V Archiv
 • Předvolební sliby – 1.díl – KDU vs. realita po 3 letech vládnutí

  Šlapanicím vládne kolalice KDU, ČSSD, TOP 09 (a s tichou podporou i p.Střechovský). Má tedy dostatek hlasů na to, aby prosadila cokoli uzná za vhodné. kromě financí jí nebrání nic v realizaci. Podívejm se tedy na to, jak se daří – tentokrát KDU – plnit své sliby, které dali voličům před volbami 2010, kdy mají za sebou 3/4 mandátu a moc času na splnění již nezbývá.

  Nejdříve se podívejme na malou rekapitulaci, v jakém stavu je plnění volebních slibů – udělali jsme jednoduché členění “stavu plnění” (počet uvádí, kolikrát je daný slib v příslušné kategorii):

  ŘEŠÍ SE 9x Slib se řeší, realizuje, zatím není dokončen
  V NEDOHLEDNU 9x Slib nemá žádný nebo minimální výhled na dokončení či realizaci
  ČÁSTEČNĚ 8x Slib je plněn jen s velmi malou změnou nebo obsahuje spoustu zvláštních souvislostí
  NESPLNĚNO 8x Slib je nesplněn a pravděpodobně už se nestihne splnit.
  ? 4x Neumíme posoudit plnění slibu
  NESMYSL 4x Slib je holý nesmysl – např. město nemá vliv na splnění
  SPLNĚNO 2x Slib byl již splněn

   

  A nyní podrobně k jednotlivým slibům – upozorňujeme, že jde o pohled některých občanů a zastupitelů ČŠ, nemáme tedy všechny informace a neumíme tedy ani přesně všechny aktivity posoudit:

  Zajistíme celkové řešení dopravy:

  Dokončíme projekt celkové koncepce dopravy                                                         ŘEŠÍ SE
  Koncepce je v podstatě dána současným stavem zástavby, rozmístěním nákupních, pracovních, obslužných a jiných center – lze udělat dílčí opatření, ale celková koncepce je dána.Na zvážení je, že tato – pro Šlapanice klíčová – koncepce vzniká až p o7 letech vlády KDU.
  S investorem CTP zajistíme obchvat Kobylnická – Slatina                            V NEDOHLEDNU
  Zatím nikdo nejedná s vlastníky pozemků, nejsou připraveny peníze na jejich výkup, oficiálně se touto záležitostí nikdo nezabývá (dle zástupce města p.Střechovského)
  S investorem CTP zajistíme realizaci obchvatu Slatiny                                 V NEDOHLEDNU
  Nerealizovatelné kvůli postoji vlastníků pozemků, se kterými nikdo tento slib nepředjednal – KDU tak očividně sází na „protlačení akcí silou bez souhlasu občanů“
  Zrekonstruujeme komunikaci na ul.Zemědělská                                                               ?
  Byly realizovány první kroky (výkup pozemků) – nevíme, jestli se nepřipravuje v nějaké fázi
  Zajistíme bezpečnější přecházení komunikací pro občany a děti (přechody s osvětlením a ostrůvky)                                                                                                             ČÁSTEČNĚ
  Byl zrealizován jeden přechod – s úpravou komunikace u Lípy
  Připravíme obchvat Bedřichovic a zajistíme realizaci okružní křižovatky Bedřichovice – Podolí                                                                                                              V NEDOHLEDNU
  Není zřejmý žádný posun
  Rozšíříme zastávku Riegrova a přestavíme na nový terminál MHD s přemístěním trolejbusové konečné zastávky.                                                                    V NEDOHLEDNU
  Nebyla provedena žádná úprava – možná se odráží v koncepci dopravy
  Zajistíme pravidelnou komfortní příměstskou železniční dopravu s vloženou zastávkou na Švehlové.                                                                                                   V NEDOHLEDNU
  Není zřejmý žádný posun  – možná proběhla nějaká jednání s ČD (nevíme)
  Propojíme Masarykovo náměstí a areál ICEC klidovou zónou s odpočinkovými plochami pro pěší a cyklisty.                                                                                         V NEDOHLEDNU
  Vysázeno několik babyk a muškátů – otázkou ale hlavně je, proč chce nyní propojovat průmyslový areál s ekologickou zátěží s Masarykovým náměstím? Toto propojení by nabylo na významu až při realizaci zásadní změny celého areálu ICEC (což je v nedohlednu)
  Zajistíme parkování v jednotlivých ulicích                                                               ŘEŠÍ SE
  Reálně je minimální posun – v současné době je zpracována koncepce dopravy, která parkování v ulicích částečně řeší – po 7 letech vlády KDU
  Zabezpečíme komfortní a kapacitní parkování u zdravotního střediska.                ŘEŠÍ SE
  V současné době se asi něco děje v tomto prostoru – uvidíme výsledek

