• „Polyfunkční dům“ na ul. Čechově 289/33

  (Poznámka – nejedná se o dům na ul.Nádražní naproti prodejně Albert, který se již začíná realizovat)

  V centru města se uvažuje o další výstavbě, z toho důvodu přinášíme konkrétní informace – přenášíme přímý zápis z jednání 15.RM (bez komentáře), citujeme:

  3.12.  Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru

  Pan J.P., opakovaně žádá o vyjádření ke stavebnímu záměru „Polyfunkční dům“ na ul. Čechově 289/33 ve Šlapanicích, pro účely územního a stavebního řízení.

  Stavební záměr spočívá ve výstavbě nového čtyřpodlažního domu na pozemku p. č. 1667 na ul. Čechově 289/33, s tím, že v 1. podlaží bude kavárna a ve 2. ~ 4. podlaží budou dva byty, celkem pro 7 osob. Pro tento záměr je zapotřebí zajistit 7 parkovacích míst. Žadatel uvádí, že zajistil 2 parkovací místa ve dvoře RD Čechova 298/9 a dalších 5 parkovacích míst vč. 1 místa pro invalidy před RD Čechova 292/6 na pozemcích p. č. 535/10 a p. č. 535/14, přiléhajících k silnici. V současné době je na pozemku stavebního záměru nepodsklepený přízemní rodinný dům.

  Žadatel dodal výkres „Organizace výstavby“ (dále „POV“), podle kterého je zařízení staveniště umístěno na pozemek města č. p. 1643/1 – před uváděnou novostavbou. Mj. by zde bylo umístěno zvedací zařízení (pro stropní panely Spirol, krokve atd.), což vzhledem k umístění sítí v tomto pozemku není možné doporučit – sám žadatel v PD uvádí „Na stávajících inženýrských sítích nesmí být ukládán žádný materiál, ani odstavovány staveništní mechanismy“). Chodník není projektován na zatížení vozidly. Žadatel v PD uvádí: „Přejezd přes chodník bude chráněn položením silničního panelu do pískového lože. Na panel budou provedeny nájezdy pro přechod chodců. Po skončení výstavby dojde k předláždění chodníku a výměně poškozených dlaždic.“ Uvedením v podmínkách města by bylo možné přejezd přes chodník povolit. Zvedací zařízení bude nutno umístit na vozovku (do parkovacího pásu). Zřejmě ale i přesto dojde k uzavírce této komunikace. Je potřeba zvážit, že po ul. Čechova je nyní vedena objížďka kvůli stavbě polyfunkčního domu na ul. Nádražní. Rovněž je potřeba vzít v úvahu dopravní situaci při stavbě okružní křižovatky Bedřichovice-Podolí. Při umístění zvedacího zařízení na silnici bude potřeba uzavřít z důvodu bezpečnosti i chodník. Přesunout pěší trasu na druhou stranu nelze, jelikož tato není bezbariérová. Bude nutno zřídit koridor pro pěší na zbylé šířce vozovky. Z uvedeného vyplývá potřeba uzavírky silnice, toto bude možné až po dokončení výstavby polyfunkčního domu na ul. Nádražní. V POV chybí prostor pro dočišťování vozidel stavby, pro zabránění znečištění komunikací ve městě Šlapanice – opět by bylo možné vyřešit pouze uzavírkou silnice. Dále není dořešeno odvodnění – v případě deště se veškeré stavební nečistoty „spláchnou“ do veřejné dešťové kanalizace (v PD rozpor: „Staveniště bude odvodněno na pozemek investora, voda bude dále vsakována.“ / “Z důvodu zastavění celého pozemku není technicky možné vsakování na pozemku“). Zadláždění pozemku města před polyfunkčním domem pro potřeby budoucí kavárny není v zájmu města – vzhledem k záměru budoucích úprav komunikace, chodníků a veřejných ploch ul. Čechovy a skutečnosti, že v pozemku jsou uloženy inženýrské sítě.

  OISM dále upozorňuje, že pro parkovací místa před RD Čechova 292/6 by bylo potřeba souhlasu SÚS, PČR a ORP; o souhlasu PČR z hlediska bezpečnosti lze pochybovat, jelikož pozemky jsou v těsné blízkosti zatáčky a parkovací stání by byla umístěna v rozhledových trojúhelnících stávajících sjezdů. Plocha mezi sjezdy určená pro budoucí parkování je 18,6 x 4,8 m. Parkovací místo pro invalidy je podle ČSN min. délky 7,0 m. Parkoviště v uváděném rozsahu zde tedy není možné vybudovat. Žadatel by měl přednostně řešit odstavování vozidel na pozemku stavebního záměru.

  Podle názoru OISM by žadatel měl svůj záměr přepracovat úměrně velikosti pozemku a vyřešit na svém pozemku i parkování.

  Návrh usnesení:  RM odkládá rozhodnutí

  Hlasování: Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

  Usnesení bylo přijato.

Komentáře jsou uzavřeny.