• Zásady územního rozvoje JMK finišují

  Jihomoravský kraj zveřejnil návrh Zásad územního rozvoje JMK (ZÚR JMK), 1. června proběhne v Brně veřejné projednání a již jen do 15. 6. 2016 lze podávat k tomuto zásadnímu dokumentu připomínky. Proč se jedná o zásadní dokument? ZUR JMK jsou fakticky krajským územním plánem – určují, jak bude vypadat budoucí rozvoj našeho kraje. Obsahují a vytvářejí podmínky pro stavby přesahující rozměr jednotlivých obcí a měst a zároveň v sobě nesou záměry celorepublikové. Bez tohoto dokumentu lze jen obtížně anebo vůbec budovat velké dopravní stavby a jiné stavby.

  Co přináší nebo odnáší Šlapanicím?

  Čisté Šlapanice se dlouhodobě vymezovaly a vymezují proti umístění obří průmyslové zóny CTP do těsné blízkosti obytné zástavby našeho města. Jak šel čas a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) trvalo na svém stanovisku, že na mimořádně kvalitní zemědělské půdy nelze umisťovat podobné záměry, zóna se postupně zmenšovala – z původně zmiňovaných a plánovaných 250ha (uváděné rozlohy se různě lišily) nakonec zůstává 9, 97 ha zastavěných halami CTP u letiště, kdy naše město ve spolupráci s tehdejším vedením JMK obešly postoj MŽP.

  Zástupce veřejnosti, kterého Čisté Šlapanice v minulosti opakovaně organizovaly (příprava připomínek a sběr podpisů) tak z tohoto pohledu byl úspěšný. Předložené ZÚR JMK nakonec průmyslové plochy neobsahují v blízkosti našeho města žádné, kromě veřejného logistického centra umisťovaného do blízkosti tuřanského letiště a rozvojových ploch letiště.

  Přesto ZÚR JMK do území Šlapanic výrazně zasahují. Jako nejvýraznější zásahy se jeví umístění vysokorychlostní trati,  v ZUR označené jako Nová trať Brno (RDZ 04B), kdy dosud není plně známo přesné vedení koridoru této trati vzhledem k nejistotě o umístění nádraží v Brně. Návrh ZUR JMK vychází z připravované Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno a hovoří například o vedení tratě v tunelu.

  Významným prvkem, který se může Šlapanic dotknout je také plánované rozšíření letiště, kdy je ale třeba, aby letiště respektovalo stávající zástavbu a nerozšiřovalo se na úkor obcí.

  Nejdůležitější část – dopravu – ZUR JMK v oblasti Šlapanic neřeší prakticky vůbec, její řešení odkládají do zpracování Územní studie tzv. jádrové oblasti Brna, což zahrnuje celé Brno a jeho bezprostřední okolí včetně Šlapanic. Pro Šlapanice tak zatím zůstává neznámou, jak plánovat své napojení na D1, jak bude naloženo s obchvaty apod. Šlapanice jako obec se budou rozhodně na Územní studii podílet připomínkami, ale odklad řešení znamená další nejistoty na několik let.

  Připomínky zazní nyní z města směrem k JMK, připomínkovat ZUR JMK mohou ale i občané samostatně. Návrh ZUR JMK je zveřejněn ZDE, se záměry na území našeho města se můžete seznámit ZDE, připomínky lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.

 • Veřejné zakázky na městském webu

  Již několik měsíců běží nový formát evidence veřejných zakázek MěÚ Šlapanice – najdete jej na městském webu – https://zakazky.slapanice.cz/.

   

  Kromě souvisejících předpisů zde hlavně najdete v přehledné formě seznam všech veřejných zakázek, vč. veškeré dokumentace.

  Zde jsou některé příklady veřejných zakázek:

  • revitalizace zeleně ve Šlapanicích – ZDE
  • stavební úpravy dětské skupiny Sokolík – ZDE

   

 • Parčík Švehlova v nejbližších dnech dozná změn

   

  Jak jsme již dříve avízovali, v roce 2015 se spolek Čisté Šlapanice zúčastnil soutěže Nadace VIA s názvem “Města z jiného těsta – živé granty” s návrhem projektu „PARČÍK ŠVEHLOVA“. Ten byl hodnotící komisí vybrán mezi 32 projektovými záměry výběrového procesu grantové výzvy Živé granty 2015.

  Impulzem k započetí debat o veřejném prostoru byla akce „Mluvme spolu“ (spojená s tvorbou pocitových map), kterou jsme realizovali v r. 2014. Z názorů občanů pak vzešel projekt „MALÁ MÍSTA“, který  mapuje veřejný prostor z perspektivy drobnějších veřejných prostranství nedílně tvořících obraz Šlapanic. Veškeré příjezdy do Šlapanic jsou zaplněny továrními halami, proto tato „malá místa“ jsou jednou z mála možností, jak zlepšit místní prostředí.

   

  A jak to nyní s parčíkem vypadá?

  Prostor bude celkově revitalizovaný, tzn., že bude provedeno nové půdorysné členění, nový povrch – mlat, vysadíme nižší zeleň apod. Kořenový systém stromů neumožňuje větší úpravy, aniž bychom tyto stromy ohrozili, proto půjde jen o mírné úpravy. Studii najdete zde:  

  Stáhnout (PDF, 331KB)

  .

  Celkový rozpočet bude zhruba 110 000,-Kč, z toho grant poskytne 68 000,-Kč. Zbytek uhradíme z pokladny Čistých Šlapanic.

   

  Jak je plánována realizace? 

  V rámci projektu „Parčík Švehlova“ máme za sebou zaměření prostoru a udělali jsme průzkum stávající studny.

  Na základě těchto technických údajů byla vypracována studie budoucí podoby parčíku šlapanickými architekty. Poté jsme vypracovali zadávací dokumentaci a oslovili 11 zahradnických firem s požadavkem na realizaci. Bohužel hodně firem odmítlo z kapacitních důvodů, přesto se podařilo vybrat firmu, s kterou se chystáme nyní uzavřít smlouvu.

  Předpokládané práce začnou v nejbližších dnech.

   

  Prostor chceme vytvářet i budovat společně s občany, kteří tímto místem procházejí. Proto budeme rádi, pokud se budou občané Šlapanic chtít zapojit do vytváření společného prostoru. Ozvěte se nám.

   

  Dalším prostorem, který bude letos celkově měnit svou tvář, je lokalita Jiráskova a na řadě je i park na Riegrově ulici. Tyto projekty proběhnou plně pod patronací města.

   

 • Město Šlapanice připomínkuje návrh Zadání změn Územního plánu Brna

  RM na své 44.schůzi (4.5.2016) podala následující připomínky:

   

  • upozorňuje na závažné dopravní problémy a přetížení na ul.Šlapanické a nedoporučuje řešení lokalit Šikova a Za kostelem z ul.Šlapanické
  • u změny na ul.Hviezdoslavova – Bedřichovická město upozorňuje na nutnost zohlednění provozu na místním kruhovém objezdu a doporučuje neuvažovat o dopravním připojení z lokality ul.Bedřichovické, ale z ul.Mikulčické.
1. stránka z celkem 11