentáře):

   

  Nejdříve některá fakta:

  1. v centru máme kontaminované území, které obsahuje nebezpečné látky. Začalo se se sanací (I. etapa), ale od roku 2002 – tedy 15 let – se areál jen monitoruje a ochranně odčerpává. V lednu 2016 konstatoval průzkum ČIŽP zvýšené hodnoty na kontrolních vrtech mimo areál, z čehož se usuzuje, že dochází k šíření kontaminace i tam, kde se dosud nepředpokládalo.
  2. Na sanaci je zpracována ne studie, ale projektová dokumentace – tzn. na základě průzkumů odborná firma naprojektovala a spočítala, co je třeba udělat, aby se areál sanoval tak, aby byl využitelný. Je to z roku 2010 a pozitivní na tomto čísle je, že mezitím došlo k poklesu hodnot sanačních prací a zlepšení technologií. Zásadních změn v projektu nebude mnoho, protože dehty tam už nikdo za posledních 15 let nepřidával a celou dobu probíhá monitoring znečištění. Odhad poklesu finančních nákladů se podle odhadu MF ČR pohybuje mezi 30-50%. 50% je hodně optimistické, takže uvažujme spíše 30%. Náklady sanace spočítané v roce 2010 činily podle projektu 117 mil. Kč bez DPH, bavíme se tedy odhadem o 80 mil. Kč nákladů na sanaci bez DPH. Tato čísla jsou přibližná, protože projekt bude nutné zrevidovat podle potřeb města. Za 20 mil. Kč lze areál koupit, za dalších 100 mil. Kč vyčistit. Zbavíme se ohrožující zátěže a získáme pozemky cca 60 000 m2 v centru města. Ceny za pozemky ve Šlapanicích známe, násobilku také. Protože městské rozpočty málokoho zajímají, tak je dobré si pro představu říci, že naše město rekonstruovalo školu a na tuto rekonstrukci si vzalo úvěr ve výši 82 mil. Kč.
  3. Tyto výpočty umíme udělat nejen my, ale také developeři, kteří se o areál intenzivně zajímají.
  4. V areálu nikdy nebude orná půda a je nutné se smířit s tím, že zbytkové znečištění zůstane a dle něho se bude nastavovat také využití tohoto území. Sanace “dočista dočista” odhadovaná na půl miliardy je nereálná z více důvodů a město nemá v úmyslu se touto cestou vydávat.
  5. Časový horizont sanace podle stávajícího projektu je cca 2 roky samotné práce, dalších 7 let ochranné dočerpávání. Pohybujeme se proto dle odhadu v horizontu 10-15 let. (Rekonstrukce školy se připravovala min. 5 let). Daleko rychlejší může být město v nejzákladnějších ochranných opatřeních, aby se znečištění nešířilo dále.

   

  Názory PRO koupi:

  • Otázka areálu ICECu je na stole nás všech už minimálně 10 let. Prakticky všechny volební subjekty zastupitelstva měly jeho vyřešení ve svých volebních programech, některé jako například KDU-ČSL ho chtěly mít vyčištěný už minulé volební období a v tomto volebním období dokonce chtěly “projekčně připravovat návrh nového městského centra”. Tedy poměrně vzácná shoda v jinak názorově velmi rozdílných subjektech (M.Trněná, citace z fb)
  • Otázka informovanosti o tématu – “O tom, že město dostalo nabídku ke koupi ICECu byli všichni informováni už od začátku roku 2015. Rada města uvedla řešení ICECu jako svou prioritu – bez jakékoliv negativní odezvy, naopak jsme měli pozitivní reakce na to, že chceme vyřešit věc, která trápí naše město už tak dlouho. Na Veřejném fóru 2015 požádali občané a potvrdili to v anketě, že stojí o vyřešení ICECu. Žádné negativní reakce na tento požadavek se u nikoho neobjevily. Ve vyhodnocení Veřejného fóra jsme informovali o záměru města. Bez negativních reakcí. Zveřejnili jsme, že jednáme o kupní ceně areálu. Bez negativních reakcí. (M.Trněná, citace z fb)

   

  Názory PROTI koupi:

