V Archiv
 • 19.zasedání ZM našima očima – aneb co se do zápisu nevešlo:

  Informace  z 19. Zasedání ZM dne 25.6. 2014

  (videozáznamy z jednání najdete – 1.část + 2.část)

  (zápis z tohoto jednání – zde)

  Z projednávaných bodů považujeme za zajímavé či důležité:

  – debata o hospodaření města za r.2013 – např. jak budou vymáhány neuhrazené pokuty za parkování (od 13:30), vysvětlení k rozporuplným vyjádřením starosty o hospodaření města (od 20:20)

  – odsouhlasení počtu zastupitelů pro příští volební období – opět počet 21 (12 bylo pro, 5 se zdrželo hlasování)

  – připojení se k Memorandu o spolupráci měst v JMK (od 49:35) – v memorandu se odkazuje na dodržování pravidla spolupráce, avšak tato pravidla nebyla v materiálu upřesněna (od 52:00). Memorandum ZM schválilo, přestože zastupitelé neměli tyto konkrétní informace k dispozici

  – informace o připravované rekonstrukci křižovatky u Podolí (smlouva) – od 1:02:37

  – návrh na odvolání p.Střechovského coby zástupce ve sdružení vlastníků půdy pod průmyslovou zónu (od 1:08:18) – naše komentáře k situaci na ZM najdete zde

  – informace o průběhu stavu prací na škole (od 1:39:40)

   

  Z diskuse zastupitelů a občanů:

  1. Návrhy na vytvoření nových přechodů pro chodce na Nádražní, Riegrova apod. – odpověď “… zpracovává se dopravní studie a ne všude lze přechody udělat…” (od 26:30)

  2. Možnost vydláždění uličky mezi Zdravotním střediskem a ICEC -od 34:40– tato investice nemá cenu, protože se počítá s bouráním v budoucnu

  3. Měření rychlosti na Švehlové (od 35:45) – policie zajistí

  4. Další postup při řešení hřiště na Švehlové a Jiráskové (od 37:55) – oslovíme další lidi v tomto prostoru

  5. Vyjádření p.Zycháčka ke způsobu informování Čistými Šlapanicemi o Územním plánu (od 41:25)

  6. Dotazy k ke ztrátě SATESO za r.2013 – kompletní odpověď MS Nováka si můžete přečíst zde (od 52:08)

  a) proč vznikla ztráta cca 0,5mil.Kč? Odpověď: “…tato ztráta neznamenala narušení vyrovnaného ekonomického chodu společnosti. V předchozím roce 2012 jsme dosáhli zisku ve výši 579.000,-Kč a mohli jsme tedy ztrátu uhradit z předchozího zisku…”  – Je jen škoda, že jsme nemohli použít zisk na rozvoj společnosti.

  b) jaké jsou konkrétní prodejní aktivity k zajištění tržeb skládky?  Odpověď: “…pokračujeme v aktivitách směřujících k udržení stávajících dodavatelů a samozřejmě vyhledáváme nové možnosti udržení dosavadních dobrých ekonomických výsledků…” Takže zase nic nevíme – udržením dobrých výsledků myslí ztrátu?

  c) jestli specifikovali služby SATESO podle doporučení z kontroly Finančního výboru? Odpověď: “…je dána Smlouvou o dílo ze dne 21.10.2009 a dodatkem č. 4 k této smlouvě ze dne 16.10.2013 mezi městem Šlapanice a společností SATESO, s.r.o.” FV kritizoval tuto smlouvu, že je příliš obecná, a proto doporučil změnu. Tedy neudělali nic a doporučení FV nerespektovali (mimochodem tato “obecnost služeb” hrozí při kontrole státním orgánem velkými sankcemi).

  Poznámka – proslov MS Nováka k hospodaření SATESO najdete zde – v 10:12 minutě

  7. Jaký je stav přípravy parkovacích automatů ve městě? – po zkušenostech s automatem u Zdravotního střediska se další rozhodování odkládá na dobu neurčitou (45:50)

  8. Je možné, aby městská policie měla své webové stránky s aktuálními informacemi? – vedení města se k otázce nevyjádřilo, na dotaz policii pak zní odpověď “neuvažuje se momentálně o této činnosti”

  9. Kdy bude policie vybavena střelnými zbraněmi? – do konce roku

  10. Dotaz na MS Nováka, proč Strategie města neobsahuje časový harmonogram (49:35), když tento požadavek byl v poptávce – MS Novák opakovaně odpovídal “vše co se týká Strategie Šlapanic je na webu”, přestože mu bylo sděleno, že tento harmonogram tam není. Závěr? Město nepožadovalo naplnění poptávky s tvůrcem strategie.

  11. Dotaz p.Řezníčkové (1:00:14) – dotaz ke košům pro psí exkrementy na Těsnohlídkové (odpověď – jsou tam k dispozici) a návrhy, aby klidová zóna u říčky nebyla zadlážďována

  12. Doporučení MS Nováka zastupiteli Zmeškalovi (ČŠ), aby zvážil své setrvání v zastupitelstvu – 1:10:15

  13. Návrh občana, aby strany napsaly hodnocení své práce za celé volební období1:31:00

  14. Dotaz občana ohledně stavební uzávěry v chatové zóně na Bedřichovice a omezení rychlosti na této silnici (1:47:50)

   

Komentáře jsou uzavřeny.