   

  Budeme pokračovat v obnově základní školy:

  Zrekonstruujeme hlavní budovu                                                                                ŘEŠÍ SE
  MěÚ v současné době získal dotaci a připravuje se rekonstrukce 
  Zajistíme personální a technické podmínky pro kvalitní výuku a bohatou nepovinnou zájmovou činnost                                                                                                   ČÁSTEČNĚ
  Hlavní personální změnou je výměna ředitele – další změny již vykonal sám ředitel.  Jestli je to řešení k lepšímu, je téma, které je často předmětem diskusí – viz článek o řediteli (http://ciste-slapanice.cz/2013/10/proc-byl-na-post-reditele-zs-vybran-problematicky-kandidat/)Bohatá nepovinná činnost už existovala před nástupem nového ředitele.

   

  Zajistíme rekonstrukci kulturního domu v Bedřichovicích:

  Využijeme všech dostupných možností k získání dotací na rekonstrukci              NESMYSL
  Zajímavý slib – zavázat se, že se budu SNAŽIT (získat dotace). „Slibem nezarmoutíš“.
  Provedeme vlastní rekonstrukci                                                                          NESPLNĚNO
  Finance z projektu se nezískaly, takže se financují postupné malé úpravy kulturního domu z rozpočtu města
  Zajistíme bohaté využívaní kulturního domu                                                      NESPLNĚNO
  Město se o využití kulturního domu nestará, veškeré akce jdou mimo město  – zajišťují je stárci, nájemce hospody nebo hasiči.

   

  Budeme pokračovat ve skutečné péči o životní prostředí:

  Zajistíme max.omezení zápachu z cihelny zajištěním potřebných souhlasů (letiště) důrazem na rychlou výstavbu vyššího komína                                                      ČÁSTEČNĚ
  Jisté kroky k omezení zápachu byly provedeny, ale cihelna stále zapáchá. Zajímavá byla reakce p.starosty na posledním jednání ZM – nebyl si jistý, zda opravdu měla KDU takový volební slib a že se zkusí zamyslet co s tím.
  Budeme koncepčně udržovat stávající a zakládat novou městskou zeleň, budeme pokračovat ve výsadbě ochranné zeleně podél komunikací a větrolamů          NESPLNĚNO
  Našim zastupitelům projekt „koncepce ozelenění města“ není znám – bohužel zkušenost je taková, že pokud se sází, tak následná péče je taková, že třetina stromů uhyne. Viz. Nádražní, Brněnská pole, areál ZŠ apod.O nové městské zeleni nevíme, ochrannou zeleň podél komunikací město nevysadilo, větrolamy rovněž ne. ČŠ ze svých prostředků zrealizovalo výsadbu na Brněnské, Ponětovské, Pod Žurání a Hlavní v Bedřichovicích.
  Zřídíme monitorovací stanici imisí pro kontrolu znečištění ovzduší s možností veřejné kontroly dat, kterou zpřístupníme např. na www.slapanice.eu                           NESPLNĚNO
  Monitorovací stanice nebyla zřízena, nefungují ani zmíněné www stránky. Akce byla konstatována ne semináři před třemi roky, kde byl Dr. Skeřil (ČHMU), ale rovněž se řeklo, že než do stanice lépe vložit peníze do zeleně.
  Pravidelným a opakovaným čištěním městských komunikací odstraníme maximum prachových částí v ovzduší.                                                                                     NESMYSL
  Zajímavý slib – KDU se zavázala, že městská organizace SATESO bude řádně dělat svoji práci
  Zřídíme pozici městského zahradníka u SATESO                                                NESPLNĚNO
  O návrhu se občas debatuje, konkrétní realizace stále v nedohlednu
  Pomůžeme zamezit zápachu z Bonagro                                                                   NESMYSL
  Opět zajímavý slib – dokud mělo JZD prasata tak se zápach vždy nějak okomentoval, dnes je nemají – slib je splněn.
  Zasadíme se o odstranění staré ekologické zátěže v areálu ICEC                          NESMYSL
  Opět zajímavý slib  – není absolutně v moci úřadu ani v jejich kompetenci. Vše závisí pouze na tom, kterým směrem se pohne na ministerstvu ekologická „megazakázka“.

