V Archiv
 • První zkušenosti z fungování nového zastupitelstva Šlapanic a Bedřichovic – prosinec 2010

  Během povolebních jednání uvedli zástupci KDU, ČSSD a TOP09, že by rádi konstruktivně spolupracovali i s opozicí. Čisté Šlapanice jsou připraveny pomáhat a pracovat. Velmi neradi bychom jen kritizovali, a proto jsme iniciativně podali a podporovali návrhy v oblastech, které nás zajímají.

  Naše první zkušenosti ze spolupráce s vládnoucí koalicí.

  1. Vyhodnocení požadavků obce ve 2. Návrhu Zásad územního rozvoje JMK – ZÚR JMK (např. požadavky na ochranu zdraví obyvatel, ochranu životního prostředí, plnění hygienických limitů)

  Malé připomenutí, o co jde:

  – v r. 2010 podala obec různé požadavky k 1.Návrhu ZÚR JMK. Existuje však již 2. Návrh ZÚR JMK, ve kterém by měly být zohledněny požadavky obce

  – obyvatel Šlapanic se tento Návrh ZÚR JMK týká především v oblastech průmyslová zóna, jihovýchodní tangenta , rozvoj letiště Brno Tuřany, vysokorychlostní trať Brno Přerov, rozšíření D1 na 3 pruhy, aj.

  Náš návrh (zjednodušeně):

  – aby místostarosta S. Novák vyhodnotil, do jaké míry byly požadavky obce v 2 .Návrhu naplněny

  – aby toto vyhodnocení předal všem zastupitelům a v rámci celého Zastupitelstva pak mohlo dojít k dohodě o společném postupu při 2.návrhu ZÚR

  Proč tento návrh?

  – v Radě, která řeší tuto oblast sama, nejsou zastoupeni zástupci těch stran a sdružení, kteří mají jiný postoj k ZÚR JMK (viz průmyslová zona, tangenta, …)

  – opoziční skupiny mají k dispozici celou řadu odborníků, kteří by mohli napomoci přípravě dalších požadavků a bylo by také možné podpořit zájmy všech skupin obyvatelstva Šlapanic (a ne jen těch, kteří volili koalici)

  – navrhovali jsme pověřit přezkoumáním požadavků k  2. návrhu ZÚR JMK p.místostarostu Nováka (který se předem vyjádřil, že by se rád této problematice věnoval)

  – tento svůj návrh jsme také předjednali přímo s vedením obce – starostou i oběma místostarosty – při těchto jednáních nikdo nevznesl k našemu návrhu zásadní námitky

  Jak návrh na Zastupitelstvu dopadl?

  – při projednání na veřejném zastupitelstvu vyjádřil pan místostarosta Novák své přesvědčení, že tento krok považuje za nadbytečný, kampaňovitý a způsobilý ohrozit křehkou rovnováhu vztahů mezi obcí a JMK či Brnem

  – při diskusi opakovaně p.starosta i místostarosta tvrdili, že Rada průběžně řeší tyto požadavky a není nutné zapojovat celé zastupitelstvo

  – vládnoucí koalice pak v hlasování nepodpořila náš návrh, aby si obec prověřila, jak jsou plněny hygienické limity či jaká jsou navržena kompenzační opatření pro obyvatele Šlapanic a Bedřichovic. Pro návrh hlasovali pouze zastupitelé za Čisté Šlapanice, Nezávislí a Změna.

  2. Rozpočet města na r. 2011

  Malé připomenutí, o co jde:

  – vedení města předložilo zastupitelům ke schválení rozpočet na r. 2011. Čisté Šlapanice oceňují, že rozpočet byl navržen jako vyrovnaný.

  Jak probíhala příprava a schvalování rozpočtu?

  – Pan starosta Klaška slíbil našim zastupitelům setkání nad přípravou rozpočtu, naši zastupitelé nakonec osloveni vedením města nebyli a ke společnému setkání nad návrhem rozpočtu přes daný slib vládnoucí koalice nedošlo.

