V Archiv
 • Střet zájmů u zastupitelů

  V zastupitelstvu jsme už několikrát diskutovali o střetu zájmu u zastupitelů. Zákon o obcích k tomu říká následující: §83 (2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

  Tajemník obce Ing. Hrabálek k tomu vyhledal stanovisko Ministerstva vnitra (MV), dle kterého: „člen zastupitelstva ve střetu zájmů má právo se účastnit jednání i hlasování.“ Legislativně alespoň z pohledu MV je v pořádku, pokud člen zastupitelstva rozhoduje např. o zhodnocení svých pozemků z 15,- Kč/m2 na 600,- Kč/m2 jako v našem případě u diskutované otázky průmyslové zóny.

  Ing. Hrabálek během svého působení jako zastupitel naší obce spolu s Ing. V. Horákem opakovaně hlasovali o svých pozemcích pod budoucí průmyslovou zónou (kladně). V zápisech zastupitelstva o jejich střetu zájmů není žádný záznam o tom, že by ohlásili zastupitelstvu, že jsou ve střetu zájmů, jak jim to ukládá zákon o obcích ((viz např. zápisy 31. ZM 2006 o pořízení změny územního plánu č. 7, na 2.ZM 2006 o zadání změny ÚP č. 7- či změna ÚP č. 3 – vše průmyslová zóna). Tím tento zákon opakovaně porušili!

  Ze zákona zastupiteli vyplývá povinnost sdělit tuto skutečnost ještě před zahájením jednání např. zastupitelstva, kterou ani Ministerstvo vnitra ve svém stanovisku nezpochybnilo. Tím daný zastupitel minimálně informuje své kolegy v zastupitelstvu, případně své voliče o možném střetu zájmů. Toto sdělení pak musí být součástí zápisu jednání daného orgánu obce (tedy např. zastupitelstva).

  Respektujeme stanovisko MV, že člen zastupitelstva ve střetu zájmu má právo se účastnit jednání i hlasování. Dle našeho názoru by však zastupitel, který se ocitne ve střetu zájmů, v dané záležitosti hlasovat neměl, minimálně z morálních důvodů!

Komentáře jsou uzavřeny.