V Archiv
 • Bezpečnost dětí v ZŠ Šlapanice – otevřený dopis starostovi

  Vážený pane starosto,
  podáváme Vám jako zastupitelka a také jako rodiče dětí navštěvujících ZŠ Šlapanice následující podnět týkající se probíhající rekonstrukce ZŠ Šlapanice. Vzhledem k situaci žádáme o okamžité řešení našeho podnětu.

  Stavební práce řeší problémy v podloží a v základech školy ve velkém rozsahu, současně probíhají další rozsáhlé stavební zásahy přímo uvnitř školy. Škola se tak stala jedním velkým staveništěm, ve kterém se pohybuje 670 dětí, jejich pedagogové a další pracovníci školy.
  Měla jsem možnost navštívit školu 2x osobně během necelých 14 dnů po sobě a musím bohužel vyjádřit svou velkou obavu, že základní požadavek na zajištění bezpečnosti dětí a pracovníků školy není naplněn. Není možné a přijatelné, aby se děti učily v třídách, v jejichž blízkosti se např. bourají zdi nebo se provádí zásahy do podloží, jak tomu bylo doposud.

  Společně s panem Pernicou proto požadujeme:

  1. Aby byl aktuální harmonogram prací znám řediteli školy minimálně v předstihu 48 hodiny tak, aby byla možnost přesunout dotčené třídy do jiných prostor. A aby mohl ředitel školy včas informovat vyučující těchto tříd.
  2. Dále by bylo vhodné, aby časový úsek, kdy stavební stroje nepracují, byl vzhledem k začátku vyučování upraven na dobu 7:50 – 12:00 místo dosavadních 8:00 – 12:00.
  3. Navrhujeme do všech učeben umístit vždy aktuální evakuační plán.
  4. Zapisovat pochybení ze strany zhotovitele, na která upozorní zaměstnanci školy do stavebního deníku, stejně jako pokyny školských pracovníků, aby byly práce přerušeny kvůli hlučnosti nebo kvůli bezpečnosti dětí.
  5. Požadujeme zlepšit koordinaci technického dozoru investora a pana Hlouška jako osoby zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci ze strany školy.
  6. Nedostatečně informováni o rozsahu prací ve škole a jejich důsledků pro děti jsou rodiče. Navrhujeme tedy, aby město zajistilo lepší informovanost rodičů (ať už prostřednictvím webových stránek nebo Zpravodaje, infokanálu apod.)

  Město i škola (její vedení) měly dostatek času, aby se na rekonstrukci školy dostatečně připravily po všech stránkách. To, že ani po 31 pracovních dnech od zahájení od stavebních prací (stavba byla dodavateli předána 5. – 6. prosince), ředitel školy nemá dostatek informací o tom, kdy a kde budou např. bourací práce probíhat, považujeme za selhání komunikace mezi vedením školy, městem a dodavatelem a věříme, že i díky našemu podnětu bude tento stav neprodleně napraven.
  Apelujeme na Vás jako zástupce investora – našeho města, abyste se se vší svou odpovědností zasadil o bezpečnost dětí.
  Včasné ukončení a předání stavby je dobrý cíl, ale nemůže být realizován na úkor dětí a pracovníků školy. Je třeba ho řešit jinými prostředky, např. realizací výuky v náhradních prostorách
  Současně doufáme, že město si napříště s dodavatelem bude schopné domluvit provádění těžkých stavebních prací mimo výuku a využije k tomu především prázdniny. O vánočních prázdninách se na škole nepracovalo, důvodem byla celozávodní dovolená dodavatele. Jsme ale pevně přesvědčeni o tom, že každý dodavatel je schopen pochopit výjimečnost této situace, kdy se nejedná o běžnou stavbu, ale o školu s 670 dětmi a minimálně 40 pracovníky školy a přizpůsobit se této situaci.

  Na tomto místě bychom rádi ocenili neviditelnou práci učitelů a pracovníků školy, kteří i v těchto obtížných podmínkách věnují dětem maximální péči.

  Za Vaše pochopení a rychlou reakci ve prospěch dětí a pracovníků školy předem děkujeme.

  S pozdravem Michaela Trněná a Milan Pernica

  Příloha: zápis z jednání ve škole – zapis_schuzky_reditel_zastupitele_24_01_2014

  Rodiče upozorňujeme touto cestou na schůzku školské rady, která je avizována na 10. 2. I na školskou radu se můžete obracet se svými podněty.

  Ještě dodáváme, že možností náhradních prostor ve Šlapanicích je více a pana ředitele jsme na ně upozorňovali nejen my (např. šlapanická fara, Vzdělávací středisko Masarykovy univerzity..)

  Tento dopis je otevřený dopis, bude zveřejněn i na stránkách Čistých Šlapanic jako informace pro rodiče, kteří se na nás obracejí se svými obavami o bezpečnost svých dětí ve škole. 

   

Komentáře jsou nyní uzavřeny.