V Archiv
 • Stanovisko KTI ke zveřejnění nepravdivých informací Městem

  Občanské sdružení Čisté Šlapanice

  Šlapanice,6.8.2010

  Věc: Lidl Šlapanice a Šlapanický zpravodaj

  Zasíláme vám stanovisko komise pro tisk a informace k vašemu dopisu ze dne 27. 7. 2010 adresovanému této komisi ve výše uvedené věci.

  1. Není jasné, proč se OSČŠ v této záležitosti obrací na KTI (možná výhradně, neboť není zřejmé, zda je adresátem pouze „KTI při MěÚ Šlapanice“ nebo jde o dva adresáty: „KTI“ a „MěÚ Šlapanice“) větou „Tímto na vás apelujeme jako na orgán, který má jistě jeden z úkolů redigovat zpravodaj tak, aby v něm byli informace vyvážené a hlavně ověřené“, když je OSČŠ známo z předchozích zkušeností a jednání, že Šlapanický zpravodaj připravuje redakční rada tohoto periodika (toto je zveřejněno v tiráži každého čísla) a KTI nemá na městská média vliv.

  2. KTI pokládá za vážnou chybu vedení města, že v době od obdržení dopisu od RealSant po zveřejnění celého dopisu nebo jeho části na městském webu slapanice.eu a předání Šlapanického zpravodaje s příspěvkem starosty města k tisku nekontaktovalo OSČŠ, kterému jsou v tomto dopise s odvoláním na tvrzení ze strany sdružení Vulpes Polar přisouzeny aktivity proti realizaci projektu obchodního centra. Formulace oné jediné věty v dopise firmy RealSant ukazuje na to, že může také jít o pouhé dohady či domněnky (slova: „podotknout“, „informace včetně tvrzení … naznačují“, „asistuje“).

  3. KTI zastává názor, že je třeba urychleně umožnit OSČŠ zveřejnění jejich stanoviska k dopisu RealSant a k celému případu na webových stránkách města. Mimo svoji kompetenci KTI doporučuje učinit tak i na úřední desce MěÚ.

  4. Vzhledem k tomu, že již nebylo možné z časových důvodů zahrnout stanovisko OSČŠ do ŠZ č. 4/10, je potřeba dát možnost k vyjádření OSČŠ v následujícím čísle, tj. ve ŠZ č. 5/10 (viz zákon č. 46/2000 Sb., tiskový zákon).

  5. Členové KTI ke svým stanoviskům dodávají a konstatují, že závěry a doporučení podávaná komisí pro tisk a informace byla minimálně v posledním období zcela ignorována, byť zápisy ze všech jednání byla zasílána podle pokynů vždy všem členům rady města; tento orgán opakovaně konstatuje ve svých zápisech z jednání, že z oblasti komisí „není nic k projednání“ (minimálně od počátku května). Bez jakékoliv reakce zůstaly např. náměty a doporučení obsažená v posledních dvou zápisech z jednání komise (35. jednání ze 17.6. a 34. jednání z 20.5.2010).

  6. Den po zasedání KTI, v pátek 30.7., poslal předseda komise mail 1. místostarostovi s kopiemi starostovi a místostarostovi, ve kterém popsal dosavadní průběh událostí a požádal o jeho či jejich reakci. V mailové odpovědi z pondělí 2.8. 1. místostarosta Ing. Mrkvica předsedovi KTI sdělil, že za ním 28.7.2010 dopoledne byli za OSČŠ pánové Pernica a Zmeškal a že se mimo jiné dohodli, že mu obratem (týž den do odpoledne) zašlou text, který by chtěli mít v příloze ŠZ (ŠZ byl již v tisku) ) a Ing. Mrkvica se následně pokusí svolat redakční radu ŠZ, aby rozhodla o zveřejnění; text však nedodali ani do dne, kdy předsedovi KTI 1. místostarosta odpovídal. Vzniká tedy otázka na OSČŠ, proč tuto dohodu nedodrželi a místo toho se obrátili 29.7. ( dopisem z 27.7., tedy den před jednáním s Ing. Mrkvicou) na komisi pro tisk a informace. I přes vzniklá nedorozumění, KTI doporučuje závěry obsažené v bodech 3 a 4.

  Ing. Václav Sobotka, v.r.předseda komise pro tisk a informace

  pozn. Stanovisko bylo doručeno našemu sdružení mailem, proto neobsahuje podpis Ing. Sobotky.

   

Komentáře jsou uzavřeny.