V Archiv
 • Kraj je připraven ke schvalování ZÚR JMK 22. 9. 2011 a MŽP zveřejnilo souhlasné stanovisko k 2.návrhu ZÚR JMK

  JMK je připraven ke schvalování svého nového územního plánu Zásad územního rozvoje JMK (ZÚR JMK) 22.9. 2011. (více na stránkách JMK – zde).

  A MŽP zveřejnilo 5. 9. 2011 souhlasné stanovisko s 2. návrhem ZÚR JMK.  Součástí stanoviska jsou podmínky – podmínky souhlasného stanoviska jsou však velmi vágní, je otázkou, zda jsou vymahatelné.

  Viz například podmínka č. 4  k záboru půd s I. a II. třídou ochrany – tedy bonitně nejcennějších půd, chráněných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu.

  “Při zpřesňování ploch a koridorů v územních plánech obcí a při přípravě konkrétních záměrů v plochách a koridorech minimalizovat zábor ZPF, především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany ZPF”.

  Co se rozumí např. minimalizací? Jinak to přece  vidí zákon o ochraně půdy a jinak investor průmyslové zóny. Orgán státní správy, který dohlíží na zákonnost postupů,  musí mít jasný výklad a musí ho konstantně dodržovat. Jinak se zákon stává cárem papíru.

  Celé stanovisko MŽP k 2. návrhu ZÚR JMK najdete v informačním systému SEA – zde.

Komentáře jsou uzavřeny.