  • Souhlasím, že by bylo výhodné, aby areál vlastnilo město, ale za určitých předpokladů. Zcela nesouhlasím, že je koupě pro město finančně možná. Do ceny je přece v každém případě nutné zakalkulovat náklady na vyčištění. A čemu vůbec nerozumím, proč právě teď. Jaký je záměr s tímto areálem? Provozovat dále pronájem hal? Udržovat a rekonstruovat existující budovy? Nebo se plánuje jejich demolice, vyčištění podloží (na jakou úroveň?) a výstavba – čeho? (A.Řezníčková, ODS, citace z fb)
  • Otázka referenda – nejsem si jistá, zda by referendum tak složitý problém vyřešilo. V referndu je možné velmi lehce zmanipulovat výsledek díky formulaci otázek. Každá volba ANO/NE je problematická, a téma areálu není černobílé. Ale právě ČŠ byly prosazovateli referenda v zásadních otázkách města. A ICEC považuji za skutečně zásadní otázku, která si zaslouží širokou diskusi. Byly zveřejněny občanům detailní informace? Kde je veřejně k dispzici popis znečištění? Kde je zveřejněn odhad /odhady z různých zdrojů/ ceny za vyčištění? Kde jsou zveřejněny mapy postupu znečištění, jejich hodnoty v původě, v potoce, pod areálem…? To si zastupitelé opravdu troufnou rozhodnout se vší osobní odpovědností rozhodnout? A právě a rychle hned nyní? (A.Řezníčková, ODS, citace z fb)
  • Co ale cítím velmi negativně je to, že občané nejsou dostatečně informování, co se stane jakmile ICEC město koupí. Kupní cena (u které doufám město velmi tlačilo na pilu, vzhledem k tomu, že by to žádný jiný rozumný subjekt nekoupil) je jedna věc, ale další náklady jsou věc druhá.(p.Krček, citace z fb)

   

  Shrnutí – dá se říci, že máme jen 2 možnosti:

  1. koupit areál za nastavených podmínek (cena cca 22 mil. Kč) a s tím souvisejících rizik (ne 100% informace o stavu areálu, financování sanace a budování nového areálu)
  2. nechat areál v soukromých rukou a čekat dalších x let

   

  Jiná varianta není – každé rozhodnutí je rizikové, ale ČŠ zastávají názor, že je nutné po 20 letech čekání a vyjednávání věc konečně rozseknout. Jednak proto, že považujeme informace o stavu areálu za dostatečné (i když ne 100%), jednak proto, že jsme přesvědčeni, že město dokáže financovat další průběh prací, a hlavně proto, že chceme zabránit dalšímu zamořování, které se šíří z areálu dále na jih kolem potoka.

   

  Názory zastupitelů na téma “nákup ICEC” najdete ZDE.

   

  Pavel Zmeškal

 • Nákup ICEC – názory zastupitelů

  Blíží se 16.jednání ZM a s tím i rozhodnutí o nákupu ICECu.

   

  Město připravilo reportáž k touto tématu a také požádalo zástupce jednotlivých stran o názor na tento krok (odkazy najdete i na městském webu):

   

  Zastupitelé p.Karásek (Změna pro Šlapanice) a p.Sova (nezařazený, dříve ANO) odmítli nabídku vyjádřit se na kameru.

   

   

   

 • Pozvánka na 16.ZM – 1.března 2017

  1.března 2017 v 16,00 (zasedací místnost MěÚ) se koná v mimořádném termínu veřejné zasedání ZM, kde bude halvním tématem rozhodnutí, zda koupit areál ICEC.

  Přijďte se podívat a informovat o celé záležitosti.

  Podklady k jednání najdete ZDE, včetně pozvánky.

   

 • Nechceme nechávat nebezpečné znečištění v centru Šlapanic

  Uprostřed Šlapanic se nachází výrobně – skladovací areál společnosti ICEC Šlapanice o rozloze téměř 6 hektarů. Areál je kontaminován látkami nebezpečnými pro zdraví lidí i životní prostředí. I proto je evergreenem ve volebních programech prakticky všech volebních uskupení ve městě. Dosud nenaplněným. Ve volebním programu jsme ho měli i my: Chceme, aby město usilovalo o získání areálu bývalých papíren do svého vlastnictví a aby se v urbanistické soutěži a veřejné diskuzi s občany Šlapanic rozhodlo o jeho možném využití a budoucnosti.Nyní mají Šlapanice řešení tohoto problému na dosah. Ale je třeba se rozhodnout.