  Zajistíme rozvoj prodejní sítě a služeb:

  Zajistíme nový projekt obchodního domu místo Lídlu                                               ŘEŠÍ SE
  MěÚ zajistil, ale společnost TESCO pozastavilo své investice.
  Budeme usilovat o rozšíření komunální sítě služeb pro občany (čistírna, pomoc v domácnostech, …)                                                                                                                ?
  Nevíme, jestli došlo k nějakému rozšíření – nechť občané posoudí sami.

  Dobudujeme síť dětských hřišť:

  Dokončíme dětské hřiště v městském parku                                                             ŘEŠÍ SE
  Zde se nějaké aktivity realizují.
  Doplníme další hřiště nebo zákoutí do klidových zón                                                          ?
  Neviděli jsme ani neznáme žádnou koncepci této činnosti – ani výsledek
  Zajistíme řádnou údržbu … hřišť                                                                            ČÁSTEČNĚ
  Zajímavý slib – KDU se zavázala, že městská organizace SATESO bude řádně dělat svoji práci. Hřiště jsou bohužel spíš v tristním stavu, nejhorší je pak skatepark u školy.

  Koncepčně vyřešíme nedostatek míst v mateřských školkách:

  V areálu ZŠ postavíme nové multifunkční vzdělávací centrum, které vyřeší akutní nedostatek míst v mateřských školách                                                               NESPLNĚNO
  O multifunkčním zařízení nic nevíme, co to je?
  Zajistíme mateřskou školu pro 50 dětí v lokalitě Brněnská pole                            SPLNĚNO
  MěÚ zajistil školku. Je jen škoda, že se tak stalo až po velké nátlaku rodičů, když KDU je ve vedení obce již tolik let.

   

  Zajistíme realizaci potřebných protipovodňových opatření:

  Zabezpečíme zastavěná území proti … dešťům a povodním                                 ČÁSTEČNĚ
  Město proinvestovalo z dotace JMK a ze svého rozpočtu cca půl milionu na megalomanský projekt protipovodňových opatření (betonové hráze apod), který majitelé pozemků odmítli. Město pak za zády vlastníků pozemků zkusilo propašovat protipovodňová opatření, která lidé odmítli, do konceptu nového územního plánu jako veřejně prospěšné stavby – tedy s možností vyvlastnit lidem pro tuto stavbu pozemky. Samotný projekt protipovodňových opatření je diskutabilní, protože neřeší hlavní příčinu zvýšené hladiny Říčky, kterou jsou ve většině případů splachy ze svahů – lepší a cenově výrazně levnější by byla přírodě blízká opatření (jako částečné obnovení mezí, zatravněné plochy apod.)
  Provedeme rekonstrukci nevyhovující kanalizace, zejména v centru města      ČÁSTEČNĚ
  Částečně splněno
  Zajistíme ochranu Bedřichovic proti přívalovým dešťům                                   NESPLNĚNO
  Nevíme nic o řešení.

   

  Budeme pokračovat v systémových opravách komunikací a chodníků:

  … zabezpečíme rekonstrukce chodníků a komunikací                                              ŘEŠÍ SE
  Úpravy chodníků probíhají

   

  Budeme důsledně pokračovat v profesionalizaci veřejné správy a v dalším zlepšení komunikace s veřejností:

  … zajistíme zlepšenou činnost … a pozitivní komunikaci zaměstnanců MÚ s občany …                                                                                                                           NESPLNĚNO
  Úřad stále dostává ceny, ale v praxi není znát posun – úředníci jsou dostupní často jen v úřední den (v pátek po 13. 00 najít úředníka na svém místě bývá často malý zázrak).Nejlepším příkladem tohoto slibu je arogantní chování samotného starosty na jednáních ZM.
  Dále zlepšíme činnost a služby městské policie rozšířením kamerového systému          ?
  Kamerový systém se rozšiřuje, kvalitu služeb Městské policie musí posoudit občané sami
  Realizujeme nový webový portál …                                                                         SPLNĚNO
  Portál se změnil – nutno říct, že k lepšímu
  Zabezpečíme další rozšíření televizního infokanále a jeho širší dostupnost                    ?
  Neumíme posoudit
  Budeme pokračovat v inovaci Šlapanického zpravodaje.                                   NESPLNĚNO
  Viditelná změna není kromě jedné – koalice vydala zákaz publikování příspěvků s politickým podtextem (čili názorů opozice). Takže slib je sice splněn, ale asi jinak než je třeba.
  Otevřeme kulturního a turistické informační centrum na náměstí                     NESPLNĚNO
  Rada rozhodla, že ho realizovat nebude.

