V Archiv
 • PODNĚTY PŘEDNESENÉ NA 7. ZM DNE 14.12.2011 ZASTUPITELI ČŠ

  Na 7. ZM dne 14.12.2011 podali zastupitelé za ČŠ následující podněty:

  RADĚ MĚSTA K VYJÁDŘENÍ KE ZPRÁVĚ FINANČNÍHO VÝBORU PRO 7. ZM O KONTROLE V SATESU

  RADĚ MĚSTA KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODKLADŮ PRO JEDNÁNÍ ZM

  RADĚ MĚSTA KE ZKRÁCENÍ INTERVALU MEZI JEDNOTLIVÝMI ZASTUPITELSTVY

  RADĚ MĚSTA K NOVÝM PRAVIDLŮM VYDÁVÁNÍ  ŠLAPANICKÉHO ZPRAVODAJE (ŠZ)

  STAVEBNÍMU ÚŘADU K DODRŽOVÁNÍ REGULATIVŮ V PRŮMYSLOVÝCH ZÓNÁCH

  KONTROLNÍMU VÝBORU ZM K ČINNOSTI REDAKČNÍ RADY


  PODNĚT RADĚ MĚSTA K VYJÁDŘENÍ KE ZPRÁVĚ FINANČNÍHO VÝBORU PRO 7. ZM O KONTROLE V SATESU
  Žádáme o vyjádření:
  1)    k nesouladu ve smlouvách mezi Satesem a ASA
  2)    ke škodě, vzniklé obci neplněním Smlouvy mezi ASA a obcí v objemu cca 20 508 tun odpadu, žádáme vyčíslení škody a zjištění odpovědné osoby
  3)    ke smlouvám mezi Satesem a ASA
  a.    existovaly sankce za neplnění smlouvy?
  b.    vymáhalo město tyto sankce?
  c.    s jakým výsledkem?
  DŮVOD PODNĚTU – výsledky z kontrolní zprávy.

  PODNĚT RADĚ MĚSTA KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODKLADŮ PRO JEDNÁNÍ ZM
  Žádáme o vyjádření, zda bude město zveřejňovat podklady pro jednání ZM v předstihu pro občany.
  DŮVOD PODNĚTU – na 7. ZM předseda Finančního výboru Ivo Kouřil odmítl přečíst přítomným občanům klíčové informace ze zprávy FV z kontrola v SATESO s odůvodněním, že zastupitelé mají zprávu k dispozici a zastupitelé za Čisté Šlapanice určitě vystaví tyto informace na své vývěsce.

  PODNĚT RM KE ZKRÁCENÍ INTERVALU MEZI JEDNOTLIVÝMI ZASTUPITELSTVY
  Žádáme o zkrácení intervalu mezi jednotlivými zastupitelstvy.
  DŮVOD PODNĚTU
  –    při jednání ZM cca po 3 měsících je nutné projednat velké množství podnětů, což zvyšuje tlak na zastupitele a může zhoršit kvalitu projednávání programu
  –    již 2x v r. 2011 muselo ZM zkrátit závěrečný bod programu „Diskuse občanů“ a rovněž je vyvíjen tlak na zkracování diskuse zastupitelů

  PODNĚT RM K CTP – DODATEK SMLOUVY MEZI „SDRUŽENÍM PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ŠLAPANICE“ A CTP

  Žádáme o poskytnutí stanoviska k situaci, která vznikla kolem smlouvy mezi firmou CTP Invest a Sdružením PZŠ, jehož je obec členem, a Dodatku této smlouvy z prosince 2006, který byl předložen zastupiteli ČŠ na 4.ZM, v těchto bodech:
  1)    Jaké jsou důsledky smlouvy a dodatku (povinnosti, závazky, pohledávky)?
  2)    Byl postup zástupce města ve sdružení PZŠ správný?
  3)    Proč město nevědělo o dodatku ke smlouvě?
  4)    Jaké je stanovisko k odměnám p. Hrabálka, který byl v době podpisu uvedené smlouvy zastupitelem a v době podpisu dodatku této smlouvy byl radním naší obce?
  5)    Jaké je stanovisko k odměnám p. Střechovského, který byl v době podpisu uvedené smlouvy starostou a v době podpisu dodatku byl pověřeným zastupcem obce ve sdružení PZŠ?
  6)    Bylo město jako majitel pozemků informováno o všech odměnách svého pověřeného zástupce ve sdružení?
  7)    Jaké mělo být čerpání odměny 50,-m2 pro majitele město?
  8)    Proč nebyla v zápisech uvedena informace o bonusu, když p. Střechovský tvrdí, že město informoval?
  9)    Jaké jsou závěry rady města a jaká opatření budou přijata?
  DŮVOD PODNĚTU od 4. ZM (6. dubna 2011), kdy byl dodatek předložen, nemáme žádné informace, jakým způsobem se tato situace vyvíjí a jaké důsledky z toho Město vyvodilo. Rovněž tajemník města p. Hrabálek (v době podpisu smlouvy radní) nedodal zastupitelům písemné vyjádření, jak slíbil.

