V Archiv
 • Vše je v pořádku, nemusíte se bát

  Pokračování k článku Bezpečnost dětí ve škole:

  Tak zní ve zkratce vzkaz pana starosty k bezpečnosti dětí ve škole a průběhu rekonstrukce školy, který níže publikujeme. Dopis dorazil dnes tj. 29. 01. 2014,  tzn. téměř 2 měsíce po zahájení rekonstrukce přicházejí nějaké konkrétnější informace z úst starosty, a to jako odpověď na otevřený dopis.  Je velká škoda, že tento vzkaz zaznívá až po apelu rodičů a zastupitelů.

  Kratičký komentář: Po politickém úvodu se dozvíte technickou informaci o tom, co je a není staveniště. A to je dobře, protože laik si myslí, že staveniště je místo, kde se staví – zatímco odborník ví, že staveniště je místo, ohrazené a oddělené a lze se po něm pohybovat až po vyškolení a s pomůckami 🙂 A z pohledu laika je bohužel škola staveniště.

  Těžko říci, kde je pravda, protože v době mé první návštěvy dne 15. 1. mně ředitel školy prezentoval opatření o výluce hluku a zásadních stavebních prací v době hlavní výuky od 8-12 jako novinku, kterou právě zavádějí. O týden později se situace s hlukem a bouráním vedle třídy plné dětí bohužel znovu opakovala a zpochybnila tak toto opatření. A proto vznikl článek o bezpečnosti dětí ve škole.  Podstatné je, že podle pana starosty rodiče dětí  jsou a byli informováni dostatečně a zavčasu a děti jsou v bezpečí.

  Michaela Trněná, zastupitelka Šlapanic

  A nyní už pan starosta:

  Vážená paní zastupitelko, vážený pane Pernico,

  děkuji za váš podnět, který byl vyřešen standardním způsobem již před jeho podáním.

  Mým trvalým a dlouhodobým zájmem a starostí, ještě dávno před vznikem ať už vašeho občanského sdružení nebo sdružení nezávislých kandidátů, je rekonstrukce základní školy. Tato revitalizace, tj. rekonstrukce s modernizací probíhá od r. 2007. V první etapě byl generálně rekonstruován pavilon „B“ za cca 44 mil. Kč s cca 31 mil. Kč dotací  a nyní realizujeme největší část, revitalizaci zbývajících budov, tj. pav. „A“, „C“ a „D“. K tomu ještě původně neočekávanou sanaci svahu, na kterém škola stojí, revitalizaci sportovního areálu a obnovu zahrádek MŠ Hvězdička. Objem prací je přes 140 mil. Kč s dotací od různých fondů cca 55 mil. Kč.

  Musím s politováním konstatovat, že se ani jedno vaše sdružení až do konce loňského roku nijak zvlášť o problematiku základní školy nezajímalo ani dotazy či podněty ani zájmem na zasedáních ZM ani zajišťováním finančních prostředků, ze kterých by rozsáhlá revitalizace mohla být hrazena, ani technickými nebo organizačními návrhy na řešení situace. Až nyní, po zahájení realizace podle schváleného projektu, se zajištěným financováním a ve volebním roce reagujete, podle mého názoru jako opozice, záměrně přehnaně na změnu v režimu školy a to na zahájení stavebních prací.

  Podle svědectví více lidí, bylo zahájení bouracích prací doprovázeno hlukem bouracích strojů a ihned, jak jsem se o problému dozvěděl, byla záležitost řešena, stejně jako jiné úvodní záležitosti: harmonogram prací, jejich postupné návaznosti, časové souvislosti, systém kontrolních dní, vymezení a předání staveniště, zařízení stavby, systém práce technických dozorů investora (TDI), koordinátor bezpečnosti práce (KBP), různé technické problémy,  atd. a to jasným vymezením postupu a času prací s přesunem prací podmíněných hlukem na odpoledne s každodenní kontrolou.