  První etapa sanačních prací na odstranění znečištění byla ukončena v roce 2002 a financována ze státního rozpočtu jako “stará ekologická zátěž”. Po skončení první etapy odborníci konstatovali, že je naprosto nutné v sanaci pokračovat, protože značný podíl nebezpečných látek v území zůstal. Odborné firmy posoudily stav areálu a bylo rozhodnuto o realizaci tzv. druhé etapy sanace, na kterou byl v roce 2010 zpracován projekt. Závěry odborníků a návrh řešení II. etapy sanace byly ještě oponentně posuzovány nezávislými odborníky. To vše pod dohledem kontrolního orgánu, kterým je Česká inspekce životního prostředí. Všichni zúčastnění souhlasili se závěry odborníků a návrhem řešení. Jediným nesouhlasným hlasem bylo město Šlapanice, které uvedlo, že chce tzv. vyčištění “dočista dočista”. Na tuto finančně nejnáročnější variantu (0, 550 mld. Kč) nebyl stát ochoten uvolnit finance a areál tak zůstal bez II. etapy sanačních prací. Od roku 2002 tedy areál čeká na své řešení, kontaminace mezitím pokračuje v prostupu územím – do obytné zástavby Tyršovy ulice, Dlouhé, jejichž obyvatelé nesmí čerpat ze svých studen vodu, pít ji, ani s ní zalévat nebo se v ní koupat. Ohroženy pokračujícím znečištěním jsou podzemní vody i vody Říčky.
  Jediné, co se v areálu od roku 2002 odehrává, jsou udržovací sanační práce – ochranné čerpání volných fází dehtů a monitoring stavu. Jinými slovy, areál je nepřetržitě pod kontrolou, ale to je vše. Projektová dokumentace sanačních prací II. etapy spočítala cenu těchto prací na cca 117 mil. Kč bez DPH. Je to hodně peněz, ale pro srovnání je dobré vědět, že naše město si před 3 lety vypůjčilo 80 mil. Kč na opravu své základní školy.  Jinými slovy: je to hodně peněz, ale ne nepřekonatelný strašák.

  Šlapanice dostaly od holandských majitelů nabídku k odkupu buď celého areálu nebo i společnosti. Zastupitelé uvolnili peníze na právní analýzy, které doporučily odkup areálu. Město má k dispozici znalecký posudek výnosové hodnoty areálu, který je stále ještě využíván a výdělečný, se stanovením ceny na 20 mil. Kč. Zhruba za tuto částku je město také ochotno areál koupit.

  Šlapanice požádají o dofinancování vyčištění areálu stát, který svou odpovědnost za staré ekologické zátěže uznává. Nepodařilo se však správně nastavit částky na jejich odstranění, a proto je třeba státní garance navýšit. Je to ve výsostném zájmu zdraví obyvatel a životního prostředí a je trestuhodné, že odstranění tak závažného znečištění trvá tak dlouho.

  Šlapanice nyní dostávají na vybranou: 

  • zůstat stranou, občas napsat nějaký ten dopis státním orgánům a se založenýma rukama přihlížet, jak se znečištění tiše  šíří dál a znehodnocuje čím dál větší území města a ohrožuje čím dál více obyvatel,
  • nebo areál zakoupit a začít na jeho vyčištění pracovat z pozice vlastníka a z pozice obhájce svých občanů a jejich zdraví.

   

  Areál je pro město cenný i z dalších důvodů – může po vyčištění doplnit dosud chybějící občanskou vybavenost. V centru našeho město žádné podobné místo neexistuje.

   

  Své zodpovědnosti vůči občanům, životnímu prostředí je si město vědomo dlouho – svědčí o tom fakt, že už předchozí rada města (ve složení KDU-ČSL, TOP09, ČSSD) měla vyřešení této ekologické zátěže jako svou prioritu. Stejnou prioritu si stanovila i naše současná rada (Čisté Šlapanice, Nezávislí a Změna). Svůj názor budeme nyní obhajovat před zastupitelstvem i občany na zasedání zastupitelstva dne 1. 3. 2017, kterému je předkládána koupě areálu ke schválení.

  Odstranění znečištění areálu a jeho přebudování do podoby, kterou si společně budeme přát, je dlouhodobý plán na několik let dopředu. Ale je realizovatelný a je pro budoucnost Šlapanic mimořádně důležitý.

  Michaela Trněná

   

   

   

   

   

   

 • Nákupní park Šlapanice

  Rada města na svém zasedání dne 1. 2. 2017 vyjádřila souhlas se záměrem Nákupní park Šlapanice. Jasnější obrysy a termíny tak začíná dostávat druhá šance našeho města na získání nového nákupního centra na ulici Brněnská. Dlouho plánovaná a očekávaná výstavba Tesca se dosud nezrealizovala, a jak jsme psali jinde, Tesco nabízelo lokalitu k prodeji, ale vždy nakonec prodej zastavilo, přestože zájemce mělo.

  Záměr nového obchodního centra představil v červnu 2016 na 11. zasedání zastupitelstva zástupce společnosti Sallerova výstavba viz záznam zasedání ZDE (cca 8. minuta). Uvedl, že centrum by mělo být obsazeno obchodním řetězcem Penny a doplněno dalšími obchody např. řeznictví aj. Investor nyní zahajuje územní řízení, a pokud vše půjde hladce, mohl by se Nákupní park otevřít na Vánoce. Záleží ovšem na investorovi a jeho připravenosti. Město tento záměr podporuje s ohledem na to, že v této lokalitě s velkým množstvím obyvatel (koncentrace Brněnských polí, starého panelového sídliště, Těsnohlídkovy a dalších ulic) existuje zatím pouze jeden menší obchůdek.