  PODNĚT RM K NOVÝM PRAVIDLŮM VYDÁVÁNÍ  ŠLAPANICKÉHO ZPRAVODAJE (ŠZ)
  Žádáme o následující úpravy v pravidlech vydávání ŠZ:
  –    zrušit zákaz publikování příspěvků s politickým obsahem.
  –    změnit složení redakční rady Šlapanického zpravodaje tak, aby v ní byly stejnou měrou zastoupeny všechny volební subjekty.
  –    připravit nová pravidla Zpravodaje, Infokanálu a dalších médií obce tak, aby dávala rovné možnosti všem subjektům vyjadřovat své názory. Např.:
  –    přenesení odpovědnosti za řízení médií z Rady města na celé Zastupitelstvo města
  –    zastoupení všech subjektů zastupitelstva a zastoupení odborníků v Redakční radě
  –    dodržování novinářské etiky a nestrannosti
  –    omezení střetu zájmů (funkce radních ve střetu s funkcí redakce)
  –    zavedení principu aktivního vyhledávání alternativních názorů
  –    informování o budoucích rozhodnutích města a možnostech zapojení veřejnosti do diskuse
  DŮVOD PODNĚTU – zamezování sdělování názorů opozičních zastupitelů v městských médiích

  PODNĚT NA STAVEBNÍ ÚŘAD K DODRŽOVÁNÍ REGULATIVŮ V PRŮMYSLOVÝCH ZÓNÁCH

  Žádáme o:
  1)    Provedení kontroly naplňování regulativů pro průmyslovou zónu u ulice Wurmovy, Hybešovy.
  2)    Prověření existence regulativů pro Puštor a oblast mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi a jak jsou naplňovány.
  DŮVOD PODNĚTU – žádost občanů

  PODNĚT KONTROLNÍMU VÝBORU ZM K ČINNOSTI REDAKČNÍ RADY
  Žádáme Kontrolní výbor ZM o prověření činnosti Redakční rady a dodržování pravidel vydávání Šlapanického zpravodaje.
  Důvod podnětu:
  –    opakované nedodržování zásad publikování Zpravodaje – přes vlastní zákaz Rada města publikuje články s politickým obsahem
  –    nevyvážené jednostranné informování veřejnosti
  –    nedodržování novinářské etiky

  Příklady k uvedeným důvodům – viz Zpravodaji č.6/2011
  :

  —    článek s politickým obsahem – Doprava a dopravní zácpy v Brně, str.5
  –    obsahují manipulativní sdělení, názory, postoje a přání p.starosty, která jsou zaměňována za skutečnost (např.: …nesouhlas menšiny šlapanických občanů… – není nikde důkaz, že většina je pro zónu)
  –    na veřejném zasedání ZM 14.12.2011 se p.starosta slovně vyjádřil, že se tímto opakovaným tvrzením opírá o množství podpisů na petici Čistých Šlapanic k CTP – což je zcela jiná skutečnost než „menšina šlapanických občanů“, vzhledem k tomu, že s peticí byla oslovena jen část obce)

  —    nevyvážené jednostranné informování veřejnosti a nerespektování novinářské etiky
  –    v případech kritiky některých občanů či funkcionářů (např. zastupitelka, odvolaná z KV za to, že poukázala na chybu a matoucí postup úřadu) není dán těmto osobám prostor k vysvětlení a vyjádření svého stanoviska
  –    starosta a Rada města prezentují svá stanoviska k některým článkům přímo ve stejném vydání čísla Zpravodaje  v jakém vychází  komentovaný článek a na téže stránce (např. k článku Šlapanická stránka, dopis učitelů ZŠ …)
  –    nevyvážené informování občanů Šlapanic, kdy jsou preferovány články vedení obce – v  č.6/2011 má starosta 5 článků

  ŽÁDOSTI:
  –    o navázání spolupráce s obcí Podolí v oblasti získávání protihlukových stěn pro Bedřichovice a případného společného postupu. Obec Podolí má údajně od Ředitelství silnic a dálnic zajištěnu protihlukovou stěnu, ale jen ze strany Podolí
  –    o vyhodnocení výsledků činnosti Kontrolního Výboru z června 2011, kdy KV zjistil, že úřad neplní svou vlastní směrnici pro nákupy – neprovádí hodnocení dodavatelů.
  –    dotaz, zda se zjištěné nedostatky ze zprávy KV ohledně MŠ promítnou v hodnocení dodavatele – projektanta MŠ v ZŠ
  –    odpověď – dle vyjádření tajemníka nebyly zatím žádné změny provedeny

Komentáře jsou uzavřeny.