  Konkrétně k vašim požadavkům a jejich řešením:

  –          K druhému odst. Vašeho e-mailu: staveništěm není celá škola, naopak staveniště je standardně vymezeno se zamezením vstupu. Není tedy pravda, že se děti nebo pedagogové a další pracovníci pohybují po staveništi. Staveniště je odděleno a nemůže se po něm pohybovat nikdo bez ochranných pomůcek a bezpečnostního školení;

  –          Ke třetímu odst.: co se týče bezpečnosti dětí: není nijak ohrožena, bourací práce probíhají podle schválené dokumentace různými orgány, podle bezpečnostních a stavebních zásad a pod dozorem technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. Takže nejen základní požadavky jsou naplněny;

  –          K bodu 1. vašich požadavků: harmonogram je vedení školy znám a průběžně se upřesňuje. Průběžně je informován pedagogický sbor i veřejnost (viz web školy a města). Bohužel do něj vstupují nahodilé a předem nepředvídatelné vlivy, které jej narušují (např. jiná poloha podzemních vedení, jiná skladba podloží apod.), což se u rekonstrukcí může stát. V dopoledních hodinách jsou bourací práce s nadměrným hlukem vyloučeny;

  –          K bodu 2. vašich požadavků: použití strojů a hlučné práce jsou vyloučeny v době 8,00 až 14,00. Navíc upozorňuji, že dne 21.1.2014 provedla akreditovaná laboratoř měření hluku za plného provozu stavby s tím, že limit 60 dB nebyl překročen (překročen byl o přestávkách – až 100 dB a překvapivě v hodině výtvarné výchovy až 80 dB);

  –          K bodu 3: základní škola má platný evakuační plán, který bude, v případě potřeby aktualizován a prakticky prověřován. Jeho rozšíření je věcí školy a pedagogů;

  –          K bodu 4: Řízení stavby probíhá standardním způsobem. Do stavebního deníku má právo psát okruh osob podle stavebního zákona (§157 stavebního zákona).  Pokud je někdo ze školských pracovníků autorizovaná osoba pro oblast stavebnictví, statiky nebo geofyziky a má k dispozici projektovou dokumentaci, může upozornit na pochybení zhotovitelů. Pokud nejsou, a mám za to, že nejsou, mohou své připomínky, poznatky apod. řešit cestou vedení školy, pana Hlouška nebo TDI. Co se týče hlučnosti a bezpečnosti jsou vydány jasné pokyny;

  –          K bodu 5: pan Hloušek a TDI úzce a každodenně spolupracují;

  –          K bodu 6: již před vaším podnětem byli rodiče podrobně informováni prostřednictvím svých dětí. Pokud by nebyli, jde to na vrub zadržení informací jednotlivými pedagogy. Pokud kdokoliv z rodičů není informován, ať se obrátí na ředitele školy nebo na pracovníky Odboru investic a správy majetku MěÚ Šlapanice, kteří zajistí nápravu. Informace jsou pravidelně doplňovány prostřednictvím webů školy i města. Ve zpravodaji informace zveřejňovat nebudeme, s ohledem na jeho periodicitu by nebyly aktuální;

  –          K vaší poslední poznámce: práci pedagogů pravidelně oceňujeme např. každoroční gratulací ke dni učitelů a nemám povědomost, že by ji někdo jakkoliv zpochybňoval. Rád bych, abyste také vy ocenili neviditelnou a mravenčí práci celého týmu, který připravil tak rozsáhlou revitalizaci naší základní školy. Tedy řešení technické, finanční, organizační a legislativní.

  Shrnutí:

  Všichni mají či mohou mít dostatek informací, bezpečnost dětí, pedagogů ani nikoho jiného není ohrožena, evakuační plán je k dispozici, stavební práce probíhají a všechny problémy jsou průběžně řešeny. Stavba, s výjimkou prvotního hluku při bouracích pracích v atriu, probíhá standardně. Zhotovitelé vycházejí dostatečně vstříc a přizpůsobují se provozu školy prodloužením pracovní doby, aby nebyla ohrožena výuka ani bezpečnost ani zdraví dětí, pedagogů ani nikoho jiného. Přitom žádám o pochopení všechny nezaujaté rodiče, že provádíme rozsáhlou rekonstrukci (revitalizaci), což určitá omezení zejm. vně školy bude přinášet. Cílem je výrazně modernizovaná škola, která bude poskytovat vysoce kvalitní prostředí i výuku svým žákům. Nebo snad nechce někdo kvalitní a modernizovanou základní školu?

  Pro účely zveřejnění mého stanoviska vás žádám o zveřejnění jeho úplného a nezkresleného znění.

   

  S pozdravem

   Ing.arch. Jaroslav Klaška

  starosta města Šlapanice

  Masarykovo nám. 100/7

  664 51 Šlapanice

  Tel.: 533 304 311

  e-mail: starosta@slapanice.cz

  Tato odpověď je otevřená odpověď na otevřený dopis a bude v plném znění zveřejněna jako další příspěvek zlepšení informovanosti veřejnosti.

Komentáře jsou uzavřeny.