  – Dotazy, na které jsme nedostali uspokojivé odpovědi:

  • · v r. 2011 se mají výdaje obce na právní a jiné poradenské služby zvýšit o dalších 100 000,- za rok 2010 a dosáhnout tak výše 882 000,- Kč

  o to je například o 130 000,- více než město dá svým neziskovým organizacím

  o nebylo konkrétně vysvětleno, proč dochází ke zvýšení těchto výdajů

  o považujeme např. za zbytečné, aby na zasedáních zastupitelstva byl pravidelně přítomen právník, jehož služby stojí obec 2000, – za hodinu

  • · Obec vydává mj. měsíčně 55 000,- Kč na tvorbu dvou pořadů Kaleidoskop a Magazín

  o důvodem má být zvýšení informovanosti občanů

  o naše obec však má svůj informační kanál, vývěsky, Zpravodaj, informační portál.

  o obec nyní musela sáhnout k drastickým opatřením : 12 propuštěných zaměstnanců = úspora cca 3 mil. ročně, přitom výdaj 660 000,- ročně za 2 zbytné pořady by mohl být využit jinak. Opět se nabízí porovnání s neziskovými organizacemi, obec by mohla celkem bezproblémově navýšit téměř dvojnásobně příjmy neziskových organizací od obce, pokud by vynechala výše uvedené pořady.

  3. Návrh na zřízení výboru pro tisk a informace

  Malé připomenutí, o co jde:

  – Mgr. A.Charvát podal návrh na zřízení výboru pro tisk a informace. Tato oblast je momentálně řešena a zajišťována Komisí pro tisk a informace a Redakční radou Zpravodaje.

  – Cílem tohoto návrhu má být větší transparentnost povinnosti obce informovat občany

  • · ze zákona vyplývá, že Komise podléhá Radě města a Výbor podléhá Zastupitelstvu.
  • · tímto návrhem se má zajistit, aby všichni zastupitelé měli lepší možnost ovlivňovat, co je prezentováno občanům a co naopak zůstává utajeno (vzhledem např. k naprosté podřízenosti redakční rady Zpravodaje vedení obce).

  Proč tento návrh?

  – V současné době považují všichni zástupci nestraníků a nezávislých za neúnosný stav, kdy starosta a oba místostarostové jsou současně členy redakční rady Šlapanického zpravodaje, a to z celé řady důvodů:

  • · vytváření příznivého obrazu vlastní osoby a práce může z významné části představovat osobní prospěch získaný za veřejné prostředky – veřejní představitelé by měli příznivý obraz získat svou činností, nikoliv ovládáním informací o své činnosti.
  • · periodikum placené z rozpočtu obce se nemá stavět k činnosti vedení obce nekriticky, měl by být poskytován dostatečný prostor i opozici (periodikum je určeno pro všechny občany Šlapanic a Bedřichovic, nikoliv jen pro voliče vládnoucí koalice.
  • · dalšími členy redakční rady jsou přitom zaměstnanci obce (kromě předsedy komise pro tisk a informace), vedení obce tak má naprostou kontrolu nad činností redakční rady.
  • · v minulém volebním období se názory komise pro tisk a informace nedostaly ani k veřejnosti, protože komise podléhá pouze Radě obce a ta žádné „nepatřičné“ informace dále nepustila.
  • · opozice má jen minimální možnost publikovat své názory na kroky vedení obce, zatímco vládnoucí koalice již minimálně 2 volební období má možnost své názory publikovat prostřednictvím informačních kanálů placených z daní daňových poplatníků

   

  Jak návrh na Zastupitelstvu dopadl?

  – ani tento návrh neprošel přes vládnoucí koalici

  – starosta prezentoval názor, že tuto funkci může plnit komise pro tisk a informace tak jako doposud

  Malé zhodnocení:

  Uvedené návrhy dle našeho názoru nejsou žádným útokem proti koalici, ale jen snahou o zapojení celého zastupitelstva do práce pro město. Nevidíme jediný logický důvod, proč uvedené náměty nemohly projít – tento postoj koalice vede k různým spekulacím a bohužel deklaruje nulovou ochotu ke skutečné spolupráci.

  Co můžeme jako opozice udělat pro to, aby koalice byla ochotná spolupracovat i s dalšími subjekty? Vládnoucí koalice má pouhých 11 hlasů, zbývajících 10 mandátů představuje nezanedbatelný počet šlapanických a bedřichovických občanů – i jejich názor by měl být zohledněn.

Komentáře jsou uzavřeny.