   Zabezpečíme lepší volnočasové využití:

  Zajistíme více prostředků pro kluby, spolky a zájmové organizace …              NESPLNĚNO
  Dotace z vlastních prostředků: v r.2010 = 695tis., v r.2013 = 623tis.
  Revitalizujeme vycházkové pěší trasy s výsadbou zeleně, konkrétně stezku z parku přes Malý a Velký hájek na návrší Žuráň, trasu podél Říčky do Ponětovic, další trasu do Jiříkovských luk.                                                                                                   NESPLNĚNO
  To co je dávno už vybudováno, bohužel značně chátrá.
  Zabezpečíme pokračování bohatého kulturního společenského programu …                    ?
  Podle našeho názoru se výrazná změna nestala – ale to musí posoudit sami občané

  Územní plánování: zasadíme se o vytvoření nového ÚP města…:

  ÚP musí vzniknout do r.2015, „chceme široce projednat se všemi kdo budou mít zájem“                                                                                                                                   ČÁSTEČNĚ
  ÚP prostě být musí, takže slib nemá nějaký význam.Otázkou je ovšem „široké projednání“:Návrh konceptu byl zveřejněn před vánocemi, občanům tak byla zkrácena reálná možnost k vyjádření. O připomínkování konceptu nového územního plánu, který obsahoval mnoho zásadních změn – rozšířené plochy bydlení mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi, praktické propojení Šlapanic a Bedřichovic, územní rezervy pro průmyslovou zónu dalece přesahující i sliby občanům o zmenšené verzi průmyslové zóny, kontroverzní protipovodňová opatření jako veřejně prospěšné stavby, tak aby lidem mohly být zabrány pozemky – o tom všem se občané nedozvěděli ze Zpravodaje ani infokanálu ani výlepových  ploch. Konalo se pouze veřejné projednání konceptu, které je uloženo zákonem. To bylo zveřejněno pouze na úřední desce.
  Zajistíme kvalitní odborné zpracování                                                                    ČÁSTEČNĚ
  ÚP byl vrácen k přepracování, koncept ÚP pro zásadní pochybení nezískal souhlas krajského úřadu ani souhlas dotčených orgánů – takže o kvalitním zpracováním se dá úspěšně pochybovat.Cena je 3x vyšší než u ÚP podobných měst a minimálně 2x vyšší než doporučení České komory architektů.

  Financování potřeb města …:

  Zajistíme hospodárné využívání zdrojů …                                                             ČÁSTEČNĚ
  Určitě jako pozitivní lze hodnotit nízká zadluženost města a snižovat náklady na „méně zbytné věci“.Jak se daří slib plnit ale je také vidět třeba na předraženém územním plánu, na zadání např. projektu ozelenění městského parku nebo ZŠ, který už je zpracováván podruhé (mám paré ve skříni od Karmaše), neustálém „pumpování“ prostředků města do SATESA, …
  Budeme max. využívat všech možností k získávání dostupných dotací …            ČÁSTEČNĚ
  V čerpání dotací od státu či krajů se podařilo městu získat různé dotace.Otázkou je čerpání dotací z fondů EU – město sice realizuje v tomto období projekty na zlepšení procesů na úřadě a vzdělávání úředníků. Bohužel ale prošvihlo zlatou dobu evropských dotací, kdy řada měst a obcí pomocí nich výrazně zlepšila své prostředí.

  Máte pocit, že jich je hodně nenaplněných? Nezoufejte! Blíží se poslední předvolební rok, a to v podmínkách Šlapanic znamená – stejně jako jiná volební období – že přibude spousta nových věcí.  To KDU před volbami umí.

  Co říci závěrem?

  1. Posouzení je částečné. Město poskytuje opozici jen minimum informací a je tedy obtížné posoudit stav všech slibů.

  2. Pokud se v něčem mýlíme, napište nám, rádi doplníme chybějící informace.

  3. Každý občan musí posoudit sám plnění slibů i práci svých zastupitelů.

  Chtěli jsme jen připomenout …

   

Komentáře jsou uzavřeny.